Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 215kWORD 173k
Teisipäev, 5. september 2006 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Metsatulekahjud ja üleujutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Doha arengukava läbirääkimiste peatamine (arutelu)
 6."Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Erimeetmed siidiusside kasvatamise edendamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Imporditavate kaupade väikesaadetiste maksuvabastus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.Tasu kehtestamine piima- ja piimatootesektoris * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.5.Rotterdami konventsiooni sõlmimine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.6.Eriaruanne suulise tõlke kulude kohta (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
 8.Pidulik istung - Soome
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Laevade põhjustatud merereostuse vastase võitluse rahastamine ***I (hääletus)
  
9.2."Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) ***I (hääletus)
  
9.3.Sõiduautodega seotud maksud * (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.2007. aasta eelarve täitmine
 14.Euroopa tulevane sotsiaalne mudel (arutelu)
 15.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem: siseriiklike saastekvootide eraldamise kavad (2008-2012) (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Ravimite võltsimine (arutelu)
 18.Elanikkonna vaimse tervise parandamine - Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine (arutelu)
 19.Euroopa lepinguõigus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CONT

- Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (KOM(2006)0213 - C6-0207/2006 – 2005/0090(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (KOM(2006)0244 - C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI, LIBE

- Komisjoni määruse eelnõu (EÜ, Euratom), millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (SEC(2006)0866 - C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (KOM(2006)0264 - C6-0232/2006 – 2006/0093(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 33/2006 ettepanek – III eelarveosa –Komisjon (SEC(2006)0801 - C6-0233/2006 – 2006/2194(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (KOM(2006)0330 - C6-0234/2006 – 2006/0108(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 (KOM(2006)0241 - C6-0235/2006 – 2006/0083(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega sätestatakse ühenduse kriteeriumid teatavate loomahaiguste likvideerimiseks ja kontrolliks (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0315 - C6-0236/2006 – 2006/0104(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (KOM(2006)0237 - C6-0237/2006 – 2006/0082(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus kehavigastuse ärahoidmise ja ohutuse edendamise kohta (KOM(2006)0329 - C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, EMPL, TRAN

- Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (10543/2006 - C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel ratifitseerida Euroopa Ühenduse huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2006. aasta konsolideeritud meretöönormide konventsioon (KOM(2006)0288 - C6-0241/2006 – 2006/0103(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (KOM(2006)0382 - C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT, ECON, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 – 2006/0136(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (KOM(2006)0373 - C6-0246/2006 – 2006/0132(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE

- 2006. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 4 - Tulude koondarvestus - III Jagu – Komisjon - Seletuskiri (11298/2006 - C6-0247/2006 – 2006/2149(BUD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduses lennutransporditeenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 – 2006/0130(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0064 - C6-0249/2006 – 2006/0016(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Maldiivi Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0095 - C6-0250/2006 – 2006/0027(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka Tšernobõli Fondi makstava ühenduse kolmanda panuse esimese osamakse kohta (KOM(2006)0305 - C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 876/2002 lisas esitatud ühisettevõtte Galileo põhikirja (KOM(2006)0351 - C6-0252/2006 – 2006/0115(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kõrghariduse, koolituse ja noorsoovaldkonna koostööraamistiku kehtestamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0274 - C6-0255/2006 – 2006/0096(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (KOM(2006)0084 - C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ ja nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ (KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 – 2006/0144(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 – 2006/0143(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1576/89, nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrust (EÜ) nr 2232/96 ja direktiivi 2000/13/EÜ (KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 – 2006/0147(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu lisaainete kohta (KOM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide piiridel tehtavate maantee- ja siseveetranspordialaste kontrollimiste kaotamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0432 - C6-0261/2006 – 2006/0146(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Nõukogu määruse projekt, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega (11877/2006 - C6-0265/2006 – 2006/0807(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta (11807/2006 - C6-0266/2006 – 2006/0131(AVC)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE, IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks (KOM(2006)0324 - C6-0275/2006 – 2006/0107(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, CONT, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2006)0338 - C6-0276/2006 – 2006/0113(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2040/2000 eelarvedistsipliini kohta (KOM(2006)0448 - C6-0277/2006 – 2006/0151(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 34/2006 ettepanek – III osa – Komisjon(SEC(2006)1046 – C6-0278/2006 – 2006/2215(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 35/2006 ettepanek – II osa – Komisjon (SEC(2006)1060 – C6-0279/2006 – 2006/2216(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Sri Lanka

- Jean Lambert, Frithjof Schmidt, Gérard Onesta ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Sri Lanka (B6-0471/2006);

- Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel: Sri Lanka (B6-0490/2006);

- Eoin Ryan ja Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel: Sri Lanka (B6-0491/2006);

- Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel: Sri Lanka (B6-0492/2006);

- Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Charles Tannock ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel: olukord Sri Lankas (B6-0493/2006);

- Sajjad Karim, Marios Matsakis ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel: olukord Sri Lankas (B6-0503/2006).

II. Põhja-Koreast pärit varjupaiga taotlejad, eelkõige Tais

- Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel: Põhja-Koreast pärit varjupaiga taotlejad, eelkõige Tais (B6-0489/2006);

- Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel: Põhja-Koreast pärit varjupaiga taotlejad, eelkõige Tais (B6-0494/2006);

- Gintaras Didžiokas fraktsiooni UEN nimel: Põhja-Koreast pärit varjupaiga taotlejad, eelkõige Tais (B6-0496/2006);

- Pasqualina Napoletano ja Andres Tarand fraktsiooni PSE nimel: Põhja-Koreast pärit varjupaiga taotlejad, eelkõige Tais (B6-0498/2006);

- Marco Pannella ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Põhja-Koreast pärit varjupaiga taotlejad, eelkõige Tais (B6-0501/2006).

III. Zimbabwe

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: inimõigused Zimbabwes (B6-0488/2006);

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel: olukord Zimbabwes (B6-0495/2006);

- Pasqualina Napoletano ja Glenys Kinnock fraktsiooni PSE nimel: olukord Zimbabwes (B6-0497/2006);

- Margrete Auken, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre ja Marie-Hélène Aubert: Zimbabwe (B6-0499/2006);

- Eoin Ryan ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel: olukord Zimbabwes (B6-0500/2006);

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis ja Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel: Zimbabwe (B6-0502/2006).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


4. Metsatulekahjud ja üleujutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 04.09.2006 (04.09.2006protokoll punkt 20).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Gerardo Galeote, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Francisco José Millán Mon, Françoise Grossetête, Konstantinos Hatzidakis, Margie Sudre, Antonio Tajani, Duarte Freitas, João de Deus Pinheiro, José Ribeiro e Castro, Luís Queiró, Ioannis Varvitsiotis, Ioannis Kasoulides ja Antonios Trakatellis fraktsiooni PPE-DE nimel suviste tulekahjude kohta Euroopa Liidus (B6-0460/2006);

Satu Hassi ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel looduskatastroofide kohta (metsatulekahjud ja üleujutused) (B6-0466/2006);

- Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder ja Vittorio Prodi fraktsiooni ALDE nimel suviste metsatulekahjude ja üleujutuste kohta Euroopa Liidus (B6-0473/2006);

- Pervenche Berès, Luis Manuel Capoulas Santos, Rosa Miguélez Ramos ja Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni PSE nimel metsatulekahjude ja üleujutuste kohta, mis tabasid Euroopat 2006. aasta suvel (B6-0474/2006);

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel Euroopa Liidu liikmesriike hiljuti tabanud laastavate metsatulekahjude, põua ja üleujutuste kohta (B6-0475/2006);

- Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Vincenzo Aita, Pedro Guerreiro ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel metsatulekahjude kohta (B6-0478/2006).

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.5.


5. Doha arengukava läbirääkimiste peatamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0088/2006), mille esitas(id)Enrique Barón Crespo INTA komisjoni nimel komisjonile: Doha arengukava läbirääkimiste peatamine (B6-0427/2006).

Enrique Barón Crespo esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Peter Mandelson (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Harlem Désir fraktsiooni PSE nimel, Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Maria Martens, Erika Mann, Sajjad Karim, Vittorio Agnoletto, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Javier Moreno Sánchez, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Margrietus van den Berg, Jean-Pierre Audy, Glenys Kinnock, Mairead McGuinness, David Martin, Syed Kamall, Kader Arif, Panagiotis Beglitis, Harald Ettl ja Peter Mandelson.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Caroline Lucas, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel Doha arengukava läbirääkimiste peatamise kohta WTOs (B6-0465/2006);

- Harlem Désir ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel Doha arengukava läbirääkimiste peatamise kohta (B6-0468/2006);

- Robert Sturdy, Georgios Papastamkos ja Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel Doha arengukava läbirääkimiste peatamise kohta (B6-0470/2006);

- Helmuth Markov ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel Doha arengukava läbirääkimiste peatamise kohta (B6-0479/2006);

- Cristiana Muscardini ja Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel Doha arengukava läbirääkimiste peatamise kohta (B6-0480/2006)

- Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel Doha arengukava läbirääkimiste peatamise kohta (B6-0484/2006).

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.5.


6. "Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku ja muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi "Põhiõigused ja õigusasjad" raames eriprogramm "Vägivallavastane võitlus (Daphne)" [KOM(2005)0122 και KOM(2006)0230 - C6-0388/2005 - 2005/0037A(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Lissy Gröner (A6-0193/2006).

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige).

Lissy Gröner tutvustas raportit.

Sõna võtsid Roberta Angelilli (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Marie Panayotopoulos-Cassiotou fraktsiooni PPE-DE nimel, Katerina Batzeli fraktsiooni PSE nimel, Maria Carlshamre fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Lydia Schenardi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Amalia Sartori, Teresa Riera Madurell, Marian Harkin, Raül Romeva i Rueda, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Anna Záborská, Pia Elda Locatelli, Lena Ek, Georgios Karatzaferis, Christa Prets, Andrzej Tomasz Zapałowski, Zita Gurmai, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Piia-Noora Kauppi seoses arutelu korraldusega (asepresident teatas, et arutelu viibimine tuleneb raskusest mahutada arutelusse komisjoni kõneaeg ja et sellele probleemile tuleb leida lahendus), Franco Frattini (komisjoni asepresident) ja Lissy Gröner (raportöör).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.09.2006protokoll punkt 9.2.


ISTUNGI JUHATAJA: Ingo FRIEDRICH
asepresident

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


7.1. Erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 [KOM(2006)0264 - C6-0232/2006 - 2006/0093(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Joseph Daul (A6-0244/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0303).


7.2. Erimeetmed siidiusside kasvatamise edendamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles sätestatakse erimeetmed siidiusside kasvatamise edendamiseks (kodifitseeritud versioon) [KOM(2006)0004 - C6-0042/2006 - 2006/0003(CNS)] - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0259/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0304).


7.3. Imporditavate kaupade väikesaadetiste maksuvabastus * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2006)0012 - C6-0059/2006 - 2006/0007(CNS)] - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0258/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0305).


7.4. Tasu kehtestamine piima- ja piimatootesektoris * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris [KOM(2006)0330 - C6-0234/2006 - 2006/0108(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Joseph Daul (A6-0245/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0306).


7.5. Rotterdami konventsiooni sõlmimine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Rotterdami konventsiooni (rahvusvahelises teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide kaubanduses rakendatava eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri kohta) sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel [KOM(2006)0250 - C6-0186/2006 - 2006/0080(CNS)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Johannes Blokland (A6-0239/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Johannes Blokland (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0307).


7.6. Eriaruanne suulise tõlke kulude kohta (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2005 kohta: Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu suulise tõlke kulud [2006/2001(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alexander Stubb (A6-0261/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0308).


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

8. Pidulik istung - Soome

Kell 12.10 kuni 12.40 toimus parlamendi pidulik istung Soome Vabariigi presidendi Tarja Haloneni külastuse puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Ingo FRIEDRICH
asepresident

9. Hääletused (jätkamine)

9.1. Laevade põhjustatud merereostuse vastase võitluse rahastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti laevareostuse vastase tegevuse mitmeaastase rahastamise ja määruse (EÜ) nr 1406/2002 muutmise kohta [KOM(2005)0210) - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A6-0184/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0309)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0309).


9.2. "Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku ja muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007-2013 üldprogrammi "Põhiõigused ja õigusasjad" raames eriprogramm "Vägivallavastane võitlus (Daphne)" [KOM(2005)0122 και KOM(2006)0230 - C6-0388/2005 - 2005/0037A(COD)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Lissy Gröner (A6-0193/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0310)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0310).

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Lissy Gröner (raportöör) seoses muudatusettepanekutega 74 ja 71.


9.3. Sõiduautodega seotud maksud * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv sõiduautodega seotud maksude kohta [KOM(2005)0261 - C6-0272/2005 - 2005/0130(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Karin Riis-Jørgensen (A6-0240/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0311).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0311).

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Renate Sommer ja Claude Turmes seoses muudatusettepaneku 25 hääletamisega;

- Karin Riis-Jørgensen (raportöör) seoses muudatusettepanekuga 1;

- enne komisjoni ettepaneku lõplikku hääletamist palus Renate Sommer raportööri arvamust, kes soovitas nimetatud ettepaneku heakskiitmist.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Alexander Stubb - A6-0261/2006:

Bruno Gollnisch.

Raport: Lissy Gröner - A6-0193/2006:

Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Raport: Karin Riis-Jørgensen - A6-0240/2006:

Milan Gaľa.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused:

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimeliste hääletuste tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Hääletuskavatsused:

Teatati järgmistest hääletuskavatsustest (seoses andmata häältega):

Raport: Joseph Daul - A6-0244/2006:

   poolt: Gérard Onesta ja Christopher Heaton-Harris.

Raport: Lissy Gröner - A6-0193/2006:

õigusloomega seotud resolutsioon:

   poolt: Dagmar Roth-Behrendt.

Raport: Karin Riis-Jørgensen - A6-0240/2006:

muudatusettepanek 19, 2. osa:

   vastu: Hans-Peter Martin;

muudatusettepanek 40:

   vastu: Maria Matsouka;

õigusloomega seotud resolutsioon:

   poolt: Hans-Peter Martin.

°
° ° °

Sõna võttis Hans-Peter Martin seoses arutelude kulgemisega.


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. 2007. aasta eelarve täitmine

Euroopa Liidu üldeelarve esialgse projekti esitlemine nõukogu poolt.

Ulla-Maj Wideroos (nõukogu eesistuja) esitles esialgset projekti.

Sõna võtsid James Elles (2007. aasta üldeelarve raportöör) ja Janusz Lewandowski (BUDG komisjoni esimees).

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ
asepresident

Sõna võttis Dalia Grybauskaitė (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.


14. Euroopa tulevane sotsiaalne mudel (arutelu)

Raport Euroopa tulevase sotsiaalse mudeli kohta [2005/2248(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Kaasraportöörid: Proinsias De Rossa ja José Albino Silva Peneda (A6-0238/2006).

Proinsias De Rossa (raportöör) ja José Albino Silva Peneda (raportöör) tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid Miloslav Ransdorf (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Emine Bozkurt (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Andersson fraktsiooni PSE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni ALDE nimel, Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Csaba Őry, Stephen Hughes, Bernard Lehideux, Gabriele Zimmer ja Ģirts Valdis Kristovskis.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Georgios Karatzaferis, Jan Tadeusz Masiel, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Jana Bobošíková, Mihael Brejc, Françoise Castex, Jan Jerzy Kułakowski, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Iles Braghetto, Ana Mato Adrover ja Vladimír Špidla.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.09.2006protokoll punkt 7.5.


15. Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem: siseriiklike saastekvootide eraldamise kavad (2008-2012) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem: siseriiklike saastekvootide eraldamise kavad (2008-2012).

Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Avril Doyle fraktsiooni PPE-DE nimel, Dorette Corbey fraktsiooni PSE nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Peter Liese, Karin Scheele, Rebecca Harms, Evangelia Tzampazi, Satu Hassi, Paula Lehtomäki ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
asepresident


16. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0325/2006).

Esimene osa

Küsimus 39 (Manuel Medina Ortega): laienemine ja ebaseaduslik sisseränne.

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Reinhard Rack ja James Hugh Allister.

Küsimus 40 (Johan Van Hecke): Ameerika Ühendriikide naftavarud.

Markos Kyprianou (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Andreas Mölzer ja Hubert Pirker.

Küsimus 41 (Karl-Heinz Florenz): passiivse suitsetamise liigitamine vähitekitajate hulka.

Markos Kyprianou vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Karl-Heinz Florenz, David Martin ja Richard Seeber.

Teine osa

Küsimus 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tugevuse säilitamiseks võetavad meetmed.

Günter Verheugen (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Stubb ja Paul Rübig.

Küsimus 43 (Jan Andersson): tööstuspoliitika.

Günter Verheugen vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jan Andersson, Philip Bushill-Matthews ja Richard Seeber.

Küsimus 44 (Seán Ó Neachtain): haldusnõuete vähendamine väikestele ettevõtetele Euroopas.

Günter Verheugen vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Seán Ó Neachtain, James Hugh Allister ja David Martin.

Küsimusele 45 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 46 (Paulo Casaca): arvud seoses kevadise jahipidamisega Maltal.

Stavros Dimas (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Paulo Casaca ja Bart Staes.

Küsimus 47 (Caroline Lucas): uurimus metslindude ELi importimise keelu mõjude kohta loomastiku säilimisele.
Küsimus 48 (John Bowis): metslindude importimise keeld.

Stavros Dimas vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Caroline Lucas, John Bowis, John Purvis ja Avril Doyle.

Küsimus 49 (Carlos Carnero González): Madridi linnavolikogule ja autonoomsele kogukonnale esitatud järelepärimine kiirtee M-30 tunneli kohta ja menetlused rikkumiste puhul.

Stavros Dimas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Carlos Carnero González.

Küsimustele 50 ja 51 vastatakse kirjalikult.

Küsimusi 52 ja 53 ei esitatud, kuna nende teema on kantud käesoleva osaistungjärgi päevakorda.

Küsimustele 54 kuni 58 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 59 (Bernd Posselt): kristlased Türgis.

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Paul Rübig ja Georgios Karatzaferis.

Küsimus 60 (Sajjad Karim): Põhja-Küprose isoleerimine.

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides ja Robert Evans.

Küsimustele 61 kuni 97 vastatakse kirjalikult.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.30 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

17. Ravimite võltsimine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0039/2006), mille esitas(id)Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Ravimite võltsimine (B6-0310/2006).

Thierry Cornillet esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Günter Verheugen (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel, Karin Scheele fraktsiooni PSE nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, ja Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel ravimite võltsimise kohta (B6-0467/2006);

- Vittorio Agnoletto, Helmuth Markov, Mary Lou McDonald ja Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel ravimite võltsimise kohta (B6-0476/2006);

- Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel ravimite võltsimise kohta (B6-0482/2006);

- Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel ravimite võltsimise kohta (B6-0483/2006);

- Marie-Hélène Aubert ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel ravimite võltsimise vastase võitluse strateegia kohta (B6-0485/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez ja Margrietus van den Berg fraktsiooni PSE nimel ravimite võltsimise kohta (B6-0505/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.7.


18. Elanikkonna vaimse tervise parandamine - Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine (arutelu)

Raport elanikkonna vaimse tervise parandamise kohta. Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine [2006/2058(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: John Bowis (A6-0249/2006).

Sõna võttis Markos Kyprianou (komisjoni liige).

John Bowis tutvustas raportit.

Sõna võtsid Kathy Sinnott (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Marta Vincenzi (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Françoise Grossetête fraktsiooni PPE-DE nimel, Evangelia Tzampazi fraktsiooni PSE nimel, Jolanta Dičkutė fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Avril Doyle.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Dorette Corbey, Marios Matsakis, Jean Lambert, Jiří Maštálka, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis, Justas Vincas Paleckis, Marian Harkin, Jean-Claude Martinez, Christa Klaß, Bogusław Sonik, Richard Seeber, Frieda Brepoels, Péter Olajos, Eija-Riitta Korhola, Thomas Ulmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Markos Kyprianou.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.09.2006protokoll punkt 7.6.


19. Euroopa lepinguõigus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0074/2006), mille esitas(id)Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Euroopa lepinguõigus (B6-0326/2006).

Autori asendaja Klaus-Heiner Lehne esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Markos Kyprianou (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE-DE nimel, Maria Berger fraktsiooni PSE nimel, Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Markos Kyprianou.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel, Euroopa lepinguõigus (B6-0464/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.8.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 377.309/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Sofianski, Ţicău, Tîrle, Vigenin

Õigusteave - Privaatsuspoliitika