Zoznam 
Zápisnica
PDF 211kWORD 132k
Utorok, 13. júna 2006 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 4.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 6.Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (siedmy rámcový program, 2007 - 2013) ***I - Výskum a vzdelávanie v oblasti jadrovej energie (2007-2011) * (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Úprava Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o rozvoj vidieka * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Úprava prílohy VIII Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Dohoda ES/Bosna a Hercegovina o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Protokol o horskom poľnohospodárstve k Alpskému dohovoru * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Uzavretie protokolov o ochrane pôdy, o energii a o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene ES * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Ochrana podzemných vôd pred znečistením ***II (hlasovanie)
  
7.7.Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ***II (hlasovanie)
  
7.8.Posúdenie povodní a povodňový manažment ***I (hlasovanie)
  
7.9.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (záverečné hlasovanie)
  
7.10.Situácia väzňov v Guantanáme (hlasovanie)
  
7.11.Infekcie prenášané krvou v dôsledku zranenia injekčnou ihlou (pokračovanie hlasovania)
  
7.12.Rokovania Výboru pre petície (2004 - 2005) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Oficiálne privítanie
 12.Plánovanie pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky v ES (rozprava)
 13.Situácia v oblasti ľudských práv v Tunisku (rozprava)
 14.17. samit EÚ/Rusko (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Dôsledky rozsudku Súdneho dvora z 13.9.2005 (C-176/03 Komisia v. Rada) (rozprava)
 17.Ochrana osobných údajov (policajná a justičná spolupráca) * (rozprava)
 18.Európsky trestný príkaz, odovzdávanie odsúdených osôb * (rozprava)
 19.Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť ***I (rozprava)
 20.Rámcová stratégia pre nediskrimináciu a pre rovnaké príležitosti pre všetkých (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013) (COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD)).

pridelené

gestorský

ECON

stanovisko

BUDG, CONT, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovinskom od 1. januára 2007 (COM(2006)0225 - C6-0164/2006 - 2006/0077(CNS)).

pridelené

gestorský

ECON

- Návrh nariadenia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Guinejsko-Bissauskej republiky o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007 (COM(2006)0182 - C6-0167/2006 - 2006/0065(CNS)).

pridelené

gestorský

PECH

stanovisko

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii (COM(2006)0191 - C6-0168/2006 - 2006/0064(CNS)).

pridelené

gestorský

LIBE

stanovisko

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz (COM(2006)0188 - C6-0169/2006 - 2006/0062(CNS)).

pridelené

gestorský

LIBE

stanovisko

AFET

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu (COM(2006)0162 - C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)).

pridelené

gestorský

AFET

stanovisko

INTA, BUDG, CONT


3. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi konanej v januári 2006.


4. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Renato Brunetta predložil predsedníctvu žiadosť o ochranu poslaneckej imunity v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním na súde v Benátkach.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Východný Timor

- Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Východnom Timore (B6-0337/2006),

- Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL o Východnom Timore (B6-0359/2006),

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE o Východnom Timore (B6-0362/2006),

- John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano a Ana Maria Gomes za skupinu PSE o Východnom Timore (B6-0364/2006),

- Gintaras Didžiokas za skupinu UEN o Východnom Timore (B6-0367/2006).

II.   Sýria: Porušovanie ľudských práv

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE o Sýrii (B6-0342/2006),

- Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser za skupinu PSE o porušovaní ľudských práv v Sýrii (B6-0350/2006),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o porušovaní ľudských práv v Sýrii (B6-0360/2006),

- Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt a Bogusław Sonik za skupinu PPE-DE o porušovaní ľudských práv v Sýrii (B6-0365/2006),

- Cem Özdemir a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o Sýrii (B6-0370/2006).

- Cristiana Muscardini za skupinu UEN o Sýrii (B6-0372/2006)

III.   Severná Kórea: Porušovanie ľudských práv

- István Szent-Iványi, Marios Matsakis, Frédérique Ries a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE o Severnej Kórei (B6-0341/2006),

- Jonas Sjöstedt a Giusto Catania za skupinu GUE/NGL o treste smrti v Severnej Kórei (B6-0361/2006),

- Pasqualina Napoletano a Glyn Ford za skupinu PSE o porušovaní ľudských práv v Severnej Kórei (B6-0363/2006),

- Hubert Pirker, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o porušovaní ľudských práv v Severnej Kórei (B6-0366/2006),

- Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM o porušovaní ľudských práv v Severnej Kórei (B6-0368/2006),

- Gérard Onesta, Gisela Kallenbach a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o porušovaní ľudských práv v Severnej Kórei (B6-0369/2006).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


6. Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (siedmy rámcový program, 2007 - 2013) ***I - Výskum a vzdelávanie v oblasti jadrovej energie (2007-2011) * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 až 2013) [COM(2005)0119 - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jerzy Buzek (A6-0202/2006)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania (2007 - 2011) [COM(2005)0119 - C6-0112/2005 - 2005/0044(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jerzy Buzek (A6-0203/2006)

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Jerzy Buzek uviedol správy.

Vystúpili títo poslanci: Marilisa Xenogiannakopoulou (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Alyn Smith (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Thijs Berman (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Rosa Miguélez Ramos (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Aloyzas Sakalas (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Hiltrud Breyer, k vystúpeniu Aloyzasa Sakalasa, Britta Thomsen (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Philippe Busquin za skupinu PSE, Vittorio Prodi za skupinu ALDE, David Hammerstein Mintz za skupinu Verts/ALE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Umberto Pirilli za skupinu UEN a Gerard Batten za skupinu IND/DEM.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lydia Schenardi nezávislá poslankyňa, Pilar del Castillo Vera, Robert Goebbels, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Roberta Angelilli, Bastiaan Belder, Maciej Marian Giertych, Satu Hassi (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Jacky Henin, Angelika Niebler, Teresa Riera Madurell, Anne Laperrouze, Vladimír Remek, Peter Baco, Nikolaos Vakalis, Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Roberto Musacchio, Luca Romagnoli a John Purvis.

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Britta Thomsen, Lena Ek, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Peter Liese, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Andres Tarand, Ján Hudacký, Erika Mann, Carlo Casini, Edite Estrela, Daniel Caspary, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey, Etelka Barsi-Pataky, Jan Christian Ehler, Carmen Fraga Estévez, Nina Škottová, Jerzy Buzek, Philippe Busquin, ktorý s poľutovaním skonštatoval neprítomnosť Rady na tejto rozprave (predseda to zobral na vedomie) a Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 15.06.2006 a bod 9.3 zápisnice zo dňa 15.06.2006.

(Rokovanie bolo prerušené do 11.55 h. v očakávaní hlasovania    a pokračovalo sa v ňom o 12.05 h).


PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


7.1. Úprava Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o rozvoj vidieka * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa upravuje Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o rozvoj vidieka [COM(2006)0152 - C6-0133/2006 - 2006/0053(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Joseph Daul (A6-0198/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0246)


7.2. Úprava prílohy VIII Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa upravuje príloha VIII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska [COM(2006)0152 - C6-0134/2006 - 2006/0054(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Joseph Daul (A6-0197/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0247)


7.3. Dohoda ES/Bosna a Hercegovina o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb [COM(2005)0351 - C6-0139/2006 - 2005/0140(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0195/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0248)


7.4. Protokol o horskom poľnohospodárstve k Alpskému dohovoru * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu o horskom poľnohospodárstve k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva [COM(2006)0170 - C6-0144/2006 - 2006/0059(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Joseph Daul (A6-0199/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0249)


7.5. Uzavretie protokolov o ochrane pôdy, o energii a o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene ES * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu o ochrane pôdy, protokolu o energii a protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva [COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Richard Seeber (A6-0205/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Richard Seeber (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0250)


7.6. Ochrana podzemných vôd pred znečistením ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane podzemných vôd pred znečistením [12062/1/2005 - C6-0055/2006 - 2003/0210(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Christa Klaß (A6-0146/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0251)


7.7. Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) [12064/2/2005 - C6-0054/2006 - 2004/0175(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Frieda Brepoels (A6-0081/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0252)


7.8. Posúdenie povodní a povodňový manažment ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posúdení povodní a povodňovom manažmente [COM(2006)0015 - C6-0020/2006 - 2006/0005(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Richard Seeber (A6-0182/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0253)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0253)


7.9. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č.1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

Rozprava sa konala 14.3.2006 (bod 21 zápisnice zo dňa 14.03.2006).

Hlasovanie o návrhu Komisie sa konalo 15.3.2006 (bod 4.5 zápisnice zo dňa 15.03.2006)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

(Potrebná jednoduchá väčšina)

Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa), požiadala o vrátenie správy do výboru podľa článku 168 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť schválil.

Otázka bola týmto vrátená gestorskému výboru.

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)


7.10. Situácia väzňov v Guantanáme (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0297/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 a B6-0300/2006

Rozprava sa konala 31.5.2006 (bod 12 zápisnice zo dňa 31.05.2006).

Hlasovanie bolo preložené z 1.6.2006 (bod 7.10 zápisnice zo dňa 01.06.2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0295/2006

(nahrádzajúci B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 a B6-0300/2006):

podaný týmito poslancami:

Simon Coveney a Elmar Brok za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Erika Mann, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Arlene McCarthy a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE,

Elizabeth Lynne a Sarah Ludford za skupinu ALDE,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg, Angelika Beer, Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

André Brie, Giusto Catania, Willy Meyer Pleite a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2006)0254)

(Návrh uznesenia B6-0297/2006 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Elizabeth Lynne za skupinu ALDE predložila ústny PDN o vložení odôvodnenia B a, ktorý bol prijatý.

- Edith Mastenbroek k programu práce.


7.11. Infekcie prenášané krvou v dôsledku zranenia injekčnou ihlou (pokračovanie hlasovania)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane pracovníkov v zdravotníctve v Európskej únii pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku poranenia injekčnou ihlou [2006/2015(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Stephen Hughes (A6-0137/2006)

Hlasovanie bolo prerušené dňa 1.6.2006 (bod 7.19 zápisnice zo dňa 01.06.2006, bod 18 prílohy výsledkov hlasovania z 1.6.2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

V rozprave vystúpil Jan Andersson (v zastúpení spravodajkyne), ktorý požiadal o vrátenie správy výboru v súlade s článkom 168 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť schválil.

Otázka bola týmto vrátená gestorskému výboru.


7.12. Rokovania Výboru pre petície (2004 - 2005) (hlasovanie)

Správa o rokovaniach Výboru pre petície počas parlamentného roka marec 2004 - december 2005 [2005/2135(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca Michael Cashman (A6-0178/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0255)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Michael Cashman (spravodajca) predložil ústny PDN k PDN 1, ktorý bol schválený.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Christa Klaß - A6-0146/2006: Linda McAvan

Správa: Richard Seeber - A6-0182/2006: Milan Gaľa, Linda McAvan

Situácia väzňov v Guantanáme (RC-B6-0295/2006): Bruno Gollnisch


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy hlasovania:

Opravy hlasovania sú k dispozícii na stránke „ Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Zámery pri hlasovaní:

Boli vyjadrené tieto zámery pri hlasovaní (v súvislosti s neodovzdanými hlasmi):

Správa: Christa Klaß - A6-0146/2006

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 2

   za: María Sornosa Martínez

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 4

   za: María Sornosa Martínez

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 7

   za: María Sornosa Martínez

   proti: Eija-Riitta Korhola

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 36

   za: María Sornosa Martínez

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 39

   za: María Sornosa Martínez


(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Hans-Peter Mayer informoval predsedníctvo, že bol prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie čilského parlamentu vedenú pánom Tarudom Daccarettom, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


12. Plánovanie pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky v ES (rozprava)

Správa o plánovaní pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky v Európskom spoločenstve [2006/2062(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Adamos Adamou (A6-0176/2006)

Adamos Adamou uviedol správu.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Milan Gaľa za skupinu PPE-DE, Mary Honeyball za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, John Bowis, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Bairbre de Brún, Urszula Krupa, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Arūnas Degutis, Thomas Ulmer, Csaba Sándor Tabajdi, Péter Olajos, Adamos Adamou a Markos Kyprianou.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

V rozprave vystúpil Bart Staes s otázkou, na ktorú Markos Kyprianou odpovedal.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 14.06.2006.


13. Situácia v oblasti ľudských práv v Tunisku (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v oblasti ľudských práv v Tunisku

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci:Simon Busuttil za skupinu PPE-DE, Catherine Trautmann za skupinu PSE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Alain Hutchinson, Carlos Carnero González, Hans Winkler a Olli Rehn.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Thierry Cornillet a Bernard Lehideux za skupinu ALDE o situácii v oblasti ľudských práv v Tunisku (B6-0340/2006),

-Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann, Carlos Carnero González a Alain Hutchinson za skupinu PSE o situácii v oblasti ľudských práv v Tunisku (B6-0351/2006),

- Simon Busuttil za skupinu PPE-DE o situácii v oblasti ľudských práv v Tunisku (B6-0352/2006),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o situácii v oblasti ľudských práv v Tunisku (B6-0353/2006),

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Tunisku (B6-0355/2006),

- Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o situácii v oblasti ľudských práv v Tunisku (B6-0358/2006),

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 15.06.2006.


14. 17. samit EÚ/Rusko (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: 17. samit EÚ/Rusko

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Camiel Eurlings za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Henrik Lax za skupinu ALDE, Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Inese Vaidere, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezávislý poslanec, Laima Liucija Andrikienė, Reino Paasilinna, Cecilia Malmström, Philip Claeys, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld a Alessandro Battilocchio.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam, Panagiotis Beglitis, Elmar Brok, Csaba Sándor Tabajdi, Hans Winkler a Olli Rehn.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cecilia Malmström a Henrik Lax za skupinu ALDE o výsledkoch 17. summitu EÚ- Rusko v Soči, ktorý sa konal 25. mája 2006 (B6-0338/2006),

- Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o 17. summite EÚ- Rusko v Soči, ktorý sa konal 25. mája 2006 (B6-0339/2006),

- Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna a Hannes Swoboda za skupinu PSE o vzťahoch s Ruskou federáciou (B6-0349/2006),

- Bart Staes, Joost Lagendijk, Marie Anne Isler Béguin a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o vzťahoch s Ruskou federáciou (B6-0354/2006),

- André Brie a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL výsledkoch 17. summitu EÚ- Rusko v Soči, ktorý sa konal 25. mája 2006 (B6-0356/2006),

- Konrad Szymański, Inese Vaidere a Roberts Zīle za skupinu UEN o 17. summite EÚ- Rusko (B6-0357/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 15.06.2006.

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld, ktorá s poľutovaním skonštatovala, že Rada a Komisia nemali čas odpovedať na jej otázky a požiadala, aby tak urobili písomne (Predsedníčka jej odpovedala, že jej žiadosť bude postúpená kompetentným úradom).


15. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0224/2006).

Prvá časť

Otázka č. 45 (Carl Schlyter): Financovanie projektu Sakhalin II Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

Joaquín Almunia (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Carl Schlyter a Marie Anne Isler Béguin.

Otázka č. 46 (Michl Ebner): Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom v Európskej únii

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi a Carl Schlyter.

Otázka č. 47 (Saïd El Khadraoui): Zneužitie dominantného postavenia vyhľadávačom Google

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Saïd El Khadraoui.

Druhá časť

Otázka č. 48 (Dimitrios Papadimoulis): Vysoké poplatky za platby bankovými kartami v Grécku

Neelie Kroes (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Dimitrios Papadimoulis, Manolis Mavrommatis a Richard Seeber.

Otázka č. 49 (Bogusław Sonik): Paralelná distribúcia farmaceutických výrobkov

Neelie Kroes odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bogusław Sonik a Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 50 (Ivo Belet): Fúzia spoločností Suez a Gaz de France a jej vplyv na hospodársku súťaž na trhu s energiou v Belgicku - ochrana záujmov spotrebiteľa

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Ivo Belet.

Otázka 51 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 52 (Bart Staes): Zriadenie Európskej pracovnej skupiny na boj proti vtáčej chrípke

Markos Kyprianou (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Bart Staes.

Otázka č. 53 (Robert Evans): Prenájom motorových vozidiel

Markos Kyprianou odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Robert Evans a Malcolm Harbour.

Otázka č. 54 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Zákaz dovozu potravín do Ruska

Otázka č. 59 (Ryszard Czarnecki): Embargo uvalené na vývoz poľského mäsa na Ukrajinu a do Ruska

Markos Kyprianou odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig a Marie Anne Isler Béguin.

Otázka č. 60 (Marie Anne Isler Béguin): Podpora demokratických zmien v Mauretánii

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Marie Anne Isler Béguin.

Otázka č. 61 (Bernd Posselt): Rozvojová spolupráca s Nigériou.

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 62 (Eoin Ryan): Pomoc EÚ zameraná na podporu boja proti AIDS v Afrike. Na otázku odpovedala Neelie Kroes.

V rozprave vystúpil Eoin Ryan s doplňujúcou otázkou. Neelie Kroes mu oznámila, že táto otázka bude zodpovedaná písomne.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredseda

16. Dôsledky rozsudku Súdneho dvora z 13.9.2005 (C-176/03 Komisia v. Rada) (rozprava)

Správa o dôsledkoch rozsudku Súdneho dvora z 13.9.2005 (C-176/03 Komisia v. Rada) [2006/2007(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

Klaus-Heiner Lehne (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria da Assunção Esteves za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Daniel Strož za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Ole Krarup, Johannes Blokland, Andrzej Jan Szejna, Patrick Louis a Genowefa Grabowska.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 14.06.2006.


17. Ochrana osobných údajov (policajná a justičná spolupráca) * (rozprava)

Správa o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Martine Roure (A6-0192/2006)

Martine Roure uviedla správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Camiel Eurlings za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE, Alexander Alvaro za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Hubert Pirker, Sarah Ludford, Carlos Coelho a Barbara Kudrycka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 14.06.2006.


18. Európsky trestný príkaz, odovzdávanie odsúdených osôb * (rozprava)

Správa o iniciatíve Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o európskom trestnom príkaze a o odovzdávaní odsúdených osôb medzi členskými štátmi Európskej únie [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Ioannis Varvitsiotis (A6-0187/2006)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Ioannis Varvitsiotis uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Charlotte Cederschiöld za skupinu PPE-DE, Andrzej Jan Szejna za skupinu PSE, Bill Newton Dunn za skupinu ALDE, Carlos Coelho a John Attard-Montalto.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 14.06.2006.


19. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť [COM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Frieda Brepoels uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Maštálka (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Hubert Pirker za skupinu PPE-DE, Edith Mastenbroek za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Carlos Coelho a Antonio Tajani.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 14.06.2006.


20. Rámcová stratégia pre nediskrimináciu a pre rovnaké príležitosti pre všetkých (rozprava)

Správa o rámcovej stratégii pre nediskrimináciu a pre rovnaké príležitosti pre všetkých [2005/2191(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

Tatjana Ždanoka uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rihards Pīks za skupinu PPE-DE, Claude Moraes za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Leopold Józef Rutowicz nezávislý poslanec, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Gál, Justas Vincas Paleckis, Patrick Gaubert, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 14.06.2006.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 374.610/OJME).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.50 hod.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelia

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Muscă Monica Octavia, Paparizov, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia