Index 
Notulen
PDF 200kWORD 141k
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (debat)
 5.Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (debat)
 6.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 7.Stemmingen
  
7.1.Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee * (stemming)
  
7.3.Biologische productiemethode en aanduidingen op landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)
  
7.4.GALILEO (stemming)
  
7.5.Gemeenschappelijk immigratiebeleid (stemming)
  
7.6.Situatie in Darfoer (stemming)
  
7.7.Economische en handelsbetrekkingen van de EU met India (stemming)
  
7.8.Vooruitzichten van de vrouw in de internationale handel (stemming)
  
7.9.Verbetering economische situatie van de visserijsector (stemming)
  
7.10.Het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (stemming)
  
7.11.Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Agenda van de volgende vergaderperiode
 12.ASEM-Top (Helsinki, 10-11 september 2006) (debat)
 13.Toekomst van het Europese octrooibeleid (debat)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 16.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AGRI, ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Paraguay inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2006 - Afdeling III – Commissie (SEC(2006)1062 - C6-0306/2006 - 2006/2241(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, JURI

- Ontwerpbesluit van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende het Hof van Justitie op de gebieden van titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (Midden- en Oost-Europa, Middellandse-Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië en de Republiek Zuid-Afrika) - (Gecodificeerde versie) (COM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI


3. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2006 van de Commissie (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 35/2006 van de Commissie (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2006 van de Commissie (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.


4. Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (debat)

Verslag over nanowetenschappen en nanotechnologieën: een actieplan voor Europa 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Giles Chichester, namens de PPE-DE-Fractie, Adam Gierek, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig en Ján Hudacký.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij en Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 28.09.2006.


5. Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (debat)

Verslag over "Meer en beter samenwerken: het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU" [2006/2208(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Margrietus van den Berg (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Tokia Saïfi, namens de PPE-DE-Fractie, Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, Karin Scheele en Justas Vincas Paleckis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 28.09.2006.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emine Bozkurt, die opmerkt dat Lívia Járóka racistische e-mails heeft ontvangen, Doris Pack, die deze woorden steunt, en Charles Tannock, die verwijst naar de toespraak van gisteren van de heer Siniora, premier van Libanon, voor de Conferentie van voorzitters en wenst dat het Parlement voor een volgende vergadering een vertegenwoordiger van de staat Israël uitnodigt (de Voorzitter zegt toe de opmerkingen van de drie sprekers aan de bevoegde organen over te brengen).


6. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, en de standpunten van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 25 september 2006 met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 25 september 2006 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
verwezen naar ten principale: JURI

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 25 september 2006 met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 18 september 2006, met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Instituut voor gendergelijkheid (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
verwezen naar ten principale: FEMM

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 18 september 2006 met het oog op de aanneming van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de Europese industrie van audiovisuele en online-informatiediensten (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
verwezen naar ten principale: CULT

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 18 september 2006 met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (herschikking) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt vastgesteld door de Raad op 14 september 2006 met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 24 juli 2006 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 29.09.2006, in.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


7.1. Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over "Meer en beter samenwerken: het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU" [2006/2208(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0382)


7.2. Bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee [COM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Albert Jan Maat (A6-0265/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0383)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0383)


7.3. Biologische productiemethode en aanduidingen op landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen [COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0384)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0384)


7.4. GALILEO (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0511/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0385)


7.5. Gemeenschappelijk immigratiebeleid (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0507/2006, B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0516/2006, B6-0518/2006 en B6-0520/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0507/2006

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0508/2006

(ter vervanging van B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0518/2006 en B6-0520/2006):

ingediend door de volgende leden:

Martine Roure, namens de PSE-Fractie

Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda en Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie

Giusto Catania, Willy Meyer Pleite en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2006)0386)

(Ontwerpresolutie B6-0516/2006 komt te vervallen.)


7.6. Situatie in Darfoer (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 en B6-0519/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0512/2006

(ter vervanging van B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 en B6-0519/2006):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder en Anders Wijkman, namens de PPE-DE-Fractie

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie

Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie

Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie

Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie

Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2006)0387)


7.7. Economische en handelsbetrekkingen van de EU met India (stemming)

Verslag over de economische en handelsbetrekkingen van de Europese Unie met India [2006/2034(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Sajjad Karim (A6-0256/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0388)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Sajjad Karim (rapporteur) diende een mondeling amendement in op amendement 4, dat in aanmerking werd genomen.


7.8. Vooruitzichten van de vrouw in de internationale handel (stemming)

Verslag over de vooruitzichten van de vrouw in de internationale handel [2006/2009(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Hiltrud Breyer (A6-0254/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0389)


7.9. Verbetering economische situatie van de visserijsector (stemming)

Verslag over de verbetering van de economische situatie van de visserijsector [2006/2110(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0266/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0390)


7.10. Het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (stemming)

Verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad van 26 juni 2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen [2006/2054(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0391)


7.11. Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (stemming)

Verslag over nanowetenschappen en nanotechnologieën: een actieplan voor Europa 2005-2009 [2006/2004(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0392)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Gemeenschappelijk immigratiebeleid - RC-B6-0508/2006

Koenraad Dillen

Verslag Hiltrud Breyer - A6-0254/2006

Hynek Fajmon


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

De volgende leden hebben laten weten dat hun stemapparaat niet werkte tijdens de stemming over de navolgende punten:

Gemeenschappelijk immigratiebeleid - B6-0507/2006

paragraaf 4: Ruth Hieronymi, Ole Christensen

Gemeenschappelijk immigratiebeleid - RC-B6-0508/2006

paragraaf 17: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania


(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Agenda van de volgende vergaderperiode

De Conferentie van voorzitters heeft in haar vergadering van 28.09.2006 de volgende wijzigingen op de agenda van de vergaderingen van 11 en 12.10.2006 voorgesteld:

- De verslagen Geoffrey Van Orden en Pierre Moscovici over de toetreding van Bulgarije en Roemenië worden van de agenda geschrapt en uitgesteld tot de vergaderperiode van november I.

- In plaats daarvan worden verklaringen van de Raad en van de Commissie over Transnistrië en Zuid-Ossetië ingeschreven.

Indieningstermijnen:

   ontwerpresoluties: woensdag 18.10.2006 om 18.00 uur,

   amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: maandag 23.10.2006 om 19.00 uur,

   stemming: woensdag 25.10.2006

- De termijn voor de indiening van amendementen op het verslag Daniel Varela Suanzes-Carpegna over de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur met het oog op het sluiten van een interregionale associatie-overeenkomst (A6-0302/2006) is ingegaan.

Indieningstermijnen: woensdag 4.10.2006 om 12.00 uur

- De stemming over de ontwerpresolutie van de Commissie LIBE tot besluit van het debat over de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (punt 3 van de notulen van 27.10.2006), wordt ingeschreven op de agenda van de vergaderperiode van oktober II.

De indieningstermijnen worden als volgt verlengd:

   ontwerpresolutie: maandag 9.10.2006 om 12.00 uur,

   amendementen: woensdag 18.10.2006 om 18.00 uur

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze wijzigingen.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


12. ASEM-Top (Helsinki, 10-11 september 2006) (debat)

Verklaring van de Commissie: ASEM-Top (Helsinki, 10-11 september 2006)

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Panagiotis Beglitis, namens de PSE-Fractie, en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.


13. Toekomst van het Europese octrooibeleid (debat)

Verklaring van de Commissie: Toekomst van het Europese octrooibeleid

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Michel Rocard, namens de PSE-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Thomas Wise, namens de IND/DEM-Fractie, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders en Charlie McCreevy.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat (punt 12 van de notulen van 11.10.2006):

De termijn voor indiening wordt vastgesteld op maandag 9.10.2006 om 12.00 uur.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.24 van de notulen van 12.10.2006.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, die bezwaar aantekent tegen het feit dat er geen debat over gevallen van schendingen van de mensenrechten op de agenda van vanmiddag is ingeschreven (de Voorzitter antwoordt dat hij zijn opmerking aan de Conferentie van voorzitters zal overbrengen).


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie PECH

- Tenuitvoerlegging EU-actieplan illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (2006/2225(INI))
(advies: DEVE, ENVI, INTA)

Commissie AFCO

- De institutionele aspecten van het vermogen van de Europese Unie om nieuwe lidstaten op te nemen (2006/2226(INI))
(advies: AFET, BUDG)

Commissie TRAN

- Goederenlogistiek in Europa - sleutel tot duurzame mobiliteit (2006/2228(INI))
(advies: ENVI, ITRE)

Commissie ENVI

- Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (2006/2231(INI))
(advies: EMPL, IMCO)

Commissie ENVI

- Tot staan brengen biodiversiteitsverlies tegen 2010 (2006/2233(INI))
(advies: DEVE, PECH, AGRI, ITRE)

Commissie INTA

- Handelsgerelateerde steun EU (2006/2236(INI))
(advies: DEVE)

Commissie INTA

- Economische en handelsbetrekkingen EU-Rusland (2006/2237(INI))
(advies: AFET, ECON)

Commissie EMPL

- Bevordering van waardig werk voor iedereen (2006/2240(INI))
(advies: FEMM, DEVE, AFET, INTA)

Commissie ECON

- Jaarverslag 2006 over de eurozone (2006/2239(INI))

Commissie DEVE

- Plaatselijke overheden en ontwikkelingssamenwerking (2006/2235(INI))

Commissie CONT

- Speciaal verslag nr. 6/2005 Rekenkamer over het trans-Europees vervoersnet (TEN-T) (2006/2238(INI))
(advies: TRAN)

Commissie DEVE

- Strategisch partnerschap Europese Unie/Zuid-Afrika (2006/2234(INI))
(advies: AFET, INTA)

Commissie ENVI

- Bestrijding HIV/AIDS in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009 (2006/2232(INI))
(advies: FEMM, AFET, ITRE, LIBE)

Commissie ITRE

- Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid (2006/2230(INI))

Commissie TRAN

- Europa in beweging - Duurzame mobiliteit voor ons continent (2006/2227(INI))
(advies: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

Commissie PECH

- Verduurzaming EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst (2006/2224(INI))
(advies: ENVI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 112 van het Reglement)

Commissie AFET

- Jaarverslag 2005 over het GBVB (2006/2217(INI))
(advies: BUDG)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 114 van het Reglement)

Commissie AFET

- Over het onderhandelingsmandaat voor een Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Middenamerikaanse landen, anderzijds. (2006/2222(INI))
(advies: DEVE, INTA)

Commissie AFET

- Over het onderhandelingsmandaat voor een Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Andes-Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (2006/2221(INI))
(advies: DEVE, INTA)

Aanwijzing commissies

Commissie DEVE

- Een nieuw alomvattend partnerschap met Groenland in de vorm van een gemeenschappelijke verklaring en een besluit van de Raad op basis van artikel 187 van het EG-verdrag (2006/2182(INI))
verwezen naar ten principale: PECH
advies: DEVE, AFET, BUDG, INTA

Commissie JURI

- Verslag over de moederschaps- of vaderschapsregeling voor de leden (2006/2025(REG))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: JURI

Nauwere samenwerking tussen commissies

Commissie IMCO

- Beroep inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))
(advies: EMPL, ITRE, ECON)
Nauwere samenwerking tussen commissies IMCO, JURI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters 21.09.2006)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 21.09.2006)

Commissie IMCO

- Communautair douanewetboek (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD))
(advies: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)
Nauwere samenwerking tussen commissies IMCO, INTA
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters 07.09.2006)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 07.09.2006)


15. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3 van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

21

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini en Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas en Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož en Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski en Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle en Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines en Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert en Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim en Carl Schlyter

25

65/2006

Renato Brunetta

35

66/2006

Oldřich Vlasák

14

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis en Caroline Lucas

26

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura en José Albino Silva Peneda

76


16. Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 39, 40, 41/2006 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 11.10.2006 en 12.10.2006.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Waarnemers

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Silaghi, Sofianski, Szabó, Vigenin

Juridische mededeling - Privacybeleid