Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg

6. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, en de standpunten van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 25 september 2006 met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 25 september 2006 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
verwezen naar ten principale: JURI

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 25 september 2006 met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 18 september 2006, met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Instituut voor gendergelijkheid (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
verwezen naar ten principale: FEMM

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 18 september 2006 met het oog op de aanneming van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de Europese industrie van audiovisuele en online-informatiediensten (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 18 september 2006 met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (herschikking) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt vastgesteld door de Raad op 14 september 2006 met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 29.09.2006, in.

Juridische mededeling - Privacybeleid