Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0094/2006 (B6-0430/2006)

Συζήτηση :

PV 26/09/2006 - 18
CRE 26/09/2006 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

18. GALILEO (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0094/2006) που κατέθεσαν οι Etelka Barsi-Pataky, Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Umberto Pirilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Οι προοπτικές του προγράμματος Galileo (B6-0430/2006)

Οι Etelka Barsi-Pataky και Fiona Hall αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Jacques Barrot.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, Vladimír Remek, Umberto Guidoni, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Umberto Pirilli και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την ανασκόπηση του προγράμματος Galileo (B6-0511/2006)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.09.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου