Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 185kWORD 109k
Kolmapäev, 6. september 2006 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotlus
 4.ELi valmisolek oma tulevaseks rolliks Kosovos (arutelu)
 5.Albaania - Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga *** (arutelu)
 6.Hülgetoodete keelustamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 7.Hääletused
  
7.1.Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vaheline kalandusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Isikuandmete kaitse * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga *** (hääletus)
  
7.5.Euroopa tulevane sotsiaalne mudel (hääletus)
  
7.6.Elanikkonna vaimse tervise parandamine - Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine (hääletus)
  
7.7.Ühise kalanduspoliitika lihtsustamine ja täiustamine (2006-2008) (hääletus)
  
7.8.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus (hääletus)
  
7.9.Albaania (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Kodukorra tõlgendamine
 12.Olukord Lähis-Idas (arutelu)
 13.Infotund (küsimused nõukogule)
 14.ELi ja Hiina suhted (arutelu)
 15.Kalandustoodete ökomärgise süsteem (arutelu)
 16.EÜ ühinemine Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsiga *** - Euroopa Parlamendi kaasamine Haagi konverentsi töösse pärast ühenduse ühinemist konverentsiga (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmine dokument saadi nõukogult ja komisjonilt:

- 2006. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 3 – tulude ja kulude koondarvestus – III jagu – komisjon – VIII B jagu – Euroopa andmekaitseinspektor (11297/2006 – C6-0239/2006 – 2006/2119(BUD)).

   edasi saadetud   vastutavale komisjonile:   BUDG


3. Vastutavale komisjonile tagasisaatmise taotlus

Asepresident teatas, et fraktsioon PSE kavatseb taotleda kodukorra artikli 168 alusel Bastiaan Belder i raporti „ELi ja Hiina suhted„ (A6-0257/2006) tagasisaatmist vastutavale komisjonile (päevakorra punkt 31).

Nimetatud taotlus pannakse hääletusele raporti üle toimuva arutelu alguses kell 21.00.


4. ELi valmisolek oma tulevaseks rolliks Kosovos (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0082/2006), mille esitas(id) Joost Lagendijk ja Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hannes Swoboda ja Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel nõukogule: ELi valmisolek oma tulevaseks rolliks Kosovos (B6-0426/2006).

Joost Lagendijk, Hannes Swoboda, Doris Pack ja Sarah Ludford esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, István Szent-Iványi fraktsiooni ALDE nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marek Aleksander Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alexander Stubb, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bart Staes, Tobias Pflüger ja Karl von Wogau.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
asepresident

Sõna võtsid Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Csaba Sándor Tabajdi, Joost Lagendijk, Paula Lehtomäki ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.


5. Albaania - Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga *** (arutelu)

Nõukogu avaldus: Albaania.

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006).

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni liige).

Toomas Hendrik Ilves tutvustas soovitust.

Sõna võtsid Panagiotis Beglitis (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Salvatore Tatarella fraktsiooni UEN nimel, ja Georgios Karatzaferis fraktsiooni IND/DEM nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
asepresident

Sõna võtsid Alessandro Battilocchio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Konstantinos Hatzidakis, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki ja Olli Rehn.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Toomas Hendrik Ilves AFET komisjoni nimel stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Albaania Vabariigi vahel (B6-0458/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.09.2006protokoll punkt 7.9.

(Istung katkestati kuni hääletuseni kell 11.55 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

6. Hülgetoodete keelustamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Deklaratsioon 38/2006 hülgetoodete keelustamise kohta Euroopa Liidus, mille esitasid parlamendiliikmed Carl Schlyter, David Casa, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko ja Caroline Lucas, oli kogunud enamuse parlamendiliikmete allkirjad ning edastatakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega 26.09.2006 istungi vastuvõetud tekstide väljaandes.

Sõna võttis Carl Schlyter.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


7.1. Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist [KOM(2006)0096 - C6-0103/2006 - 2006/0032(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0242/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0337).


7.2. Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vaheline kalandusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist [KOM(2006)0097 - C6-0102/2006 - 2006/0029(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A6-0241/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0338).


7.3. Isikuandmete kaitse * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta [KOM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Martine Roure (A6-0192/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Martine Roure fraktsiooni PSE nimel esitas kodukorra artikli 170 lõike 1 alusel ja võttes arvesse kodukorra artikli 53 lõiget 2 ettepaneku õigusloomega seotud resolutsiooni hääletamise edasilükkamiseks septembri II osaistungjärku.

Parlament kiitis taotluse heaks.


7.4. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga *** (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0339).

Parlament andis oma nõusoleku.


7.5. Euroopa tulevane sotsiaalne mudel (hääletus)

Raport Euroopa tulevase sotsiaalse mudeli kohta [2005/2248(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Kaasraportöörid: Proinsias De Rossa ja José Albino Silva Peneda (A6-0238/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0340).


7.6. Elanikkonna vaimse tervise parandamine - Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine (hääletus)

Raport elanikkonna vaimse tervise parandamise kohta. Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine [2006/2058(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: John Bowis (A6-0249/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0341).

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Zbigniew Zaleski esitas lõike 48 kohta suulise muudatusettepaneku, millele John Bowis (raportöör) andis oma nõusoleku, kuid mida ei võetud vastu, kuna rohkem kui 37 parlamendiliiget olid selle vastuvõtmise vastu;

- Marios Matsakis esitas muudatusettepanekute 11 ja 12 kohta suulise muudatusettepaneku, millele John Bowis andis oma nõusoleku ja mis võeti vastu.


7.7. Ühise kalanduspoliitika lihtsustamine ja täiustamine (2006-2008) (hääletus)

Raport 2006.–2008. aasta tegevuskava kohta ühise kalanduspoliitika lihtsustamiseks ja täiustamiseks [2006/2053(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Philippe Morillon (A6-0228/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0342).


7.8. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas Ingeborg Gräßle BUDG komisjoni nimel vastavalt kodukorra artikli 54 lõikele 3 ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust [COM(2005)0181COM(2006)0213 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)] (B6-0457/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0343).

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Ingeborg Gräßle enne hääletust seoses eelarvemenetlusega.


7.9. Albaania (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Albaania Vabariigi vahel (B6-0458/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0344).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Toomas Hendrik Ilves - A6-0246/2006: Marco Cappato.

Raport: Proinsias De Rossa ja José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006: Milan Cabrnoch, Andreas Mölzer.

Raport: John Bowis - A6-0249/2006: Andreas Mölzer, Carlo Fatuzzo.

Albaania - B6-0458/2006: Koenraad Dillen.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused:

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimeliste hääletuste tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Hääletuskavatsused:

Teatati järgmistest hääletuskavatsustest (seoses andmata häältega):

Raport: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0242/2006:

- tervikhääletus

   poolt: Christine De Veyrac, Lissy Gröner, Pierre Schapira.

Pierre Schapira märkis, et tema hääletusnupp ei töötanud nimetatud hääletamisel.

Raport: Proinsias De Rossa ja José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006:

lõige 16:

   vastu: Claude Turmes;

lõige 17:

   poolt: Cristiana Muscardini;

lõige 20, 1. osa:

   poolt: Cristiana Muscardini;

lõige 20, 2. osa:

   vastu: Cristiana Muscardini.

Cristiana Muscardini märkis, et tema hääletusnupp ei töötanud lõigete 17, 20 (1. osa) ja 20 (2. osa) hääletamisel.

resolutsioon (terviktekst):

   poolt: Alexander Radwan, Gilles Savary, Claude Turmes.

Raport: Philippe Morillon - A6-0228/2006:

muudatusettepanek 1:

   poolt: Jens-Peter Bonde.


(Istung katkestati kell 12.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Kodukorra tõlgendamine

Parlamendi president teavitas parlamenti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 3 kodukorra artikli 166 alljärgnevast tõlgendusest, mille andis põhiseaduskomisjon, kelle poole pöörduti nimetatud artikli kohaldamiseks:

«Kodukorda puudutava märkuse tegemise taotlus peab puudutama käsitletavat päevakorra punkti. President võib kodukorda puudutava märkuse tegemise taotluse, mis ei puuduta käsitletavat päevakorra punkti, rahuldada selleks sobival ajal, näiteks pärast käsitletava päevakorra punkti arutamist või enne istungi lõppu.»

Kui mõni fraktsioon või vähemalt 37 parlamendiliiget ei väljenda enne käesoleva istungi protokolli kinnitamist sellise tõlgenduse suhtes eriarvamust (kodukorra artikli 201 lõige 4), loetakse see vastuvõetuks. Vastupidisel juhul pannakse küsimus parlamendis hääletusele.


12. Olukord Lähis-Idas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Lähis-Idas.

Erkki Tuomioja (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, ja Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid Gianni De Michelis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ville Itälä, Pasqualina Napoletano, Philippe Morillon, David Hammerstein Mintz, Miguel Portas, Brian Crowley, Paul Marie Coûteaux, Bruno Gollnisch, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Ģirts Valdis Kristovskis, Gerard Batten, Mario Borghezio, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Johannes Voggenhuber, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, James Hugh Allister, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Bogdan Klich, Jo Leinen, Ignasi Guardans Cambó, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie, Sajjad Karim, Vito Bonsignore, Genowefa Grabowska, Vittorio Prodi ja Charles Tannock.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Richard Howitt, Cecilia Malmström, Antonio Tajani, Panagiotis Beglitis, Ioannis Kasoulides, Pierre Schapira, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Libor Rouček, Patrick Gaubert, Edith Mastenbroek, Zbigniew Zaleski, Jamila Madeira, Vytautas Landsbergis ja Antonio Tajani, kes täiendas oma eelnevat sõnavõttu, Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Erkki Tuomioja, Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Daniel Cohn-Bendit ja Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Lähis-Idas (B6-0469/2006);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ja Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel Lähis-Ida kohta (B6-0472/2006);

- Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel Lähis-Ida kohta (B6-0477/2006);

- Philippe Morillon fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Lähis-Idas (B6-0481/2006);

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fraktsiooni PPE-DE nimel olukorra kohta Lähis-Idas (B6-0486/2006);

- Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Roberta Angelilli ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel Lähis-Ida kriisi kohta (B6-0487/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.4.


13. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0325/2006).

Küsimus 1 (Claude Moraes): direktiivid.

Paula Lehtomäki (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews ja Paul Rübig.

Küsimus 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Euroopa noorte pakti eesmärkide rakendamine.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 3 (Manuel Medina Ortega): ebaseaduslik sisseränne: Euroopa Ülemkogu 2006. aasta juuni kohtumisel võetud meetmed.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega, Sarah Ludford ja Paul Rübig.

Küsimus 4 (Elizabeth Lynne): eakate halb kohtlemine.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Elizabeth Lynne, Andreas Mölzer ja Lambert van Nistelrooij.

Küsimus 5 (Roberta Angelilli): õigusalase koostöö taotlus Ameerika Ühendriikidega.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Roberta Angelilli ja David Martin.

Küsimus 6 (Bernd Posselt): õigusriik Venemaal.

Küsimus 7 (Milan Horáček): olukord Venemaal.

Paula Lehtomäki vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Milan Horáček, Richard Seeber ja Laima Liucija Andrikienė.

Küsimus 8 (Marian Harkin): tüvirakkudealased teadusuuringud.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin ja John Purvis.

Küsimus 9 (Johan Van Hecke): Guantánamo vangla sulgemine.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Johan Van Hecke, Elizabeth Lynne ja Sarah Ludford.

Küsimus 10 (Sarah Ludford): rassismi ja ksenofoobiat käsitlev raamotsus.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sarah Ludford ja David Martin.

Küsimus 11 (Inger Segelström): naiste inimõigused Iraanis.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Inger Segelström.

Küsimus 12 (Robert Evans): Euroopa Liidu uus laienemine.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Robert Evans.

Küsimus 13 (Brian Crowley): rahvusvahelise terrorismi vastane võitlus.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Brian Crowley, James Hugh Allister ja John Purvis.

Küsimused 14, 15 ja 16 muutusid kehtetuks autorite puudumise tõttu.

Küsimus 17 on tagasi võetud.

Küsimus 18 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 19 (Esko Seppänen): lahinguüksuste valvekorrad.

Paula Lehtomäki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Esko Seppänen ja Brian Crowley.

Küsimustele 20 kuni 38 vastatakse kirjalikult.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.30 ja seda jätkati kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

14. ELi ja Hiina suhted (arutelu)

Raport ELi ja Hiina suhete kohta [2005/2161(INI)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Bastiaan Belder (A6-0257/2006).

Asepresident teatas, et presidentuurile saabus fraktsiooni PSE taotlus vastavalt kodukorra artiklile168 saata Bastiaan Belderi raport tagasi vastutavale komisjonile.

Sõna võtsid Alexandra Dobolyi fraktsiooni PSE nimel, kes põhjendas taotlust.

Sõna võtsid seoses nimetatud taotlusega Véronique De Keyser ja Antonio Tajani.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

°
° ° °

Bastiaan Belder tutvustas raportit.

Sõna võttis Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karsten Friedrich Hoppenstedt (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Antonio Tajani fraktsiooni PPE-DE nimel, Glyn Ford fraktsiooni PSE nimel, Cecilia Malmström fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Paweł Bartłomiej Piskorski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Katerina Batzeli, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (AFET komisjoni esimees), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.2.


15. Kalandustoodete ökomärgise süsteem (arutelu)

Raport arutelu algatamise kohta ühenduse seisukoha suhtes, mis käsitleb ühenduse ökomärgise süsteemi kalandustoodetele [2005/2189(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006).

Carmen Fraga Estévez tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Frédérique Ries (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Iles Braghetto fraktsiooni PPE-DE nimel, Rosa Miguélez Ramos fraktsiooni PSE nimel, Elspeth Attwooll fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Hugh Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Duarte Freitas, Stavros Arnaoutakis, Albert Jan Maat, Paulo Casaca, Ioannis Gklavakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, James Nicholson ja Joe Borg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.3.


16. EÜ ühinemine Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsiga *** - Euroopa Parlamendi kaasamine Haagi konverentsi töösse pärast ühenduse ühinemist konverentsiga (arutelu)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ühinemise kohta Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsiga [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0250/2006).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0076/2006), mille esitas(id) Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Parlamendi kaasamine Haagi konverentsi töösse pärast ühenduse ühinemist konverentsiga (B6-0324/2006).

Diana Wallis tutvustas soovitust.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Strož fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Andrzej Jan Szejna.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel, Euroopa Parlamendi kaasatus Haagi konverentsi töösse ühenduse liitumise järel (B6-0459/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.09.2006protokoll punkt 7.1 (A6-0250/2006) ja 07.09.2006protokoll punkt 7.9 (B6-0459/2006).


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 377.311/OJJE).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.20.

Julian Priestley

Mario Mauro

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Sofianski, Ţicău, Tîrle, Vigenin

Õigusteave - Privaatsuspoliitika