Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0469/2006

Συζήτηση :

PV 06/09/2006 - 12
CRE 06/09/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2006 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

7.4. Κατάσταση στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 και B6-0487/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0469/2006

(αντικαθιστά τις B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 και B6-0487/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Jana Hybášková, Antonio Tajani και Vito Bonsignore, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser και Carlos Carnero González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Daniel Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Ģirts Valdis Kristovskis και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0348)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου