Zoznam 
Zápisnica
PDF 192kWORD 107k
Streda, 5. júla 2006 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predstavenie programu fínskeho predsedníctva (rozprava)
 3.Situácia v Palestíne (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce pri medzinárodných podujatiach v Európskej únii * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ***II (hlasovanie)
  
4.3.Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) ***II (hlasovanie)
  
4.4.Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva * (hlasovanie)
  
4.5.Viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti (hlasovanie)
  
4.6.Výroba v EÚ - smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (hlasovanie)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Ochrana a uchovávanie náboženského dedičstva v severnej časti Cypru (písomné vyhlásenie)
 10.Medzištátne osvojenia v Rumunsku (písomné vyhlásenie)
 11.Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (rozprava)
 12.Zadržiavanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Radu)
 14.Vízová politika voči krajinám západného Balkánu - Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (rozprava)
 15.Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Medziinštitucionálna dohoda) - Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (postupy) (rozprava)
 16.Vzájomná výmena informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva * - Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii - Prisťahovalecká politika Euróopskej únie
 17.AIDS, je čas konať! (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predstavenie programu fínskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Program fínskeho predsedníctva

Matti Vanhanen (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Brian Crowley za skupinu UEN, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Martin Schulz, k príspevku, ktorý predniesol Nigel Farage, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, Piia-Noora Kauppi, Reino Paasilinna a Anneli Jäätteenmäki.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark a Lasse Lehtinen.

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon, Alexander Stubb, Matti Vanhanen a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

3. Situácia v Palestíne (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Situácia v Palestíne

Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezávislý poslanec, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Chris Davies, Roger Knapman, Mario Borghezio, Charles Tannock, Marek Siwiec, Frédérique Ries, Zbigniew Zaleski, Pierre Schapira, Paula Lehtomäki a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

V rozprave vystúpil Robert Atkins, so žiadosťou, aby sa hlasovanie začalo v čase, ktorý je uvedený v programe rokovania.

°
° ° °

Predseda a Janusz Lewandowski, predseda výboru BUDG, poďakovali za vykonanú prácu Terencovi Wynnovi, bývalému predsedovi výboru BUDG, ktorý odchádza tento týždeň do dôchodku.


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


4.1. Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce pri medzinárodných podujatiach v Európskej únii * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Iniciatíva Holandského kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení cezhraničnej policajnej spolupráce pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo ľudí z viacerých členských štátov, pri ktorých je cieľom policajnej akcie predovšetkým udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti a predchádzanie a boj proti páchaniu trestných činov [06930/2005 - C6-0117/2005 - 2005/0804(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Frieda Brepoels (A6-0222/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

INICIATÍVA, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0297)


4.2. Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS [13274/1/2005 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Renate Sommer (A6-0208/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0298)


4.3. Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a administratívnych postupov v oblasti civilného letectva [13376/1/2005 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Ulrich Stockmann (A6-0212/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0299)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Ulrich Stockmann (spravodajca) uviedol, že záväzná je anglická verzia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 20, 22 a 24.

- Gilles Savary odporučil v prípade prijatia kompromisného bloku hlasovať proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 17 a 18.


4.4. Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva * (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Rady o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva [COM(2005)0673 - C6-0031/2006 - 2005/0272(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Esko Seppänen (A6-0174/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0300)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0300)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 23 hlasovalo podľa mien (Predseda so žiadosťou súhlasil);

- Bruno Gollnisch k hlasovaniu;

- Rebecca Harms vyjadrila ľútosť nad tým, že Komisia neoznámila svoje stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré prijal Parlament.


4.5. Viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti (hlasovanie)

Správa Vykonávanie Lisabonského programu Spoločenstva: Viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti (2006/2005(INI)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (A6-0204/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0301)


4.6. Výroba v EÚ - smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (hlasovanie)

Správa Rámcová politika posilnenia výroby v EÚ - Smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike [2006/2003(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Joan Calabuig Rull (A6-0206/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0302)


5. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu taliansku ministerku pre európske politiky a zahraničný obchod Emmu Bonino, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ulrich Stockmann - A6-0212/2006

Oldřich Vlasák


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy hlasovania:

Opravy hlasovania sú k dispozícii na stránke „ Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Zámery pri hlasovaní:

Boli vyjadrené tieto zámery pri hlasovaní (v súvislosti s neodovzdanými hlasmi):

Správa: Ulrich Stockmann - A6-0212/2006

pozmeňujúci/doplňujúci návrh 11

   proti: Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker

Manuel Medina Ortega oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Správa: Esko Seppänen - A6-0174/2006

pozmeňujúci/doplňujúci návrh 24

   za: Jan Andersson

   proti: Karin Jöns, Rainer Wieland


(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Ochrana a uchovávanie náboženského dedičstva v severnej časti Cypru (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 21/2006, ktoré predložili poslanci Iles Braghetto a Panayiotis Demetriou, o ochrane a uchovávaní náboženského dedičstva v severnej časti Cypru, podpísala dňa 3.7.2006 väčšina poslancov Parlamentu . V súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku sa vyhlásenie následne postúpi adresátom a spolu s menami poslancov sa uverejní v Prijatých textoch na rokovaní dňa 5.9.2006 .

V rozprave vystúpil Panayiotis Demetriou.


10. Medzištátne osvojenia v Rumunsku (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 23/2006, ktoré predložili poslanci Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock a Enrique Barón Crespo, o medzištátnych osvojeniach v Rumunsku podpísala dňa 3.7.2006 väčšina poslancov Parlamentu. V súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku sa vyhlásenie následne postúpi adresátom a spolu s menami poslancov sa uverejní v Prijatých textoch na rokovaní dňa 5.9.2006.


11. Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (rozprava)

Predbežná správa Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov [2006/2027(INI)] - Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov. Spravodajca Giovanni Claudio Fava (A6-0213/2006)

Giovanni Claudio Fava uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Franco Frattini (podpredseda podpredsedníčka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Jas Gawronski za skupinu PPE-DE, Wolfgang Kreissl-Dörfler za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Konrad Szymański za skupinu UEN, Mirosław Mariusz Piotrowski za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezávislý poslanec, Carlos Coelho, Józef Pinior, Ignasi Guardans Cambó, Raül Romeva i Rueda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eoin Ryan, Bogusław Rogalski a Roger Helmer.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ewa Klamt, Inger Segelström, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Willy Meyer Pleite, Mogens N.J. Camre, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Bogdan Klich, Proinsias De Rossa, Alexander Alvaro, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott, Paweł Bartłomiej Piskorski, Hubert Pirker, Jan Marinus Wiersma, Sajjad Karim, Luca Romagnoli, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Antonio Tajani, Martine Roure, Barbara Kudrycka, Antonio Masip Hidalgo, Josef Zieleniec, Ana Maria Gomes, Miroslav Mikolášik a Stavros Lambrinidis.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Panayiotis Demetriou, Claude Moraes, Charles Tannock, Jean Spautz, Simon Coveney a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 06.07.2006.


12. Zadržiavanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Zadržiavanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA

Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Franco Frattini (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Sophia in 't Veld, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Giovanni Claudio Fava, Paula Lehtomäki a Franco Frattini.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Mihael Brejc za skupinu PPE-DE, Brian Crowley, Romano Maria La Russa a Roberta Angelilli za skupinu UEN, o  údajnom zachytávaní údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0385/2006),

- Martine Roure za skupinu PSE, o prístupe tajných služieb USA k údajom o bankových prevodoch v systéme SWIFT (B6-0386/2006),

- Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, o zachytávaní údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0391/2006),

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld a Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, o zachytávaní údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0393/2006),

- Sahra Wagenknecht, Giusto Catania a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, o porušovaní predpisov o ochrane údajov v európskych krajinách v dôsledku používania údajov v systéme SWIFT tajnými službami USA (B6-0395/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 06.07.2006.


PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

13. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0312/2006).

Otázka č. 1 (Sarah Ludford): Klauzula „passerelle“

Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Sarah Ludford.

Otázka č. 2 (Richard Seeber): Rámcová dohoda o klimatických zmenách

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Richard Seeber a Eija-Riitta Korhola.

Otázka č. 3 (Bernd Posselt): Rokovania o štatúte Kosova

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Richard Seeber a Hubert Pirker.

Otázka č. 4 ( Nicholson of Winterbourne): Uznané operatívne usmernenia pre zaobchádzanie s únoscami

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Nicholson of Winterbourne, Agnes Schierhuber a Bernd Posselt.

Otázka č. 5 (Manuel Medina Ortega): Potreba spoločnej prisťahovaleckej politiky

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi a Hubert Pirker.

Otázka č. 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opatrenia na zlepšenie prijatia a integrácie prisťahovalcov

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Bogusław Sonik.

Otázka č. 7 (Eugenijus Gentvilas): Rozdiely v daňových systémoch krajín EÚ

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Eugenijus Gentvilas, Josu Ortuondo Larrea a Reinhard Rack.

Otázka č. 8 (Jacky Henin): Opatrenia Rady proti poklesu hodnoty dolára

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jacky Henin a Paul Rübig.

Otázka č. 9 (John Bowis): Otázky pre Radu

Paula Lehtomäki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili John Bowis, Richard Corbett a Piia-Noora Kauppi.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

14. Vízová politika voči krajinám západného Balkánu - Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0063/2006), ktorú položili Doris Pack za skupinu PPE-DE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin a Henrik Lax, pre Radu: Vízová politika voči krajinám západného Balkánu (B6-0315/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0077/2006), ktorú položili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, pre Radu: Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (B6-0320/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0078/2006), ktorú položili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, pre Komisiu: Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (B6-0321/2006)

Doris Pack, Hannes Swoboda, Jelko Kacin a Gisela Kallenbach (autori) rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Paula Lehtomäki (úradujúca predsedníčka Rady) a Franco Frattini (podpredseda podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Panagiotis Beglitis za skupinu PSE, Henrik Lax za skupinu ALDE a Paula Lehtomäki.

Rozprava sa skončila.


15. Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Medziinštitucionálna dohoda) - Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (postupy) (rozprava)

Správa Medziinštitucionálna dohoda vo forme spoločného vyhlásenia, týkajúca sa návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [10126/1/2006 - C6-0208/2006 - 2006/2152(ACI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Richard Corbett (A6-0237/2006)

Správa Zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [10126/1/2006 - C6-0190/2006 - 2002/0298(CNS)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Richard Corbett (A6-0236/2006)

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Richard Corbett uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Andrew Duff za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Maria da Assunção Esteves, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf a Margot Wallström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 06.07.2006 a bod 6.8 zápisnice zo dňa 06.07.2006.


16. Vzájomná výmena informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva * - Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii - Prisťahovalecká politika Euróopskej únie

Správa Návrh rozhodnutia Rady o zavedení vzájomnej výmeny informácií týkajúcich sa opatrení členských štátov v oblasti azylu a prisťahovalectva [COM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Patrick Gaubert (A6-0186/2006)

Správa Stratégie a opatrenia na integráciu prisťahovalcov v Európskej únii [2006/2056(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Stavros Lambrinidis (A6-0190/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0061/2006), ktorú položili Martin Schulz a Martine Roure za skupinu PSE, pre Komisiu: Integračná politika Európskej únie (B6-0311/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0064/2006), ktorú položila Ewa Klamt za skupinu PPE-DE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika EÚ (B6-0313/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0070/2006), ktorú položil Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika Európskej únie (B6-0318/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0073/2006), ktorú položila Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika Európskej únie (B6-0319/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0079/2006), ktorú položili Roberta Angelilli a Romano Maria La Russa za skupinu UEN, pre Komisiu: Prisťahovalecká politika EÚ (B6-0322/2006)

Patrick Gaubert uviedol správu (A6-0186/2006).

Stavros Lambrinidis uviedol správu (A6-0190/2006).

Ewa Klamt rozvinula otázku na ústne zodpovedanie B6-0313/2006.

Manuel Medina Ortega (v zastúpení autora) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie B6-0311/2006.

Jeanine Hennis-Plasschaert rozvinula otázku na ústne zodpovedanie B6-0319/2006.

Jean Lambert rozvinul otázku na ústne zodpovedanie B6-0318/2006.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dimitrios Papadimoulis (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Barbara Kudrycka za skupinu PPE-DE, Claude Moraes za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci za skupinu UEN, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Carlos Coelho, Józef Pinior, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Derek Roland Clark, Jan Tadeusz Masiel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Louis Grech, Miguel Portas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Simon Busuttil, Stefano Zappalà, David Casa a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 06.07.2006 a bod 6.16 zápisnice zo dňa 06.07.2006.


17. AIDS, je čas konať! (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: AIDS, je čas konať!

Louis Michel (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Anne Van Lancker za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Karin Scheele a Louis Michel.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto, Eva-Britt Svensson a Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, o AIDS: je čas konať (B6-0375/2006),

- Eoin Ryan za skupinu UEN, o AIDS - je čas konať (B6-0376/2006),

- Miguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker a Pierre Schapira za skupinu PSE, o AIDS: je čas konať (B6-0377/2006),

- John Bowis a Maria Martens za skupinu PPE-DE, o AIDS - je čas konať (B6-0378/2006),

- Fiona Hall, Marios Matsakis a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, o AIDS - je čas konať (B6-0379/2006),

- Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, o AIDS (B6-0380/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.19 zápisnice zo dňa 06.07.2006.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 354.650/OJJE).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00.05 hod.

Julian Priestley

Gérard Onesta

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelia

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia