Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0272(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0174/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0174/2006

Συζήτηση :

PV 04/07/2006 - 17
CRE 04/07/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2006 - 4.4
CRE 05/07/2006 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0300

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006 - Στρασβούργο

17. Αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου [COM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Esko Seppänen (A6-0174/2006)

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Esko Seppänen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Vincenzo Lavarra, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Alejo Vidal-Quadras, Justas Vincas Paleckis, Marie Anne Isler Béguin, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Paul Rübig και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.07.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου