Index 
Notulen
PDF 227kWORD 151k
Donderdag 7 september 2006 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Gebruik van persoonsgegevens van passagiers - Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (debat)
 5.Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden (debat)
 6.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 7.Stemmingen
  
7.1.Toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht *** (stemming)
  
7.2.Betrekkingen EU-China (stemming)
  
7.3.Milieukeurregelingen voor visserijproducten (stemming)
  
7.4.Situatie in het Midden-Oosten (stemming)
  
7.5.Bosbranden en overstromingen (stemming)
  
7.6.Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) (stemming)
  
7.7.Namaak van medicijnen (stemming)
  
7.8.Europees verbintenissenrecht (stemming)
  
7.9.Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Haagse Conferentie (stemming)
  
7.10.Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (stemming)
  
7.11.Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Sri Lanka
  
11.2.Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand
  
11.3.Zimbabwe
 12.Stemmingen
  
12.1.Sri Lanka (stemming)
  
12.2.Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand (stemming)
  
12.3.Zimbabwe (stemming)
 13.Samenstelling Parlement
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen, alsmede de Richtlijnen 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG van de Raad, met het oog op de vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over de praktische tenuitvoerlegging (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI, ITRE

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren (COM(2006)0411 - C6-0281/2006 - 2006/0134(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (COM(2006)0363 - C6-0282/2006 - 2006/0122(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een verordening (Euratom, EG) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Gecodificeerde versie) (COM(2006)0477 - C6-0290/2006 - 2006/0159(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de montageplaats voor de achterkentekenplaat van twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0478 - C6-0291/2006 - 2006/0161(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2006 - Afdeling III – Commissie (SEC(2006)0715 - C6-0292/2006 - 2006/2219(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2006 - Afdeling III – Commissie (SEC(2006)1061 - C6-0293/2006 - 2006/2220(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden

2.1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, over het organiseren van een Europese multidisciplinaire conferentie over demografie, vergrijzing en de Europese identiteit (B6-0462/2006)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM, DEVE, AFET, LIBE

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen, over voorstellen van de Turkse eerste minister Erdogan en de vrijheid van meningsuiting (B6-0463/2006)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen, over de regularisatie van illegalen in landen van de Europese Unie (B6-0506/2006)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, DEVE, AFET

2.2) Voorstel tot wijziging van het Reglement (artikel 202 van het Reglement)

- Joseph Daul, tot wijziging van de artikelen 46 (Adviezen van commissies) en 47 (Nauwere samenwerking tussen commissies)

verwezen naar

ten principale :

AFCO


3. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2006 van de Commissie (C6-0229/2006 - SEC(2006)0716) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij besloten het voorstel tot kredietoverschrijving in zijn geheel te verwerpen, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 34/2006 van de Commissie (C6-0278/2006 - SEC(2006)1046) behandeld.

Zij heeft haar goedkeuring gehecht aan de kredietoverschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.


4. Gebruik van persoonsgegevens van passagiers - Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (debat)

Verklaring van de Commissie: Gebruik van persoonsgegevens van passagiers

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de onderhandelingen over een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Records – PNR) voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, met inbegrip van georganiseerde criminaliteit [ 2006/2193(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Sophia in 't Veld leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Frank Vanhecke, niet-ingeschrevene, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ioannis Varvitsiotis, Edith Mastenbroek, Marco Cappato, Athanasios Pafilis, Charlotte Cederschiöld, Michael Cashman, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Franco Frattini.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 07.09.2006.


5. Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden (debat)

Verslag over de bescherming van het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden [2006/2050(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

Nikolaos Sifunakis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Vasco Graça Moura, namens de PPE-DE-Fractie, Christa Prets, namens de PSE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Thomas Wise, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Manolis Mavrommatis, Maria Badia I Cutchet, Bernat Joan i Marí, Janusz Wojciechowski, Andreas Mölzer, Ljudmila Novak, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 07.09.2006.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

6. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, en de standpunten van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren (06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Jeugd in Actie" voor de periode 2007-2013 (06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 18 juli 2006 met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit - PROGRESS (06282/3/2006 - C6-0272/2006 - 2004/0158(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audio-visuele sector (MEDIA 2007) (06233/2/2006 - C6-0271/2006 - 2004/0151(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (10003/4/2006 - C6-0270/2006 - 2004/0001(COD))
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 18 juli 2006 met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013) (06235/3/2006 - C6-0269/2006 - 2004/0150(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. …/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 27 juni 2006 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 793/93 van de Raad en (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede de richtlijnen 76/769/EEG van de Raad en 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 08.09.2006, in.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


7.1. Toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht *** (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht [07591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0250/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0345)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


7.2. Betrekkingen EU-China (stemming)

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en China [2005/2161(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bastiaan Belder (A6-0257/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0346)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Charles Tannock diende een mondeling amendement in na paragraaf 53, dat in aanmerking werd genomen;

- Hannes Swoboda lichtte voor de eindstemming het standpunt van de PSE-Fractie toe;

- Georg Jarzembowski over deze woorden;

- Cristiana Muscardini over de procedure.


7.3. Milieukeurregelingen voor visserijproducten (stemming)

Verslag over de aanzet tot een debat over een communautaire aanpak van milieukeurregelingen voor visserijproducten [2005/2189(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0347)


7.4. Situatie in het Midden-Oosten (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 en B6-0487/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0469/2006

(ter vervanging van B6-0469/2006, B6-0472/2006, B6-0477/2006, B6-0481/2006, B6-0486/2006 en B6-0487/2006):

ingediend door de volgende leden:

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jana Hybášková, Antonio Tajani en Vito Bonsignore, namens de PPE-DE-Fractie,
Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser en Carlos Carnero González, namens de PSE-Fractie,
Philippe Morillon, namens de ALDE-Fractie,
Daniel Cohn-Bendit en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie,
Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie,
Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Ģirts Valdis Kristovskis en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0348)


7.5. Bosbranden en overstromingen (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 en B6-0478/2006
(Carmen Fraga Estévez is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B6-0460/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0460/2006

(ter vervanging van B6-0460/2006, B6-0466/2006, B6-0473/2006, B6-0474/2006, B6-0475/2006 en B6-0478/2006):

ingediend door de volgende leden:

Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Konstantinos Hatzidakis, José Ribeiro e Castro, Ioannis Kasoulides, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yiannakis Matsis, Margie Sudre, Antonios Trakatellis, Esther Herranz García, Francisco José Millán Mon, Ioannis Varvitsiotis, Duarte Freitas, Antonio López-Istúriz White, Carmen Fraga Estévez, Gerardo Galeote en João de Deus Pinheiro, namens de PPE-DE-Fractie,
Rosa Miguélez Ramos, Antolín Sánchez Presedo, Edite Estrela, Stavros Lambrinidis, namens de PSE-Fractie,
Josu Ortuondo Larrea, Ignasi Guardans Cambó, Jan Mulder en Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie,
Satu Hassi en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,
Willy Meyer Pleite, Ilda Figueiredo, Vincenzo Aita, Pedro Guerreiro en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie,
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew Podkański en Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0349)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Martin Schulz wenste, namens de PSE-Fractie, dat in de tekst van amendement 5 ofwel Spanje niet wordt vermeld ofwel dat de andere getroffen regio's worden toegevoegd;

- Gerardo Galeote over deze woorden;

- Martin Schulz diende een mondeling amendement in op amendement 5.
Aangezien meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten, werd dit mondeling amendement niet in aanmerking genomen.


7.6. Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0479/2006, B6-0480/2006 en B6-0484/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0465/2006

(ter vervanging van B6-0465/2006, B6-0468/2006, B6-0470/2006, B6-0480/2006 en B6-0484/2006):

ingediend door de volgende leden:

Robert Sturdy en Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie,
Harlem Désir en Erika Mann, namens de PSE-Fractie,
Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie,
Caroline Lucas en Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie,
Seán Ó Neachtain en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0350)

(Ontwerpresolutie B6-0479/2006 komt te vervallen.)


7.7. Namaak van medicijnen (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 en B6-0505/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0467/2006

(ter vervanging van B6-0467/2006, B6-0476/2006, B6-0482/2006, B6-0483/2006, B6-0485/2006 en B6-0505/2006):

ingediend door de volgende leden:

Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie,
Miguel Angel Martínez Martínez en Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie,
Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie,
Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter en Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie,
Vittorio Agnoletto en Mary Lou McDonald, namens de GUE/NGL-Fractie,
Ģirts Valdis Kristovskis en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0351)


7.8. Europees verbintenissenrecht (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0464/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0352)


7.9. Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Haagse Conferentie (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0459/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0353)


7.10. Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de onderhandelingen over een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Records – PNR) voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, met inbegrip van georganiseerde criminaliteit [ 2006/2193(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0252/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2006)0354)


7.11. Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden (stemming)

Verslag over de bescherming van het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed van plattelands- en eilandgebieden [2006/2050(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Nikolaos Sifunakis (A6-0260/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0355)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Nikolaos Sifunakis (rapporteur) diende een mondeling amendement in op paragraaf 19, dat in aanmerking werd genomen.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Bastiaan Belder - A6-0257/2006: Philip Claeys

Situatie in het Midden-Oosten (RC-B6-0469/2006): Marco Cappato en Romano Maria La Russa

Europees verbintenissenrecht (RC-B6-0464/2006): Bruno Gollnisch


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Rectificaties stemgedrag:

De rectificaties stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Voorgenomen stemgedrag:

Voorgenomen stemgedrag (inzake niet uitgebrachte stem)

Verslag Bastiaan Belder - A6-0257/2006

resolutie (als geheel)
      voor: Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Rainer Wieland

      onthoudingen: Kathy Sinnott

amendement 14

      voor: José Javier Pomés Ruiz

amendement 29
      tegen: José Javier Pomés Ruiz

amendement 39
      tegen: José Javier Pomés Ruiz

amendement 31
      tegen: José Javier Pomés Ruiz, Miroslav Ouzký,

amendement 34
      tegen: José Javier Pomés Ruiz

amendement 48
      tegen: Charlotte Cederschiöld

Eija-Riitta Korhola wees erop dat haar stemapparaat niet werkte.

Verslag Carmen Fraga Estévez - A6-0219/2006

resolutie (als geheel)
      voor: Elmar Brok

Situatie in het Midden-Oosten RC-B6-0469/2006

overweging B, eerste deel
      voor: Christine De Veyrac

Bosbranden en overstromingen RC-B6-0460/2006

amendement 5, eerste deel
   voor: Marie Anne Isler Béguin, Luís Queiró, Barbara Weiler, Panagiotis Beglitis

amendement 5, tweede deel
   tegen: Luís Queiró

Verslag Nikolaos Sifunakis - A6-0260/2006

paragraaf 8
   tegen: Gunnar Hökmark


(De vergadering wordt om 12.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Vergadering van 05.09.2006

David Martin heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 05.09.2006 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Sri Lanka

Ontwerpresoluties B6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 en B6-0503/2006

Jean Lambert, Marcin Libicki, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden en Elizabeth Lynne lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Evans, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marianne Mikko en Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 07.09.2006.


11.2. Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand

Ontwerpresoluties B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 en B6-0501/2006

Erik Meijer, Bernd Posselt, Marcin Libicki, Paulo Casaca en Marco Cappato lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Marek Aleksander Czarnecki, niet-ingeschrevene, en Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 07.09.2006.


11.3. Zimbabwe

Ontwerpresoluties B6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 en B6-0502/2006

Jaromír Kohlíček, Geoffrey Van Orden, Karin Scheele, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda en Marios Matsakis lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie, Józef Pinior, namens de PSE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, John Attard-Montalto, Ryszard Czarnecki en Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 07.09.2006.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


12.1. Sri Lanka (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0471/2006, B6-0490/2006, B6-0491/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 en B6-0503/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0471/2006

(ter vervanging van B6-0471/2006, B6-0492/2006, B6-0493/2006 en B6-0503/2006):

ingediend door de volgende leden:

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans, Neena Gill en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie,

Sajjad Karim, Marios Matsakis en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie,

Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2006)0356)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Michael Gahler diende mondelinge amendementen in op de paragrafen 5 en 15, die in aanmerking werden genomen;

- Geoffrey Van Orden diende een mondeling amendement in op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen;

- Robert Evans diende een mondeling amendement in op amendement 5/rev, dat in aanmerking werd genomen (amendement 5/rev, aldus gewijzigd, werd vervolgens verworpen).

(Ontwerpresoluties B6-0490/2006 en B6-0491/2006 komen te vervallen.)


12.2. Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 en B6-0501/2006

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0489/2006

(ter vervanging van B6-0489/2006, B6-0494/2006, B6-0496/2006, B6-0498/2006 en B6-0501/2006):

ingediend door de volgende leden:

Hubert Pirker, Georg Jarzembowski, Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Andres Tarand, namens de PSE-Fractie,

Marco Pannella, Marios Matsakis, Marco Cappato en István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie,

Gérard Onesta en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie,

Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie,

Gintaras Didžiokas en Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2006)0357)


12.3. Zimbabwe (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0488/2006, B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 en B6-0502/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0488/2006

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0495/2006

(ter vervanging van B6-0495/2006, B6-0497/2006, B6-0499/2006, B6-0500/2006 en B6-0502/2006):

ingediend door de volgende leden:

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Glenys Kinnock, namens de PSE-Fractie,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis en Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ģirts Valdis Kristovskis en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2006)0358)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Michael Gahler diende een mondeling amendement in op paragraaf 19, dat in aanmerking werd genomen.


13. Samenstelling Parlement

Jonas Sjöstedt heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 27.09.2006.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vacant is en brengt de betrokken lidstaat ervan op de hoogte.


14. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie CONT

- Antonio De Blasio in de plaats van Béla Glattfelder
- Brian Simpson

Commissie AGRI

- Brian Simpson

Commissie LIBE

- Panayiotis Demetriou in de plaats van Antonio Tajani

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

- Brian Simpson


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 114 van het Reglement)

Commissie LIBE

- Interoperabiliteit van Europese databases op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en synergieën tussen deze bases (2006/2203(INI))

- Toestemming voor het openen van onderhandelingen met de VS over het gebruik van gegevens over vliegtuigpassagiers (PNR) ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder georganiseerde criminaliteit (2006/2193(INI))

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Betrekkingen van de EU met de eilanden in de Stille Oceaan: een versterkt partnerschap (2006/2204(INI))
(advies: PECH, ENVI, ITRE, INTA)

- Meer en beter samenwerken: het pakket 2006 over de doeltreffendheid van de EU-bijstand (2006/2208(INI))
(advies: AFET, BUDG, INTA)

Commissie ECON

- Jaarverslag van de Europese Centrale Bank (2006/2206(INI))

- Groenboek: Vorderingen tot schadevergoeding voor inbreuk op de communautaire regelgeving inzake kartels en misbruik van machtspositie (2006/2207(INI))
(advies: ITRE, JURI, IMCO)

Commissie ITRE

- Op weg naar een uniform spectrumbeleid van de Europese Unie (2006/2212(INI))
(advies: CULT, IMCO)

Commissie FEMM

- De rol van de vrouw in Turkije in het maatschappelijke, economische en politieke leven (2006/2214(INI))
(advies: AFET)

Commissie TRAN

- Tenuitvoerlegging van het eerste pakket maatregelen voor de spoorwegen (2006/2213(INI))
(advies: EMPL)

Commissie ENVI

- Thematische strategie voor het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (2006/2210(INI))
(advies: ITRE)

Commissie BUDG

- De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie (2006/2205(INI))
(advies: AFCO, REGI)

Nauwere samenwerking tussen commissies (artikel 47 van het Reglement)

Commissie ECON

- Groenboek: Vorderingen tot schadevergoeding voor inbreuk op de communautaire regelgeving inzake kartels en misbruik van machtspositie (2006/2207(INI))
(advies: ITRE, IMCO)
Nauwere samenwerking tussen commissies ECON, JURI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters 04.09.2006)

Commissie AFET

- Europees financieel instrument voor de bevordering van de democratie en de mensenrechten in de wereld (COM(2006)0354 - C6-0206/2006 - 2006/0116(COD))
(advies: FEMM, BUDG)
Nauwere samenwerking tussen commissies AFET, DEVE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 06.07.2006)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters 06.07.2006)

Aanwijzing commissies

Commissie INTA

- Hervorming gemeenschappelijke marktordening voor wijn (2006/2109(INI))
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: INTA

- Biotechnologie: vooruitzichten en uitdagingen voor de landbouw in Europa (2006/2059(INI))
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: ENVI, ITRE, INTA

Besluit tot opstelling van een verslag (artikel 202 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijziging artikel 29 van het Reglement: Oprichting van fracties (2006/2201(REG))

- Wijziging van het Reglement in het licht van het Statuut van de leden (2006/2195(REG))

- Wijziging artikel 201: verwijzing van een kwestie naar de ter zake bevoegde commissie bij twijfel over de interpretatie van het Reglement (2006/2192(REG))


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3 van het Reglement):

Nr.

Document

Indiener

Handtekeningen

38/2006

Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko en Caroline Lucas

417

39/2006

Cristiana Muscardini

54

40/2006

Margrietus van den Berg, Jean-Marie Cavada, Harlem Désir en Caroline Lucas

129

41/2006

Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, Karin Scheele, Jürgen Schröder en Nicholson of Winterbourne

190

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

20

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini en Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas en Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož en Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski en Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle en Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines en Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert en Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 25.09.2006 t/m 28.09.2006.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.20 uur gesloten.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Ayala Sender, Ayuso, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, van den Berg, Berger, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Reynaud, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samuelsen, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Waarnemers

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Ţicău, Vigenin

Juridische mededeling - Privacybeleid