Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2161(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0257/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0257/2006

Συζήτηση :

PV 06/09/2006 - 14
CRE 06/09/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2006 - 7.2
CRE 07/09/2006 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0346

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

14. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας [2005/2161(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Προεδρία παρέλαβε αίτημα της Ομάδας PSE, επί τη βάσει του άρθρου168 του Κανονισμού, για την αναπομπή σε επιτροπή της εκθέσεως Bastiaan Belder.

Παρεμβαίνει η Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser και Antonio Tajani επί του αιτήματος αυτού.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό.

°
° ° °

Ο Bastiaan Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karsten Friedrich Hoppenstedt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Paweł Bartłomiej Piskorski, μη εγγεγραμμένος, Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Κατερίνα Μπατζελή, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (πρόεδρος της επιτροπής AFET), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου