Rodyklė 
Protokolas
PDF 223kWORD 177k
Ketvirtadienis, 2006 m. birželio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkė
 3.Gauti dokumentai
 4.Bendrijų finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu (2004 m.) (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Komitetų ir delegacijų pavadinimų pakeitimas
 7.Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas
 8.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Duomenų apie žuvininkystės produktų iškrovimą valstybėse narėse perdavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir demonstravimo veikla (Septintoji mokslinių tyrimų pagrindų programa 2007-2013 m.) ***I (balsavimas)
  
9.3.Branduoliniai tyrimai ir mokymas (2007-2011 m.) * (balsavimas)
  
9.4.Bendrosios civilinės aviacijos saugos taisyklės ***I (balsavimas)
  
9.5.Bendros valiutos įvedimas Slovėnijoje 2007 m. sausio 1 d. * (balsavimas)
  
9.6.Žmogaus teisių padėtis Tunise (balsavimas)
  
9.7.17-asis ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)
  
9.8.Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) įgyvendinimo priemonės (2 lygmuo) (balsavimas)
  
9.9.Tvariosios raidos strategija (balsavimas)
  
9.10.Dažnėjantys rasistiniai ir homofobiniai išpuoliai Europoje (balsavimas)
  
9.11.Šaulių ginklai (balsavimas)
  
9.12.Europos geležinkelių tinklo signalizacijos sistemos įdiegimas (balsavimas)
  
9.13.Pakrantės žvejyba ir pakrantės žvejų patiriami sunkumai (balsavimas)
  
9.14.Bendrijų finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu (2004 m.) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Medienos skaldinėlių naudojimas vynui sendinti. Medienos skaldinėlių naudojimas Europos vynų gamyboje (diskusijos)
 14. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
14.1.Rytų Timoras
  
14.2.Sirija: žmogaus teisių pažeidimai
  
14.3.Šiaurės Korėja: žmogaus teisių pažeidimai
 15.Parlamento sudėtis
 16.Įgaliojimų tikrinimas
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Balsuoti skirtas laikas
  
18.1.Rytų Timoras (balsavimas)
  
18.2.Sirija: žmogaus teisių pažeidimai (balsavimas)
  
18.3.Šiaurės Korėja: žmogaus teisių pažeidimai (balsavimas)
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 20.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 21.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 22.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 23.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 24.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.05 val.


2. Darbotvarkė

Pirmininkų sueiga 2006 m. birželio 14 d. posėdyje nusprendė atidėti balsavimą dėl Konrad Szymański (A6-0164/2006), Angelika Beer (A6-0157/2006) ir István Szent-Iványi (A6-0155/2006) pranešimų (Darbotvarkės 19, 20 ir 21 punktai) iki liepos mėnesio sesijos.

°
° ° °

Kalbėjo Marco Cappato dėl darbo tvarkos (Pirmininkas jį nutraukė, nes jis kalbėjo ne darbo tvarkos klausimais).


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos muitinių veiksmų programą (Muitinė 2013) (COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

IMCO

nuomonė

INTA, BUDG, CONT, ITRE, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl išskirtinės Bendrijos finansinės pagalbos Kosovui (COM(2006)0207 - C6-0171/2006 - 2006/0068(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

INTA

nuomonė

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, kuriuo atnaujinama bendradarbiavimo programa aukštojo mokslo bei profesinio švietimo ir mokymo srityse, sudarymo (COM(2006)0180 - C6-0174/2006 - 2006/0061(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CULT

nuomonė

AFET, BUDG, EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (COM(2006)0243 [01] - C6-0179/2006 - 2006/0078(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

nuomonė

BUDG, ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, išplečiančio 2001/.../EB Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms (COM(2006)0243 [02] - C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

nuomonė

BUDG, ECON

- Pasiūlymas perkelti DEC 14/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)0580 - C6-0181/2006 - 2006/2140(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC17/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)0583 - C6-0182/2006 - 2006/2141(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 19/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)0170 - C6-0184/2006 - 2006/2143(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybių narių numatomų priimti tam tikrų transporto įstatymų ir kitų teisės aktų išankstinio nagrinėjimo ir konsultacijų tvarkos (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0284 - C6-0185/2006 - 2006/0099(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, patvirtinimo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0250 - C6-0186/2006 - 2006/0080(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ENVI

nuomonė

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (09078/2006 - C6-0191/2006 - 2004/0166(AVC)).

perduota

atsakingam komitetui

REGI

nuomonė

BUDG, CONT, ENVI, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (09077/2006 - C6-0192/2006 - 2004/0163(AVC)).

perduota

atsakingam komitetui

REGI

nuomonė

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, FEMM

2) Parlamento narių: pasiūlymas dėl rekomendacijos (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis)

- Alvaro Alexander, Liberalų ir demokratų aljansas už Europą frakcijos vardu - Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl Europos duomenų bazių teisingumo ir vidaus reikalų srityje suderinamumo ir sąveikos (B6-0336/2006).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE


4. Bendrijų finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu (2004 m.) (diskusijos)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu - 2004 metinis pranešimas [2005/2184(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Herbert Bösch (A6-0185/2006)

Herbert Bösch pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Simon Busuttil PPE-DE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender PSE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Ingeborg Gräßle, Paulo Casaca, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, John Whittaker, Andreas Mölzer, Béla Glattfelder, Vladimír Maňka, Dan Jørgensen ir Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.14 protokolo 15.06.2006.

(Posėdis sustabdytas 11.00 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.05 val.)


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Pirmininko Obed Bapela vadovaujamos delegacijos narius iš Pietų Afrikos Respublikos parlamento.


6. Komitetų ir delegacijų pavadinimų pakeitimas

Pirmininkų sueiga 2006 m. birželio 16 d. posėdyje pritarė Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ žlugimo tyrimo komiteto prašymui taip pakeisti šio komiteto pavadinimą: Bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizės tyrimo komitetas.

Parlamentas patenkino šį prašymą.


7. Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 3 dalimi, informavo Parlamentą apie toliau pateikiamą 45 straipsnio išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, į kurį buvo kreiptąsi dėl šio straipsnio taikymo.

„Pirmininkų sueiga priima sprendimą dėl prašymų leisti rengti pranešimus pagal 1 dalį remiantis įgyvendinimo nuostatomis, kurias nustato pati sueiga. Jei abejojama komiteto kompetencija parengti pranešimą, dėl kurio buvo pateiktas prašymas, pirmininkų sueiga per šešias savaites priima sprendimą remdamasi komitetų pirmininkų sueigos arba šios sueigos pirmininko pateikta rekomendacija. Jei per nustatytą terminą pirmininkų sueiga nepriima sprendimo, rekomendacija laikoma patvirtinta.“

Jei frakcija ar mažiausiai 37 nariai neprieštarauja šiam išaiškinimui (Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 4 dalis), jis prieš patvirtinant tos dienos protokolą laikomas patvirtintu. Priešingu atveju, klausimas teikiamas balsuoti Parlamentui.


8. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

2006 m. birželio 12 d. Tarybos priimta Bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999
perduota atsakingam komitetui: REGI

2006 m. birželio 12 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999
perduota atsakingam komitetui: EMPL

2006 m. birželio 12 d. Tarybos priimta Bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)
perduota atsakingam komitetui: REGI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2006 06 16.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


9.1. Duomenų apie žuvininkystės produktų iškrovimą valstybėse narėse perdavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo [COM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Philippe Morillon (A6-0169/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0264)


9.2. Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir demonstravimo veikla (Septintoji mokslinių tyrimų pagrindų programa 2007-2013 m.) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programos (2007-2013 m.) [COM(2005)0119 - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A6-0202/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0265)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0265)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Philippe Busquin pateikė 320 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 37 Parlamento nariai jam nepritarė.


9.3. Branduoliniai tyrimai ir mokymas (2007-2011 m.) * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų programos (2007–2011 m.) - Žinių Europos kūrimas [COM(2005)0119 - C6-0112/2005 - 2005/0044(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A6-0203/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0266)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0266)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Prieš balsavimą Jerzy Buzek (pranešėjas) išreiškė savo pasitenkinimą tuo, kaip buvo rengiami jo pranešimai.


9.4. Bendrosios civilinės aviacijos saugos taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių [COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0194/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0267)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0267)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Prieš balsavimą Inés Ayala Sender kalbėjo dėl balsavimo sąrašo.


9.5. Bendros valiutos įvedimas Slovėnijoje 2007 m. sausio 1 d. * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Slovėnijoje 2007 m. sausio 1 d. [COM(2006)0225 - C6-0164/2006 - 2006/0077(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A6-0200/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P6_TA(2006)0268)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0268)


9.6. Žmogaus teisių padėtis Tunise (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0340/2006, B6-0351/2006, B6-0352/2006, B6-0353/2006, B6-0355/2006 ir B6-0358/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0340/2006

(keičiama B6-0340/2006, B6-0351/2006, B6-0353/2006, B6-0355/2006 ir B6-0358/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann, Carlos Carnero González ir Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu,

Thierry Cornillet, Bernard Lehideux ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas ir Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu,

Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0269)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0352/2006 yra anuliuojamas.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Thierry Cornillet pateikė 3 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 37 Parlamento nariai jam nepritarė.


9.7. 17-asis ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0338/2006, B6-0339/2006, B6-0349/2006, B6-0354/2006, B6-0356/2006 ir B6-0357/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0338/2006

(keičiama B6-0338/2006, B6-0339/2006, B6-0349/2006, B6-0354/2006, B6-0356/2006 ir B6-0357/2006 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Jacek Emil Saryusz-Wolski ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu,

Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu,

Henrik Lax ir Cecilia Malmström ALDE frakcijos vardu,

Bart Staes ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu,

Gabriele Zimmer, André Brie ir Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu,

Konrad Szymański, Roberts Zīle ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0270)


9.8. Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) įgyvendinimo priemonės (2 lygmuo) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0371/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0271)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Piia-Noora Kauppi pateikė papildomos informacijos apie pasiūlymą dėl rezoliucijos.


9.9. Tvariosios raidos strategija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0335/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0272)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Anders Wijkman pateikė 19 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9.10. Dažnėjantys rasistiniai ir homofobiniai išpuoliai Europoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0328/2006, B6-0329/2006, B6-0330/2006, B6-0331/2006, B6-0332/2006 ir B6-0333/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0328/2006

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0329/2006

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0330/2006

(keičiama B6-0330/2006, B6-0331/2006, B6-0332/2006 ir B6-0333/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman ir Claude Moraes PSE frakcijos vardu,

Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0273)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Martine Roure pateikė 2 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

- Sophia in 't Veld pateikė 3 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 37 Parlamento nariai jam nepritarė. Ji taip pat pateikė A konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

- Raül Romeva i Rueda pateikė B konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 37 Parlamento nariai jam nepritarė.

- Martine Roure dėl darbo tvarkos.


9.11. Šaulių ginklai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0334/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0274)


9.12. Europos geležinkelių tinklo signalizacijos sistemos įdiegimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelių tinklo signalizacijos sistemos ERTMS/ETCS įdiegimo [2005/2168(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A6-0183/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0275)


9.13. Pakrantės žvejyba ir pakrantės žvejų patiriami sunkumai (balsavimas)

Pranešimas dėl pakrantės žvejybos ir pakrantės žvejų patiriamų sunkumų [2004/2264(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Pirmininkas pranešė, kad pirmininkų sueiga 2006 m. birželio 14 d. posėdyje nusprendė patvirtinti tokį šio pranešimo pavadinimo pakeitimą: „Pakrančių žvejyba ir žvejyba besiverčiančių bendruomenių patiriami sunkumai“.

Priimta (P6_TA(2006)0276)


9.14. Bendrijų finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu (2004 m.) (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu - 2004 metinis pranešimas [2005/2184(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Herbert Bösch (A6-0185/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0277)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jerzy Buzek - A6-0202/2006: Zita Pleštinská, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lapo Pistelli, Paul Rübig.

Pranešimas: Jerzy Buzek - A6-0203/2006: Andreas Mölzer, Jörg Leichtfried

Žmogaus teisių padėtis Tunise (B6-0340/2006): John Attard-Montalto, Simon Busuttil.

Dažnėjantys rasistiniai ir homofobiniai išpuoliai Europoje (B6-0330/2006): Carlo Casini, Frank Vanhecke, Piia-Noora Kauppi, Alexander Stubb, Ivo Strejček, Philip Claeys, Andreas Mölzer.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai:

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Balsavimo ketinimai:

Pranešta apie ketinimus balsuoti taip:

Pranešimas: Jerzy Buzek - A6-0202/2006

- pakeitimas 335

   už: Hans-Peter Martin

- pakeitimas 325

   už: Hans-Peter Martin

- pakeitimas 166

   už: Hubert Pirker

- pakeitimas 357

   už: Hubert Pirker

- pakeitimas 323

   už: Marie Anne Isler Béguin, Kathy Sinnott

- pakeitimas 334

   už: Teresa Riera Madurell, Lívia Járóka,

- pakeitimas 329

   už: Teresa Riera Madurell,

   prieš: Othmar Karas

- pakeitimas 354

   prieš: Nathalie Griesbeck,

   susilaikė: Lívia Járóka

- pakeitimas 350

   už: Joel Hasse Ferreira

- pakeitimas 361

   už: Joel Hasse Ferreira

- pakeitimas 355

   prieš: Nathalie Griesbeck

- pakeitimas 319

   prieš: Nathalie Griesbeck

- pakeitimas 317

   prieš: Nathalie Griesbeck

- pakeitimas 66

   už: Nathalie Griesbeck.

Pranešimas: Jerzy Buzek - A6-0203/2006

- pakeitimas 24

   už: Charlotte Cederschiöld,

   prieš: Tobias Pflüger

- pakeitimas 27

   prieš: Georgios Toussas, Kathy Sinnott

- pakeistas pasiūlymas

   už: Zita Pleštinská

   prieš: Alyn Smith.

Žmogaus teisių padėtis Tunise - RC-B6-0340/2006

- rezoliucija (visa)

   už: Pierre Schapira

   prieš: Marie-Hélène Descamps, Paul Marie Coûteaux.

17-asis ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas - RC-B6-0338/2006

- pakeitimas 3

   už: Ana Maria Gomes.

Dažnėjantys rasistiniai ir homofobiniai išpuoliai Europoje RC-B6-0330/2006

- B konstatuojamoji dalis, 2 dalis

   prieš: Joel Hasse Ferreira

- dalis 2, 1 dalis

   už: Emanuel Jardim Fernandes

- dalis 1, 4 dalis

   už: Piia-Noora Kauppi.

Pranešimas: Seán Ó Neachtain - A6-0141/2006

- pakeitimas 9

   prieš: Kathy Sinnott

- pakeitimas 7

   už: Alyn Smith.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz pranešė, kad jis nedalyvavo balsuojant dėl pranešimo: Jerzy Buzek - A6-0202/2006.


(Posėdis sustabdytas 12.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Balsavimo ketinimai

Posėdžio data: 2006 06 13.

Pranešimas: Joseph Daul - A6-0199/2006

- rezoliucija (visa)

   už: Dan Jørgensen

Posėdžio data: 2006 06 14.

Apmąstymų laikotarpio būsimieji etapai B6-0327/2006

- pakeitimas 13, 1 dalis

   prieš: Dan Jørgensen

°
° ° °

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Medienos skaldinėlių naudojimas vynui sendinti. Medienos skaldinėlių naudojimas Europos vynų gamyboje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0060/2006), kurį uždavė Vincenzo Lavarra, Roberta Angelilli, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Thierry Cornillet, Giuseppe Castiglione, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Giovanni Claudio Fava, Janelly Fourtou, Lilli Gruber, Claire Gibault, Nathalie Griesbeck, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Mario Mauro, Sebastiano (Nello) Musumeci, Francesco Musotto, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Pier Antonio Panzeri, Giovanni Pittella, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Marc Tarabella, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Sepp Kusstatscher, Mauro Zani ir Nicola Zingaretti Komisijai: Medienos skaldinėlių naudojimas vynui sendinti (B6-0308/2006) .

Žodinis klausimas (O-0062/2006), kurį uždavė Giuseppe Castiglione PPE-DE frakcijos vardu Komisijai: Medžio drožlių naudojimas kaip Europos vynams taikoma vynininkystės veikla (B6-0309/2006).

Vincenzo Lavarra pateikė žodinį klausimą B6-0308/2006.

Giuseppe Castiglione pateikė žodinį klausimą B6-0309/2006.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: Iles Braghetto PPE-DE frakcijos vardu, Katerina Batzeli PSE frakcijos vardu, Jean Marie Beaupuy ALDE frakcijos vardu, Thomas Wise IND/DEM frakcijos vardu, Charles Tannock dėl Thomas Wise pasisakymo, Inés Ayala Sender (pavaduojantis Rosa Miguélez Ramos), Anne Laperrouze, Christa Klaß, Ari Vatanen (pavaduojantis Joseph Daul, AGRI komiteto pirmininką), Astrid Lulling, Werner Langen, Albert Jan Maat, Vladimír Špidla, Astrid Lulling ir Inés Ayala Sender, pastarieji du asmenys uždavė klausimus Komisijai, į kuriuos atsakė Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.


14.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 5 protokolo 13.06.2006)


14.1. Rytų Timoras

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0337/2006, B6-0359/2006, B6-0362/2006, B6-0364/2006 ir B6-0367/2006

Raül Romeva i Rueda, Pedro Guerreiro, Anneli Jäätteenmäki, John Bowis, Ana Maria Gomes ir Marcin Libicki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, John Attard-Montalto PSE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, ir Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 18.1 protokolo 15.06.2006.


14.2. Sirija: žmogaus teisių pažeidimai

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 ir B6-0372/2006

Marios Matsakis, Józef Pinior, Tobias Pflüger, Jana Hybášková ir Alyn Smith pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogusław Sonik PPE-DE frakcijos vardu, Marek Aleksander Czarnecki , nepriklausomas Parlamento narys, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler ir Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 18.2 protokolo 15.06.2006.


14.3. Šiaurės Korėja: žmogaus teisių pažeidimai

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0341/2006, B6-0361/2006, B6-0363/2006, B6-0366/2006, B6-0368/2006 ir B6-0369/2006

István Szent-Iványi, Erik Meijer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernd Posselt, Bastiaan Belder ir Raül Romeva i Rueda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki , nepriklausomas Parlamento narys, Koenraad Dillen ir Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 18.3 protokolo 15.06.2006.


15. Parlamento sudėtis

Terence Wynn raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2006 08 28.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi Parlamentas konstatavo, kad nuo šios datos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atsakingas valstybės narės institucijas.


16. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Donata Gottardi, Marco Cappato, Carlo Casini, Corrado Gabriele, Andrea Losco, Eugenijaus Maldeikio, Aldo Patriciello, Gianluca Susta, Armando Veneto ir Donato Tommaso Veraldi mandatus.


17. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymas patvirtinti šiuos paskyrimus:

- Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Salvador Garriga Polledo nebe šios delegacijos narys.

PSE frakcijos prašymas patvirtinti šiuos paskyrimus:

- ECON komitetas: Donata Gottardi,

- JURI komitetas: Achille Occhetto,

- Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga, įskaitant Libiją: Donata Gottardi.

ALDE frakcijos prašymas patvirtinti šiuos paskyrimus:

- Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Gianluca Susta,

- Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Luigi Cocilovo,

- Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis: Andrea Losco.

UEN frakcijos prašymas patvirtinti šiuos paskyrimus:

- ITRE komitetas: Eugenijus Maldeikis vietoj Sebastiano (Nello) Musumeci,

- REGI komitetas: Sebastiano (Nello) Musumeci vietoj Hanna Foltyn-Kubicka,

- CULT komitetas: Hanna Foltyn-Kubicka.

Šie sprendimai ir paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki šio protokolo patvirtinimo nebus pateikta jokių pastabų.


18. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


18.1. Rytų Timoras (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0337/2006, B6-0359/2006, B6-0362/2006, B6-0364/2006 ir B6-0367/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0337/2006

(keičiama B6-0337/2006, B6-0362/2006, B6-0364/2006 ir B6-0367/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ir Edite Estrela PSE frakcijos vardu,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu,

Raül Romeva i Rueda ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,

Gintaras Didžiokas UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0278)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0359/2006 yra anuliuojamas.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Ana Maria Gomes pateikė 5 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


18.2. Sirija: žmogaus teisių pažeidimai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 ir B6-0372/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-342/2006

(keičiama B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 ir B6-0372/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt ir Bogusław Sonik PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano ir Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Marios Matsakis, Frédérique Ries ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu,

Cem Özdemir ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu,

Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0279)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Tobias Pflüger pateikė D konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


18.3. Šiaurės Korėja: žmogaus teisių pažeidimai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0341/2006, B6-0361/2006, B6-0363/2006, B6-0366/2006, B6-0368/2006 ir B6-0369/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0341/2006

(keičiama B6-0341/2006, B6-0361/2006, B6-0363/2006, B6-0366/2006, B6-0368/2006 ir B6-0369/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Bernd Posselt, Charles Tannock ir Albert Jan Maat PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu,

István Szent-Iványi, Marios Matsakis ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,

Gérard Onesta ir Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu,

Giusto Catania ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu,

Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0280)


19. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai:

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Balsavimo ketinimai:

Pranešta apie ketinimus balsuoti taip:

Šiaurės Korėja: žmogaus teisių pažeidimai - RC-B6-0341/2006

- rezoliucija (visa)

   už: Zuzana Roithová.


20. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

DEVE komitetas

ES ir Karibų jūros regiono partnerystė siekiant augimo, stabilumo ir vystymosi (2006/2123(INI))
(nuomonė: INTA)

INTA komitetas

Metinė Komisijos ataskaita Europos Parlamentui dėl Bendrijos antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonės trečiosioms šalims (2004) (2006/2136(INI))

CONT komitetas

MEDA ir finansinė parama Palestinai: įvertinimas, įgyvendinimas ir kontrolė (2006/2128(INI))
(nuomonė: AFET, DEVE, INTA)

ECON komitetas

Konkurencijos laisvųjų profesijų srityje ataskaitos tęsinys (2006/2137(INI))
(nuomonė: IMCO, JURI)

EMPL komitetas

Įmonių socialinė atsakomybė: naujoji partnerystė (2006/2133(INI))
(nuomonė: DEVE, ECON, ITRE, IMCO, JURI, FEMM)

Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje (2006/2134(INI))
(nuomonė: ECON, ENVI, ITRE, IMCO, JURI, FEMM)

ITRE komitetas

Metas judėti sparčiau: verslios ir augančios Europos kūrimas (2006/2138(INI))
(nuomonė: ECON, EMPL, ENVI, IMCO, CULT, JURI, FEMM)

TRAN komitetas

Nauja Europos turizmo politika: bendradarbiavimo, skirto skatinti turizmą Europoje, stiprinimas (2006/2129(INI))
(nuomonė: EMPL, ENVI, REGI)

CULT komitetas

Profesionalaus futbolo ateitis Europoje (2006/2130(INI))
(nuomonė: ECON, EMPL, IMCO, JURI)

FEMM komitetas

Vientisas požiūris į moterų ir vyrų lygybę komitetų darbe (2005/2149(INI))

Moterų ir vyrų lygybės gairės (2006–2010) (2006/2132(INI))
(nuomonė: AFET, DEVE, EMPL, ENVI, ITRE, LIBE)

Moterų ir merginų diskriminacija švietimo srityje (2006/2135(INI))
(nuomonė: CULT)

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas

LIBE komitetas

- Kova su prekyba žmonėmis. Integruota strategija ir pasiūlymai dėl veiksmų plano (2006/2078(INI))
(nuomonė: AFET, EMPL)

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas LIBE ir FEMM
(Atsižvelgiant į 2006 05 16 Pirmininkų sueigos sprendimą)

Perdavimas komitetams

DEVE komitetas

Bendrijos visuomenės apsaugos priemonė (nauja redakcija) (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: DEVE, LIBE

AFET komitetas

- Europos saugios, konkurencingos ir tvarios energijos strategija. Žalioji knyga (2006/2113(INI))

atsakingas: ITRE
(nuomonė: AFET, DEVE, INTA, ECON, ENVI, TRAN, REGI).


21. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento nr.

Autorius

Parašai

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis ir Thijs Berman

208

15/2006

Andreas Mölzer

18

16/2006

Matteo Salvini

12

17/2006

Daniel Strož

22

18/2006

Roger Helmer, Ashley Mote, James Hugh Allister ir Anna Záborská

38

19/2006

Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael Cashman, Erik Meijer, Alexander Lambsdorff ir Geoffrey Van Orden

95

20/2006

Konrad Szymański, Philippe Morillon, Charles Tannock, Ari Vatanen ir Bastiaan Belder

60

21/2006

Iles Braghetto ir Panayiotis Demetriou

307

22/2006

Daniel Strož

41

23/2006

Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock ir Enrique Barón Crespo

288

24/2006

Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo ir Sylvia-Yvonne Kaufmann

119

25/2006

Fernand Le Rachinel

21

26/2006

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ir Carl Schlyter

36

27/2006

Daniel Strož

11

28/2006

Paul Verges, Margie Sudre ir Jean-Claude Fruteau

121

29/2006

Bogdan Golik ir Bogusław Sonik

47

30/2006

Caroline Lucas, Jean Lambert ir André Brie

31

31/2006

Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski, David Hammerstein Mintz ir Robert Evans

61

32/2006

Jean Spautz

54

33/2006

Richard Corbett, Alexander Alvaro, Christopher Heaton-Harris, Cecilia Malmström ir Cem Özdemir

133

34/2006

Andreas Mölzer

12

35/2006

Anna Záborská, Stephen Hughes ir Gérard Deprez

150

36/2006

Anna Záborská, Stephen Hughes ir Gérard Deprez

158

37/2006

Anna Záborská, Stephen Hughes ir Gérard Deprez

162

38/2006

Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko ir Caroline Lucas

142

39/2006

Cristiana Muscardini

35

40/2006

Margrietus van den Berg, Jean-Marie Cavada, Harlem Désir ir Caroline Lucas

70

41/2006

Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder ir baronienė Nicholson of Winterbourne

129

42/2006

Georgios Karatzaferis

15

43/2006

Adriana Poli Bortone

8

44/2006

Mario Borghezio

4

45/2006

Mario Borghezio

18

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

28

47/2006

Caroline Lucas, Angelika Beer

26

48/2006

Bogusław Rogalski

10


22. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


23. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kitas posėdis vyks 2006 06 20.


24. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 17.20 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Muscă Monica Octavia, Parvanova, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Ţicău, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

Teisinė informacija - Privatumo politika