Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0249/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0249/2006

Συζήτηση :

PV 05/09/2006 - 18
CRE 05/09/2006 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/09/2006 - 7.6
CRE 06/09/2006 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

18. Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση [2006/2058(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: John Bowis (A6-0249/2006)

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Ο John Bowis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Kathy Sinnott (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Marta Vincenzi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ευαγγελία Τζαμπάζη, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jolanta Dičkutė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, και Avril Doyle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dorette Corbey, Μάριος Ματσάκης, Jean Lambert, Jiří Maštálka, Jan Tadeusz Masiel, Αντώνιος Τρακατέλλης, Justas Vincas Paleckis, Marian Harkin, Jean-Claude Martinez, Christa Klaß, Bogusław Sonik, Richard Seeber, Frieda Brepoels, Péter Olajos, Eija-Riitta Korhola, Thomas Ulmer, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Μάρκος Κυπριανού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.09.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου