Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 194kWORD 139k
Torstai 28. syyskuuta 2006 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Nanotiede ja nanoteknologia (2005-2009) (keskustelu)
 5.Kehitysyhteistyön lisääminen ja parantaminen: toimenpidepaketti vuodelle 2006 (keskustelu)
 6.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 7.Äänestykset
  
7.1.Kehitysyhteistyön lisääminen ja parantaminen: toimenpidepaketti vuodelle 2006 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Punakampela- ja kielikampelakantoja hyödyntävä kalastus Pohjanmerellä * (äänestys)
  
7.3.Luonnonmukainen tuotantotapa ja siihen viittaavat merkinnät maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa * (äänestys)
  
7.4.Galileo-ohjelma (äänestys)
  
7.5.Yhteinen maahanmuuttopolitiikka (äänestys)
  
7.6.Darfurin tilanne (äänestys)
  
7.7.Talous- ja kauppasuhteet EU:n ja Intian välillä (äänestys)
  
7.8.Naisten tulevaisuudennäkymät kansainvälisessä kaupassa (äänestys)
  
7.9.Kalastusalan taloudellisen tilanteen parantaminen (äänestys)
  
7.10.Hainevien irrottaminen aluksella (äänestys)
  
7.11.Nanotiede ja nanoteknologia (2005-2009) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Seuraavan istuntojakson esityslista
 12.Asem-kokous (Helsinki, 10. ja 11. syyskuuta 2006) (keskustelu)
 13.Tulevat toimet patenttialalla (keskustelu)
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 16.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/84/ETY muuttamisesta (KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AGRI, ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (Kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Paraguayn tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Määrärahasiirtoesitys DEC 37/2006 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2006)1062 - C6-0306/2006 - 2006/2241(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisesta (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, JURI

- Luonnos neuvoston päätökseksi yhteisöjen tuomioistuinta koskevien määräysten mukauttamisesta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvilla aloilla (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (Kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI


3. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 22/2006 (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

°
° ° °

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 35/2006 (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

°
° ° °

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 36/2006 (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.


4. Nanotiede ja nanoteknologia (2005-2009) (keskustelu)

Mietintö: Nanotiede ja nanoteknologia: toimintasuunnitelma Euroopalle 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf esitteli laatimansa mietinnön.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giles Chichester PPE-DE-ryhmän puolesta, Adam Gierek PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig ja Ján Hudacký.

Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

Puheenvuorot: Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij ja Janez Potočnik.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.9.2006, kohta 7.11.


5. Kehitysyhteistyön lisääminen ja parantaminen: toimenpidepaketti vuodelle 2006 (keskustelu)

Mietintö: Kehitysyhteistyön lisääminen ja parantaminen: EU:n kehitysavun tuloksellisuutta koskeva toimenpidepaketti vuodelle 2006 [2006/2208(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Margrietus van den Berg (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tokia Saïfi PPE-DE-ryhmän puolesta, Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ryszard Czarnecki, Karin Scheele ja Justas Vincas Paleckis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.9.2006, kohta 7.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Emine Bozkurt, joka ilmoitti rasistisista Lívia Járókaa käsittelevistä yleisönosastokirjoituksista, Doris Pack, joka kannatti edellistä puheenvuoroa ja Charles Tannock Libanonin pääministerin Sinioran eilisessä puheenjohtajakokouksessa pitämästä puheenvuorosta ja joka toivoi, että parlamentti kutsuisi seuraavaan kokoukseen Israelin valtion edustajan (puhemies lupasi välittää puheenvuorojen tiedot ja ehdotukset edelleen toimivaltaisille elimille).


6. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston 25 päivänä syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Neuvoston 25 päivänä syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Neuvoston 25 päivänä syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Neuvoston 18 päivänä syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM

- Neuvoston 18 päivänä syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen antamiseksi alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Neuvoston 18 päivänä syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston 24. heinäkuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston 14. syyskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston 24. heinäkuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 29.9.2006.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


7.1. Kehitysyhteistyön lisääminen ja parantaminen: toimenpidepaketti vuodelle 2006 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kehitysyhteistyön lisääminen ja parantaminen: EU:n kehitysavun tuloksellisuutta koskeva toimenpidepaketti vuodelle 2006 [2006/2208(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0382)


7.2. Punakampela- ja kielikampelakantoja hyödyntävä kalastus Pohjanmerellä * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi punakampela- ja kielikampelakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta hoitosuunnitelmasta Pohjanmerellä [KOM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Albert Jan Maat (A6-0265/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0383)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0383)


7.3. Luonnonmukainen tuotantotapa ja siihen viittaavat merkinnät maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta [KOM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0384)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0384)


7.4. Galileo-ohjelma (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0511/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0385)


7.5. Yhteinen maahanmuuttopolitiikka (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0507/2006, B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0516/2006, B6-0518/2006 ja B6-0520/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0507/2006

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0508/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0518/2006 ja B6-0520/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Martine Roure PSE-ryhmän puolesta

Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda ja Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta

Giusto Catania, Willy Meyer Pleite ja Marco Rizzo GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0386)

(Päätöslauselmaesitys B6-0516/2006 raukesi.)


7.6. Darfurin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 ja B6-0519/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0512/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 ja B6-0519/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder ja Anders Wijkman PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta

Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke ja Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta

Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0387)


7.7. Talous- ja kauppasuhteet EU:n ja Intian välillä (äänestys)

Mietintö: Talous- ja kauppasuhteet Euroopan unionin ja Intian välillä [2006/2034(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A6-0256/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0388)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Sajjad Karim (esittelijä) esitti tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.8. Naisten tulevaisuudennäkymät kansainvälisessä kaupassa (äänestys)

Mietintö: Naisten tulevaisuudennäkymät kansainvälisissä kauppajärjestöissä ja kansainvälisessä politiikassa [2006/2009(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Hiltrud Breyer (A6-0254/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0389)


7.9. Kalastusalan taloudellisen tilanteen parantaminen (äänestys)

Mietintö: Kalastusalan taloudellisen tilanteen parantaminen [2006/2110(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pedro Guerreiro (A6-0266/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0390)


7.10. Hainevien irrottaminen aluksella (äänestys)

Mietintö: Hainevien irrottamisesta aluksella 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2003 täytäntöönpano [2006/2054(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0391)


7.11. Nanotiede ja nanoteknologia (2005-2009) (äänestys)

Mietintö: Nanotiede ja nanoteknologia: toimintasuunnitelma Euroopalle 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0392)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Yhteinen maahanmuuttopolitiikka - RC-B6-0508/2006

Koenraad Dillen

Mietintö: Hiltrud Breyer - A6-0254/2006

Hynek Fajmon


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet, että heidän äänestyslaitteensa ei toiminut seuraavista kohdista toimitetun äänestyksen aikana:

Yhteinen maahanmuuttopolitiikka - B6-0507/2006

kohta 4: Ruth Hieronymi, Ole Christensen

Yhteinen maahanmuuttopolitiikka - RC-B6-0508/2006

kohta 17: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania


(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Seuraavan istuntojakson esityslista

Puheenjohtajakokous päätti 28.09.2006 pitämässään kokouksessa esittää seuraavia muutoksia 11. ja 12.10.2006 pidettävien istuntojen esityslistaan:

- Geoffrey Van Ordenin ja Pierre Moscovicin mietinnöt Bulgarian ja Romanian liittymisestä poistetaan esityslistalta ja siirretään marraskuun I istuntojaksolle.

- Niiden tilalle esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausumat Transnistriasta ja Etelä-Ossetiasta.

Määräajat vahvistettiin seuraavasti:

   päätöslauselmaesitykset: keskiviikko 18.10.2006 klo18.00

   tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: Maanantai 23.10.2006 klo 19.00

   äänestys: keskiviikko 25.10.2006

- Tarkistukset Daniel Varela Suanzes-Carpegnan mietintöön EU:n ja Mercosurin talous- ja kauppasuhteet alueiden välisen assosiaatiosopimuksen tekemiseksi (A6-0302/2006)

Määräaika: keskiviikko 4.10.2006 klo 12.00

- Äänestys LIBE-valiokunnan päätöslauselmaehdotuksesta, joka esitetään vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvasta alueesta käytävän keskustelun päätteeksi (istunnon pöytäkirja 27.10.2006, kohta 3), otetaan lokakuun II istunnon esityslistalle.

Määräaikoja jatketaan seuraavasti:

   päätöslauselmaehdotus: maanantai 9.10.2006 klo 12.00

   tarkistukset: keskiviikko 18.10.2006 klo 18.00

Parlamentti hyväksyi ehdotukset.

Esityslista on täten muutettu.


12. Asem-kokous (Helsinki, 10. ja 11. syyskuuta 2006) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Asem-kokous (Helsinki, 10. ja 11. syyskuuta 2006)

Charlie McCreevy (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Panagiotis Beglitis PSE-ryhmän puolesta ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Tulevat toimet patenttialalla (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tulevat toimet patenttialalla

Charlie McCreevy (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta, Michel Rocard PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thomas Wise IND/DEM-ryhmän puolesta, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders ja Charlie McCreevy.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Määräaika käsiteltäväksi jättämiselle: Maanantai 9.10.2006 klo 12.00.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.10.2006, kohta 7.24.

°
° ° °

Bernd Posselt käytti puheenvuoron pahoitellakseen sitä, että tämän iltapäivän esityslistalle ei oltu otettu keskustelua ihmisoikeuksien loukkauksia koskevista tapauksista (puhemies vastasi, että hän välittää nämä huomautukset puheenjohtajakokoukselle).


14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

PECH-valiokunta

- Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen (2006/2225(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI, INTA)

AFCO-valiokunta

- Euroopan unionin kyky integroida uudet jäsenvaltiot - toimielimiä koskevat näkökohdat (2006/2226(INI))
(lausuntoa varten: AFET, BUDG)

TRAN-valiokunta

- Euroopan tavaraliikenteen logistiikka - kestävän liikkuvuuden avaintekijä (2006/2228(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)

ENVI-valiokunta

- Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä (2006/2231(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, IMCO)

ENVI-valiokunta

- Biologisen monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä (2006/2233(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, PECH, AGRI, ITRE)

INTA-valiokunta

- EU:n kauppaa koskeva apu (2006/2236(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

INTA-valiokunta

- EU:n talous- ja kauppasuhteet Venäjän kanssa (2006/2237(INI))
(lausuntoa varten: AFET, ECON)

EMPL-valiokunta

- Ihmisarvoista työtä kaikille (2006/2240(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE, AFET, INTA)

ECON-valiokunta

- Euroaluetta koskeva vuosikertomus 2006 (2006/2239(INI))

DEVE-valiokunta

- Paikalliset yhteisöt ja kehitysyhteistyö (2006/2235(INI))

CONT-valiokunta

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 6/2005 Euroopan laajuisesta liikenneverkosta (2006/2238(INI))
(lausuntoa varten: TRAN)

DEVE-valiokunta

- Euroopan unionin strateginen kumppanuus Etelä-Afrikan kanssa (2006/2234(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA)

ENVI-valiokunta

- Hivin/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2006-2009 (2006/2232(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, AFET, ITRE, LIBE)

ITRE-valiokunta

- Euratomia toiminnan arviointi - 50 vuotta eurooppalaista ydinenergiapolitiikkaa (2006/2230(INI))

TRAN-valiokunta

- Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan (2006/2227(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

PECH-valiokunta

- EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla (2006/2224(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 112 artikla)

AFET-valiokunta

- YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2005 (2006/2217(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 114 artikla)

AFET-valiokunta

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan maiden välistä assosiaatiosopimusta koskevat neuvotteluvaltuudet (2006/2222(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, INTA)

AFET-valiokunta

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien maiden yhteisön ja sen jäsenmaiden välistä assosiaatiosopimusta koskevat neuvotteluvaltuudet (2006/2221(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, INTA)

Valiokuntaan lähettäminen

DEVE-valiokunta

- Yhteisen julistuksen ja EY:n perustamissopimuksen 187 artiklaan perustuvan neuvoston päätöksen muodossa oleva uusi kokonaisvaltainen kumppanuus Grönlannin kanssa (2006/2182(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH
lausuntoa varten: DEVE, AFET, BUDG, INTA

JURI-valiokunta

- Mietintö jäseniin sovellettavista äitiys- tai isyyslomaan liittyvistä säännöistä (2006/2025(REG))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: JURI

Valiokuntien tehostettu yhteistyö

IMCO-valiokunta

- Julkisten hankintasopimusten myöntämistä koskeva muutoksenhaku (COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, ECON)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö IMCO, JURI
(puheenjohtajakokouksen päätös 21.9.2006)

(puheenjohtajakokouksen päätös 21.09.2006)

IMCO-valiokunta

- Yhteisön tullikoodeksi (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD))
(lausuntoa varten: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö IMCO, INTA
(puheenjohtajakokouksen päätös 7.9.2006)

(puheenjohtajakokouksen päätös 07.09.2006)


15. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

21

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini ja Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas ja Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož ja Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski ja Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle ja Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines ja Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert ja Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim ja Carl Schlyter

25

65/2006

Renato Brunetta

35

66/2006

Oldřich Vlasák

14

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis ja Caroline Lucas

26

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura ja José Albino Silva Peneda

76


16. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjalliset kannanotot 39, 40, 41/2006 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 11.10.2006 ja 12.10.2006.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.00.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Tarkkailijat

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Vigenin Kristian

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö