Indekss 
Protokols
PDF 203kWORD 137k
Ceturtdiena, 2006. gada 28. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Nanozinātnes un nanotehnoloģijas (2005. - 2009. g.) (debates)
 5.Par ES atbalsta palielināšanu un uzlabošanu: pasākumi 2006. gadā efektīvas palīdzības īstenošanai (debates)
 6.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Par ES atbalsta palielināšanu un uzlabošanu: pasākumi 2006. gadā efektīvas palīdzības īstenošanai (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.Zivsaimniecības, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā * (balsošana)
  
7.3.Bioloģiskā ražošana un norādes par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem * (balsošana)
  
7.4.GALILEO (balsošana)
  
7.5.Kopējā imigrācijas politika (balsošana)
  
7.6.Situācija Darfūrā (balsošana)
  
7.7.ES ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar Indiju (balsošana)
  
7.8.Sieviešu perspektīvas starptautiskajā tirdzniecībā (balsošana)
  
7.9.Ekonomiskās situācijas uzlabošana zvejniecības nozarē (balsošana)
  
7.10.Haizivju spuru atdalīšana uz kuģiem (balsošana)
  
7.11.Nanozinātnes un nanotehnoloģijas (2005. - 2009. g.) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Nākamās sesijas darba kārtība
 12.ASEM samits (2006. gada 10.-11. septembrī Helsinkos) (debates)
 13.Turpmākās darbības patentu jomā (debates)
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 16.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1) Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

atzinums :

AGRI, ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (Kodificēta versija) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 – 2006/0170(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Paragvajas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (COM(2006)0266 - C6-0308/2006 – 2006/0094(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 37/2006 - III iedaļa - Komisija (SEC(2006)1062 - C6-0306/2006 – 2006/2241(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām (COM(2006)0399 - C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

FEMM, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pielāgo noteikumus par Eiropas Kopienu Tiesu jomās, uz kurām attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļa (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 – 2006/0808(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

atzinums :

LIBE

- Priekšlikums Padomes regulai par zvejniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Gabonas Republiku (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju zaudējumiem attiecībā uz aizdevumiem projektiem ārpus Kopienas (Centrāleiropā un Austrumeiropā, Vidusjūras valstīs, Latīņamerikā un Āzijā un Dienvidāfrikas Republikā) (Kodificēta versija) (COM(2006)0419 - C6-0302/2006 – 2006/0139(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI


3. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715) par apropriāciju pārvietojumu DEC 22/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060) par apropriāciju pārvietojumu DEC 35/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061) par apropriāciju pārvietojumu DEC 36/2006.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


4. Nanozinātnes un nanotehnoloģijas (2005. - 2009. g.) (debates)

Ziņojums par nanozinātnēm un nanotehnoloģijām: rīcības plāns Eiropai 2005.-2009. gadam [2006/2004(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006).

Miloslav Ransdorf iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Piia-Noora Kauppi (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Giles Chichester PPE-DE grupas vārdā, Adam Gierek PSE grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā, David Hammerstein Mintz Verts/ALE grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig un Ján Hudacký.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij un Janez Potočnik.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 28. septembra protokola 7.11. punkts.


5. Par ES atbalsta palielināšanu un uzlabošanu: pasākumi 2006. gadā efektīvas palīdzības īstenošanai (debates)

Ziņojums par ciešāku un efektīvāku sadarbību: 2006. gada atbalsta efektivitātes pakete [2006/2208(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Alain Hutchinson (A6-0270/2006).

Alain Hutchinson iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Margrietus van den Berg (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Tokia Saïfi PPE-DE grupas vārdā, Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Ryszard Czarnecki, pie grupām nepiederošs deputāts, Karin Scheele un Justas Vincas Paleckis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 28. septembra protokola 7.1. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Emine Bozkurt, kas darīja zināmu, ka Lívia Járóka ir saņēmusi rasistiska satura elektroniskā pasta vēstules, Doris Pack, kas izteica atbalstu šim paziņojumam, un Charles Tannock par Libānas premjerministra Fouad Siniora runu vakar notikušajā Priekšsēdētāju konferencē, viņš arī izteica vēlēšanos, lai uz nākamo sēdi tiktu uzaicināts Izraēlas valsts pārstāvis (sēdes vadītājs apsolīja šos trīs paziņojumus nodot atbildīgajām struktūrvienībām).


6. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas šādas Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja:

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 25. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 – 2005/0043(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Padomes Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 25. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par tiesību aktiem, ko piemēro ārpuslīgumiskajām saistībām (Roma II) (09751/7/2006 - C6-0317/2006 – 2003/0168(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 25. septembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu "Eiropa pilsoņiem", lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (09575/1/2006 - C6-0316/2006 – 2005/0041(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Padomes Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 18. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (10351/1/2006 - C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))';
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 18. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju (09577/1/2006 - C6-0313/2006 – 2004/0117(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 18. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par vadītāju apliecībām (Pārstrādāts variants) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 – 2003/0252(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 24. jūlijā pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (05892/1/2006 - C6-0311/2006 – 2004/0049(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 14. septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (05893/5/2006 - C6-0310/2006 – 2004/0048(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome 2006. gada 24. jūlijā pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu (05895/2/2006 - C6-0309/2006 – 2004/0047(COD));
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2006. gada 29. septembrī.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


7.1. Par ES atbalsta palielināšanu un uzlabošanu: pasākumi 2006. gadā efektīvas palīdzības īstenošanai (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ciešāku un efektīvāku sadarbību: 2006. gada atbalsta efektivitātes pakete [2006/2208(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Alain Hutchinson (A6-0270/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0382).


7.2. Zivsaimniecības, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido pārvaldības plānu zivsaimniecībām, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā [COM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Albert Jan Maat (A6-0265/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0383).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0383).


7.3. Bioloģiskā ražošana un norādes par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem [COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0384).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0384).


7.4. GALILEO (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0511/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0385).


7.5. Kopējā imigrācijas politika (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0507/2006, B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0516/2006, B6-0518/2006 un B6-0520/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0507/2006

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0508/2006

aizstāj B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0518/2006 un B6-0520/2006).

Iesnieguši šādi deputāti:

Martine Roure PSE grupas vārdā,

Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā,

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda un Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā,

Giusto Catania, Willy Meyer Pleite un Marco Rizzo GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0386).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0516/2006 vairs nav spēkā.)


7.6. Situācija Darfūrā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 un B6-0519/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0512/2006

aizstāj B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 un B6-0519/2006).

Iesnieguši šādi deputāti:

Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder un Anders Wijkman PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,

Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,

Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,

Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā,

Eoin Ryan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0387).


7.7. ES ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar Indiju (balsošana)

Ziņojums par ES ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām ar Indiju [2006/2034(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Sajjad Karim (A6-0256/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0388).

Par balsojumu uzstājās:

Sajjad Karim (referents) 4. grozījumam ierosināja mutisku grozījumu, kas tika iekļauts.


7.8. Sieviešu perspektīvas starptautiskajā tirdzniecībā (balsošana)

Ziņojums par sieviešu perspektīvām starptautiskajā tirdzniecībā [2006/2009(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Hiltrud Breyer (A6-0254/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0389).


7.9. Ekonomiskās situācijas uzlabošana zvejniecības nozarē (balsošana)

Ziņojums par zvejniecības nozares ekonomiskās situācijas uzlabošanu [2006/2110(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Pedro Guerreiro (A6-0266/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0390).


7.10. Haizivju spuru atdalīšana uz kuģiem (balsošana)

Ziņojums par Padomes 2003. gada 26. jūnija Regulas (EK) Nr. 1185/2003 par haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem darbību [2006/2054(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0391).


7.11. Nanozinātnes un nanotehnoloģijas (2005. - 2009. g.) (balsošana)

Ziņojums par nanozinātnēm un nanotehnoloģijām: rīcības plāns Eiropai 2005.-2009. gadam [2006/2004(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0392).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Kopējā imigrācijas politika RC-B6-0508/2006

Koenraad Dillen;

Hiltrud Breyer ziņojums A6-0254/2006

Hynek Fajmon.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Šie deputāti norādīja, ka viņu balsošanas iekārtas nedarbojās balsošanā par šiem punktiem:

Kopējā imigrācijas politika B6-0507/2006

4. punkts: Ruth Hieronymi, Ole Christensen;

Kopējā imigrācijas politika RC-B6-0508/2006

17. punkts: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Nākamās sesijas darba kārtība

Priekšsēdētāju konference 2006. gada 28. septembra sanāksmē nolēma ierosināt šādus grozījumus 2006. gada 11. un 12. oktobra plenārsēžu darba kārtībā:

- svītrot no darba kārtības Geoffrey Van Orden un Pierre Moscovici ziņojumus par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos un pārcelt tos uz novembra pirmo sesiju;

- šo ziņojumu vietā iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumus par Piedņestru un Dienvidosetiju.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

   rezolūcijas priekšlikumi: trešdien, 2006. gada 18. oktobrī plkst. 18.00,

   grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi: pirmdien, 2006. gada 23.oktobrī plkst. 19.00,

   balsošana: trešdien, 2006. gada 25.oktobrī.

- Var sākt iesniegt grozījumus Daniel Varela Suanzes-Carpegna ziņojumam par ES ekonomikas un tirdzniecības attiecībām ar Mercosur valstīm saistībā ar iespējamu starpreģionāla asociācijas līguma noslēgšanu (A6-0302/2006).

Iesniegšanas termiņi: trešdien, 2006. gada 4.oktobrī plkst. 12.00.

- Balsošana par rezolūcijas priekšlikumu, kuru iesniegs LIBE komiteja pēc debatēm par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (2006. gada 27. oktobra protokola 3. punkts), ir iekļauta oktobra otrās sesijas darba kārtībā.

Iesniegšanas termiņi tika pagarināti šādi:

   rezolūcijas priekšlikums: pirmdien, 2006. gada 9. oktobrī plkst. 12.00,

   grozījumi: trešdien, 2006. gada 18. oktobrī plkst. 18.00.

Parlaments šīm izmaiņām piekrita.

Tādējādi tika grozīta darba kārtība.


12. ASEM samits (2006. gada 10.-11. septembrī Helsinkos) (debates)

Komisijas paziņojums: ASEM samits (2006. gada 10.-11. septembrī Helsinkos).

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Panagiotis Beglitis PSE grupas vārdā un Jules Maaten ALDE grupas vārdā.

Debates tika slēgtas.


13. Turpmākās darbības patentu jomā (debates)

Komisijas paziņojums: Turpmākās darbības patentu jomā.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE grupas vārdā, Michel Rocard PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Thomas Wise IND/DEM grupas vārdā, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders un Charlie McCreevy.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā (2006. gada 11. oktobra protokola 12. punkts):

Iesniegšanas termiņš ir pirmdien, 2006. gada 9. oktobrī plkst. 12.00.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 12. oktobra protokola 7.24. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Bernd Posselt, kas protestēja pret to, ka šīs pēcpusdienas darba kārtībā netika iekļautas debates par cilvēktiesību pārkāpumiem (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka šīs piezīmes tiks nodotas Priekšsēdētāju konferencei).


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

PECH komiteja

- ES rīcības plāna īstenošana attiecībā uz nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu zveju (2006/2225(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, INTA)

AFCO komiteja

- Institucionālie aspekti saistībā ar Eiropas Savienības spēju integrēt jaunas dalībvalstis (2006/2226(INI))
(atzinums: AFET, BUDG)

TRAN komiteja

- Kravu pārvadājumu loģistika Eiropā - ilgtspējīgas mobilitātes izšķirošais faktors (2006/2228(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE)

ENVI komiteja

- Veselīga uztura un fiziskās aktivitātes veicināšana - liekā svara, aptaukošanās un hronisko slimību profilakse Eiropas mērogā (2006/2231(INI))
(atzinums: EMPL, IMCO)

ENVI komiteja

- Kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010.gadam (2006/2233(INI))
(atzinums: DEVE, PECH, AGRI, ITRE)

INTA komiteja

- ES atbalsts tirdzniecībai (2006/2236(INI))
(atzinums: DEVE)

INTA komiteja

- ES ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar Krieviju (2006/2237(INI))
(atzinums: AFET, ECON)

EMPL komiteja

- Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem (2006/2240(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE, AFET, INTA)

ECON komiteja

- 2006. gada pārskats par eiro zonu (2006/2239(INI))

DEVE komiteja

- Pašvaldības un sadarbība attīstības jomā (2006/2235(INI))

CONT komiteja

- Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 6/2005 par Eiropas transporta tīklu (TEN-T) (2006/2238(INI))
(atzinums: TRAN)

DEVE komiteja

- Eiropas Savienības un Dienvidāfrikas stratēģiskā partnerība (2006/2234(INI))
(atzinums: AFET, INTA)

ENVI komiteja

- HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam (2006/2232(INI))
(atzinums: FEMM, AFET, ITRE, LIBE)

ITRE komiteja

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy (2006/2230(INI))

TRAN komiteja

- Eiropas dinamisma saglabāšana - ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (2006/2227(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

PECH komiteja

- Ilgtspējības īstenošana ES zivsaimniecības nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu (2006/2224(INI))
(atzinums: ENVI)

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 112. pants)

AFET komiteja

- 2005. gada ziņojums par KĀDP (2006/2217(INI))
(atzinums: BUDG)

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 114. pants)

AFET komiteja

- Par sarunu pilnvarām attiecībā uz asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vidusamerikas valstīm, no otras puses (2006/2222(INI))
(atzinums: DEVE, INTA)

AFET komiteja

- Par sarunu pilnvarām attiecībā uz asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (2006/2221(INI))
(atzinums: DEVE, INTA)

Nodošana komitejām

DEVE komiteja

- Jauna vispārēja partnerība ar Grenlandi kopīgas deklarācijas un saskaņā ar EK līguma 187. pantu pieņemta Padomes lēmuma formā (2006/2182(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: PECH
atzinums: DEVE, AFET, BUDG, INTA

JURI komiteja

- Ziņojums par noteikumiem, ko deputātiem piemēro saistībā ar maternitāti vai paternitāti (2006/2025(REG))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: JURI

Komiteju ciešāka sadarbība

IMCO komiteja

- Pārskatīšana saistībā ar valsts līgumu piešķiršanu (COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))
(atzinums: EMPL, ITRE, ECON)
Komiteju ciešāka sadarbība IMCO, JURI
(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 21. septembra lēmumu)

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 21. septembra lēmumu)

IMCO komiteja

- Kopienas muitas kodekss (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD))
(atzinums: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)
Komiteju ciešāka sadarbība IMCO, INTA
(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 7. septembra lēmumu)

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 7. septembra lēmumu)


15. Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

21

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini un Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas un Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož un Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski un Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle un Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines un Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert un Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim un Carl Schlyter

25

65/2006

Renato Brunetta

35

66/2006

Oldřich Vlasák

14

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis un Caroline Lucas

26

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura un José Albino Silva Peneda

76


16. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskas deklarācijas Nr. 39, 40, 41/2006 nav spēkā, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2006. gada 11. oktobrī un 2006. gada 12. oktobrī.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.00.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

ģenerālsekretārs

priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Silaghi, Sofianski, Szabó, Vigenin

Juridisks paziņojums - Privātuma politika