Indeks 
Protokół
PDF 206kWORD 119k
Środa, 14 czerwca 2006 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowanie Rady Europejskiej (Bruksela, 15-16 czerwca 2006 r.) (debata)
 3.Oficjalne powitanie
 4.Głosowanie
  
4.1.Europejski nakaz wykonania i przekazywanie osób skazanych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I (głosowanie)
  
4.3.Ochrona danych osobowych * (głosowanie)
  
4.4.Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej (głosowanie)
  
4.5.Skutki wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie) (głosowanie)
  
4.6.Strategia ramowa na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich (głosowanie)
  
4.7.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)
  
4.8.Przyszłe etapy okresu refleksji oraz analiza przyszłości Europy (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Strategia rozwoju trwałego (debata)
 9.Wzrost liczby rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy w Europie (debata)
 10.Broń lekka i małego kalibru (debata)
 11.Tura pytań (pytania do Rady)
 12.Wspólne przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego***I (debata)
 13.Rozmieszczenie europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS (debata)
 14.Rybołówstwo przybrzeżne i problemy rybaków trudniących się połowami przybrzeżnymi (debata)
 15.Środki wdrożenia (drugi etap) dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynku instrumentów finansowych (debata)
 16.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Przygotowanie Rady Europejskiej (Bruksela, 15-16 czerwca 2006 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie Rady Europejskiej, w tym kolejne etapy okresu refleksji

Pytanie ustne (O-0033/2006) zadane przez Jo Leinen, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Następne posunięcia związane z okresem refleksji (B6-0208/2006)

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Jo Leinen zadał pytanie ustne.

Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Hans-Peter Martin niezrzeszony, i Othmar Karas.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jan Marinus Wiersma, Silvana Koch-Mehrin, Johannes Voggenhuber, Gabriele Zimmer, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Marie Le Pen, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Konrad Szymański, Bastiaan Belder, Roger Helmer, Gerardo Galeote, Robert Goebbels, Andrew Duff, Bernat Joan i Marí, Jonas Sjöstedt, Roger Knapman, Mario Borghezio, Jacques Toubon, Magda Kósáné Kovács, Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Jana Bobošíková, Antonio Tajani, Harlem Désir, Karin Resetarits, Nils Lundgren, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Poul Nyrup Rasmussen, Markus Ferber, Genowefa Grabowska, Íñigo Méndez de Vigo, Achille Occhetto, Tunne Kelam, Stavros Lambrinidis, Geoffrey Van Orden, Richard Corbett, Margie Sudre, Carlos Carnero González, Francisco José Millán Mon, Riitta Myller, Alexander Stubb, Zsolt László Becsey, Charles Tannock, Hubert Pirker, Panayiotis Demetriou, Hans Winkler i José Manuel Barroso.

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 103 ust. 2 i art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Bułgaria i Rumunia (szczyt Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 czerwca 2006 r.)

- André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stopnia przygotowania Bułgarii i Rumunii do przystąpienia do UE (B6-0343/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk, Milan Horáček i Elly de Groen-Kouwenhoven w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przygotowania Rady Europejskiej w dniach 15-16 czerwca 2006 (B6-0344/2006),

- Nicholson of Winterbourne i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (B6-0345/2006),

- Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (B6-0346/2006),

- Konrad Szymański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (B6-0347/2006),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici i Alexandra Dobolyi w imieniu grupy PSE, w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (B6-0348/2006).

Kolejne etapy okresu refleksji (szczyt Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 czerwca 2006 r.)

- Jo Leinen, w imieniu komisja AFCO, w sprawie kolejnych kroków dotyczących okresu refleksji i analiz na temat przyszłości Europy (B6-0327/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 14.06.2006 i pkt 4.8 protokołu z dnia 14.06.2006.


3. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący przywitał M. K. P. Sharma Oli, wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Nepalu, który zajął miejsce na trybunie honorowej.


PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


4.1. Europejski nakaz wykonania i przekazywanie osób skazanych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu wykonania oraz przekazywania osób skazanych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis (A6-0187/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

INICJATYWA, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0256)


4.2. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii [COM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0257)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0257)


4.3. Ochrona danych osobowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Martine Roure (sprawozdawczyni) poinformowała o błędzie w projekcie rezolucji oraz przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 29. Poprawka została przyjeta.

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0258)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Martine Roure zwróciła się w oparciu o art. 53 ust. 2 Regulaminu z wnioskiem o odroczenie głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

Parlament przyjął wniosek.

W związku z powyższym kwestia została ponownie odesłana do rozpatrzenia przez komisję właściwą w sprawie.


4.4. Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanu gotowości i planu reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej [2006/2062(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Adamos Adamou (A6-0176/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0259)


4.5. Skutki wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skutków wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie) [2006/2007(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0260)


4.6. Strategia ramowa na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii ramowej na rzecz niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich [2005/2191(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

Głos zabrała Alessandra Mussolini z uwagami natury osobistej (Przewodniczący odebrał posłance głos, ponieważ wystapienie nie dotyczyło kwestii osobistej).

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0261)


4.7. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 i B6-0348/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0343/2006

(zastępujący dokumenty B6-0343/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 i B6-0348/2006)

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE-DE,

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici i Alexandra Dobolyi w imieniu grupy PSE,

Nicholson of Winterbourne i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE,

André Brie i Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL,

Konrad Szymański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0262)

(Projekt rezolucji B6-0344/2006 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE-DE, przedstawił poprawkę ustną do poprawki 6. Poprawka została przyjęta.


4.8. Przyszłe etapy okresu refleksji oraz analiza przyszłości Europy (szczyt Rady Europejskiej z 15 i 16 czerwca 2006 r.) (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0327/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0263)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Gerard Batten zakwestionował ważność głosowania opierając się na art. 35 Regulaminu (Przewodniczący odebrał posłowi głos, ponieważ odnośny przepis Regulaminu stosuje się wyłącznie do projektów Komisji oraz innych dokumentów o charakterze legislacyjnym);

- Brian Crowley i Dirk Sterckx w sprawie przebiegu głosowania nad drugą częścią poprawki 2.


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ioannis Varvitsiotis - A6-0187/2006

- Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Martine Roure - A6-0192/2006

- Andreas Mölzer

Sprawozdanie Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- Frank Vanhecke

Sprawozdanie Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- Lasse Lehtinen, Frank Vanhecke, Philip Claey

Bułgaria i Rumunia (Szczyt Rady Europejskiej 15-16 czerwca 2006 r.) - RC-B6-0343/2006

- Andreas Mölzer

Przyszłe etapy okresu refleksji (Szczyt Rady Europejskiej 15-16 czerwca 2006 r.) - B6-0327/2006

- Frank Vanhecke

°
° ° °

Głos zabrał Brian Crowley w związku z przebiegiem głosowania związanego z rezolucją w sprawie przyszłych etapów okresu refleksji (B6-0327/2006).


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty głosowań:

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Zamiar głosowania:

Wyrażone zamiary głosowania

Sprawozdanie Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- ustęp 2

   za: Lissy Gröner

- ustęp 4

   za: Rainer Wieland

- rezolucja (całość)

   za: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Wijkman

Sprawozdanie Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- rezolucja (całość)

   za: Mathieu Grosch

Kolejne etapy okresu refleksji - B6-0327/2006

- poprawka 1

   przeciw: John Attard-Montalto

- ustęp 2, druga część

   za: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Alain Lipietz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   przeciw: Jeffrey Titford

- poprawka 11

   za: Claude Turmes

- ustęp 7, druga część

   za: Inger Segelström

   przeciw: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- rezolucja (całość)

   za: Zita Pleštinská

Maria Berger poinformowała, iż nie uczestniczyła w pierwszych głosowaniach, gdyż jej urządzenie do głosowania nie było sprawne.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.20 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Strategia rozwoju trwałego (debata)

Pytanie ustne O-0041/2006): Anders Wijkman, John Bowis i Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B6-0209/2006)

Pytanie ustne (O-0042/2006): Anders Wijkman, John Bowis i Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: Strategia rozwoju trwałego (B6-0210/2006)

Pytanie ustne (O-0043/2006): Chris Davies w imieniu grupy ALDE, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B6-0211/2006)

Pytanie ustne (O-0044/2006): Chris Davies w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Strategia rozwoju trwałego (B6-0212/2006)

Pytanie ustne (O-0045/2006): Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B6-0213/2006)

Pytanie ustne (O-0046/2006): Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Strategia rozwoju trwałego (B6-0214/2006)

Pytanie ustne (O-0047/2006): Adamos Adamou i Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B6-0215/2006)

Pytanie ustne (O-0048/2006): Adamos Adamou i Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Strategia rozwoju trwałego (B6-0216/2006)

Pytanie ustne (O-0050/2006): Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B6-0217/2006)

Pytanie ustne (O-0051/2006): Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, do Komisji: Strategia rozwoju trwałego (B6-0218/2006)

Pytanie ustne (O-0052/2006): Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B6-0219/2006)

Pytanie ustne (O-0053/2006): Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, do Komisji: Strategia rozwoju trwałego (B6-0220/2006)

Pytanie ustne (O-0056/2006): Liam Aylward w imieniu grupy UEN, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B6-0222/2006)

Pytanie ustne (O-0057/2006): Liam Aylward w imieniu grupy UEN, do Komisji: Strategia rozwoju trwałego (B6-0223/2006)

Anders Wijkman zadał pytania ustne, B6-0209/2006 i B6-0210/2006.

Chris Davies zadał pytania ustne, B6-0211/2006 i B6-0212/2006.

Satu Hassi zadał pytania ustne, B6-0213/2006 i B6-0214/2006.

Adamos Adamou zadali pytania ustne, B6-0215/2006 i B6-0216/2006.

Johannes Blokland zadał pytania ustne, B6-0217/2006 i B6-0218/2006.

Guido Sacconi zadał pytania ustne, B6-0219/2006 i B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta zadał pytania ustne w zastępstwie autora, B6-0222/2006 i B6-0223/2006.

Josef Pröll (urzedujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytania ustne, B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 i B6-0222/2006.

Joe Borg (członek Komisji) odpowiedział na pytania ustne, B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 i B6-0223/2006.

Głos zabrali: Cristina Gutiérrez-Cortines, w imieniu grupy PPE-DE, Riitta Myller, w imieniu grupy PSE, Fiona Hall, w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter, w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, w imieniu grupy IND/DEM, Alessandro Battilocchio, niezrzeszony, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin i András Gyürk.

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll i Joe Borg.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman i Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, Anne Ferreira i Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter i Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Liam Aylward, Alessandro Foglietta i Adriana Poli Bortone w imieniu grupy UEN, Johannes Blokland, w sprawie zmienionej strategii rozwoju trwałego (B6-0335/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 15.06.2006.


9. Wzrost liczby rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy w Europie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: wzrost liczby rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy w Europie

Hans Winkler (urzedujący Przewodniczący Rady) oraz Vladimír Špidla (członek Komisji) złożyli oświadczenia

Głos zabrali: Patrick Gaubert, w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz, w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL, Wojciech Roszkowski, w imieniu grupy UEN, Bogdan Pęk, w imieniu grupy IND/DEM, Maciej Marian Giertych, niezrzeszony, Bogusław Sonik, Martine Roure, Frédérique Ries, Bairbre de Brún, Eoin Ryan, Urszula Krupa, Frank Vanhecke, Alexander Stubb, Józef Pinior, Mojca Drčar Murko, Dimitrios Papadimoulis, Jan Tadeusz Masiel, Michael Cashman, Sarah Ludford, Kader Arif, Claude Moraes, Hélène Goudin, Hans Winkler i Vladimír Špidla.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Patrick Gaubert w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie aktów agresji rasistowskiej w Unii Europejskiej (B6-0328/2006),

- Brian Crowley i Romano Maria La Russa w imieniu grupy UEN, w sprawie wzrostu liczby rasistowskich aktów przemocy w Europie (B6-0329/2006),

- Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wzrostu liczby rasistowskich aktów przemocy w Europie (B6-0330/2006),

- Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, w sprawie wzrostu liczby rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy w Europie (B6-0331/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach i Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy (B6-0332/2006),

- Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman i Claude Moraes w imieniu grupy PSE, w sprawie wzrostu liczby rasistowskich i homofobicznych dyskursów oraz aktów przemocy (B6-0333/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 15.06.2006.


10. Broń lekka i małego kalibru (debata)

Pytanie ustne (O-0014/2006) zadane przez: Elmar Brok i Karl von Wogau, w imieniu komisji AFET, do Rady: Unia Europejska a konferencja przeglądowa ONZ w sprawie broni lekkiej i małokalibrowej z roku 2006 (B6-0225/2006)

Pytanie ustne (O-0015/2006) zadane przez: Elmar Brok i Karl von Wogau, w imieniu komisji AFET, do Komisji: Unia Europejska a konferencja przeglądowa ONZ w sprawie broni lekkiej i małokalibrowej z roku 2006 (B6-0226/2006)

Raül Romeva i Rueda (zastępca autora) zadał pytania ustne.

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie (B6-0225/2006).

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Vladimír Špidla (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B6-0226/2006.

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, i Richard Howitt.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Raül Romeva i Rueda, w imieniu komisji AFET, w sprawie broni lekkiej i małokalibrowej w perspektywie konferencji przeglądowej 2006 w sprawie programu działania Organizacji Narodów Zjednoczonych z zakresu zapobiegania, zwalczania i eliminacji handlu bronią lekką i małokalibrową we wszystkich jego aspektach, a także w celu wypracowania międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią (B6-0334/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 15.06.2006.


11. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0224/2006).

Część pierwsza

Pytanie 1 (Bernd Posselt): Negocjacje akcesyjne z Chorwacją.

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Bernda Posselta, Reinharda Racka i Andreasa Mölzera.

Pytanie 2 (Robert Evans): Handel organami i tkankami ludzkimi.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Richarda Howitta (zastępcę autora).

Pytanie 3 (Gay Mitchell): Nuklearne ambicje Iranu.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Gaya Mitchella, Piie-Noorę Kauppi i Andreasa Mölzera.

Pytanie 4 (Miguel Angel Martínez Martínez): Strategia dla Afryki, rozwój i migracje.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Miguela Angela Martíneza Martínez, Gaya Mitchella i Reinharda Racka.

Pytanie 5 (Laima Liucija Andrikienė): Przyszła polityka Unii Europejskiej w ramach niedawno podpisanego porozumienia między Unią Europejską a Rosją w sprawie uproszczenia wiz.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Laime Liuciję Andrikienė, Justasa Vincasa Paleckisa i Alexandra Stubba.

Część druga

Pytanie 6 (Fiona Hall): Zrównoważona produkcja biopaliw.

Pytanie 7 (Agnes Schierhuber): Biomasa i biopaliwa.

Josef Pröll (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające postawione przez Fionę Hall, Agnes Schierhuber, Georgiosa Papastamkosa, Glenisa Willmotta i Andreasa Mölzera.

Pytanie 8 zostało wycofane.

Pytanie 9 (Othmar Karas): Emisje zanieczyszczeń pochodzące z pojazdów silnikowych.

Josef Pröll udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Othmara Karasa i Paula Rübiga.

Pytanie 10 (Seán Ó Neachtain): Pomoc na rzecz programów leśnych w Europie.

Josef Pröll udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Seán Ó Neachtain.

Pytanie 11 (Emanuel Jardim Fernandes): Europejska strategia leśna.

Josef Pröll udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Emanuela Jardima Fernandesa i Reinharda Racka.

Pytanie 12 (Péter Olajos): Powstawanie piany na rzece Rabie.

Josef Pröll udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Pétera Olajosa i Paula Rübiga.

Pytanie 13 (Antonios Trakatellis): Wdrożenie ochrony środowiska Morza Śródziemnego w Unii Europejskiej i w krajach Morza Śródziemnego w ramach umów o partnerstwie i procedury barcelońskiej.

Josef Pröll udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Antoniosa Trakatellisa.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (zob. załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:15 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

12. Wspólne przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego [COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0194/2006)

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Paolo Costa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Romano Maria La Russa (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Philip Bradbourn w imieniu grupy PPE-DE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Georg Jarzembowski, Inger Segelström, Kyriacos Triantaphyllides, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 15.06.2006.


13. Rozmieszczenie europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS [2005/2168(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0183/2006)

Michael Cramer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Jörg Leichtfried w imieniu grupy PSE, Dirk Sterckx w imieniu grupy ALDE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, i Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Reinhard Rack, Gilles Savary, Arūnas Degutis, Marta Vincenzi, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 15.06.2006.


14. Rybołówstwo przybrzeżne i problemy rybaków trudniących się połowami przybrzeżnymi (debata)

Sprawozdanie w sprawie rybołówstwa przybrzeżnego i problemów rybaków trudniących się połowami przybrzeżnymi [2004/2264(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

Seán Ó Neachtain przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Teresa Riera Madurell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Dirk Sterckx w imieniu grupy ALDE, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci w imieniu grupy UEN, James Hugh Allister niezrzeszony, Neil Parish, Paulo Casaca, Leopold Józef Rutowicz, Iles Braghetto, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis i Joe Borg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 15.06.2006.


15. Środki wdrożenia (drugi etap) dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynku instrumentów finansowych (debata)

Oświadczenie Komisji: środki wdrożenia (drugi etap) dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynku instrumentów finansowych

Joe Borg (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi w imieniu grupy PPE-DE, Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, Alexander Radwan, Ieke van den Burg i Joe Borg.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Piia-Noora Kauppi w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg i Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN,w sprawie projektu dotyczącego środków wdrożenia rynku instrumentów finansowych (B6-0371/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 15.06.2006.


16. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny posiedzenia w kolejnym dniu (dokument "Porządek dzienny" PE 374.611/OJJE).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.55.

Julian Priestley

Miroslav Ouzký

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Muscă Monica Octavia, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności