Rodyklė 
Protokolas
PDF 216kWORD 148k
Ketvirtadienis, 2006 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Keleivių asmens duomenų naudojimas. ES ir JAV susitarimas dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo (diskusijos)
 5.Europos gamtos, architektūros ir kultūros paveldo apsauga kaimo vietovėse ir salose (diskusijos)
 6.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.EB prisijungimas prie Hagos konferencijos (tarptautinė privatinė teisė) *** (balsavimas)
  
7.2.ES ir Kinijos santykiai (balsavimas)
  
7.3.Ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo sistemos (balsavimas)
  
7.4.Padėtis Vidurio Rytuose (balsavimas)
  
7.5.Miškų gaisrai ir potvyniai (balsavimas)
  
7.6.Derybų dėl Dohos vystymosi darbotvarkės (DVD) sustabdymas (balsavimas)
  
7.7.Medikamentų falsifikavimas (balsavimas)
  
7.8.Europos sutarčių teisė (balsavimas)
  
7.9.Europos Parlamento dalyvavimas Hagos konferencijos darbe Bendrijai prisijungus prie šios konferencijos (balsavimas)
  
7.10.ES ir JAV susitarimas dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo (balsavimas)
  
7.11.Europos gamtos, architektūros ir kultūros paveldo apsauga kaimo vietovėse ir salose (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
11.1.Šri Lanka
  
11.2.Prieglobsčio prašytojai iš Šiaurės Korėjos, ypač Tailande
  
11.3.Zimbabvė
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Šri Lanka (balsavimas)
  
12.2.Prieglobsčio prašytojai iš Šiaurės Korėjos, ypač Tailande (balsavimas)
  
12.3.Zimbabvė (balsavimas)
 13.Parlamento sudėtis
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 17.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miroslav OUZKÝ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 – 2006/0127(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento nustatančio Baltijos jūros menkių išteklių ir žvejybos būdų, kuriais žvejojami tie ištekliai, daugiametį planą (COM(2006)0411 - C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2006)0363 - C6-0282/2006 – 2006/0122(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0477 - C6-0290/2006 – 2006/0159(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių galinio registracinio numerio ženklo tvirtinimo vietos (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0478 - C6-0291/2006 – 2006/0161(COD)).

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas perkelti DEC 22/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)0715 - C6-0292/2006 – 2006/2219(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 36/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1061 - C6-0293/2006 – 2006/2220(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen dėl Europos tarpdisciplininės konferencijos demografijos, visuomenės senėjimo ir europinės tapatybės klausimais (B6-0462/2006).

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, DEVE, AFET, LIBE

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen dėl Turkijos ministro pirmininko Recepo Tayyipo Erdogano pasiūlymų ir žodžio laisvės (B6-0463/2006).

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen dėl nelegalių migrantų įteisinimo Europos Sąjungos šalyse (B6-0506/2006).

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, DEVE, AFET

2.2) Pasiūlymas keisti Darbo tvarkos taisykles (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis)

- Joseph Daul dėl 46 (Komitetų nuomonės) ir 47 (Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų) straipsnių pakeitimų.

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO


3. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0229/2006 - SEC(2006)0716) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 23/2006.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis nusprendė atmesti visą pasiūlymą perkelti asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0278/2006 - SEC(2006)1046) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 34/2006.

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. finansinio reglamento 24 straipsnio 2 dalimi jis leido perkelti visus asignavimus.


4. Keleivių asmens duomenų naudojimas. ES ir JAV susitarimas dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Keleivių asmens duomenų naudojimas

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl derybų siekiant susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir tarptautinio masto nusikalstamumui, įskaitant organizuotą nusikalstamumą, ir siekiant kovoti su šiais reiškiniais [2006/2193(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Sophia in 't Veld pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Carlos Coelho PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Frank Vanhecke , nepriklausomas Parlamento narys, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ioannis Varvitsiotis, Edith Mastenbroek, Marco Cappato, Athanasios Pafilis, Charlotte Cederschiöld, Michael Cashman, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Franco Frattini.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.10 protokolo 07.09.2006.


5. Europos gamtos, architektūros ir kultūros paveldo apsauga kaimo vietovėse ir salose (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos gamtos, architektūros ir kultūros paveldo apsaugos kaimo vietovėse ir salose [2006/2050(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

Nikolaos Sifunakis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Vasco Graça Moura PPE-DE frakcijos vardu, Christa Prets PSE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN frakcijos vardu, Thomas Wise IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Manolis Mavrommatis, Maria Badia I Cutchet, Bernat Joan i Marí, Janusz Wojciechowski, Andreas Mölzer, Ljudmila Novak, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione ir Franco Frattini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.11 protokolo 07.09.2006.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

6. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

- 2006 m. liepos 24 d. Tarybos priimta Bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT;

- 2006 m. liepos 24 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas" (06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT;

- 2006 m. liepos 18 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą – PROGRESS (06282/3/2006 - C6-0272/2006 - 2004/0158(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL;

- 2006 m. liepos 24 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007) įgyvendinimo (06233/2/2006 - C6-0271/2006 - 2004/0151(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT;

- 2006 m. liepos 24 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl paslaugų vidaus rinkoje (10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO;

- 2006 m. liepos 18 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) (06235/3/2006 - C6-0269/2006 - 2004/0150(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT;

- 2006 m. birželio 27 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. .../2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą (07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI;

- 2006 m. birželio 27 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas Nr. 91/155/EEB, Nr. 93/67/EEB, Nr. 93/105/EB ir 2000/21/EB (07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2006 09 08.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


7.1. EB prisijungimas prie Hagos konferencijos (tarptautinė privatinė teisė) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos prisijungimo prie Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0250/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0345).

Parlamentas davė pritarimą.


7.2. ES ir Kinijos santykiai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Kinijos santykių [2005/2161(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0346).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Charles Tannock pateikė žodinį pakeitimą po 53 dalies, kuris buvo priimtas;

- Hannes Swoboda prieš galutinį balsavimą patikslino PSE frakcijos poziciją;

- Georg Jarzembowski dėl šio pasisakymo;

- Cristiana Muscardini dėl procedūros.


7.3. Ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo sistemos (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl diskusijos apie Bendrijos požiūrį į ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo sistemas [2005/2189(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0347).


7.4. Padėtis Vidurio Rytuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 ir B6-0487/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0469/2006

(keičiama B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 ir B6-0487/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jana Hybášková, Antonio Tajani ir Vito Bonsignore PPE-DE frakcijos vardu,
Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser ir Carlos Carnero González PSE frakcijos vardu,
Philippe Morillon ALDE frakcijos vardu,
Daniel Cohn-Bendit ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu,
Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu,
Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Ģirts Valdis Kristovskis ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0348).


7.5. Miškų gaisrai ir potvyniai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 ir B6-0478/2006
(Carmen Fraga Estévez pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B6-0460/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0460/2006

(keičiama B6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 ir B6-0478/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Konstantinos Hatzidakis, José Ribeiro e Castro, Ioannis Kasoulides, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yiannakis Matsis, Margie Sudre, Antonios Trakatellis, Esther Herranz García, Francisco José Millán Mon, Ioannis Varvitsiotis, Duarte Freitas, Antonio López-Istúriz White, Carmen Fraga Estévez, Gerardo Galeote ir João de Deus Pinheiro PPE-DE frakcijos vardu,
Rosa Miguélez Ramos, Antolín Sánchez Presedo, Edite Estrela, Stavros Lambrinidis PSE frakcijos vardu,
Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder ir Vittorio Prodi ALDE frakcijos vardu,
Satu Hassi ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,
Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Vincenzo Aita, Pedro Guerreiro ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu,
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew Podkański ir Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0349).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Martin Schulz PSE frakcijos vardu paprašė, kad 5 pakeitimo tekste nuoroda į Ispaniją būtų išbraukta arba kad būtų minimi ir kiti susiję regionai;

- Gerardo Galeote dėl šio pasisakymo;

- Martin Schulz pateikė 5 pakeitimo žodinį pakeitimą.
Daugiau kaip 37 Parlamento nariai nepritarė šiam pakeitimui, todėl jis nebuvo priimtas.


7.6. Derybų dėl Dohos vystymosi darbotvarkės (DVD) sustabdymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0479/2006, B6-0480/2006 ir B6-0484/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0465/2006

(keičiama B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0480/2006 ir B6-0484/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Robert Sturdy ir Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu,
Harlem Désir ir Erika Mann PSE frakcijos vardu,
Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu,
Caroline Lucas ir Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu,
Seán Ó Neachtain ir Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0350).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0479/2006 yra anuliuojamas.)


7.7. Medikamentų falsifikavimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 ir B6-0505/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0467/2006

(keičiama B6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 ir B6-0505/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu,
Miguel Angel Martínez Martínez ir Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu,
Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu,
Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter ir Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu,
Vittorio Agnoletto ir Mary Lou McDonald GUE/NGL frakcijos vardu,
Ģirts Valdis Kristovskis ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0351)


7.8. Europos sutarčių teisė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0464/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0352).


7.9. Europos Parlamento dalyvavimas Hagos konferencijos darbe Bendrijai prisijungus prie šios konferencijos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0459/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0353).


7.10. ES ir JAV susitarimas dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl derybų siekiant susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl Keleivių duomenų įrašų (PNR) informacijos naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir tarptautinio masto nusikalstamumui, įskaitant organizuotą nusikalstamumą, ir siekiant kovoti su šiais reiškiniais [2006/2193(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0354).


7.11. Europos gamtos, architektūros ir kultūros paveldo apsauga kaimo vietovėse ir salose (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gamtos, architektūros ir kultūros paveldo apsaugos kaimo vietovėse ir salose [2006/2050(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0355).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Nikolaos Sifunakis (pranešėjas) pateikė 19 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Bastiaan Belder - A6-0257/2006: Philip Claeys;

Padėtis Vidurio Rytuose (RC-B6-0469/2006): Marco Cappato ir Romano Maria La Russa;

Europos sutarčių teisė (RC-B6-0464/2006): Bruno Gollnisch.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai:

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Balsavimo ketinimai:

Pranešta apie ketinimus balsuoti taip:

Pranešimas: Bastiaan Belder - A6-0257/2006

rezoliucija (visa)
      už: Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Rainer Wieland,

      susilaikė: Kathy Sinnott.

pakeitimas 14      

      už: José Javier Pomés Ruiz.

pakeitimas 29
      prieš: José Javier Pomés Ruiz.

pakeitimas 39
      prieš: José Javier Pomés Ruiz.

pakeitimas 31
      prieš: José Javier Pomés Ruiz, Miroslav Ouzký.

pakeitimas 34
      prieš: José Javier Pomés Ruiz.

pakeitimas 48
      prieš: Charlotte Cederschiöld.

Eija-Riitta Korhola pranešė, kad jos balsavimo pultelis neveikė.

Pranešimas: Carmen Fraga Estévez - A6-0219/2006

rezoliucija (visa)
      už: Elmar Brok.

Padėtis Vidurio Rytuose RC-B6-0469/2006

konstatuojamoji dalis B, 1 dalis
      už: Christine De Veyrac.

Miškų gaisrai ir potvyniai RC-B6-0460/2006

pakeitimas 5, 1 dalis
   už: Marie Anne Isler Béguin, Luís Queiró, Barbara Weiler, Panagiotis Beglitis.

pakeitimas 5, 2 dalis
   prieš: Luís Queiró.

Pranešimas: Nikolaos Sifunakis - A6-0260/2006

dalis 8
   prieš: Gunnar Hökmark.


(Posėdis sustabdytas 12.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Posėdžio data: 2006 09 05.

David Martin informavo pirmininką, kad jis dalyvavo, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.


11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 3 protokolo 05.09.2006)


11.1. Šri Lanka

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 ir B6-0503/2006

Jean Lambert, Marcin Libicki, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden ir Elizabeth Lynne pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE-DE frakcijos vardu, Robert Evans PSE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marianne Mikko ir Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 07.09.2006.


11.2. Prieglobsčio prašytojai iš Šiaurės Korėjos, ypač Tailande

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 ir B6-0501/2006

Erik Meijer, Bernd Posselt, Marcin Libicki, Paulo Casaca ir Marco Cappato pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Marek Aleksander Czarnecki , nepriklausomas Parlamento narys, ir Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 07.09.2006.


11.3. Zimbabvė

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 ir B6-0502/2006

Jaromír Kohlíček, Geoffrey Van Orden, Karin Scheele, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda ir Marios Matsakis pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE-DE frakcijos vardu, Józef Pinior PSE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, John Attard-Montalto, Ryszard Czarnecki ir Franco Frattini (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.3 protokolo 07.09.2006.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


12.1. Šri Lanka (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 ir B6-0503/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0471/2006

(keičiama B6-0471/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 ir B6-0503/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu,

Sajjad Karim, Marios Matsakis ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu,

Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0356).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Michael Gahler pateikė 5 ir 15 dalių žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti;

- Geoffrey Van Orden pateikė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas;

- Robert Evans pateikė 5/rév pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas (taip pakeistas 5/rév pakeitimas vėliau buvo atmestas).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0490/2006 ir B6-0491/2006 yra anuliuojami.)


12.2. Prieglobsčio prašytojai iš Šiaurės Korėjos, ypač Tailande (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 ir B6-0501/2006

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0489/2006

(keičiama B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 ir B6-0501/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano ir Andres Tarand PSE frakcijos vardu,

Marco Pannella, Marios Matsakis, Marco Cappato ir István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu,

Gérard Onesta ir Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu,

Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu,

Gintaras Didžiokas ir Michał Tomasz Kamiński UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0357).


12.3. Zimbabvė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 ir B6-0502/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0488/2006

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0495/2006

(keičiama B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 ir B6-0502/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano ir Glenys Kinnock PSE frakcijos vardu,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis ir Jan Mulder ALDE frakcijos vardu,

Raül Romeva i Rueda ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu,

Ģirts Valdis Kristovskis ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0358).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Michael Gahler pateikė 19 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


13. Parlamento sudėtis

Jonas Sjöstedt raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2006 09 27.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi, Parlamentas konstatavo, kad yra laisva Parlamento nario vieta ir apie tai informavo atsakingą valstybę narę.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE ir PSE frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

CONT komitetas

- Antonio De Blasio vietoj Béla Glattfelder
- Brian Simpson.

AGRI komitetas

- Brian Simpson.

LIBE komitetas

- Panayiotis Demetriou vietoj Antonio Tajani.

Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija

- Brian Simpson.


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis)

LIBE komitetas

- Europos duomenų bazių teisingumo ir vidaus reikalų srityje suderinamumas ir sąveika (2006/2203(INI)) ;

- Įgaliojimas pradėti derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl susitarimo dėl PNR duomenų naudojimo siekiant kovoti su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu, įskaitant organizuotą nusikalstamumą (2006/2193(INI)) .

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

DEVE komitetas

- ES santykiai su Ramiojo vandenyno salomis. Tvirtesnės partnerystės strategija (2006/2204(INI))
(nuomonė: PECH, ENVI, ITRE, INTA);

- Siekiant gausesnės ir geresnės ES paramos: 2006 m. paramos veiksmingumo didinimo priemonių rinkinys (2006/2208(INI))
(nuomonė: AFET, BUDG, INTA).

ECON komitetas

- Europos centrinio banko metinė ataskaita (2006/2206(INI))

- Žalioji knyga. Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus EB antimonopolines taisykles (2006/2207(INI))
(nuomonė: ITRE, JURI, IMCO).

ITRE komitetas

- Siekiant sukurti Europos radijo spektro politiką (2006/2212(INI))
(nuomonė: CULT, IMCO).

FEMM komitetas

- Moterų vaidmuo socialiniame, ekonominiame ir politiniame Turkijos gyvenime (2006/2214(INI))
(nuomonė: AFET).

TRAN komitetas

- Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimas (2006/2213(INI))
(nuomonė: EMPL).

ENVI komitetas

- Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija (2006/2210(INI))
(nuomonė: ITRE).

BUDG komitetas

- Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateitis (2006/2205(INI))
(nuomonė: AFCO, REGI).

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas (Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis)

ECON komitetas

- Žalioji knyga. Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus EB antimonopolines taisykles (2006/2207(INI))
(nuomonė: ITRE, IMCO)
Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas ECON, JURI
(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą 2006 09 04)
(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą 2006 09 04).

AFET komitetas

- Finansinė priemonė, skirta skatinti demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms visame pasaulyje (COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD))
(nuomonė: FEMM, BUDG)
Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas AFET, DEVE
(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą 2006 07 06)
(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą 2006 07 06).

Perdavimas komitetams

INTA komitetas

- Vyno rinkos bendro organizavimo reforma (2006/2109(INI))
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: INTA;

- Biotechnologijos. Europos žemės ūkio perspektyva ir uždaviniai. (2006/2059(INI))
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: ENVI, ITRE, INTA.

Sprendimas rengti pranešimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnį

AFCO komitetas

- Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio („Frakcijų kūrimas“) pakeitimas (2006/2201(REG));

- Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, susiję su narių statutu (2006/2195(REG));

- 201 straipsnio pakeitimas: klausimo perdavimas nagrinėti atsakingam komitetui, kilus abejonių dėl Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimo (2006/2192(REG)).


16. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento Nr.

Autorius

Parašai

38/2006

Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko ir Caroline Lucas

417

39/2006

Cristiana Muscardini

54

40/2006

Margrietus van den Berg, Jean-Marie Cavada, Harlem Désir ir Caroline Lucas

129

41/2006

Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder ir Nicholson of Winterbourne

190

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

20

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini ir Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas ir Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož ir Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski ir Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle ir Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines ir Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert ir Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14


17. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2006 09 25 iki 2006 09 28.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.20 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Ayala Sender, Ayuso, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, van den Berg, Berger, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Reynaud, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Ţicău, Vigenin

Teisinė informacija - Privatumo politika