Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 192kWORD 136k
Neljapäev, 28. september 2006 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Nanoteadused ja nanotehnoloogiad (2005-2009) (arutelu)
 5.ELi abi suurendamine ja tõhustamine: 2006. aasta abi tõhususe pakett (arutelu)
 6.Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine
 7.Hääletused
  7.1.ELi abi suurendamine ja tõhustamine: 2006. aasta abi tõhususe pakett (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  7.2.Põhjamere lesta- ja merikeelevaru püük * (hääletus)
  7.3.Mahepõllundustootmine, põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine * (hääletus)
  7.4.GALILEO (hääletus)
  7.5.Ühine sisserände poliitika (hääletus)
  7.6.Olukord Darfuris (hääletus)
  7.7.ELi majandus- ja kaubandussuhted Indiaga (hääletus)
  7.8.Naiste tulevikuväljavaated rahvusvahelises kaubanduses (hääletus)
  7.9.Kalapüügisektori majandusliku olukorra parandamine (hääletus)
  7.10.Haiuimede eemaldamine laevade pardal (hääletus)
  7.11.Nanoteadused ja nanotehnoloogiad (2005-2009) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Järgmise osaistungjärgu päevakord
 12.Aasia ja Euroopa riikide (ASEM) tippkohtumine (Helsingi, 10.-11. september 2006) (arutelu)
 13.Tulevased meetmed patentide valdkonnas (arutelu)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 16.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 17.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 – 2006/0170(COD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Paraguay Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 – 2006/0094(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 37/2006 ettepanek – III eelarveosa –Komisjon (SEC(2006)1062 - C6-0306/2006 – 2006/2241(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, JURI

- Nõukogu otsuse projekt, millega kohandatakse Euroopa Kohut käsitlevaid sätteid valdkondades, mis on hõlmatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotisega (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 – 2006/0808(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Gaboni Vabariigi vahel (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ühenduse garantii ühendusevälistele projektidele antud laenudest tekkiva kahjumi puhuks (Kesk- ja Ida-Euroopa, Vahemere riigid, Ladina-Ameerika ja Aasia ning Lõuna-Aafrika Vabariik) (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 – 2006/0139(CNS)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 22/2006 ettepaneku (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 loa assigneeringute ümberpaigutamiseks täies mahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 35/2006 ettepaneku (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 loa assigneeringute ümberpaigutamiseks täies mahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 36/2006 ettepaneku (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 loa assigneeringute ümberpaigutamiseks täies mahus.


4. Nanoteadused ja nanotehnoloogiad (2005-2009) (arutelu)

Raport nanoteaduste ja nanotehnoloogiate kohta: Euroopa tegevuskava 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006).

Miloslav Ransdorf tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Giles Chichester fraktsiooni PPE-DE nimel, Adam Gierek fraktsiooni PSE nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, David Hammerstein Mintz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig ja Ján Hudacký.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

Sõna võtsid Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij ja Janez Potočnik.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.09.2006protokoll punkt 7.11.


5. ELi abi suurendamine ja tõhustamine: 2006. aasta abi tõhususe pakett (arutelu)

Raport ELi abi suurendamise ja tõhustamise kohta: 2006. aasta abi tõhususe pakett [2006/2208(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Alain Hutchinson (A6-0270/2006).

Alain Hutchinson tutvustas raportit.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Margrietus van den Berg (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Tokia Saïfi fraktsiooni PPE-DE nimel, Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni PSE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ryszard Czarnecki (fraktsioonilise kuuluvuseta), Karin Scheele ja Justas Vincas Paleckis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.09.2006protokoll punkt 7.1.

(Istung katkestati kuni hääletuseni kell 11.55 ja jätkus kell 12.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Emine Bozkurt, et anda teada Lívia Járókale saadetud rassistliku sisuga elektronkirjadest, Doris Pack, kes toetas nimetatud sõnavõttu ja Charles Tannock seoses Liibanoni peaministri hr Siniora ettekandega eelmise päeva esimeeste konverentsil, avaldades soovi, et parlament kutsuks Iisraeli riigi esindaja ühele järgmistest istungitest (asepresident võttis endale kohustuseks edastada kolme sõnavõtja sõnavõtud pädevatele asutustele).


6. Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 25. septembri 2006 ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE.

- Nõukogu poolt 25. septembril 2006 vastu võetud ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatava õiguse kohta ("ROOMA II") (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI.

- Nõukogu 25. septembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 programm "Kodanike Euroopa", et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT.

- Nõukogu 18. septembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM.

- Nõukogu 18. septembri 2006. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta seoses euroopa audiovisuaalsete ja online-teabe teenuste sektori konkurentsivõimega (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT.

- Nõukogus 18. septembril 2006 vastu võetud ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv juhilubade kohta (uuestisõnastamine) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

- Nõukogu 24. juuli 2006 ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvaheliste rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

- Nõukogus 14. septembril 2006 vastu võetud ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

- Nõukogu 24. juuli 2006 ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise kohta (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab homme, 29.09.2006.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


7.1. ELi abi suurendamine ja tõhustamine: 2006. aasta abi tõhususe pakett (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ELi abi suurendamise ja tõhustamise kohta: 2006. aasta abi tõhususe pakett [2006/2208(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Alain Hutchinson (A6-0270/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0382).


7.2. Põhjamere lesta- ja merikeelevaru püük * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevaru püügi majandamiskava [KOM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Albert Jan Maat (A6-0265/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0383).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0383).


7.3. Mahepõllundustootmine, põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta [KOM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0384).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2006)0384).


7.4. GALILEO (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0511/2006.

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0385).


7.5. Ühine sisserände poliitika (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0507/2006, B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0516/2006, B6-0518/2006 ja B6-0520/2006.

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0507/2006

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0508/2006

(asendades B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0518/2006 ja B6-0520/2006),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Martine Roure fraktsiooni PSE nimel

Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ja Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel

Giusto Catania, Willy Meyer Pleite ja Marco Rizzo fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2006)0386).

(Resolutsiooni ettepanek B6-0516/2006 muutus kehtetuks.)


7.6. Olukord Darfuris (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 ja B6-0519/2006.

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0512/2006.

(asendades B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 ja B6-0519/2006),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder ja Anders Wijkman fraktsiooni PPE-DE nimel

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel

Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke ja Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel

Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel

Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel

Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2006)0387).


7.7. ELi majandus- ja kaubandussuhted Indiaga (hääletus)

Raport Euroopa Liidu majandus- ja kaubandussuhete kohta Indiaga [2006/2034(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A6-0256/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0388).

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Sajjad Karim (raportöör) esitas suulise muudatusettepaneku muudatusettepaneku 4 kohta, mis võeti vastu.


7.8. Naiste tulevikuväljavaated rahvusvahelises kaubanduses (hääletus)

Raport naiste tulevikuväljavaadete kohta rahvusvahelises kaubanduses [2006/2009(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Hiltrud Breyer (A6-0254/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0389).


7.9. Kalapüügisektori majandusliku olukorra parandamine (hääletus)

Raport kalapüügisektori majandusliku olukorra parandamise kohta [2006/2110(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pedro Guerreiro (A6-0266/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0390).


7.10. Haiuimede eemaldamine laevade pardal (hääletus)

Raport nõukogu 26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1185/2003 (haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal) kohaldamise kohta [2006/2054(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0391).


7.11. Nanoteadused ja nanotehnoloogiad (2005-2009) (hääletus)

Raport nanoteaduste ja nanotehnoloogiate kohta: Euroopa tegevuskava 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0392).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Ühine sisserände poliitika - RC-B6-0508/2006:

Koenraad Dillen.

Raport: Hiltrud Breyer - A6-0254/2006:

Hynek Fajmon.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Järgmised parlamendiliikmed teatasid, et nende hääletusnupp ei töötanud järgmiste punktide hääletusel:

Ühine sisserände poliitika - B6-0507/2006:

lõige 4: Ruth Hieronymi, Ole Christensen.

Ühine sisserände poliitika - RC-B6-0508/2006:

lõige17: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania.


(Istung katkestati kell 12.50 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Järgmise osaistungjärgu päevakord

Oma 28.9.2006 koosolekul otsustas esimeeste konverents esitada 11. ja 12.10.2006 istungite kohta järgmised muudatusettepanekud:

- Geoffrey Van Orden i ja Pierre Moscovici raportid Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta eemaldatakse päevakorrast ja kantakse novembri I osaistungjärgu päevakorda;

- raportite asemel kantakse päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused Transnistria ja Lõuna-Osseetia kohta.

Esitamise tähtajad otsustati järgmiselt:

   resolutsiooni ettepanekud: kolmapäev 18.10.2006 kell 18.00;

   muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: Esmaspäev 23.10.2006 kell 19.00;

   hääletus: kolmapäev 25.10.2006.

- Avati muudatusettepanekute esitamine Daniel Varela Suanzes-Carpegna raporti: ELi ja Mercosuri majandus- ja kaubandussuhete kohta seoses piirkondadevahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimisega (A6-0302/2006) kohta.

Esitamistähtaeg: kolmapäev 4.10.2006 kell 12.00.

- Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala üle toimuva arutelu tulemusel LIBE komisjoni esitatava resolutsiooni ettepaneku hääletus kanti oktoobri II osaistungjärgu päevakorda (27.10.2006protokoll punkt 3).

Esitamise tähtajad:

   resolutsiooni ettepanek: Esmaspäev 9.10.2006 kell 12.00;

   muudatusettepanekud: kolmapäev 18.10.2006 kell 18.00.

Parlament kiitis parandusettepanekud heaks.

Päevakord loeti muudetuks.


12. Aasia ja Euroopa riikide (ASEM) tippkohtumine (Helsingi, 10.-11. september 2006) (arutelu)

Komisjoni avaldus: Aasia ja Euroopa riikide (ASEM) tippkohtumine (Helsingi, 10.-11. september 2006).

Charlie McCreevy (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Panagiotis Beglitis fraktsiooni PSE nimel, ja Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel.

Arutelu lõpetati.


13. Tulevased meetmed patentide valdkonnas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Tulevased meetmed patentide valdkonnas.

Charlie McCreevy (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE-DE nimel, Michel Rocard fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thomas Wise fraktsiooni IND/DEM nimel, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders ja Charlie McCreevy.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Esitamistähtaeg: Esmaspäev 9.10.2006 kell 12.00.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.10.2006protokoll punkt 7.24.

°
° ° °

Sõna võttis Bernd Posselt, kes väljendas pahameelt, et päevakorra pärastlõunasesse osasse ei ole kantud ühtegi arutelu inimõiguste rikkumise juhtumite üle (asepresident vastas talle, et edastab nimetatud märkused esimeeste konverentsile).


14. Teatud dokumente puudutavad otsused

Nõusolek omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

PECH komisjon:

- Ebaseaduslikku, teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüüki puudutava ELi tegevuskava rakendamine (2006/2225(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ENVI, INTA).

AFCO komisjon:

- Euroopa Liidu uute liikmesriikide integreerimise suutlikkuse institutsioonilised aspektid (2006/2226(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG).

TRAN komisjon:

- Kaubaveologistika Euroopas – jätkusuutliku liikuvuse võti (2006/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE).

ENVI komisjon:

- Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (2006/2231(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, IMCO).

ENVI komisjon:

- Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks (2006/2233(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, PECH, AGRI, ITRE).

INTA komisjon:

- ELi kaubandusabi (2006/2236(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE).

INTA komisjon:

- ELi majandus- ja kaubandussuhted Venemaaga (2006/2237(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, ECON).

EMPL komisjon:

- Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks (2006/2240(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, AFET, INTA).

ECON komisjon:

- Euroala aastaaruanne 2006 (2006/2239(INI)) .

DEVE komisjon:

- Kohalikud asutused ja arengukoostöö (2006/2235(INI)) .

CONT komisjon:

- Kontrollikoja eriaruanne nr 6/2005 üleeuroopalise transpordivõrgu kohta (2006/2238(INI))
(nõuandvad komisjonid: TRAN).

DEVE komisjon:

- ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi strateegiline partnerlus (2006/2234(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, INTA).

ENVI komisjon:

- HIV/AIDSi vastane võitlus Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006–2009 (2006/2232(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFET, ITRE, LIBE).

ITRE komisjon:

- Hinnang EURATOMile - 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat (2006/2230(INI)) .

TRAN komisjon:

- Liikumisvõimeline Euroopa – jätkusuutlik liikuvus meie mandril (2006/2227(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON).

PECH komisjon:

- Säästva lähenemisviisi rakendamine ELi kalanduses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kaudu (2006/2224(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI).

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 112)

AFET komisjon:

- 2005. aasta aruanne ÜVJP kohta (2006/2217(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG).

Otsus omaalgatuslike raportite koostamiseks (kodukorra artikkel 114)

AFET komisjon:

- Läbirääkimisvolitused assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kesk-Ameerika riikide vahel (2006/2222(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA).

AFET komisjon:

- Läbirääkimisvolitused assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide ühenduse ja selle liikmete vahel (2006/2221(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA).

Saatmine parlamendi komisjonidesse

DEVE komisjon:

- Uus laiahaardeline partnerlus Gröönimaaga ühisdeklaratsiooni ja EÜ asutamislepingu artiklil 187 põhineva nõukogu otsuse vormis (2006/2182(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, BUDG, INTA.

JURI komisjon:

- Raport parlamendiliikmetele lapse sünni korral kohaldatavate eeskirjade kohta (2006/2025(REG))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: JURI.

Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö

IMCO komisjon:

- Riiklike lepingute sõlmimist puudutavate kaebuste lahendamise kord (COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, ECON)
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö IMCO, JURI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 21.09.2006)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 21.9.2006).

IMCO komisjon:

- Ühenduse tolliseadustik (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö IMCO, INTA
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 07.09.2006)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 7.9.2006).


15. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi number

Autor

Allkirjad

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

21

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini ja Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas ja Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož ja Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski ja Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle ja Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim ja Carl Schlyter

25

65/2006

Renato Brunetta

35

66/2006

Oldřich Vlasák

14

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis ja Caroline Lucas

26

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura ja José Albino Silva Peneda

76


16. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 39, 40, 41/2006 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


17. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 11.10.2006 ja 12.10.2006.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.00.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Silaghi, Sofianski, Szabó, Vigenin

Õigusteave - Privaatsuspoliitika