Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0251(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0250/2006

Συζήτηση :

PV 06/09/2006 - 16
CRE 06/09/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2006 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0345

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

16. Προσχώρηση της ΕΚ στη Συνδιάσκεψη της Χάγης (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) *** - Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση: σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0250/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0076/2006) που κατέθεσε ο Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Διάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (B6-0324/2006)

Η Diana Wallis παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Andrzej Jan Szejna.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, σχετικά με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Διάσκεψης της Χάγης μετά την προσχώρηση της Κοινότητας (B6-0459/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006 (A6-0250/2006) και σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006 (B6-0459/2006)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου