Indekss 
Protokols
PDF 231kWORD 176k
Ceturtdiena, 2006. gada 15. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtība
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Kopienas finanšu interešu aizsardzība - cīņa pret krāpšanu (2004. g.) (debates)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Komisiju un delegāciju nosaukumi
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Datu sniegšana attiecībā uz dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
9.2.Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumi (2007.-2013. g., Septītā pamatprogramma) ***I (balsošana)
  
9.3.Kodolpētniecības un mācību pasākumi (2007.-2011. g.) * (balsošana)
  
9.4.Kopīgi noteikumi civilās aviācijas drošības jomā ***I (balsošana)
  
9.5.Vienotās valūtas ieviešana Slovēnijā 2007. gada 1. janvārī * (balsošana)
  
9.6.Cilvēktiesību situācija Tunisijā (balsošana)
  
9.7.ES un Krievijas 17. augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)
  
9.8.Finanšu instrumentu tirgu direktīvas 2004/39/EK (MIFID direktīvas) īstenošanas pasākumi (2. līmenis) (balsošana)
  
9.9.Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (balsošana)
  
9.10.Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā (balsošana)
  
9.11.Kājnieku ieroči (balsošana)
  
9.12.Eiropas vilcienu kontroles, dzelzceļu satiksmes pārvaldības un signalizācijas sistēmas (ERTMS/ETCS) ieviešana (balsošana)
  
9.13.Piekrastes zvejniecība un piekrastes zvejnieku problēmas (balsošana)
  
9.14.Kopienas finanšu interešu aizsardzība - cīņa pret krāpšanu (2004. g.) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Koka skaidu izmantošana vīna mākslīgai nogatavināšanai - Koka skaidu izmantošana Eiropas vīnos kā enoloģijas prakse (debates)
 14.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
14.1.Austrumtimora
  
14.2.Sīrija: Cilvēktiesību pārkāpumi
  
14.3.Ziemeļkoreja: Cilvēktiesību pārkāpumi
 15.Parlamenta sastāvs
 16.Pilnvaru pārbaude
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs
 18.Balsošanas laiks
  
18.1.Austrumtimora (balsošana)
  
18.2.Sīrija: Cilvēktiesību pārkāpumi (balsošana)
  
18.3.Ziemeļkoreja: Cilvēktiesību pārkāpumi (balsošana)
 19.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 20.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 21.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.05.


2. Darba kārtība

Savā sanāksmē 14.06.2006 Priekšsēdētāju konference nolēma atlikt balsojumu par Konrad Szymański (A6-0164/2006), Angelika Beer (A6-0157/2006), István Szent-Iványi (A6-0155/2006) (OV 19., 20. un 21. punkts) ziņojumiem uz jūlija sesiju.

°
° ° °

Uzstājās Marco Cappato par Reglamenta ievērošanu (tā kā runa nebija par Reglamenta ievērošanu, sēdes vadītājs viņam liedza izteikties).


3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti:

1) Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas muitas rīcības programmas („Muita 2013”) izveidi (COM(2006)0201 - C6-0158/2006 - 2006/0075(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

IMCO

atzinums

INTA, BUDG, CONT, ITRE, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Kopienas ārkārtas finanšu palīdzības sniegšanu Kosovai (COM(2006)0207 - C6-0171/2006 - 2006/0068(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

INTA

atzinums

AFET, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar ko atjauno sadarbības programmu augstākās izglītības un profesionālās izglītības un mācību jomā (COM(2006)0180 - C6-0174/2006 - 2006/0061(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CULT

atzinums

AFET, BUDG, EMPL

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza un pagarina piemērošanas periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmu) (COM(2006)0243 [01] - C6-0179/2006 - 2006/0078(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE

atzinums

BUDG, ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru paplašina lēmuma darbības jomu, neiesaistītās dalībvalstīs piemērojot Lēmumu 2006/.../EK, ar kuru groza un pagarina piemērošanas periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmu) (COM(2006)0243 [02] - C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE

atzinums

BUDG, ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 14/2006 - III iedaļa - Komisija (SEC(2006)0580 - C6-0181/2006 - 2006/2140(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 17/2006 - III iedaļa - Komisija (SEC(2006)0583 - C6-0182/2006 - 2006/2141(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 19/2006 - III iedaļa - Komisija (SEC(2006)0170 - C6-0184/2006 - 2006/2143(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam attiecībā uz iepriekšējas pārbaudes un apspriedes procedūru dažiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kurus dalībvalstis ierosinājušas transporta jomā (Kodificēta versija) (COM(2006)0284 - C6-0185/2006 - 2006/0099(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (COM(2006)0250 - C6-0186/2006 - 2006/0080(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ENVI

atzinums

INTA

- Priekšlikums Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr. 1164/94 atcelšanu (09078/2006 - C6-0191/2006 - 2004/0166(AVC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

REGI

atzinums

BUDG, CONT, ENVI, TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (09077/2006 - C6-0192/2006 - 2004/0163(AVC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

REGI

atzinums

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, FEMM

2) Deputāti, ieteikuma priekšlikums (Reglamenta 114. pants)

- Alvaro Alexander, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība grupas vārdā - Priekšlikums ieteikumam Padomei par Eiropas tieslietu un iekšlietu datu bāzu sadarbspēju un sinerģiju (B6-0336/2006).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE


4. Kopienas finanšu interešu aizsardzība - cīņa pret krāpšanu (2004. g.) (debates)

Ziņojums par Kopienu finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu — 2004. gada pārskats [2005/2184(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Herbert Bösch (A6-0185/2006)

Herbert Bösch iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Simon Busuttil PPE-DE grupas vārdā, Inés Ayala Sender PSE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Hans-Peter Martin , pie grupām nepiederošs deputāts, Ingeborg Gräßle, Paulo Casaca, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, John Whittaker, Andreas Mölzer, Béla Glattfelder, Vladimír Maňka, Dan Jørgensen un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 9.-14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.00 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.05.)


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Dienvidāfrikas Republikas Parlamenta delegāciju, kuru vadīja palātas priekšsēdētājs Obed Bapela, un kurš bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


6. Komisiju un delegāciju nosaukumi

Priekšsēdētāju konference 2006.gada 14. jūnija sanāksmē apstiprināja Izmeklēšanas komitejas saistībā ar sabiedrības „Equitable Life Assurance Society” finansiālo krīzi pieprasījumu mainīt tās nosaukumu uz Izmeklēšanas komiteju saistībā ar sabiedrības “Equitable Life” krīzi.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.


7. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu saskaņā ar Reglamenta 201. panta 3. punktu par Reglamenta 45. panta sekojošo interpretāciju, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai tika iesniegts pieteikums par šo jautājumu.

„Priekšsēdētāju konference pieņem lēmumu attiecībā uz atļaujas pieprasījumiem par ziņojuma sagatavošanu saskaņā ar 1. punktu, ievērojot īstenošanas noteikumus, ko tā pati nosaka. Ja tiek apstrīdēta tās komitejas kompetence, kura vēlas izstrādāt ziņojumu, Priekšsēdētāju konference sešu nedēļu laikā pieņem lēmumu, pamatojoties uz ieteikumu, ko izstrādājusi Komiteju priekšsēdētāju konference vai, ja nepieciešams, šīs komitejas priekšsēdētājs. Ja Priekšsēdētāju konference šajā laikā nav pieņēmusi lēmumu, ieteikums tiek uzskatīts par apstiprinātu.”

Ja pret šādu interpretāciju neiebilst kāda politiskā grupa vai vismaz trīsdesmit septiņi deputāti (Reglamenta 201. panta 4. punkts) līdz šīs sēdes protokola pieņemšanai, tā tiks uzskatīta par pieņemtu. Pretējā gadījumā tā tiks iesniegta Parlamentam balsošanai.


8. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas šādas Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja:

Padomes 2006. gada 12. jūnija Kopējā nostāja ar mērķi pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un kas atceļ Regulu (EK) Nr. 1783/1999
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

Padomes 2006. gada 12. jūnija Kopējā nostāja ar mērķi pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Sociālo fondu un atcelt Regulu (EK) Nr. 1784/1999
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

Padomes 2006. gada 12. jūnija Kopējā nostāja ar mērķi pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 16.06.2006.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


9.1. Datu sniegšana attiecībā uz dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par datu sniegšanu attiecībā uz dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem [COM(2005)0566 - C6-0376/2005 - 2005/0223(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Philippe Morillon (A6-0169/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0264)


9.2. Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumi (2007.-2013. g., Septītā pamatprogramma) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) [COM(2005)0119 - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A6-0202/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0265)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0265)

Par balsojumu uzstājās:

- Philippe Busquin ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 320, kuru neiekļāva, jo vairāk nekā 37 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


9.3. Kodolpētniecības un mācību pasākumi (2007.-2011. g.) * (balsošana)

Ziņojums par Padomes lēmuma priekšlikumu Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu par kodolpētniecības un mācību pasākumiem (no 2007. līdz 2011. gadam) [COM(2005)0119 - C6-0112/2005 - 2005/0044(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A6-0203/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0266)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0266)

Par balsojumu uzstājās:

- Pēc balsojuma Jerzy Buzek (referents) pauda atzinību par to darba atmosfēru, kas valdīja šo ziņojumu izstrādes laikā.


9.4. Kopīgi noteikumi civilās aviācijas drošības jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā [COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0194/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0267)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0267)

Par balsojumu uzstājās:

- Pirms balsojuma Inés Ayala Sender izteicās par balsošanas sarakstu.


9.5. Vienotās valūtas ieviešana Slovēnijā 2007. gada 1. janvārī * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu attiecībā uz vienotās valūtas ieviešanu Slovēnijā 2007. gada 1. janvārī [COM(2006)0225 - C6-0164/2006 - 2006/0077(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A6-0200/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P6_TA(2006)0268)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0268)


9.6. Cilvēktiesību situācija Tunisijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0340/2006, B6-0351/2006, B6-0352/2006, B6-0353/2006, B6-0355/2006 un B6-0358/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0340/2006

aizstāj B6-0340/2006, B6-0351/2006, B6-0353/2006, B6-0355/2006 un B6-0358/2006):

Iesnieguši šādi deputāti:

Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann, Carlos Carnero González un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā,

Thierry Cornillet, Bernard Lehideux un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Miguel Portas un Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā,

Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2006)0269)

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0352/2006 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- Thierry Cornillet ierosināja mutisku grozījumu 3. punktam, kuru neiekļāva – vairāk nekā 37 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


9.7. ES un Krievijas 17. augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0338/2006, B6-0339/2006, B6-0349/2006, B6-0354/2006, B6-0356/2006 un B6-0357/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0338/2006

aizstājB6-0338/2006, B6-0339/2006, B6-0349/2006, B6-0354/2006, B6-0356/2006 un B6-0357/2006 ):

Iesnieguši šādi deputāti:

Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Jacek Emil Saryusz-Wolski un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā,

Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā,

Henrik Lax un Cecilia Malmström ALDE grupas vārdā,

Bart Staes un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā,

Gabriele Zimmer, André Brie un Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā,

Konrad Szymański, Roberts Zīle un Inese Vaidere UEN grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2006)0270)


9.8. Finanšu instrumentu tirgu direktīvas 2004/39/EK (MIFID direktīvas) īstenošanas pasākumi (2. līmenis) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0371/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0271)

Par balsojumu uzstājās:

- Piia-Noora Kauppi sniedza papildu informāciju par rezolūcijas priekšlikumu.


9.9. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0335/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0272)

Par balsojumu uzstājās:

- Anders Wijkman ierosināja mutisku grozījumu 19. punktam, kurš tika iekļauts.


9.10. Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0328/2006, B6-0329/2006, B6-0330/2006, B6-0331/2006, B6-0332/2006 un B6-0333/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0328/2006

Noraidīts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0329/2006

Noraidīts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0330/2006

aizstāj B6-0330/2006, B6-0331/2006, B6-0332/2006 un B6-0333/2006):

Iesnieguši šādi deputāti:

Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman un Claude Moraes PSE grupas vārdā,

Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2006)0273)

Par balsojumu uzstājās:

- Martine Roure ierosināja mutisku grozījumu 2. punktam, kurš tika iekļauts;

- Sophia in 't Veld ierosināja mutisku grozījumu 3. punktam, kuru neiekļāva – vairāk nekā 37 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā. Viņa ierosināja mutisku grozījumu arī A apsvērumam, kurš tika iekļauts;

- Raül Romeva i Rueda ierosināja mutisku grozījumu B apsvērumam, kuru neiekļāva – vairāk nekā 37 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā;

- Martine Roure par procedūru.


9.11. Kājnieku ieroči (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0334/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0274)


9.12. Eiropas vilcienu kontroles, dzelzceļu satiksmes pārvaldības un signalizācijas sistēmas (ERTMS/ETCS) ieviešana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas vilcienu kontroles, dzelzceļu satiksmes pārvaldības un signalizācijas sistēmas (ERTMS/ETCS) ieviešanu [2005/2168(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A6-0183/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0275)


9.13. Piekrastes zvejniecība un piekrastes zvejnieku problēmas (balsošana)

Ziņojums par piekrastes zvejniecību un piekrastes zvejnieku problēmām [2004/2264(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

sēdes vadītājs norādīja, ka Priekšēdētāju konference 2006. gada 14. jūnija sanāksmes laikā nolēma atļaut ziņojuma nosaukumu aizstāt ar šādu:Piekrastes zveja un to iedzīvotāju problēmas, kuri ir atkarīgi no zvejas”.

Pieņemts (P6_TA(2006)0276)


9.14. Kopienas finanšu interešu aizsardzība - cīņa pret krāpšanu (2004. g.) (balsošana)

Ziņojums par Kopienu finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu — 2004. gada pārskats [2005/2184(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Herbert Bösch (A6-0185/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0277)


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jerzy Buzek ziņojums - A6-0202/2006: Zita Pleštinská, Cristina Gutiérrez-Cortines,Lapo Pistelli, Paul Rübig.

Jerzy Buzek ziņojums - A6-0203/2006: Andreas Mölzer, Jörg Leichtfried

Cilvēktiesību situācija Tunisijā (B6-0340/2006): John Attard-Montalto, Simon Busuttil.

Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā (B6-0330/2006): Carlo Casini, Frank Vanhecke, Piia-Noora Kauppi, Alexander Stubb, Ivo Strejček, Philip Claeys, Andreas Mölzer.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi:

Balsojumu labojumi ir pieejami vietnē Sittings Live, Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Nodomi balsot:

Tika paziņots par šādiem nodomiem balsot (attiecībā uz nenodotajām balsīm):

Jerzy Buzek ziņojums - A6-0202/2006

- grozījums Nr. 335

   par: Hans-Peter Martin

- grozījums Nr. 325

   par: Hans-Peter Martin

- grozījums Nr. 166

   par: Hubert Pirker

- grozījums Nr. 357

   par: Hubert Pirker

- grozījums Nr. 323

   par: Marie Anne Isler Béguin, Kathy Sinnott

- grozījums Nr. 334

   par: Teresa Riera Madurell, Lívia Járóka,

- grozījums Nr. 329

   par: Teresa Riera Madurell,

   pret: Othmar Karas

- grozījums Nr. 354

   pret: Nathalie Griesbeck

   atturas: Lívia Járóka,

- grozījums Nr. 350

   par: Joel Hasse Ferreira

- grozījums Nr. 361

   par: Joel Hasse Ferreira

- grozījums Nr. 355

   pret: Nathalie Griesbeck

- grozījums Nr. 319

   pret: Nathalie Griesbeck

- grozījums Nr. 317

   pret: Nathalie Griesbeck

- grozījums Nr. 66

   par: Nathalie Griesbeck

Jerzy Buzek ziņojums - A6-0203/2006

- grozījums Nr. 24

   par: Charlotte Cederschiöld

   pret: Tobias Pflüger

- grozījums Nr. 27

   pret: Georgios Toussas, Kathy Sinnott

- grozītais priekšlikums

   par: Zita Pleštinská

   pret: Alyn Smith

Cilvēktiesību situācija Tunisijā - RC-B6-0340/2006

- rezolūcija (kopumā)

   par: Pierre Schapira

   pret: Marie-Hélène Descamps, Paul Marie Coûteaux,

ES un Krievijas 17. augstākā līmeņa sanāksme -RC-B6-0338/2006

- grozījums Nr. 3

   par: Ana Maria Gomes

Rasistiskās vardarbības un homofobijas pieaugums Eiropā RC-B6-0330/2006

- apsvērums B, 2. daļa

   pret: Joel Hasse Ferreira

- punkts 2, 1. daļa

   par: Emanuel Jardim Fernandes

- punkts 1, 4. daļa

   par: Piia-Noora Kauppi

Seán Ó Neachtain ziņojums - A6-0141/2006

- grozījums Nr. 9

   pret: Kathy Sinnott

- grozījums Nr. 7

   par: Alyn Smith

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz paziņoja, ka nav piedalījies balsojumā par Jerzy Buzek ziņojumu - A6-0202/2006


(Sēdi pātrauca plkst. 12.25 un atsāka plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Nodomi balsot

Sēdes datums: 13.06.2006

Joseph Daul ziņojums - A6-0199/2006

- rezolūcija (kopumā)

   par: Dan Jørgensen

Sēdes datums: 14.06.2006

Turpmākie soļi pārdomu periodā - B6-0327/2006

- grozījums Nr. 13, 1. daļa

   pret: Dan Jørgensen

°
° ° °

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Koka skaidu izmantošana vīna mākslīgai nogatavināšanai - Koka skaidu izmantošana Eiropas vīnos kā enoloģijas prakse (debates)

Mutisks jautājums (O-0060/2006) ko uzdevaVincenzo Lavarra, Roberta Angelilli, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Thierry Cornillet, Giuseppe Castiglione, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Giovanni Claudio Fava, Janelly Fourtou, Lilli Gruber, Claire Gibault, Nathalie Griesbeck, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Mario Mauro, Sebastiano (Nello) Musumeci, Francesco Musotto, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Pier Antonio Panzeri, Giovanni Pittella, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Marc Tarabella, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Sepp Kusstatscher, Mauro Zani un Nicola Zingaretti, Komisijai: Koka skaidu izmantošana vīna nogatavināšanai (B6-0308/2006)

Mutisks jautājums (O-0062/2006) ko uzdevaGiuseppe Castiglione PPE-DE grupas vārdā, Komisijai: Koka skaidu izmantošana kā Eiropas vīndarības prakse (B6-0309/2006)

Vincenzo Lavarra izvērsa mutisko jautājumu (B6-0308/2006).

Giuseppe Castiglione izvērsa mutisko jautājumu (B6-0309/2006).

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutiskiem jautājumiem.

Uzstājās: Iles Braghetto PPE-DE grupas vārdā, Katerina Batzeli PSE grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy ALDE grupas vārdā, Thomas Wise IND/DEM grupas vārdā, Charles Tannock, par Thomas Wise, Inés Ayala Sender (aizvietoja Rosa Miguélez Ramos), Anne Laperrouze, Christa Klaß, Ari Vatanen (aizvietoja)Joseph Daul, AGRI komitejas {priekšsēdētājs), Astrid Lulling, Werner Langen, Albert Jan Maat, Vladimír Špidla, Astrid Lulling un Inés Ayala Sender uzstāšanos, un divas pēdējās, lai uzdotu jautājumus Komisijai, uz kuriem Vladimír Špidla atbildēja.

Debates tika slēgtas.


14. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2006.06.13. protokola 5. punkts )


14.1. Austrumtimora

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0337/2006, B6-0359/2006, B6-0362/2006, B6-0364/2006 un B6-0367/2006

Raül Romeva i Rueda, Pedro Guerreiro, Anneli Jäätteenmäki, John Bowis, Ana Maria Gomes un Marcin Libicki iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, John Attard-Montalto PSE grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 18.1. punkts.


14.2. Sīrija: Cilvēktiesību pārkāpumi

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 un B6-0372/2006

Marios Matsakis, Józef Pinior, Tobias Pflüger, Jana Hybášková un Alyn Smith iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Bogusław Sonik PPE-DE grupas vārdā, Marek Aleksander Czarnecki , pie grupām nepiederošs deputāts, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 18.2. punkts.


14.3. Ziemeļkoreja: Cilvēktiesību pārkāpumi

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0341/2006, B6-0361/2006, B6-0363/2006, B6-0366/2006, B6-0368/2006 un B6-0369/2006

István Szent-Iványi, Erik Meijer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernd Posselt, Bastiaan Belder un Raül Romeva i Rueda iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Ryszard Czarnecki , pie grupām nepiederošs deputāts, Koenraad Dillen un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 15. jūnija protokola 18.3. punkts.


15. Parlamenta sastāvs

Terence Wynn ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 28.08.2006.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņo, ka ir radusies brīva vieta, sākot no šīs dienas, un par to informē attiecīgās valsts iestādi.


16. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments apstiprināja Donata Gottardi, Marco Cappato, Carlo Casini, Corrado Gabriele, Andrea Losco, Eugenijus Maldeikis, Aldo Patriciello, Gianluca Susta, Armando Veneto un Donato Tommaso Veraldi mandātus.


17. Komiteju un delegāciju sastāvs

PPE-DE grupas pieprasījums ratificēt šādu lēmumu:

- Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā

Salvador Garriga Polledo vairs nav delegācijas loceklis.

PPE-DE grupas pieprasījums ratificēt turpmāk minēto deputātu iecelšanu:

- ECON komiteja: Donata Gottardi

- JURI komiteja: Achille Occhetto

- Delegācija attiecībām ar Magrebu un Magrebas Arābu Savienību (tostarp Lībiju): Donata Gottardi

ALDE grupas pieprasījums ratificēt turpmāk minēto deputātu iecelšanu:

- Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā: Gianluca Susta

- Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju: Luigi Cocilovo

- Delegācija attiecībām ar Mercosur: Andrea Losco

UEN grupas pieprasījums ratificēt turpmāk minēto deputātu iecelšanu:

- ITRE komiteja: Eugenijus Maldeikis aizstāj Sebastiano (Nello) Musumeci

- REGI komiteja: Sebastiano (Nello) Musumeci aizstāj Hanna Foltyn-Kubicka

- CULT komiteja: Hanna Foltyn-Kubicka.

Šos lēmumus un deputātu iecelšanu uzskatīs par ratificētu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs sniegti nekādi iebildumi.


18. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


18.1. Austrumtimora (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0337/2006, B6-0359/2006, B6-0362/2006, B6-0364/2006 un B6-0367/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15) punkts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0337/2006

(aizstājB6-0337/2006, B6-0362/2006, B6-0364/2006 un B6-0367/2006):

Iesnieguši šādi deputāti:

John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Edite Estrela PSE grupas vārdā,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā,

Raül Romeva i Rueda un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā,

Gintaras Didžiokas UEN grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2006)0278)

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0359/2006 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- Ana Maria Gomes iepazīstināja ar mutisku grozījumu 5. punktā, kurš tika iekļauts.


18.2. Sīrija: Cilvēktiesību pārkāpumi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 un B6-0372/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16) punkts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-342/2006

(aizstājB6-0342/2006, B6-0350/2006, B6-0360/2006, B6-0365/2006, B6-0370/2006 un B6-0372/2006):

Iesnieguši šādi deputāti:

Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt un Bogusław Sonik PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano un Véronique De Keyser PSE grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Marios Matsakis, Frédérique Ries un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā,

Cem Özdemir un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,

Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2006)0279)

Par balsojumu uzstājās:

- Tobias Pflüger iepazīstināja ar mutisku grozījumu D apsvērumā, kurš tika iekļauts.


18.3. Ziemeļkoreja: Cilvēktiesību pārkāpumi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0341/2006, B6-0361/2006, B6-0363/2006, B6-0366/2006, B6-0368/2006 un B6-0369/2006

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17) punkts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0341/2006

(aizstājB6-0341/2006, B6-0361/2006, B6-0363/2006, B6-0366/2006, B6-0368/2006 un B6-0369/2006):

Iesnieguši šādi deputāti:

Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Bernd Posselt, Charles Tannock un Albert Jan Maat PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā,

István Szent-Iványi, Marios Matsakis un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā,

Gérard Onesta un Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā,

Giusto Catania un Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā,

Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2006)0280)


19. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi:

Balsojumu labojumi ir pieejami vietnē Sittings Live, Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Nodomi balsot:

Tika paziņots par šādiem nodomiem balsot (attiecībā uz nenodotajām balsīm):

Ziemeļkoreja: Cilvēktiesību pārkāpumi - RC-B6-0341/2006

- rezolūcija (kopumā)

   par: Zuzana Roithová


20. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

DEVE komiteja

ES un Karību jūras reģiona partnerība izaugsmei, stabilitātei un attīstībai (2006/2123(INI))
(atzinums: INTA)

INTA komiteja

Komisijas gada ziņojums Eiropas Parlamentam par trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumiem pret Kopienu (2004.g.) (2006/2136(INI))

CONT komiteja

MEDA un finansiālais atbalsts Palestīnai - novērtēšana, īstenošana un kontrole (2006/2128(INI))
(atzinums: AFET, DEVE, INTA)

ECON komiteja

Turpmākais darbs pēc ziņojuma par konkurenci brīvo profesiju jomā (2006/2137(INI))
(atzinums: IMCO, JURI)

EMPL komiteja

Uzņēmumu sociālā atbildība - jaunas partnerattiecības (2006/2133(INI))
(atzinums: DEVE, ECON, ITRE, IMCO, JURI, FEMM)

Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi Eiropas Savienībā (2006/2134(INI))
(atzinums: ECON, ENVI, ITRE, IMCO, JURI, FEMM)

ITRE komiteja

Laiks palielināt apgriezienus - uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana Eiropā (2006/2138(INI))
(atzinums: ECON, EMPL, ENVI, IMCO, CULT, JURI, FEMM)

TRAN komiteja

Atjauninātā ES tūrisma politika – veidojot spēcīgāku Eiropas tūrisma partnerību (2006/2129(INI))
(atzinums: EMPL, ENVI, REGI)

CULT komiteja

- Profesionālā futbola nākotne Eiropā (2006/2130(INI))
(atzinums: ECON, EMPL, IMCO, JURI)

FEMM komiteja

Integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai saistībā ar komiteju darbu (2005/2149(INI))

- Vadlīnijas vīriešu un sieviešu vienlīdzībai 2006-2010 (2006/2132(INI))
(atzinums: AFET, DEVE, EMPL, ENVI, ITRE, LIBE)

- Sieviešu un meiteņu diskriminācija izglītības jomā (2006/2135(INI))
(atzinums: CULT)

Komiteju ciešāka sadarbība

LIBE komiteja

- Cīņa pret cilvēku tirdzniecību – integrēta pieeja un priekšlikumi rīcības plānam (2006/2078(INI))

(atzinums: AFET, EMPL)

LIBE un FEMM komiteju ciešāka sadarbība
(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 16. maija lēmumu)

Nodošana komitejām

DEVE komiteja

Kopienas mehānisms cilvilajā aizsardzībā (pārstrādāts) (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: DEVE, LIBE

AFET komiteja

- Eiropas stratēģija ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un drošai enerģijai - Zaļā grāmata (2006/2113(INI))

par jautājumu atbildīgā komiteja: ITRE
(atzinums: DEVE, INTA, ECON, ENVI, TRAN, REGI)


21. Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta Nr.

Autors

Paraksti

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis un Thijs Berman

208

15/2006

Andreas Mölzer

18

16/2006

Matteo Salvini

12

17/2006

Daniel Strož

22

18/2006

Roger Helmer, Ashley Mote, James Hugh Allister un Anna Záborská

38

19/2006

Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael Cashman, Erik Meijer, Alexander Lambsdorff un Geoffrey Van Orden

95

20/2006

Konrad Szymański, Philippe Morillon, Charles Tannock, Ari Vatanen un Bastiaan Belder

60

21/2006

Iles Braghetto un Panayiotis Demetriou

307

22/2006

Daniel Strož

41

23/2006

Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock un Enrique Barón Crespo

288

24/2006

Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo un Sylvia-Yvonne Kaufmann

119

25/2006

Fernand Le Rachinel

21

26/2006

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda un Carl Schlyter

36

27/2006

Daniel Strož

11

28/2006

Paul Verges, Margie Sudre un Jean-Claude Fruteau

121

29/2006

Bogdan Golik un Bogusław Sonik

47

30/2006

Caroline Lucas, Jean Lambert un André Brie

31

31/2006

Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski, David Hammerstein Mintz un Robert Evans

61

32/2006

Jean Spautz

54

33/2006

Richard Corbett, Alexander Alvaro, Christopher Heaton-Harris, Cecilia Malmström un Cem Özdemir

133

34/2006

Andreas Mölzer

12

35/2006

Anna Záborská, Stephen Hughes un Gérard Deprez

150

36/2006

Anna Záborská, Stephen Hughes un Gérard Deprez

158

37/2006

Anna Záborská, Stephen Hughes un Gérard Deprez

162

38/2006

Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko un Caroline Lucas

142

39/2006

Cristiana Muscardini

35

40/2006

Margrietus van den Berg, Jean-Marie Cavada, Harlem Désir un Caroline Lucas

70

41/2006

Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder un Baroness Nicholson of Winterbourne

129

42/2006

Georgios Karatzaferis

15

43/2006

Adriana Poli Bortone

8

44/2006

Mario Borghezio

4

45/2006

Mario Borghezio

18

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

28

47/2006

Caroline Lucas, Angelika Beer

26

48/2006

Bogusław Rogalski

10


22. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


23. Nākamo sēžu datumi

Nākamā sēde notiks 20.06.2006.


24. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 17.20.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

ģenerālsekretārs

priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Konrad, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Parvanova Antonyia, Podgorean Radu, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Ţicău Silvia Adriana, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridisks paziņojums - Privātuma politika