Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 208kWORD 116k
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αίτηση για αναπομπή σε επιτροπή
 4.Προετοιμασία της ΕΕ για το μελλοντικό της ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 5.Αλβανία - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία *** (συζήτηση)
 6.Απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία *** (ψηφοφορία)
  
7.5.Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον (ψηφοφορία)
  
7.6.Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
7.7.Απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2006-2008) (ψηφοφορία)
  
7.8.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  
7.9.Αλβανία (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ερμηνεία του Κανονισμού
 12.Κατάσταση στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 15.Οικολογική σήμανση των αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση)
 16.Προσχώρηση της ΕΚ στη Συνδιάσκεψη της Χάγης (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) *** - Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο από το Συμβούλιο/την Επιτροπή:

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό 2006 – Γενική κατάσταση εσόδων και δαπανών – Τμήμα III – Επιτροπή – Τμήμα VIII Μέρος B – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (11297/2006 – C6-0239/2006 – 2006/2119(BUD))

   παραπομπή   επί της ουσίας:   BUDG


3. Αίτηση για αναπομπή σε επιτροπή

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, βάσει του άρθρου 168 του Κανονισμού, η Ομάδα PSE προτίθεται να ζητήσει την αναπομπή σε επιτροπή της έκθεσης του Bastiaan Belder : Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (A6-0257/2006) (σημείο 31 της ΗΔ).

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία στην αρχή της συζήτησης επί της εκθέσεως αυτής, στις 9 μ.μ..


4. Προετοιμασία της ΕΕ για το μελλοντικό της ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0082/2006) που κατέθεσαν οι Joost Lagendijk και Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hannes Swoboda και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Ετοιμότητα της ΕΕ για το μελλοντικό της ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο (B6-0426/2006)

Οι Joost Lagendijk, Hannes Swoboda, Doris Pack και Sarah Ludford αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marek Aleksander Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Alexander Stubb, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Jelko Kacin, Bart Staes, Tobias Pflüger και Karl von Wogau.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Αθανάσιος Παφίλης, Csaba Sándor Tabajdi, Joost Lagendijk, Paula Lehtomäki και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Αλβανία - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία *** (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Αλβανία

Σύσταση: σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

Η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Toomas Hendrik Ilves παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνουν οι Παναγιώτης Μπεγλίτης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Γεώργιος Παπαστάμκος, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki και Olli Rehn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Toomas Hendrik Ilves, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου (B6-0458/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.09.2006.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

6. Απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)

Η δήλωση αριθ. 38/2006 που κατέθεσαν οι βουλευτές Carl Schlyter, David Casa, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko και Caroline Lucas σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της 26.09.2006.

Παρεμβαίνει ο Carl Schlyter.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


7.1. Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [COM(2006)0096 - C6-0103/2006 - 2006/0032(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0242/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0337)


7.2. Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών [COM(2006)0097 - C6-0102/2006 - 2006/0029(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez (A6-0241/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0338)


7.3. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ζητεί, βάσει του άρθρου 170, παράγραφος 1, του Κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος για την περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου II.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.


7.4. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία *** (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0339)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


7.5. Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον [2005/2248(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Proinsias De Rossa και José Albino Silva Peneda (A6-0238/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0340)


7.6. Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση [2006/2058(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: John Bowis (A6-0249/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0341)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Zbigniew Zaleski παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 48, για την οποία ο John Bowis (εισηγητής) δίνει τη συγκατάθεσή του, και η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι των 37 βουλευτών είναι αντίθετοι ως προς την έγκρισή της·

- Ο Μάριος Ματσάκης παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί των τροπολογιών 11 και 12, για την οποία ο John Bowis δίνει τη συγκατάθεσή του και η οποία κρατείται.


7.7. Απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2006-2008) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και τη βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [2006/2053(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Philippe Morillon (A6-0228/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0342)


7.8. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 54, παράγραφος 3, του Κανονισμού η Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 όσον αφορά τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2005)0181COM(2006)0213 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)] (B6-0457/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0343)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Ingeborg Gräßle, πριν από την ψηφοφορία, σχετικά με τη διαδικασία του προϋπολογισμού.


7.9. Αλβανία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου (B6-0458/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0344)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Toomas Hendrik Ilves - A6-0246/2006:

Marco Cappato

Έκθεση Proinsias De Rossa και José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006:

Milan Cabrnoch, Andreas Mölzer

Έκθεση John Bowis - A6-0249/2006:

Andreas Mölzer, Carlo Fatuzzo

Αλβανία - B6-0458/2006:

Koenraad Dillen


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου:

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)" και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση με τις διορθώσεις ψήφου θα κλείνει για να μεταφράζεται και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα .

Προθέσεις ψήφου:

Εκφρασθείσες προθέσεις ψήφου (σε περίπτωση μη συμμετοχής στην ψηφοφορία):

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0242/2006

- ενιαία ψηφοφορία

   υπέρ: Christine De Veyrac, Lissy Gröner, Pierre Schapira

Ο Pierre Schapira επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αυτής δεν λειτούργησε η συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του.

Έκθεση Proinsias De Rossa και José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006

παράγραφος 16

   κατά: Claude Turmes

παράγραφος 17

   υπέρ: Cristiana Muscardini

παράγραφος 20, 1° μέρος

   υπέρ: Cristiana Muscardini

παράγραφος 20, 2° μέρος

   κατά: Cristiana Muscardini

Η Cristiana Muscardini δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί των παραγράφων 17, 20 (1° μέρος) και 20 (2° μέρος) δεν λειτούργησε η συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της.

ψήφισμα (σύνολο)

   υπέρ: Alexander Radwan, Gilles Savary, Claude Turmes

Έκθεση Philippe Morillon - A6-0228/2006

τροπολογία 1

   υπέρ: Jens-Peter Bonde


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 3, του Κανονισμού, σχετικά με την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 166 του Κανονισμού, που έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων η οποία κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης:

«Η αίτηση αγόρευσης για παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού πρέπει να αφορά το εξεταζόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει μια αίτηση αγόρευσης που αφορά ένα άλλο αντικείμενο σε ένα κατάλληλο χρονικό σημείο, για παράδειγμα μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του σχετικού σημείου της ημερήσιας διάταξης ή πριν από μια διακοπή της συνεδρίασης.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή τριάντα επτά τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτίθενται σε αυτή την ερμηνεία (άρθρο 201, παράγραφος 4, του Κανονισμού) πριν από την έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης η ερμηνεία θα θεωρείται εγκεκριμένη. Στην αντίθετη περίπτωση θα τίθεται σε ψηφοφορία.


12. Κατάσταση στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Erkki Tuomioja (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Pöttering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Janusz ONYSZKIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gianni De Michelis, μη εγγεγραμμένος, Ville Itälä, Pasqualina Napoletano, Philippe Morillon, David Hammerstein Mintz, Miguel Portas, Brian Crowley, Paul Marie Coûteaux, Bruno Gollnisch, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Caroline Lucas, Αδάμος Αδάμου, Ģirts Valdis Kristovskis, Gerard Batten, Mario Borghezio, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Johannes Voggenhuber, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Jim Allister, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Bogdan Klich, Jo Leinen, Ignasi Guardans Cambó, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Béatrice Patrie, Sajjad Karim, Vito Bonsignore, Genowefa Grabowska, Vittorio Prodi και Charles Tannock.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Richard Howitt, Cecilia Malmström, Antonio Tajani, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Ιωάννης Κασουλίδης, Pierre Schapira, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Libor Rouček, Patrick Gaubert, Edith Mastenbroek, Zbigniew Zaleski, Jamila Madeira, Vytautas Landsbergis και Antonio Tajani ο οποίος συμπληρώνει την προηγούμενη παρέμβασή του, Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Erkki Tuomioja, Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0469/2006

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Μέση Ανατολή (B6-0472/2006

- Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Μέση Ανατολή (B6-0477/2006

- Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή (B6-0481/2006

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή (B6-0486/2006

- Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Roberta Angelilli και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή (B6-0487/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006.


13. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0325/2006).

Ερώτηση 1 (Claude Moraes): Οδηγίες.

Η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews και Paul Rübig.

Ερώτηση 2 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Η εφαρμογή των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 3 (Manuel Medina Ortega): Λαθρομετανάστευση: μέτρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Sarah Ludford και Paul Rübig.

Ερώτηση 4 (Elizabeth Lynne): Κακομεταχείριση ηλικιωμένων ατόμων.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Elizabeth Lynne, Andreas Mölzer και Lambert van Nistelrooij.

Ερώτηση 5 (Roberta Angelilli): Αίτημα για νομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Roberta Angelilli και David Martin.

Ερώτηση 6 (Bernd Posselt): Το κράτος δικαίου στη Ρωσία.

Ερώτηση 7 (Milan Horáček): Κατάσταση στη Ρωσία.

Η Paula Lehtomäki απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Milan Horáček, Richard Seeber και Laima Liucija Andrikienė.

Ερώτηση 8 (Marian Harkin): Έρευνα βλαστοκυττάρων.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin και John Purvis.

Ερώτηση 9 (Johan Van Hecke): Το κλείσιμο της φυλακής του Γκουαντάναμο.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Johan Van Hecke, Elizabeth Lynne και Sarah Ludford.

Ερώτηση 10 (Sarah Ludford): Απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford και David Martin.

Ερώτηση 11 (Inger Segelström): Τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Inger Segelström.

Ερώτηση 12 (Robert Evans): Περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Robert Evans.

Ερώτηση 13 (Brian Crowley): Καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Brian Crowley, James Hugh Allister και John Purvis.

Οι ερωτήσεις 14, 15 και 16 καταπίπτουν διότι οι συντάκτες τους απουσιάζουν.

Η ερώτηση 17 αποσύρεται.

Η ερώτηση 18 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 19 (Esko Seppänen): Περίοδοι επιφυλακής των ενόπλων δυνάμεων.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Esko Seppänen και Brian Crowley.

Στις ερωτήσεις 20 έως 38 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

14. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας [2005/2161(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Προεδρία παρέλαβε αίτημα της Ομάδας PSE, επί τη βάσει του άρθρου168 του Κανονισμού, για την αναπομπή σε επιτροπή της εκθέσεως Bastiaan Belder.

Παρεμβαίνει η Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser και Antonio Tajani επί του αιτήματος αυτού.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό.

°
° ° °

Ο Bastiaan Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karsten Friedrich Hoppenstedt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Paweł Bartłomiej Piskorski, μη εγγεγραμμένος, Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Κατερίνα Μπατζελή, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (πρόεδρος της επιτροπής AFET), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006.


15. Οικολογική σήμανση των αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με θέμα "Κίνηση διαδικασίας διαλόγου σχετικά με κοινοτική προσέγγιση για την κατάρτιση συστημάτων οικολογικής σήμανσης για αλιευτικά προϊόντα" [2005/2189(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

Η Carmen Fraga Estévez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Frédérique Ries (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Iles Braghetto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Duarte Freitas, Σταύρος Αρναουτάκης, Albert Jan Maat, Paulo Casaca, Ιωάννης Γκλαβάκης, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, James Nicholson και Joe Borg

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006.


16. Προσχώρηση της ΕΚ στη Συνδιάσκεψη της Χάγης (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) *** - Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (συζήτηση)

Σύσταση: σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0250/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0076/2006) που κατέθεσε ο Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Διάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (B6-0324/2006)

Η Diana Wallis παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Andrzej Jan Szejna.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, σχετικά με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Διάσκεψης της Χάγης μετά την προσχώρηση της Κοινότητας (B6-0459/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006 (A6-0250/2006) και σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.09.2006 (B6-0459/2006)


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 377.311/OJJE).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.20 π.μ.

Julian Priestley

Mario Mauro

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Παρατηρητές

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Iacob-Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Sofianski, Ţicău, Ţîrle, Vigenin

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου