Index 
Protokoll
PDF 202kWORD 120k
Onsdagen den 14 juni 2006 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Europeiska rådets möte (Bryssel, 15-16 juni 2006) (debatt)
 3.Välkomsthälsning
 4.Omröstning
  4.1.Europeiskt verkställighetsbeslut och överföring av dömda personer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ***I (omröstning)
  4.3.Skydd av personuppgifter * (omröstning)
  4.4.EG:s beredskapsplan för och insatser mot influensapandemier (omröstning)
  4.5.Följderna av EG-domstolens dom av den 13 september 2005 (C-176/03, kommissionen mot rådet) (omröstning)
  4.6.Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla - en ramstrategi (omröstning)
  4.7.Bulgarien och Rumänien (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006) (omröstning)
  4.8.Nästa steg under perioden av eftertanke (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Strategi för hållbar utveckling (debatt)
 9.Det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa (debatt)
 10.Handeldvapen (debatt)
 11.Frågestund (frågor till rådet)
 12.Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten***I (debatt)
 13.Utbyggnad av det europeiska järnvägssignalsystemet ERTMS/ETCS (debatt)
 14.Kustfiske och problem för fiskare som idkar kustfiske (debatt)
 15.Åtgärder för genomförande av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (nivå 2) (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Europeiska rådets möte (Bryssel, 15-16 juni 2006) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådet, inbegripet nästa steg inom perioden för eftertanke

Muntlig fråga (O-0033/2006) från Jo Leinen, för utskottet AFCO, till kommissionen: Nästa steg under perioden av eftertanke (B6-0208/2006)

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Jo Leinen utvecklade den muntliga frågan.

Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, och Othmar Karas.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Jan Marinus Wiersma, Silvana Koch-Mehrin, Johannes Voggenhuber, Gabriele Zimmer, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Marie Le Pen, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Konrad Szymański, Bastiaan Belder, Roger Helmer, Gerardo Galeote, Robert Goebbels, Andrew Duff, Bernat Joan i Marí, Jonas Sjöstedt, Roger Knapman, Mario Borghezio, Jacques Toubon, Magda Kósáné Kovács, Bronisław Geremek, Georgios Karatzaferis, Jana Bobošíková, Antonio Tajani, Harlem Désir, Karin Resetarits, Nils Lundgren, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Poul Nyrup Rasmussen, Markus Ferber, Genowefa Grabowska, Íñigo Méndez de Vigo, Achille Occhetto, Tunne Kelam, Stavros Lambrinidis, Geoffrey Van Orden, Richard Corbett, Margie Sudre, Carlos Carnero González, Francisco José Millán Mon, Riitta Myller, Alexander Stubb, Zsolt László Becsey, Charles Tannock, Hubert Pirker, Panayiotis Demetriou, Hans Winkler och José Manuel Barroso.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artiklarna 103.2 och 108.5 i arbetsordningen):

Bulgariens och Rumänien (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006)

- André Brie för GUE/NGL-gruppen, om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU (B6-0343/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Joost Lagendijk, Milan Horáček och Elly de Groen-Kouwenhoven för Verts/ALE-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2006 (B6-0344/2006),

- Nicholson of Winterbourne och Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, om Bulgariens och Rumäniens anslutning (B6-0345/2006),

- Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Francisco José Millán Mon för PPE-DE-gruppen, om Bulgariens och Rumäniens anslutning (B6-0346/2006),

- Konrad Szymański och Inese Vaidere för UEN-gruppen, om Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess (B6-0347/2006),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen, om Bulgariens och Rumäniens anslutning (B6-0348/2006).

Nästa steg under perioden av eftertanke (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006)

- Jo Leinen, för utskottet AFCO, om nästa steg under perioden av eftertanke och analys om Europas framtid (B6-0327/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 14.06.2006 och punkt 4.8 i protokollet av den 14.06.2006.


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade å parlamentets vägnar Nepals vice premiärminister och utrikesminister M. K. P. Sharma Oli, vilken hade tagit plats på åhörarläktaren.


ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


4.1. Europeiskt verkställighetsbeslut och överföring av dömda personer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges initiativ inför antagandet av rådets rambeslut om ett europeiskt verkställighetsbeslut och överförande av dömda personer mellan EU:s medlemsstater [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ioannis Varvitsiotis (A6-0187/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

INITIATIV, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0256)


4.2. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk [KOM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0257)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0257)


4.3. Skydd av personuppgifter * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete [KOM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Martine Roure (föredragande) påpekade ett fel i resolutionsförslaget och lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 29; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0258)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Martine Roure åberopade artikel 53.2 i arbetsordningen och begärde att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände denna begäran.

Ärendet ansågs därmed återförvisat till ansvarigt utskott för ytterligare beredning.


4.4. EG:s beredskapsplan för och insatser mot influensapandemier (omröstning)

Betänkande om Europeiska gemenskapens beredskapsplan för och insatser mot influensapandemier [2006/2062(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adamos Adamou (A6-0176/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0259)


4.5. Följderna av EG-domstolens dom av den 13 september 2005 (C-176/03, kommissionen mot rådet) (omröstning)

Betänkande om följderna av EG-domstolens dom av den 13 september 2005 (C-176/03, kommissionen mot rådet) [2006/2007(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0260)


4.6. Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla - en ramstrategi (omröstning)

Betänkande om icke-diskriminering och lika möjligheter för alla - en ramstrategi [2005/2191(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Talare: Alessandra Mussolini gjorde ett personligt uttalande (talmannen fråntog talaren ordet, eftersom hennes inlägg inte rörde sig om ett personligt uttalande).

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0261)


4.7. Bulgarien och Rumänien (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 och B6-0348/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0343/2006

(ersätter B6-0343/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 och B6-0348/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden och Francisco José Millán Mon för PPE-DE-gruppen,

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen,

Nicholson of Winterbourne och Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen,

André Brie och Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen,

Konrad Szymański och Inese Vaidere för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0262)

(Resolutionsförslag B6-0344/2006 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6, vilket beaktades.


4.8. Nästa steg under perioden av eftertanke (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0327/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0263)

Inlägg om omröstningen:

- Gerard Batten åberopade artikel 35 i arbetsordningen och bestred giltigheten i denna omröstning (talmannen fråntog honom ordet, eftersom denna bestämmelse i arbetsordningen endast gäller kommissionens förslag eller andra handlingar av lagstiftningskaraktär).

- Brian Crowley och Dirk Sterckx yttrade sig om hur man hade hanterat omröstningen om andra delen av ändringsförslag 2.


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ioannis Varvitsiotis - A6-0187/2006

- Bruno Gollnisch

Betänkande Martine Roure - A6-0192/2006

- Andreas Mölzer

Betänkande Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- Frank Vanhecke

Betänkande Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- Lasse Lehtinen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

Bulgarien och Rumänien (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006) - RC-B6-0343/2006

- Andreas Mölzer

Nästa steg under perioden av eftertanke (Europeiska rådets möte den 15-16 juni 2006) - B6-0327/2006

- Frank Vanhecke

°
° ° °

Talare: Brian Crowley yttrade sig om hur omröstningen förlöpte om resolutionen om nästa steg under perioden av eftertanke (B6-0327/2006).


6. Rättelser/avsiktförklaringar till avgivna röster

Rättelser till avgivna röster:

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Avsiktsförklaringar till avgivna röster:

Följande avsiktsförklaringar hade gjorts (angående icke avgivna röster):

Betänkande Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- punkt 2

   ja: Lissy Gröner

- punkt 4

   ja: Rainer Wieland

- resolutionen (i sin helhet)

   ja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anders Wijkman

Betänkande Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- resolutionen (i sin helhet)

   ja: Mathieu Grosch

Nästa steg under perioden av eftertanke - B6-0327/2006

- ändringsförslag 1

   nej: John Attard-Montalto

- punkt 2, andra delen

   ja: John Attard-Montalto, Hubert Pirker, Alain Lipietz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   nej: Jeffrey Titford

- ändringsförslag 11

   ja: Claude Turmes

- punkt 7, andra delen

   ja: Inger Segelström

   nej: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- resolutionen (i sin helhet)

   ja: Zita Pleštinská

Maria Berger meddelade att hon inte hade deltagit i de första omröstningarna, eftersom hennes omröstningsutrustning inte hade fungerat.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Strategi för hållbar utveckling (debatt)

Muntlig fråga (O-0041/2006) från Anders Wijkman, John Bowis och Karl-Heinz Florenz för PPE-DE-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0209/2006)

Muntlig fråga (O-0042/2006) från Anders Wijkman, John Bowis och Karl-Heinz Florenz för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0210/2006)

Muntlig fråga (O-0043/2006) från Chris Davies för ALDE-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0211/2006)

Muntlig fråga (O-0044/2006) från Chris Davies för ALDE-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0212/2006)

Muntlig fråga (O-0045/2006) från Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0213/2006)

Muntlig fråga (O-0046/2006) från Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0214/2006)

Muntlig fråga (O-0047/2006) från Adamos Adamou och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0215/2006)

Muntlig fråga (O-0048/2006) från Adamos Adamou och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0216/2006)

Muntlig fråga (O-0050/2006) från Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0217/2006)

Muntlig fråga (O-0051/2006) från Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0218/2006)

Muntlig fråga (O-0052/2006) från Guido Sacconi för PSE-gruppen, till rådet: Hållbar utveckling (B6-0219/2006)

Muntlig fråga (O-0053/2006) från Guido Sacconi för PSE-gruppen, till kommissionen: Hållbar utveckling (B6-0220/2006)

Muntlig fråga (O-0056/2006) från Liam Aylward för UEN-gruppen, till rådet: Strategin för hållbar utveckling (B6-0222/2006)

Muntlig fråga (O-0057/2006) från Liam Aylward för UEN-gruppen, till kommissionen: Strategin för hållbar utveckling (B6-0223/2006)

Anders Wijkman utvecklade de muntliga frågorna B6-0209/2006 och B6-0210/2006.

Chris Davies utvecklade de muntliga frågorna B6-0211/2006 och B6-0212/2006.

Satu Hassi utvecklade de muntliga frågorna B6-0213/2006 och B6-0214/2006.

Adamos Adamou utvecklade de muntliga frågorna B6-0215/2006 och B6-0216/2006.

Johannes Blokland utvecklade de muntliga frågorna B6-0217/2006 och B6-0218/2006.

Guido Sacconi utvecklade de muntliga frågorna B6-0219/2006 och B6-0220/2006.

Alessandro Foglietta (ersättare för frågeställaren) utvecklade de muntliga frågorna B6-0222/2006 och B6-0223/2006.

Josef Pröll (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade de muntliga frågorna B6-0209/2006, B6-0211/2006, B6-0213/2006, B6-0215/2006, B6-0217/2006, B6-0219/2006 och B6-0222/2006.

Joe Borg (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna B6-0210/2006, B6-0212/2006, B6-0214/2006, B6-0216/2006, B6-0218/2006, B6-0220/2006 och B6-0223/2006.

Talare: Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-DE-gruppen, Riitta Myller för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jean-Claude Martinez, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen, Marie Anne Isler Béguin och András Gyürk.

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

Talare: Carl Schlyter, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josef Pröll och Joe Borg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Karl-Heinz Florenz, John Bowis, Anders Wijkman och Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen, Anne Ferreira och Guido Sacconi för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Satu Hassi, Elisabeth Schroedter, Carl Schlyter och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, Liam Aylward, Alessandro Foglietta och Adriana Poli Bortone för UEN-gruppen, Johannes Blokland, om den reviderade strategin för en hållbar utveckling (B6-0335/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 15.06.2006.


9. Det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Patrick Gaubert för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Wojciech Roszkowski för UEN-gruppen, Bogdan Pęk för IND/DEM-gruppen, Maciej Marian Giertych, grupplös, Bogusław Sonik, Martine Roure, Frédérique Ries, Bairbre de Brún, Eoin Ryan, Urszula Krupa, Frank Vanhecke, Alexander Stubb, Józef Pinior, Mojca Drčar Murko, Dimitrios Papadimoulis, Jan Tadeusz Masiel, Michael Cashman, Sarah Ludford, Kader Arif, Claude Moraes, Hélène Goudin, Hans Winkler och Vladimír Špidla.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Patrick Gaubert för PPE-DE-gruppen, om angrepp med rasistiska motiv i Europeiska unionen (B6-0328/2006),

- Brian Crowley och Romano Maria La Russa för UEN-gruppen, om det ökade rasistiska våldet i Europa (B6-0329/2006),

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om det ökade rasistiska våldet i Europa (B6-0330/2006),

- Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa (B6-0331/2006),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach och Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, om rasistiskt och homofobiskt våld (B6-0332/2006),

- Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman och Claude Moraes för PSE-gruppen, om ökningen av det rasistiska och homofobiska språkbruket och våldet i Europa (B6-0333/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 15.06.2006.


10. Handeldvapen (debatt)

Muntlig fråga (O-0014/2006) från Elmar Brok och Karl von Wogau, för utskottet AFET, till rådet: Europeiska unionen och FN:s uppföljningskonferens om handeldvapen 2006 (B6-0225/2006)

Muntlig fråga (O-0015/2006) från Elmar Brok och Karl von Wogau, för utskottet AFET, till kommissionen: Europeiska unionen och FN:s uppföljningskonferens om handeldvapen 2006 (B6-0226/2006)

Raül Romeva i Rueda (som ersatte frågeställarna) utvecklade de muntliga frågorna.

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B6-0225/2006.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B6-0226/2006.

Talare: Geoffrey Van Orden för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, och Richard Howitt.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Raül Romeva i Rueda, för utskottet AFET, om eldhandvapen och lätta vapen, inför konferensen 2006 för översyn av Förenta nationernas handlingsprogram för att förebygga, motverka och avskaffa olaglig handel med eldhandvapen och lätta vapen i alla avseenden, och i riktning mot att utarbeta ett internationellt vapenhandelsfördrag (B6-0334/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 15.06.2006.


11. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0224/2006).

Första delen

Fråga 1 (Bernd Posselt): Anslutningsförhandlingarna med Kroatien.

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Reinhard Rack och Andreas Mölzer.

Fråga 2 (Robert Evans): Handel med mänskliga organ och vävnader.

Hans Winkler besvarade frågan samt en följdfråga från Richard Howitt (ersättare för frågeställaren).

Fråga 3 (Gay Mitchell): Irans ambitioner på kärnenergiområdet.

Hans Winkler besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell, Piia-Noora Kauppi och Andreas Mölzer.

Fråga 4 (Miguel Angel Martínez Martínez): Strategi för Afrika, utveckling och migration.

Hans Winkler besvarade frågan samt följdfrågor från Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell och Reinhard Rack.

Fråga 5 (Laima Liucija Andrikienė): EU:s framtida politik i anslutning till de avtal om underlättad visering mellan EU och Ryssland som nyligen undertecknades.

Hans Winkler besvarade frågan samt följdfrågor från Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis och Alexander Stubb.

Andra delen

Fråga 6 (Fiona Hall): Hållbar produktion av biobränsle.

Fråga 7 (Agnes Schierhuber): Biomassa och biobränslen.

Josef Pröll (rådets tjänstgörande ordförande) svarade på frågorna samt följdfrågor från Fiona Hall, Agnes Schierhuber, Georgios Papastamkos, Glenis Willmott och Andreas Mölzer.

Fråga 8 hade dragits tillbaka.

Fråga 9 (Othmar Karas): Förorenande utsläpp från personbilar.

Josef Pröll besvarade frågan samt följdfrågor från Othmar Karas och Paul Rübig.

Fråga 10 (Seán Ó Neachtain): Stöd till skogsbruksprogram i Europa.

Josef Pröll besvarade frågan samt en följdfråga från Seán Ó Neachtain.

Fråga 11 (Emanuel Jardim Fernandes): Den europeiska skogsbruksstrategin.

Josef Pröll besvarade frågan samt följdfrågor från Emanuel Jardim Fernandes och Reinhard Rack.

Fråga 12 (Péter Olajos): Skummande vatten i floden Rába.

Josef Pröll besvarade frågan samt följdfrågor från Péter Olajos och Paul Rübig.

Fråga 13 (Antonios Trakatellis): Skyddet av Medelhavets miljö i EU och övriga Medelhavsländer genom avtalen om partnerskap och Barcelonaprocessen.

Josef Pröll besvarade frågan samt en följdfråga från Antonios Trakatellis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.15 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

12. Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten [KOM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0194/2006)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Paolo Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Romano Maria La Russa (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Philip Bradbourn för PPE-DE-gruppen, Saïd El Khadraoui för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Georg Jarzembowski, Inger Segelström, Kyriacos Triantaphyllides, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.06.2006.


13. Utbyggnad av det europeiska järnvägssignalsystemet ERTMS/ETCS (debatt)

Betänkande om utbyggnaden av det europeiska järnvägssignalsystemet ERTMS/ETCS [2005/2168(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A6-0183/2006)

Michael Cramer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Jörg Leichtfried för PSE-gruppen, Dirk Sterckx för ALDE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, och Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Reinhard Rack, Gilles Savary, Arūnas Degutis, Marta Vincenzi, Inés Ayala Sender, Saïd El Khadraoui och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 15.06.2006.


14. Kustfiske och problem för fiskare som idkar kustfiske (debatt)

Betänkande om kustfisket och problemen för fiskare som sysslar med kustfiske [2004/2264(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

Seán Ó Neachtain redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Teresa Riera Madurell (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Dirk Sterckx för ALDE-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Sebastiano (Nello) Musumeci för UEN-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Neil Parish, Paulo Casaca, Leopold Józef Rutowicz, Iles Braghetto, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis och Joe Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 15.06.2006.


15. Åtgärder för genomförande av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (nivå 2) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Åtgärder för genomförande av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (nivå 2)

Joe Borg (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Pervenche Berès för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Alexander Radwan, Ieke van den Burg och Joe Borg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg och Pervenche Berès för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen, Guntars Krasts för UEN-gruppen,om förslaget till genomförandeåtgärder för marknader för finansiella instrument (B6-0371/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 15.06.2006.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 374.611/OJJE).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.55.

Julian Priestley

Miroslav Ouzký

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy