Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 186kWORD 106k
Kolmapäev, 5. juuli 2006 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Soome eesistumise programmi esitlemine (arutelu)
 3.Olukord Palestiinas (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Piiriülese politseikoostöö tugevdamine Euroopa Liidus toimuvate rahvusvaheliste ürituste ajal * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.2.Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (hääletus)
  
4.3.Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II (hääletus)
  
4.4.Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod * (hääletus)
  
4.5.Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja tööhõivesse (hääletus)
  
4.6.Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale (hääletus)
 5.Tervitus
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Usulise pärandi kaitsmine ja säilitamine Küprose põhjaosas (kirjalik deklaratsioon)
 10.Rahvusvaheline lapsendamine Rumeenias (kirjalik deklaratsioon)
 11.LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (arutelu)
 12.SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete jälgimine Ameerika salateenistuste poolt (arutelu)
 13.Infotund (küsimused nõukogule)
 14.Viisapoliitika Lääne-Balkani riikide suhtes - Viisarežiimi lihtsustamine Lääne-Balkani riikide suhtes (arutelu)
 15.Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (institutsioonidevaheline kokkulepe) - Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (menetlused) (arutelu)
 16.Vastastikune teabemenetlus varjupaiga ja sisserände valdkondades * - Sisserändajate integreerimine ELis - Euroopa Liidu sisserändepoliitika
 17.AIDS - asugem tegutsema! (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Soome eesistumise programmi esitlemine (arutelu)

Nõukogu avaldus: Soome eesistumise programm

Matti Vanhanen (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis José Manuel Barroso (komisjoni president).

Sõna võtsid Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Marc Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Martin Schulz Nigel Farage sõnavõtu kohta, Frank Vanhecke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Piia-Noora Kauppi, Reino Paasilinna ja Anneli Jäätteenmäki.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

Sõna võtsid Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark ja Lasse Lehtinen.

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon, Alexander Stubb, Matti Vanhanen ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

3. Olukord Palestiinas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Palestiinas

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE-DE nimel, Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Marek Aleksander Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Chris Davies, Roger Knapman, Mario Borghezio, Charles Tannock, Marek Siwiec, Frédérique Ries, Zbigniew Zaleski, Pierre Schapira, Paula Lehtomäki ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võttis Robert Atkins, kes palus, et hääletustund algaks päevakorras ette nähtud ajal.

°
° ° °

Asepresident ja BUDG komisjoni esimees Janusz Lewandowski tänasid tehtud töö eest BUDG komisjoni endist esimeest Terence Wynni, kes läheb sel nädalal pensionile.


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


4.1. Piiriülese politseikoostöö tugevdamine Euroopa Liidus toimuvate rahvusvaheliste ürituste ajal * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Madalmaade Kuningriigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus piiriülese politseikoostöö tugevdamise kohta kohtumiste puhul, kus viibib suur hulk inimesi rohkem kui ühest liikmesriigist ja kus politseitöö peamine eesmärk on avaliku korra ja turvalisuse tagamine ning kuritegude ärahoidmine ja nende vastu võitlemine [06930/2005 - C6-0117/2005 - 2005/0804(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Frieda Brepoels (A6-0222/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ALGATUS, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0297)


4.2. Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 82/714/EMÜ [13274/1/2005 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Renate Sommer (A6-0208/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2006)0298)


4.3. Tsiviillennundus (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine) ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses [13376/1/2005 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ulrich Stockmann (A6-0212/2006)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2006)0299)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Ulrich Stockmann (raportöör) teatas, et muudatusettepanekute 20, 22 ja 24 originaalkeel on inglise keel;

- Gilles Savary soovitas, et kompromissploki vastuvõtmisel hääletataks muudatusettepanekute 17 ja 18 vastu.


4.4. Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütuse veod * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta [KOM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Esko Seppänen (A6-0174/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0300)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0300)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes palus, et muudatusettepanekut 23 hääletataks nimeliselt (asepresident andis selleks nõusoleku);

- Bruno Gollnisch hääletuse kohta;

- Rebecca Harms mõistis hukka asjaolu, et komisjon ei ole teatavaks teinud oma seisukohta parlamendis vastu võetud muudatusettepanekute osas.


4.5. Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja tööhõivesse (hääletus)

Raport Ühenduse Lissaboni kava rakendamise kohta: rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja tööhõivesse: ühtne lähenemisviis (2006/2005(INI)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A6-0204/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0301)


4.6. Raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks: süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale (hääletus)

Raport raampoliitika kohta ELi tootmise tugevdamiseks - süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale [2006/2003(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Joan Calabuig Rull (A6-0206/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0302)


5. Tervitus

Parlamendi nimel tervitas asepresident Itaalia Euroopa-poliitika ja väliskaubanduse ministrit Emma Boninot, kes viibis külaliste loožis.


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Ulrich Stockmann - A6-0212/2006

Oldřich Vlasák


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimeliste hääletuste tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Hääletuskavatsused

Teatati järgmistest hääletuskavatsustest (seoses andmata häältega):

Raport: Ulrich Stockmann - A6-0212/2006

muudatusettepanek 11

   vastu: Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker

Manuel Medina Ortega teatas, et selle muudatusettepaneku hääletamise ajal ei töötanud tema hääletusseade.

Raport: Esko Seppänen - A6-0174/2006

muudatusettepanek 24

   poolt: Jan Andersson

   vastu: Karin Jöns, Rainer Wieland


(Istung katkestati kell 13.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Usulise pärandi kaitsmine ja säilitamine Küprose põhjaosas (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 21/2006 usulise pärandi kaitsmise ja säilitamise kohta Küprose põhjaosas, mille esitasid parlamendiliikmed Iles Braghetto ja Panayiotis Demetriou, kogus 3.7.2006 enamuse parlamendiliikmete allkirjad ning saadetakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 selle adressaatidele ja avaldatakse koos allakirjutanute nimedega 5.9.2006 istungil vastu võetud tekstide seas.

Sõna võttis Panayiotis Demetriou.


10. Rahvusvaheline lapsendamine Rumeenias (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 23/2006 rahvusvahelise lapsendamise kohta Rumeenias, mille esitasid parlamendiliikmed Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock ja Enrique Báron Crespo, kogus 3.7.2006 enamuse parlamendiliikmete allkirjad ning saadetakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 selle adressaatidele ja avaldatakse koos allakirjutanute nimedega 5.9.2006 istungil vastu võetud tekstide seas.


11. LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine (arutelu)

Vahearuanne LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise kohta [2006/2027(INI)] - LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon. Raportöör: Giovanni Claudio Fava (A6-0213/2006)

Giovanni Claudio Fava tutvustas raportit.

Sõna võtsid Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident)

Sõna võtsid Jas Gawronski fraktsiooni PPE-DE nimel, Wolfgang Kreissl-Dörfler fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Mirosław Mariusz Piotrowski fraktsiooni IND/DEM nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Józef Pinior, Ignasi Guardans Cambó, Raül Romeva i Rueda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eoin Ryan, Bogusław Rogalski ja Roger Helmer.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Ewa Klamt, Inger Segelström, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Willy Meyer Pleite, Mogens N.J. Camre, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Bogdan Klich, Proinsias De Rossa, Alexander Alvaro, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott, Paweł Bartłomiej Piskorski, Hubert Pirker, Jan Marinus Wiersma, Sajjad Karim, Luca Romagnoli, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Antonio Tajani, Martine Roure, Barbara Kudrycka, Antonio Masip Hidalgo, Josef Zieleniec, Ana Maria Gomes, Miroslav Mikolášik ja Stavros Lambrinidis.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

Sõna võtsid Panayiotis Demetriou, Claude Moraes, Charles Tannock, Jean Spautz, Simon Coveney ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2006protokoll punkt 6.14.


12. SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete jälgimine Ameerika salateenistuste poolt (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete jälgimine Ameerika salateenistuste poolt

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ewa Klamt fraktsiooni PPE-DE nimel, Martine Roure fraktsiooni PSE nimel, Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Sophia in 't Veld, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Giovanni Claudio Fava, Paula Lehtomäki ja Franco Frattini.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Mihael Brejc fraktsiooni PPE-DE nimel, Brian Crowley, Romano Maria La Russa ja Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete väidetava jälgimise kohta Ameerika salateenistuste poolt (B6-0385/2006),

- Martine Roure fraktsiooni PSE nimel Ameerika Ühendriikide salateenistuste juurdepääsu kohta pangaülekandeid puudutavatele andmetele (B6-0386/2006),

- Monica Frassoni ja Daniel Marc Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete jälgimise kohta Ameerika salateenistuste poolt (B6-0391/2006),

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld ja Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel SWIFT süsteemi pangaülekandeid puudutavate andmete jälgimise kohta Ameerika salateenistuste poolt (B6-0393/2006),

- Sahra Wagenknecht, Giusto Catania ja Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel kehtivate andmekaitsereeglite rikkumise kohta Euroopa riikides SWIFT võrgu andmete kasutamisega Ameerika Ühendriikide poolt (B6-0395/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2006protokoll punkt 6.15.


ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

13. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0312/2006).

Küsimus 1 (Sarah Ludford): üleminekuklausel.

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Sarah Ludford.

Küsimus 2 (Richard Seeber): kliimamuutuste raamkonventsioon.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Richard Seeber ja Eija-Riitta Korhola.

Küsimus 3 (Bernd Posselt): läbirääkimised Kosovo staatuse üle.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Richard Seeber ja Hubert Pirker.

Küsimus 4 ( Nicholson of Winterbourne): ühiste tegevuspõhimõtete tunnustamine pantvangikriiside lahendamisel.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Nicholson of Winterbourne, Agnes Schierhuber ja Bernd Posselt.

Küsimus 5 (Manuel Medina Ortega): vajadus integreeritud sisserändepoliitika järele.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi ja Hubert Pirker.

Küsimus 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): meetmed sisserändajate vastuvõtmise ja integreerimise tõhustamiseks.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Bogusław Sonik.

Küsimus 7 (Eugenijus Gentvilas): maksusüsteemide erinevused ELi riikide vahel.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Eugenijus Gentvilas, Josu Ortuondo Larrea ja Reinhard Rack.

Küsimus 8 (Jacky Henin): nõukogu tegevus dollari nõrgenemise vastu.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jacky Henin ja Paul Rübig.

Küsimus 9 (John Bowis): küsimused nõukogule.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) John Bowis, Richard Corbett ja Piia-Noora Kauppi.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

14. Viisapoliitika Lääne-Balkani riikide suhtes - Viisarežiimi lihtsustamine Lääne-Balkani riikide suhtes (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0063/2006), mille esitas(id) Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin ja Henrik Lax nõukogule: Viisapoliitika Lääne-Balkani riikide suhtes (B6-0315/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0077/2006), mille esitas(id) Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel nõukogule: Viisarežiimi lihtsustamine Lääne-Balkani riikide suhtes (B6-0320/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0078/2006), mille esitas(id) Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Viisarežiimi lihtsustamine Lääne-Balkani riikide suhtes (B6-0321/2006)

Doris Pack, Hannes Swoboda, Jelko Kacin ja Gisela Kallenbach (autorid) esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Sõna võtsid Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Panagiotis Beglitis fraktsiooni PSE nimel, Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel, ja Paula Lehtomäki.

Arutelu lõpetati.


15. Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (institutsioonidevaheline kokkulepe) - Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (menetlused) (arutelu)

Raport institutsioonidevaheline kokkulepe ühisavalduse kujul ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused [10126/1/2006 - C6-0208/2006 - 2006/2152(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A6-0237/2006)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused [10126/1/2006 - C6-0190/2006 - 2002/0298(CNS)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A6-0236/2006)

Sõna võttis Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Richard Corbett tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Alexander Radwan fraktsiooni PPE-DE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maria da Assunção Esteves, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ja Margot Wallström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2006protokoll punkt 6.7 ja 06.07.2006protokoll punkt 6.8.


16. Vastastikune teabemenetlus varjupaiga ja sisserände valdkondades * - Sisserändajate integreerimine ELis - Euroopa Liidu sisserändepoliitika

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus vastastikuse teabemenetluse kasutuselevõtmise kohta seoses liikmesriikide meetmetega varjupaiga ja sisserände valdkondades [KOM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Patrick Gaubert (A6-0186/2006)

Raport strateegiate ja vahendite kohta sisserändajate integreerimiseks Euroopa Liidus [2006/2056(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Stavros Lambrinidis (A6-0190/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0061/2006), mille esitas(id) Martin Schulz ja Martine Roure fraktsiooni PSE nimel komisjonile: Euroopa Liidu sisserändepoliitika (B6-0311/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0064/2006), mille esitas(id) Ewa Klamt fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: ELi sisserändepoliitika (B6-0313/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0070/2006), mille esitas(id) Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Euroopa Liidu rändepoliitika (B6-0318/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0073/2006), mille esitas(id) Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Euroopa Liidu sisserändepoliitika (B6-0319/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0079/2006), mille esitas(id) Roberta Angelilli ja Romano Maria La Russa fraktsiooni UEN nimel komisjonile: ELi sisserändepoliitika (B6-0322/2006)

Patrick Gaubert tutvustas raportit (A6-0186/2006).

Stavros Lambrinidis tutvustas raportit (A6-0190/2006).

Ewa Klamt esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0313/2006.

Manuel Medina Ortega (autorite asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0311/2006.

Jeanine Hennis-Plasschaert esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0319/2006.

Jean Lambert esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0318/2006.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Dimitrios Papadimoulis (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE-DE nimel, Claude Moraes fraktsiooni PSE nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sebastiano (Nello) Musumeci fraktsiooni UEN nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Carlos Coelho, Józef Pinior, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Derek Roland Clark, Jan Tadeusz Masiel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Louis Grech, Miguel Portas, Andrzej Tomasz Zapałowski, James Hugh Allister, Simon Busuttil, Stefano Zappalà, David Casa ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2006protokoll punkt 6.11 ja 06.07.2006protokoll punkt 6.16.


17. AIDS - asugem tegutsema! (arutelu)

Komisjoni avaldus: AIDS - asugem tegutsema!

Louis Michel (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Anne Van Lancker fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Karin Scheele ja Louis Michel.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto, Eva-Britt Svensson ja Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel HIVi/AIDSi kohta: asugem tegutsema (B6-0375/2006),

- Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel AIDSi kohta – asugem tegutsema (B6-0376/2006),

- Miguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker ja Pierre Schapira fraktsiooni PSE nimel HIVi/AIDSi kohta: on aeg tegutseda (B6-0377/2006),

- John Bowis ja Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel AIDSi kohta – asugem tegutsema (B6-0378/2006),

- Fiona Hall, Marios Matsakis ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel AIDSi kohta – asugem tegutsema (B6-0379/2006),

- Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel HIVi/AIDSi kohta (B6-0380/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2006protokoll punkt 6.19.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 354.650/OJJE).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.05.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Õigusteave - Privaatsuspoliitika