Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Πυρκαγιές στα δάση και πλημμύρες (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Διακοπή των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ατζέντα της Ντόχα για την ανάπτυξη (ADD) (συζήτηση)
 6.«Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη)» (2007-2013) ***I (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Εκτροφή μεταξοσκωλήκων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Φορολογικές ατέλειες κατά την εισαγωγή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Εισφορά στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Σύναψη της σύμβασης του Ρότερνταμ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Ειδική έκθεση αριθ. 5/2005 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δαπάνες διερμηνείας του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Φινλανδία
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Χρηματοδότηση της καταπολέμησης της ρύπανσης από πλοία ***I (ψηφοφορία)
  
9.2.«Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη)» (2007-2013) ***I (ψηφοφορία)
  
9.3.Φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων * (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Οικονομικό έτος 2007
 14.Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον (συζήτηση)
 15.Σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων έκκλησης αερίων θερμοκηπίου: εθνικά σχέδια κατανομής (2008-2012) (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Παραποίηση/απομίμηση φαρμάκων (συζήτηση)
 18.Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (254 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (181 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (317 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (480 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (243 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (148 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (228 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου