Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο

6. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ("ΡΩΜΗ ΙΙ") (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: CULT

- Κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: FEMM

- Κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 για την έκδοση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: CULT

- Κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 ενόψει της θέσπισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου 2006 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 29.09.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου