Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες (2005-2009) (συζήτηση)
 5.Αύξηση και βελτίωση της βοήθειας της ΕΕ: δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Αύξηση και βελτίωση της βοήθειας της ΕΕ: δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Αλιεία των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρειο Θάλασσα * (ψηφοφορία)
  
7.3.Βιολογικός τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων και σχετικές ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής * (ψηφοφορία)
  
7.4.GALILEO (ψηφοφορία)
  
7.5.Κοινή πολιτική μετανάστευσης (ψηφοφορία)
  
7.6.Κατάσταση στο Νταρφούρ (ψηφοφορία)
  
7.7.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (ψηφοφορία)
  
7.8.Οι προοπτικές των γυναικών στο διεθνές εμπόριο (ψηφοφορία)
  
7.9.Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)
  
7.10.Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί των σκαφών (ψηφοφορία)
  
7.11.Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες (2005-2009) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου
 12.Διάσκεψη Κορυφής του ASEM (Ελσίνκι, 10/11 Σεπτεμβρίου 2006) (συζήτηση)
 13.Μελλοντική δράση στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 16.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (198 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (142 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (486 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1188 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (214 kb) Κατάσταση παρόντων (82 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (189 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (414 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου