Index 
Protokoll
PDF 190kWORD 113k
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Begäran om återförvisning till utskott
 4.EU:s beredskap inför den framtida rollen i Kosovo (debatt)
 5.Avtal EG/Albanien - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien *** (debatt)
 6.Förbud mot sälprodukter i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  
7.1.Fiskeriavtalet EG/Komorerna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Fiskeriavtalet EG/Seychellerna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Skydd av personuppgifter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien *** (omröstning)
  
7.5.En europeisk social modell för framtiden (omröstning)
  
7.6.Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen (omröstning)
  
7.7.Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
  
7.8.Budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (omröstning)
  
7.9.Avtal EG/Albanien (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Tolkning av arbetsordningen
 12.Situationen i Mellanöstern (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Förbindelser mellan EU och Kina (debatt)
 15.Miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter (debatt)
 16.Gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt *** - Europaparlamentets deltagande i Haagkonferensens arbete efter gemenskapens anslutning (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet/kommissionen:

- Förslag till ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2006 – Allmän inkomst- och utgiftsberäkning – Avsnitt III – Kommissionen – Avsnitt VIII B – Europeiska datatillsynsmannen (11297/2006 – C6-0239/2006 – 2006/2119(BUD))

   hänvisat till   ansvarigt utskott:   BUDG


3. Begäran om återförvisning till utskott

Talmannen meddelade att PSE-gruppen, i enlighet med artikel 168 i arbetsordningen, avsåg att begära återförvisning till utskottet av betänkandet av Bastiaan Belder: Förbindelser mellan EU och Kina (A6-0257/2006) (punkt 31 i föredragningslistan).

Denna begäran skulle gå till omröstning vid inledningen av debatten om detta betänkande kl. 21.00.


4. EU:s beredskap inför den framtida rollen i Kosovo (debatt)

Muntlig fråga (O-0082/2006) från Joost Lagendijk och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Hannes Swoboda och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford och Jelko Kacin för ALDE-gruppen, till rådet: EU:s beredskap inför den framtida rollen i Kosovo (B6-0426/2006)

Joost Lagendijk, Hannes Swoboda, Doris Pack och Sarah Ludford utvecklade den muntliga frågan.

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen)

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Marek Aleksander Czarnecki, grupplös, Alexander Stubb, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bart Staes, Tobias Pflüger och Karl von Wogau.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: Józef Pinior, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Csaba Sándor Tabajdi, Joost Lagendijk, Paula Lehtomäki och Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Avtal EG/Albanien - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien *** (debatt)

Uttalande av rådet: Avtal EG/Albanien

Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Toomas Hendrik Ilves redogjorde för rekommendationen.

Talare: Panagiotis Beglitis (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Salvatore Tatarella för UEN-gruppen, och Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Vice talman

Talare: Alessandro Battilocchio, grupplös, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Konstantinos Hatzidakis, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki och Olli Rehn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Toomas Hendrik Ilves, för utskottet AFET, om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien (B6-0458/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 06.09.2006.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS
Vice talman

6. Förbud mot sälprodukter i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 38/2006 som ingivits av Carl Schlyter, David Casa, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko och Caroline Lucas om förbud mot sälprodukter i Europeiska unionen hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 26.09.2006.

Talare: Carl Schlyter.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


7.1. Fiskeriavtalet EG/Komorerna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal inom fiskesektorn mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [KOM(2006)0096 - C6-0103/2006 - 2006/0032(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0242/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0337)


7.2. Fiskeriavtalet EG/Seychellerna * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske [KOM(2006)0097 - C6-0102/2006 - 2006/0029(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A6-0241/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0338)


7.3. Skydd av personuppgifter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete [KOM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martine Roure (A6-0192/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Martine Roure för PSE-gruppen hänvisade till artiklarna 170.1 och 53.2 i arbetsordningen och begärde att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp till sammanträdesperioden september II.

Parlamentet godkände denna begäran.


7.4. Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan [08161/2006 - C6-0197/2006 - 2006/0044(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Toomas Hendrik Ilves (A6-0246/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0339)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.


7.5. En europeisk social modell för framtiden (omröstning)

Betänkande om en europeisk social modell för framtiden [2005/2248(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. medföredragande: Proinsias De Rossa och José Albino Silva Peneda (A6-0238/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0340)


7.6. Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen [2006/2058(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: John Bowis (A6-0249/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0341)

Inlägg om omröstningen:

- Zbigniew Zaleski lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 48, vilket John Bowis (föredragande) samtyckte till. Det muntliga ändringsförslaget beaktades dock inte, eftersom fler än 37 ledamöter motsatte sig detta.

- Marios Matsakis lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslagen 11 och 12, vilket John Bowis samtyckte till. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.


7.7. Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)

Betänkande om handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken [2006/2053(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0228/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0342)


7.8. Budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (omröstning)

Resolutionsförslag hade lagts fram, i enlighet med artikel 54.3 i arbetsordningen, av Ingeborg Gräßle, för utskottet BUDG, om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 om budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [KOM(2005)0181KOM(2006)0213 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)] (B6-0457/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0343)

Inlägg om omröstningen:

- Före omröstningen yttrade sig Ingeborg Gräßle om budgetförfarandet.


7.9. Avtal EG/Albanien (omröstning)

Resolutionsförslag om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien (B6-0458/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0344)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Toomas Hendrik Ilves - A6-0246/2006: Marco Cappato

Betänkande Proinsias De Rossa och José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006: Milan Cabrnoch, Andreas Mölzer

Betänkande John Bowis - A6-0249/2006: Andreas Mölzer, Carlo Fatuzzo

Avtal EG/Albanien - B6-0458/2006: Koenraad Dillen


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelser till avgivna röster:

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Avsiktsförklaringar till avgivna röster:

Följande avsiktsförklaringar hade gjorts (angående icke avgivna röster):

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0242/2006

- en enda omröstning

   ja: Christine De Veyrac, Lissy Gröner, Pierre Schapira

Pierre Schapira meddelade att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid denna omröstning.

Betänkande Proinsias De Rossa och José Albino Silva Peneda - A6-0238/2006

punkt 16

   nej: Claude Turmes

punkt 17

   ja: Cristiana Muscardini

punkt 20, första delen

   ja: Cristiana Muscardini

punkt 20, andra delen

   nej: Cristiana Muscardini

Cristiana Muscardini meddelade att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat riktigt vid omröstningen om punkterna 17, 20 (första delen) och 20 (andra delen).

resolutionen (i sin helhet)

   ja: Alexander Radwan, Gilles Savary, Claude Turmes

Betänkande Philippe Morillon - A6-0228/2006

ändringsförslag 1

   ja: Jens-Peter Bonde


(Sammanträdet avbröts kl. 12.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, med åberopande av 201.3 i arbetsordningen, att följande tolkning av artikel 166 i arbetsordningen hade gjorts av utskottet för konstitutionella frågor, som hade fått i uppdrag att se över tillämpningen av denna bestämmelse.

”En begäran om att ta upp en ordningsfråga skall röra den punkt på föredragningslistan som för närvarande behandlas. En ledamot kan tilldelas ordet för att ta upp en ordningsfråga avseende ett annat ämne vid lämplig tidpunkt, exempelvis när behandlingen av den aktuella punkten på föredragningslistan avslutats eller innan sammanträdet avbryts.”

Denna tolkning skall betraktas som antagen om inte en politisk grupp eller minst 37 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 201.4 i arbetsordningen) före justeringen av protokollet från innevarande sammanträde. Om så är fallet, skall frågan gå till omröstning i parlamentet.


12. Situationen i Mellanöstern (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Mellanöstern

Erkki Tuomioja (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, och Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

Talare: Gianni De Michelis, grupplös, Ville Itälä, Pasqualina Napoletano, Philippe Morillon, David Hammerstein Mintz, Miguel Portas, Brian Crowley, Paul Marie Coûteaux, Bruno Gollnisch, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Caroline Lucas, Adamos Adamou, Ģirts Valdis Kristovskis, Gerard Batten, Mario Borghezio, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Johannes Voggenhuber, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, James Hugh Allister, Tokia Saïfi, Carlos Carnero González, Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Bogdan Klich, Jo Leinen, Ignasi Guardans Cambó, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Béatrice Patrie, Sajjad Karim, Vito Bonsignore, Genowefa Grabowska, Vittorio Prodi och Charles Tannock.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Richard Howitt, Cecilia Malmström, Antonio Tajani, Panagiotis Beglitis, Ioannis Kasoulides, Pierre Schapira, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Libor Rouček, Patrick Gaubert, Edith Mastenbroek, Zbigniew Zaleski, Jamila Madeira, Vytautas Landsbergis och Antonio Tajani, vilken kompletterade sitt förra inlägg, Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Erkki Tuomioja, Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Daniel Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Libanon (B6-0469/2006),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda och Véronique De Keyser för PSE-gruppen, om Mellanöstern (B6-0472/2006),

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om Mellanöstern (B6-0477/2006),

- Philippe Morillon för ALDE-gruppen, om situationen i Mellanöstern (B6-0481/2006),

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou för PPE-DE-gruppen, om situationen i Mellanöstern (B6-0486/2006),

- Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Roberta Angelilli och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om krisen i Mellanöstern (B6-0487/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 07.09.2006.


13. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0325/2006).

Fråga 1 (Claude Moraes): Direktiv.

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews och Paul Rübig.

Fråga 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Genomförandet av målen i den europeiska ungdomspakten för unga människor.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 3 (Manuel Medina Ortega): Olaglig invandring: Europeiska rådets åtgärder från juni.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Sarah Ludford och Paul Rübig.

Fråga 4 (Elizabeth Lynne): Övergrepp mot äldre.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Elizabeth Lynne, Andreas Mölzer och Lambert van Nistelrooij.

Fråga 5 (Roberta Angelilli): Begäran om rättsligt samarbete med Förenta staterna.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Roberta Angelilli och David Martin.

Fråga 6 (Bernd Posselt): Rättsstatsprincipen i Ryssland.

Fråga 7 (Milan Horáček): Situationen i Ryssland.

Paula Lehtomäki svarade på frågorna samt följdfrågor från Bernd Posselt, Milan Horáček, Richard Seeber och Laima Liucija Andrikienė.

Fråga 8 (Marian Harkin): Stamcellsforskning.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin och John Purvis.

Fråga 9 (Johan Van Hecke): Stängningen av Guantánamofängelset.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Johan Van Hecke, Elizabeth Lynne och Sarah Ludford.

Fråga 10 (Sarah Ludford): Rambeslut om rasism och främlingsfientlighet.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Sarah Ludford och David Martin.

Fråga 11 (Inger Segelström): Kvinnors mänskliga rättigheter i Iran.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt en följdfråga från Inger Segelström.

Fråga 12 (Robert Evans): Ytterligare utvidgning av EU.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt en följdfråga från Robert Evans.

Fråga 13 (Brian Crowley): Bekämpning av internationell terrorism.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley, James Hugh Allister och John Purvis.

Frågorna 14, 15 och 16 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 17 hade dragits tillbaka.

Fråga 18 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 19 (Esko Seppänen): Jourhavande militära styrkor för insats i strid.

Paula Lehtomäki besvarade frågan samt följdfrågor från Esko Seppänen och Brian Crowley.

Frågorna 20-38 skulle erhålla skriftliga svar.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

14. Förbindelser mellan EU och Kina (debatt)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Kina [2005/2161(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

Talmannen meddelade att PSE-gruppen, med åberopande av artikel 168 i arbetsordningen, hade begärt att betänkandet av Bastiaan Belder skulle återförvisas till utskottet.

Talare: Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen motiverade begäran.

Talare: Véronique De Keyser och Antonio Tajani yttrade sig om denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

°
° ° °

Bastiaan Belder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Karsten Friedrich Hoppenstedt (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Antonio Tajani för PPE-DE-gruppen, Glyn Ford för PSE-gruppen, Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Paweł Bartłomiej Piskorski, grupplös, Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Katerina Batzeli, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (ordförande för utskottet AFET), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 07.09.2006.


15. Miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter (debatt)

Betänkande om kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: inledning till en debatt om en gemenskapsmodell för miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter [2005/2189(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

Carmen Fraga Estévez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Frédérique Ries (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iles Braghetto för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Elspeth Attwooll för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Duarte Freitas, Stavros Arnaoutakis, Albert Jan Maat, Paulo Casaca, Ioannis Gklavakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, James Nicholson och Joe Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 07.09.2006.


16. Gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt *** - Europaparlamentets deltagande i Haagkonferensens arbete efter gemenskapens anslutning (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0250/2006)

Muntlig fråga (O-0076/2006) från Giuseppe Gargani, för utskottet JURI, till kommissionen: Europaparlamentets deltagande i Haagkonferensens arbete efter gemenskapens anslutning (B6-0324/2006)

Diana Wallis redogjorde för rekommendationen.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Daniel Strož för GUE/NGL-gruppen, och Andrzej Jan Szejna.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Giuseppe Gargani, för utskottet JURI, om Europaparlamentets deltagande i Haagkonferensens arbete efter gemenskapens anslutning (B6-0459/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 07.09.2006 (A6-0250/2006) och punkt 7.9 i protokollet av den 07.09.2006 (B6-0459/2006)


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 377.311/OJJE).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.20.

Julian Priestley

Mario Mauro

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Ilchev, Ivanova, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Sofianski, Ţicău, Tîrle, Vigenin

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy