Indeks 
Protokol
PDF 195kWORD 136k
Torsdag den 28. september 2006 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Nanovidenskab og nanoteknologi (2005-2009) (forhandling)
 5.EU-udviklingsbistand (forhandling)
 6.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 7.Afstemningstid
  
7.1.EU-udviklingsbistand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen * (afstemning)
  
7.3.Økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter * (afstemning)
  
7.4.Galileo-programmet (afstemning)
  
7.5.Den fælles immigrationspolitik (afstemning)
  
7.6.Situationen i Darfour (afstemning)
  
7.7.EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien (afstemning)
  
7.8.Kvinders perspektiver i international handel (afstemning)
  
7.9.Forbedring af den økonomiske situation i fiskerisektoren (afstemning)
  
7.10.Fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (afstemning)
  
7.11.Nanovidenskab og nanoteknologi (2005-2009) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Dagsorden for næste mødeperiode
 12.ASEM-mødet (Helsinki, den 10.-11. september 2006) (forhandling)
 13.Fremtidige foranstaltninger på patentområdet (forhandling)
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 16.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 17.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste møde
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AGRI, ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (Kodificeret udgave) (KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Paraguay om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

TRAN

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 37/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)1062 - C6-0306/2006 - 2006/2241(GBD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om tilpasning af bestemmelserne vedrørende Domstolens beføjelser på de områder, der er omfattet af afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) (Kodificeret udgave) (KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

JURI


3. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 22/2006 (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 35/2006 (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 36/2006 (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25. juni 2002 godkendt den foreslåede overførsel som helhed.


4. Nanovidenskab og nanoteknologi (2005-2009) (forhandling)

Betænkning: Nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf forelagde sin betænkning.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Piia-Noora Kauppi (ordfører for udtalelse fra JURI), Giles Chichester for PPE-DE-Gruppen, Adam Gierek for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Luca Romagnoli løsgænger, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig og Ján Hudacký.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
næstformand

Talere: Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij og Janez Potočnik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 28.09.2006.


5. EU-udviklingsbistand (forhandling)

Betænkning: Mere, bedre og hurtigere EU-udviklingsbistand - 2006-bistandseffektivitetspakken [2006/2208(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Margrietus van den Berg (ordfører for udtalelse fra INTA), Tokia Saïfi for PPE-DE-Gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Ryszard Czarnecki løsgænger, Karin Scheele og Justas Vincas Paleckis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 28.09.2006.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05).

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Emine Bozkurt for at gøre opmærksom på de e-mails af racistisk art, som var blevet sendt til Lívia Járóka, Doris Pack, som støttede dette indlæg, og Charles Tannock om indlægget af den libanesiske premierminister Siniora på Formandskonferencen dagen i forvejen, og som ønskede, at Parlamentet skulle indbyde en repræsentant for Staten Israel til et kommende møde. (Formanden lovede at sende de tre taleres indlæg til de kompetente organer).


6. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets fælles holdning af 25. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
henvist til: korr.udv.: ITRE

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
henvist til: korr.udv.: JURI

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 25. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
henvist til: korr.udv.: CULT

- Rådets fælles holdning vedtaget den 18. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
henvist til: korr.udv.: FEMM

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 18. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
henvist til: korr.udv.: CULT

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 18. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort (omarbejdning) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 24. juli 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 14. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om certificering af togpersonale, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 24. juli 2006 med henblik på vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 29.09.2006.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


7.1. EU-udviklingsbistand (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Mere, bedre og hurtigere EU-udviklingsbistand - 2006-bistandseffektivitetspakken [2006/2208(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0382).


7.2. Fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om en forvaltningsplan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen [KOM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Albert Jan Maat (A6-0265/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0383)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0383).


7.3. Økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler [KOM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0384)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0384).


7.4. Galileo-programmet (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0511/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0385).


7.5. Den fælles immigrationspolitik (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0507/2006, B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0516/2006, B6-0518/2006 og B6-0520/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0507/2006

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0508/2006

(erstatter B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0518/2006 og B6-0520/2006)

stillet af:

Martine Roure for PSE-Gruppen

Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda og Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen

Giusto Catania, Willy Meyer Pleite og Marco Rizzo for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2006)0386)

(Forslag til beslutning B6-0516/2006 bortfaldt).


7.6. Situationen i Darfour (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 og B6-0519/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0512/2006

(erstatter B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 og B6-0519/2006)

stillet af:

Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder og Anders Wijkman for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen

Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke og Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen

Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen

Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen

Eoin Ryan for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2006)0387).


7.7. EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien (afstemning)

Betænkning: EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien [2006/2034(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Sajjad Karim (A6-0256/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0388)

Indlæg til afstemningen:

Sajjad Karim (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag nr. 4, hvillket var blevet godkendt.


7.8. Kvinders perspektiver i international handel (afstemning)

Betænkning: Kvinders perspektiver i international handel [2006/2009(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Hiltrud Breyer (A6-0254/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0389).


7.9. Forbedring af den økonomiske situation i fiskerisektoren (afstemning)

Betænkning: Forbedring af den økonomiske situation i fiskerisektoren [2006/2110(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Pedro Guerreiro (A6-0266/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0390).


7.10. Fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (afstemning)

Betænkning: Gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 af 26. juni 2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer [2006/2054(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0391).


7.11. Nanovidenskab og nanoteknologi (2005-2009) (afstemning)

Betænkning: Nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0392).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Den fælles immigrationspolitik - RC-B6-0508/2006

Koenraad Dillen

Betænkning: Hiltrud Breyer - A6-0254/2006

Hynek Fajmon.


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

°
° ° °

Følgende medlemmer meddelte, at deres afstemningsmaskine ikke havde virket under afstemningen om nedenstående punkter:

Den fælles immigrationspolitik - B6-0507/2006

punkt 4: Ruth Hieronymi, Ole Christensen

Den fælles immigrationspolitik - RC-B6-0508/2006

punkt17: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania.


(Mødet udsat kl. 12.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Dagsorden for næste mødeperiode

På mødet den 28.09.2006 havde Formandskonferencen vedtaget at foreslå følgende ændringer til dagsordenen for møderne den 11. og 12.10.2006:

- Betænkningerne af Geoffrey Van Orden og Pierre Moscovici om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse skulle tages af dagsordenen og udskydes til mødeperioden november I.

- I stedet skulle redegørelserne fra Rådet og Kommissionen om Transnistrien og Sydossetien sættes på.

Fristerne var fastsat som følger:

   forslag til beslutning: onsdag den 18.10.2006 kl. 18.00

   ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: mandag den 23.10.2006 kl. 19.00

   afstemning: onsdag 25.10.2006.

- Der kunne nu stilles ændringsforslag til betænkningen af Daniel Varela Suanzes-Carpegna om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Mercosur med henblik på indgåelse af en interregional associeringsaftale (A6-0302/2006).

Frist: onsdag 4.10.2006 à 12.00.

- Afstemningen om det beslutningsforslag, der ville blive stillet af LIBE som afslutning på forhandlingen om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (punkt 3 i protokollen af 27.10.2006), ville blive sat på dagsordenen for mødeperioden oktober II.

Fristerne var udsat som følger:

   beslutningsforslag: mandag 9.10.2006 kl. 12.00

   ændringsforslag: onsdag 18.10.2006 kl. 18.00.

Parlamentet godkendte disse ændringer.

Dagsordenen blev ændret i overensstemmelse hermed.


12. ASEM-mødet (Helsinki, den 10.-11. september 2006) (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: ASEM-mødet (Helsinki, den 10.-11. september 2006)

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Panagiotis Beglitis for PSE-Gruppen, og Jules Maaten for ALDE-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Fremtidige foranstaltninger på patentområdet (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Fremtidige foranstaltninger på patentområdet

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Klaus-Heiner Lehne for PPE-DE-Gruppen, Michel Rocard for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Thomas Wise for IND/DEM-Gruppen, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders og Charlie McCreevy.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Fristen for ændringsforslag blev fastsat til mandag den 9.10.2006 kl.12.00.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.24 i protokollen af 12.10.2006.

°
° ° °

Bernd Posselt tog ordet og protesterede mod, at der ikke var sat nogen debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne på dagsordenen for denne eftermiddag. (Formanden svarede, at han ville fremsende hans bemærkninger til Formandskonferencen).


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

PECH

- Gennemførelse af EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (2006/2225(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, INTA)

AFCO

- De institutionelle aspekter af EU's kapacitet til at integrere nye medlemsstater (2006/2226(INI))
(rådg.udv.: AFET, BUDG)

TRAN

- Godslogistik i Europa - Nøglen til bæredygtig mobilitet (2006/2228(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE)

ENVI

- Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet - En europæisk dimension i forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme (2006/2231(INI))
(rådg.udv.: EMPL, IMCO)

ENVI

- Stop for tab af biodiversitet inden 2010 (2006/2233(INI))
(rådg.udv.: DEVE, PECH, AGRI, ITRE)

INTA

- EU's bistand for handel (2006/2236(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

INTA

- EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Rusland (2006/2237(INI))
(rådg.udv.: AFET, ECON)

EMPL

- Fremme af anstændigt arbejde for alle (2006/2240(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, AFET, INTA)

ECON

- Årsrapport 2006 om euroområdet (2006/2239(INI))

DEVE

- Lokale myndigheder og udviklingssamarbejde (2006/2235(INI))

CONT

- Revisionsrettens særberetning nr. 6/2005 om transeuropæiske transportnetværk (TEN-T) (2006/2238(INI))
(rådg.udv.: TRAN)

DEVE

- Strategisk partnerskab mellem EU og Sydafrika (2006/2234(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA)

ENVI

- Bekæmpelse af hiv/aids i EU og EU's nabolande i perioden 2006-2009 (2006/2232(INI))
(rådg.udv.: FEMM, AFET, ITRE, LIBE)

ITRE

- Evaluering af Euratom - 50 års europæisk atomenergipolitik (2006/2230(INI))

TRAN

- Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent (2006/2227(INI))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

PECH

- Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp af et maksimalt bæredygtigt udbytte (2006/2224(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 112)

AFET

- Årlig rapport om FUSP (2005) (2006/2217(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 114)

AFET

- Forhandlingsmandat til en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og mellemamerikanske lande på den anden side (2006/2222(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA)

AFET

- Forhandlingsmandat til en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Andinske Fællesskab og dets medlemslande på den anden side (2006/2221(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA)

Udvalgshenvisninger

DEVE

- Et nyt globalt partnerskab med Grønland i form af en fælleserklæring og en rådsafgørelse på basis af EF-traktatens artikel 187 (2006/2182(INI))
henvist til: korr.udv.: PECH
rådg.udv.: DEVE, AFET, BUDG, INTA

JURI

- Betænkning om de bestemmelser, der finder anvendelse på medlemmerne i forbindelse med moderskab eller faderskab (2006/2025(REG))
henvist til: korr.udv.: AFCO
rådg.udv.: JURI

Udvidet samarbejde mellem udvalg

IMCO

- Klageprocedurer i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, ECON)
Udvidet samarbejde mellem udvalg IMCO, JURI
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 21.09.2006)

(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 21.09.2006)

IMCO

- EF-toldkodeks (KOM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD))
(rådg.udv.: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)
Udvidet samarbejde mellem udvalg IMCO, INTA
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 07.09.2006)

(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 07.09.2006).


15. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 116, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

21

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini og Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas og Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož og Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski og Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle og Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines og Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert og Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim og Carl Schlyter

25

65/2006

Renato Brunetta

35

66/2006

Oldřich Vlasák

14

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis og Caroline Lucas

26

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura og José Albino Silva Peneda

76


16. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

De skriftlige erklæringer nr. 39, 40, 41/2006 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


17. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


18. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 11.10.2006 - 12.10.2006.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.00.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Vigenin Kristian

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik