Indekss 
Protokols
PDF 206kWORD 119k
Trešdiena, 2006. gada 14. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadome (Briselē, 2006. gada 15.- 16. jūnijā) (debates)
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Eiropas izpildes rīkojums un notiesāto personu nodošana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  4.2.Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs ***I (balsošana)
  4.3.Personas datu aizsardzība (policijas un tiesu iestāžu sadarbība) * (balsošana)
  4.4.Gatavība gripas pandēmijai un reaģēšanas pasākumu plānošana Eiropas Kopienā (balsošana)
  4.5.Tiesas 2005. gada 13. septembra sprieduma sekas (C-176/03 Komisija pret Padomi) (balsošana)
  4.6.Nediskriminācija un iespēju vienlīdzība visiem — pamatstratēģija (balsošana)
  4.7.Bulgārija un Rumānija (2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome) (balsošana)
  4.8.Turpmākie soļi pārdomu periodā (2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (debates)
 9.Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā (debates)
 10.Kājnieku ieroči (debates)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 12.Kopīgi noteikumi civilās aviācijas drošības jomā***I (debates)
 13.Eiropas vilcienu kontroles, dzelzceļu satiksmes pārvaldības un signalizācijas sistēmas (ERTMS/ETCS) ieviešana (debates)
 14.Piekrastes zvejniecība un piekrastes zvejnieku problēmas (debates)
 15.Finanšu instrumentu tirgu direktīvas 2004/39/EK (MIFID direktīvas) īstenošanas pasākumi (2. līmenis) (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.00.


2. Eiropadome (Briselē, 2006. gada 15.- 16. jūnijā) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes sagatavošana, ieskaitot pārdomu perioda turpmākos posmus

Mutisks jautājums (O-0033/2006), ko Jo Leinen AFCO komitejas vārdā uzdeva Komisijai: Turpmākie pasākumi attiecībā uz pārdomu periodu (B6-0208/2006)

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Jo Leinen izvērsa mutisko jautājumu.

Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Hans-Peter Martin , pie grupām nepiederošs deputāts, un Othmar Karas.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Jan Marinus Wiersma, Silvana Koch-Mehrin, Johannes Voggenhuber, Gabriele Zimmer, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Marie Le Pen, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Konrad Szymański, Bastiaan Belder, Roger Helmer, Gerardo Galeote, Robert Goebbels, Andrew Duff, Bernat Joan i Marí, Jonas Sjöstedt, Roger Knapman, Mario Borghezio, Jacques Toubon, Magda Kósáné Kovács, Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Jana Bobošíková, Antonio Tajani, Harlem Désir, Karin Resetarits, Nils Lundgren, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Poul Nyrup Rasmussen, Markus Ferber, Genowefa Grabowska, Íñigo Méndez de Vigo, Achille Occhetto, Tunne Kelam, Stavros Lambrinidis, Geoffrey Van Orden, Richard Corbett, Margie Sudre, Carlos Carnero González, Francisco José Millán Mon, Riitta Myller, Alexander Stubb, Zsolt László Becsey, Charles Tannock, Hubert Pirker, Panayiotis Demetriou, Hans Winkler un José Manuel Barroso.

Rezolūciju priekšlikumi, kuri debašu noslēgumā iesniegti pamatojoties uz Reglamenta 103. panta 2. punktu un 108. panta 5. punktu:

Bulgārija un Rumānija (2006.gada 15. un 16. jūnija Eiropadome)

- André Brie GUE/NGL grupas vārdā, par Bulgārijas un Rumānijas gatavības līmeni, lai iestātos ES (B6-0343/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk, Milan Horáček un Elly de Groen-Kouwenhoven Verts/ALE grupas vārdā, par gatavošanos 2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadomei (B6-0344/2006),

- Nicholson of Winterbourne un Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā, par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (B6-0345/2006),

- Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Francisco José Millán Mon PPE-DE grupas vārdā, par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (B6-0346/2006),

- Konrad Szymański un Inese Vaidere UEN grupas vārdā, par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (B6-0347/2006),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici un Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā, (B6-0348/2006).

Turpmākajie soļi pārdomu periodā (2006. gada 15. un 16. jūnijs)

- Jo Leinen, vārdā AFCO komiteja, par turpmākajiem soļiem pārdomu un analīzes periodā attiecībā uz Eiropas nākotni (B6-0327/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 14. jūnija protokola 4.7. punkts un 2006. gada 14. jūnija protokola 4.8. punkts .


3. Oficiāla sveikšana

sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica K. P. Sharma Oli, Nepālas premjerministra vietnieku un ārlietu ministru, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


4.1. Eiropas izpildes rīkojums un notiesāto personu nodošana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes pamatlēmumu par Eiropas izpildes rīkojumu un par notiesāto personu nodošanu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ioannis Varvitsiotis (A6-0187/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1) punkts

INICIATĪVA, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0256)


4.2. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru [COM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2) punkts

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0257)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA2006)0257)


4.3. Personas datu aizsardzība (policijas un tiesu iestāžu sadarbība) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par personas datu, ko apstrādā, sadarbojoties policijas un tiesu iestādēm krimināllietās, aizsardzību [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3) punkts

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Martine Roure (referente) norādīja uz kļūdu rezolūcijas priekšlikumā un iesniedza mutisku grozījumu 29. grozījumā, kas tika iekļauts.

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0258)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Martine Roure, pamatojoties uz Reglamenta 53.panta 2.punktu, aicināja atlikt balsojumu par normatīvās rezolūcijas priekšlikumu;

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tādējādi jautājums ir jānosūta atbildīgajai komitejai atkārtotai pārskatīšanai.


4.4. Gatavība gripas pandēmijai un reaģēšanas pasākumu plānošana Eiropas Kopienā (balsošana)

Ziņojums par gatavību gripas pandēmijai un reaģēšanas pasākumu plānošanu Eiropas Kopienā [2006/2062(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Adamos Adamou (A6-0176/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4) punkts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0259)


4.5. Tiesas 2005. gada 13. septembra sprieduma sekas (C-176/03 Komisija pret Padomi) (balsošana)

Ziņojums par Tiesas 2005. gada 13. septembra sprieduma sekām (C-176/03 Komisija pret Padomi) [2006/2007(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5) punkts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0260)


4.6. Nediskriminācija un iespēju vienlīdzība visiem — pamatstratēģija (balsošana)

Ziņojums par nediskrimināciju un iespēju vienlīdzību visiem — pamatstratēģija [2005/2191(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6) punkts

Uzstājās Alessandra Mussolini, kas izteica personisku paziņojumu (sēdes vadītājs viņai liedza izteikties, jo viņas uzstāšanās neattiecās uz personisku paziņojumu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0261)


4.7. Bulgārija un Rumānija (2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 un B6-0348/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7) punkts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0343/2006

(aizstāj B6-0343/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 un B6-0348/2006):

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden un Francisco José Millán Mon PPE-DE grupas vārdā,

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici un Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā,

Nicholson of Winterbourne un Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā,

André Brie un Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā,

Konrad Szymański un Inese Vaidere UEN grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2006)0262)

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0344/2006 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu 6. punktā, kas tika iekļauts


4.8. Turpmākie soļi pārdomu periodā (2006. gada 15. un 16. jūnija Eiropadome) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0327/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8) punkts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0263)

Par balsojumu uzstājās:

- Gerard Batten apstrīdēja šā balsojuma likumīgumu, pamatojoties uz Reglamenta 35. pantu (sēdes vadītājs viņam liedza izteikties, šis Reglamenta noteikums attiecas vienīgi uz Komisijas priekšlikumiem vai citiem dokumentiem, kam ir tiesību akta raksturs);

- Brian Crowley un Dirk Sterckx par balsošanas norisi attiecībā uz 2. grozījuma otro daļu.


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ioannis Varvitsiotis ziņojums - A6-0187/2006

- Bruno Gollnisch

Martine Roure ziņojums - A6-0192/2006

- Andreas Mölzer

Giuseppe Gargani ziņojums - A6-0172/2006

- Frank Vanhecke

Tatjana Ždanoka ziņojums - A6-0189/2006

- Lasse Lehtinen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

Bulgarija un Rumānija (Eiropadome, 2006. gada 15. un 16. jūnijā) - RC-B6-0343/2006

- Andreas Mölzer

Pārdomu perioda turpmākie pasākumi (Eiropadome, 2006. gada 15. un 16. jūnijā) - B6-0327/2006

- Frank Vanhecke

°
° ° °

Uzstājās Brian Crowley par balsojumu attiecībā uz concernant la résolution Eiropas Parlamenta rezolūciju par turpmākajiem soļiem pārdomu un analīzes periodā attiecībā uz Eiropas nākotni (B6-0327/2006).


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi:

Balsojumu labojumi ir pieejami vietnē Sittings Live, Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Nodomi balsot:

Tika paziņots par šādiem nodomiem balsot (attiecībā uz nenodotajām balsīm):

Giuseppe Gargani ziņojums - A6-0172/2006

- punkts 2

   par: Lissy Gröner

- punkts 4

   par: Rainer Wieland

- rezolūcija (kopumā)

   par: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Wijkman

Tatjana Ždanoka ziņojums - A6-0189/2006

- rezolūcija (kopumā)

   par: Mathieu Grosch

Turpmākie soļi pārdomu periodā - B6-0327/2006

- grozījums Nr. 1

   pret: John Attard-Montalto

- punkts 2, 2. daļa

   par: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Alain Lipietz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   pret: Jeffrey Titford

- grozījums Nr. 11

   par: Claude Turmes

- punkts 7, 2. daļa

   par: Inger Segelström

   pret: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- rezolūcija (kopumā)

   par: Zita Pleštinská

Maria Berger norādīja, ka pirmajos balsojumos viņa nepiedalījās, jo viņas balsošanas iekārta nedarbjās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (debates)

Mutisks jautājums (O-0041/2006), ko uzdeva Anders Wijkman, John Bowis un Karl-Heinz Florenz PPE-DE grupas vārdā Padomei: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0209/2006)

Mutisks jautājums (O-0042/2006), ko uzdeva Anders Wijkman, John Bowis un Karl-Heinz Florenz PPE-DE grupas vārdā Komisijai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0210/2006)

Mutisks jautājums (O-0043/2006), ko uzdeva Chris Davies ALDE grupas vārdā Padomei: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0211/2006)

Mutisks jautājums (O-0044/2006), ko uzdeva Chris Davies ALDE grupas vārdā Komisijai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0212/2006)

Mutisks jautājums (O-0045/2006), ko uzdeva Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā Padomei: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0213/2006)

Mutisks jautājums (O-0046/2006), ko uzdeva Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0214/2006)

Mutisks jautājums (O-0047/2006), ko uzdeva Adamos Adamou un Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā Padomei: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0215/2006)

Mutisks jautājums (O-0048/2006), ko uzdeva Adamos Adamou un Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0216/2006)

Mutisks jautājums (O-0050/2006), ko uzdeva Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā Padomei: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0217/2006)

Mutisks jautājums (O-0051/2006), ko uzdevaJohannes Blokland IND/DEM grupas vārdā Komisijai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0218/2006)

Mutisks jautājums (O-0052/2006), ko uzdeva Guido Sacconi PSE grupas vārdā Padomei: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0219/2006)

Mutisks jautājums (O-0053/2006), ko uzdeva Guido Sacconi PSE grupas vārdā Komisijai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0220/2006)

Mutisks jautājums (O-0056/2006), ko uzdeva Liam Aylward UEN grupas vārdā Padomei: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0222/2006)

Mutisks jautājums (O-0057/2006), ko uzdeva Liam Aylward UEN grupas vārdā Komisijai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (B6-0223/2006)

Anders Wijkman izvērsa mutiskos jautājumus (B6-0209/2006 un B6-0210/2006).

Chris Davies izvērsa mutiskos jautājumus B6-0211/2006 un B6-0212/2006.

Satu Hassi izvērsa mutiskos jautājumus B6-0213/2006 un B6-0214/2006.

Adamos Adamou izvērsa mutiskos jautājumus B6-0215/2006 un B6-0216/2006.

Johannes Blokland izvērsa mutiskos jautājumus B6-0217/2006 un B6-0218/2006.

Guido Sacconi izvērsa mutiskos jautājumus B6-0219/2006 un B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta (autora aizvietotājs) izvērsa mutiskos jautājumus B6-0222/2006 un B6-0223/2006.

Josef Pröll (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz mutiskiem jautājumiem B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 un B6-0222/2006.

Joe Borg (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutiskiem jautājumiem B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 un B6-0223/2006.

Uzstājās: Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE grupas vārdā, Riitta Myller PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Michael Henry Nattrass IND/DEM grupas vārdā, Alessandro Battilocchio , pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin un András Gyürk.

SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll un Joe Borg.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman un Françoise Grossetête PPE-DE grupas vārdā, Anne Ferreira un Guido Sacconi PSE grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter un Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā, Liam Aylward, Alessandro Foglietta un Adriana Poli Bortone UEN grupas vārdā, Johannes Blokland par pārskatīto Noturīgas attīstības stratēģiju (B6-0335/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 9.9. punkts


9. Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus

Uzstājās: Patrick Gaubert PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, Wojciech Roszkowski UEN grupas vārdā, Bogdan Pęk IND/DEM grupas vārdā, Maciej Marian Giertych , pie grupām nepiederošs deputāts, Bogusław Sonik, Martine Roure, Frédérique Ries, Bairbre de Brún, Eoin Ryan, Urszula Krupa, Frank Vanhecke, Alexander Stubb, Józef Pinior, Mojca Drčar Murko, Dimitrios Papadimoulis, Jan Tadeusz Masiel, Michael Cashman, Sarah Ludford, Kader Arif, Claude Moraes, Hélène Goudin, Hans Winkler un Vladimír Špidla.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Patrick Gaubert PPE-DE grupas vārdā par rasistiskiem uzbrukumiem Eiropas Savienībā (B6-0328/2006),

- Brian Crowley un Romano Maria La Russa UEN grupas vārdā par rasistiskas vardarbības pieaugumu Eiropā (B6-0329/2006),

- Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā par rasistiskas vardarbības pieaugumu Eiropā (B6-0330/2006),

- Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā par rasistiskas vardarbības pieaugumu Eiropā (B6-0331/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach un Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā par rasistisku un homofobu vardarbību (B6-0332/2006),

- Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman un Claude Moraes PSE grupas vārdā par rasistiskas un homofobas vardarbības pieaugumu un šo retoriku (B6-0333/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 9.10. punkts


10. Kājnieku ieroči (debates)

Mutisks jautājums (O-0014/2006)) ko uzdevaElmar Brok un Karl von Wogau, vārdā AFET komiteja, Padomei: Eiropas Savienība un ANO 2006. gada pārskata konference par kājnieku ieročiem (B6-0225/2006)

Mutisks jautājums (O-0015/2006) ko uzdevaElmar Brok un Karl von Wogau, vārdā AFET komiteja, Komisijai: Eiropas Savienība un ANO 2006. gada pārskata konference par kājnieku ieročiem (B6-0226/2006)

Raül Romeva i Rueda (aizvietojot autorus) izvērsa mutiskos jautājumus.

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B6-0225/2006.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu B6-0226/2006.

Uzstājās: Geoffrey Van Orden PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, un Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Raül Romeva i Rueda, vārdā AFET komiteja, par kājnieku un vieglajiem ieročiem, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006. gada konferencei par Rīcības programmas kājnieku ieroču un vieglo ieroču jebkāda veida nelikumīgas tirdzniecības novēršanai, apkarošanai un izskaušanai pārskatīšanu un par starptautiska ieroču tirdzniecības līguma izstrādāšanai (B6-0334/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 9.11. punkts.


11. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0224/2006).

Première partie

Jautājums Nr. 1 (Bernd Posselt): Pievienošanās sarunas ar Horvātiju

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bernd Posselt, Reinhard Rack un Andreas Mölzer.

Jautājums Nr. 2 (Robert Evans): Cilvēku orgānu un audu tirdzniecība

Hans Winkler atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Richard Howitt (aizstājot autoru).

Jautājums Nr. 3 (Gay Mitchell): Irānas kodolambīcijas

Hans Winkler atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell, Piia-Noora Kauppi un Andreas Mölzer.

Jautājums Nr. 4 (Miguel Angel Martínez Martínez): Āfrikas stratēģija, attīstība un migrācija

Hans Winkler atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 5 (Laima Liucija Andrikienė): Turpmākā Eiropas Savienības politika saistībā ar nesen parakstīto nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krieviju par vīzu režīma vienkāršošanu

Hans Winkler atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis un Alexander Stubb.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 6 (Fiona Hall): Biodegvielas ilgtspējīga ražošana

Jautājums Nr. 7 (Agnes Schierhuber): Biomasa un biodegvielas

Josef Pröll (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Fiona Hall, Agnes Schierhuber, Georgios Papastamkos, Glenis Willmott un Andreas Mölzer.

Jautājumu Nr. 8 atsauca.

Jautājums Nr. 9 (Othmar Karas): Piesārņojoša emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Josef Pröll atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Othmar Karas un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 10 (Seán Ó Neachtain): Atbalsts mežu programmām Eiropā

Josef Pröll atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Seán Ó Neachtain.

Jautājums Nr. 11 (Emanuel Jardim Fernandes): Eiropas mežu stratēģija

Josef Pröll atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Emanuel Jardim Fernandes un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 12 (Péter Olajos): Putu veidošanās Rabas upē.

Josef Pröll atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Péter Olajos un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 13 (Antonios Trakatellis): Vides aizsardzības pasākumu īstenošana Vidusjūrā Eiropas Savienības teritorijā un Vidusjūras valstīs saistībā ar partnerības nolīgumiem un Barselonas procesu

Josef Pröll atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Antonios Trakatellis.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.15 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Kopīgi noteikumi civilās aviācijas drošības jomā***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā [COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0194/2006)

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Paolo Costa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Romano Maria La Russa (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Philip Bradbourn PPE-DE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui PSE grupas vārdā, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Georg Jarzembowski, Inger Segelström, Kyriacos Triantaphyllides, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006.06.15. protokola 9.4. punkts .


13. Eiropas vilcienu kontroles, dzelzceļu satiksmes pārvaldības un signalizācijas sistēmas (ERTMS/ETCS) ieviešana (debates)

Ziņojums par Eiropas vilcienu kontroles, dzelzceļu satiksmes pārvaldības un signalizācijas sistēmas (ERTMS/ETCS) ieviešanu [2005/2168(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A6-0183/2006)

Michael Cramer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Jörg Leichtfried PSE grupas vārdā, Dirk Sterckx ALDE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, un Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Reinhard Rack, Gilles Savary, Arūnas Degutis, Marta Vincenzi, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 9.12. punkts.


14. Piekrastes zvejniecība un piekrastes zvejnieku problēmas (debates)

Ziņojums par piekrastes zvejniecību un piekrastes zvejnieku problēmām [2004/2264(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

Seán Ó Neachtain iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Teresa Riera Madurell (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Dirk Sterckx ALDE grupas vārdā, Ian Hudghton Verts/ALE grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN grupas vārdā, James Hugh Allister , pie grupām nepiederošs deputāts, Neil Parish, Paulo Casaca, Leopold Józef Rutowicz, Iles Braghetto, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis un Joe Borg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 9.13. punkts.


15. Finanšu instrumentu tirgu direktīvas 2004/39/EK (MIFID direktīvas) īstenošanas pasākumi (2. līmenis) (debates)

Komisijas paziņojums: Finanšu instrumentu tirgu direktīvas 2004/39/EK (MIFID direktīvas) īstenošanas pasākumi (2. līmenis)

Joe Borg (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā, Pervenche Berès PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Alexander Radwan, Ieke van den Burg un Joe Borg.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg un Pervenche Berès PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā, Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā, Guntars Krasts UEN grupas vārdā,par Tirgus un finanšu instrumentu direktīvas izpildes pasākumu projektu (B6-0371/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 9.8. punkts.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 374.611/OJJE).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.55.

Julian Priestley

Miroslav Ouzký

ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridisks paziņojums - Privātuma politika