Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AGRI, ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Paraguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2006 - Afdeling III – Commissie (SEC(2006)1062 - C6-0306/2006 - 2006/2241(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, JURI

- Ontwerpbesluit van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende het Hof van Justitie op de gebieden van titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (Midden- en Oost-Europa, Middellandse-Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië en de Republiek Zuid-Afrika) - (Gecodificeerde versie) (COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

Juridische mededeling - Privacybeleid