Zoznam 
Zápisnica
PDF 197kWORD 137k
Štvrtok, 28. septembra 2006 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009) (rozprava)
 5.Zvýšiť a zlepšiť pomoc Európskej únie: opatrenia pre účinnú pomoc 2006 (rozprava)
 6.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 7.Hlasovanie
  
7.1.Zvýšiť a zlepšiť pomoc Európskej únie: opatrenia pre účinnú pomoc 2006 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Rybolov využívajúci zásoby platesy a morského jazyka v Severnom mori * (hlasovanie)
  
7.3.Ekologická výroba, označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín * (hlasovanie)
  
7.4.GALILEO (hlasovanie)
  
7.5.Spoločná imigračná politika (hlasovanie)
  
7.6.Situácia v Darfúre (hlasovanie)
  
7.7.Hospodárske a obchodné vzťahy Európskej únie s Indiou (hlasovanie)
  
7.8.Perspektívy žien pôsobiacich v medzinárodnom obchode (hlasovanie)
  
7.9.Zlepšenie hospodárskej situácie v odvetví rybolovu (hlasovanie)
  
7.10.Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel (hlasovanie)
  
7.11.Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Program rokovania na nasledujúcu schôdzu
 12.Samit ASEM (Helsinki, 10. - 11. septembra 2006) (rozprava)
 13.Budúce akcie v oblasti patentov (rozprava)
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 16.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termín nasledujúcej schôdze
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

AGRI, ENVI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikovaná verzia) (KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2006)0266 - C6-0308/2006 - 2006/0094(CNS))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 37/2006 - Oddiel III - Komisia (SEC(2006)1062 - C6-0306/2006 - 2006/2241(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

FEMM, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú ustanovenia týkajúce sa Súdneho dvora v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje hlava IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa poskytuje záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke voči stratám pri pôžičkách na projekty mimo Spoločenstva (stredná a východná Európa, krajiny Stredozemného mora, Latinská Amerika a Ázia a Juhoafrická republika) (kodifikované znenie) (KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI


3. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 22/2006 Európskej komisie (C6-0292/2006 - SEC(2006)0715).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 35/2006 Európskej komisie (C6-0279/2006 - SEC(2006)1060).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 36/2006 Európskej komisie (C6-0293/2006 - SEC(2006)1061).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.


4. Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009) (rozprava)

Správa Nanovedy a nanotechnológie: Akčný plán pre Európu 2005 -2009 [2006/2004(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

Miloslav Ransdorf uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Giles Chichester za skupinu PPE-DE, Adam Gierek za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, David Hammerstein Mintz za skupinu Verts/ALE, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Nikolaos Vakalis, Teresa Riera Madurell, Vittorio Prodi, Hiltrud Breyer, Bastiaan Belder, Leopold Józef Rutowicz, Jan Březina, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Paul Rübig a Ján Hudacký.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Romana Jordan Cizelj, Lambert van Nistelrooij a Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 28.09.2006.


5. Zvýšiť a zlepšiť pomoc Európskej únie: opatrenia pre účinnú pomoc 2006 (rozprava)

Správa „Dávať viac a lepšie: balík opatrení pre účinnú pomoc EÚ, 2006“ [2006/2208(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

Alain Hutchinson uviedol správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Margrietus van den Berg ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Tokia Saïfi za skupinu PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Karin Scheele a Justas Vincas Paleckis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 28.09.2006.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emine Bozkurt, ktorá upozornila na rasistické e-maily, ktorých terčom bola Lívia Járóka, Doris Pack, ktorá podporila predchádzajúce vystúpenie, a Charles Tannock k vystúpeniu, ktoré predniesol pán Siniora, predseda vlády Libanonu, na včerajšej schôdzi Konferencie predsedov. Poslanec požiadal, aby Parlament na jednu z nasledujúcich schôdzí pozval zástupcu Izraelského štátu (Predseda prisľúbil, že vyjadrenia všetkých troch poslancov postúpi príslušným orgánom).


6. Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce spoločné pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia ako aj pozícia Komisie:

- Spoločná pozícia prijatá Radou 25. septembra 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD))
pridelené gestorský: ITRE

- Spoločná pozícia prijatá Radou 25. septembra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („RÍM II“) (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD))
pridelené gestorský: JURI

- Spoločná pozícia prijatá Radou 25. septembra 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva (09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD))
pridelené gestorský: CULT

- Spoločná pozícia prijatá Radou 18. septembra 2006 s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (10351/1/2006 - C6-0314/2006 - 2005/0017(COD))
pridelené gestorský: FEMM

- Spoločná pozícia prijatá Radou 18. septembra 2006 na účely prijatia odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb (09577/1/2006 - C6-0313/2006 - 2004/0117(COD))
pridelené gestorský: CULT

- Spoločná pozícia prijatá Radou 18. septembra 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (09010/1/2006 - C6-0312/2006 - 2003/0252(COD))
pridelené gestorský: TRAN

- Spoločná pozícia Rady prijatá Radou 24. júla 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej preprave (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD))
pridelené gestorský: TRAN

- Spoločná pozícia prijatá Radou 14. septembra 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD))
pridelené gestorský: TRAN

- Spoločná pozícia, ktorú Rada prijala 24. júla 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica Rady 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD))
pridelené gestorský: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 29.9.2006.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


7.1. Zvýšiť a zlepšiť pomoc Európskej únie: opatrenia pre účinnú pomoc 2006 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa „Dávať viac a lepšie: balík opatrení pre účinnú pomoc EÚ, 2006“ [2006/2208(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Alain Hutchinson (A6-0270/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0382)


7.2. Rybolov využívajúci zásoby platesy a morského jazyka v Severnom mori * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje plán riadenia pre rybolov využívaním zásob platesy a morského jazyka v Severnom mori [COM(2005)0714 - C6-0034/2006 - 2006/0002(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Albert Jan Maat (A6-0265/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0383)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0383)


7.3. Ekologická výroba, označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín [COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0384)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0384)


7.4. GALILEO (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0511/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0385)


7.5. Spoločná imigračná politika (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0507/2006, B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0516/2006, B6-0518/2006 a B6-0520/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA B6-0507/2006

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0508/2006

(nahrádzajúci B6-0508/2006, B6-0510/2006, B6-0518/2006 a B6-0520/2006):

podaný týmito poslancami:

Martine Roure za skupinu PSE

Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE

Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda a Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE

Giusto Catania, Willy Meyer Pleite a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2006)0386)

(Návrh uznesenia B6-0516/2006 sa stal bezpredmetným.)


7.6. Situácia v Darfúre (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 a B6-0519/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0512/2006

(nahrádzajúci B6-0512/2006, B6-0513/2006, B6-0514/2006, B6-0515/2006, B6-0517/2006 a B6-0519/2006):

podaný týmito poslancami:

Michael Gahler, Simon Coveney, Patrick Gaubert, Jana Hybášková, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Mario Mauro, Jürgen Schröder a Anders Wijkman za skupinu PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE

Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke a Thierry Cornillet za skupinu ALDE

Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Angelika Beer a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

Eoin Ryan za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0387)


7.7. Hospodárske a obchodné vzťahy Európskej únie s Indiou (hlasovanie)

Správa Hospodárske a obchodné vzťahy Európskej únie s Indiou [2006/2034(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Sajjad Karim (A6-0256/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0388)

Vystúpili títo poslanci:

Sajjad Karim (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 4, ktorý bol prijatý.


7.8. Perspektívy žien pôsobiacich v medzinárodnom obchode (hlasovanie)

Správa Perspektívy žien pôsobiacich v medzinárodnom obchode [2006/2009(INI)] - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spravodajkyňa Hiltrud Breyer (A6-0254/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0389)


7.9. Zlepšenie hospodárskej situácie v odvetví rybolovu (hlasovanie)

Správa Zlepšenie hospodárskej situácie v odvetví rybolovu [2006/2110(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Pedro Guerreiro (A6-0266/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0390)


7.10. Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel (hlasovanie)

Správa Uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1185/2003 z 26. júna 2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel [2006/2054(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Rosa Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0391)


7.11. Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009) (hlasovanie)

Správa Nanovedy a nanotechnológie: Akčný plán pre Európu 2005 -2009 [2006/2004(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Miloslav Ransdorf (A6-0216/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0392)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Spoločná imigračná politika - RC-B6-0508/2006

Koenraad Dillen

Správa: Hiltrud Breyer - A6-0254/2006

Hynek Fajmon


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Títo poslanci oznámili, že ich hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o uvedených bodoch:

Spoločná imigračná politika - B6-0507/2006

odsek 4: Ruth Hieronymi, Ole Christensen

Spoločná imigračná politika - RC-B6-0508/2006

odsek17: Antonio Masip Hidalgo, Giusto Catania


(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

Konferencia predsedov sa počas svojej schôdze 28.9.2006 rozhodla navrhnúť tieto zmeny programu schôdze, ktorá sa bude konať 11. a 12.10.2006:

- Stiahnuť správy Geoffrey Van Orden a Pierre Moscovici o pristúpení Bulharska a Rumunska z programu rokovania a preložiť ich na 1. novembrovú schôdzu.

- Namiesto týchto správ zaradiť vyhlásenia Rady a Komisie o Podnestersku a Južnom Osetsku.

Lehota na predloženie návrhov je:

   návrhy uznesenia: streda 18.10.2006 o 18 h,

   pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: Pondelok 23.10.2006 o 19 h,

   hlasovanie: streda 25.10.2006

- Začala plynúť lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k správe Daniel Varela Suanzes-Carpegna : Hospodárske a obchodné vzťahy EÚ s krajinami Mercosuru s ohľadom na uzavretie medziregionálnej dohody o pridružení (A6-0302/2006).

Lehoty na predloženie: streda 4.10.2006 o 12 h

- Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorý predloží výbor LIBE na ukončenie rozpravy o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, (bod 3 zápisnice zo dňa 27.10.2006), je zaradené do programu druhej októbrovej schôdze.

Lehoty na predkladanie sa predlžujú takto:

   návrh uznesenia: Pondelok 9.10.2006 o 12 h,

   pozmeňujúce/doplňujúce návrhy: streda 18.10.2006 o 18 h

Parlament schválil zmeny a doplnenia.

Program rokovania bol týmto zmenený.


12. Samit ASEM (Helsinki, 10. - 11. septembra 2006) (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Samit ASEM (Helsinki, 10. - 11. septembra 2006)

Charlie McCreevy (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Panagiotis Beglitis za skupinu PSE a Jules Maaten za skupinu ALDE.

Rozprava sa skončila.


13. Budúce akcie v oblasti patentov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Budúce akcie v oblasti patentov

Charlie McCreevy (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE, Michel Rocard za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, Barbara Kudrycka, Manuel Medina Ortega, Toine Manders a Charlie McCreevy.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Lehota na predkladanie je stanovená na pondelok 9.10.2006 o 12 h.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.24 zápisnice zo dňa 12.10.2006.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bernd Posselt, ktorý protestoval proti tomu, že do programu popoludňajšieho rokovania nie je zaradená žiadna rozprava o porušení ľudských práv (Predseda mu odpovedal, že túto pripomienku postúpi konferencii predsedov).


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor PECH

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the EU action plan against illegal, undeclared and unregulated fishing (2006/2225(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The institutional aspects of the European Union's capacity to integrate new Member States (2006/2226(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG)

výbor TRAN

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Freight transport logistics in Europe – the key to sustainable mobility (2006/2228(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases (2006/2231(INI))
(stanovisko: EMPL, IMCO)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Halting the loss of biodiversity by 2010 (2006/2233(INI))
(stanovisko: DEVE, PECH, AGRI, ITRE)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The EU's Aid for trade (2006/2236(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. EU economic and trade relations with Russia (2006/2237(INI))
(stanovisko: AFET, ECON)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Promoting decent work for all (2006/2240(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, INTA)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. 2006 annual report on the euro area (2006/2239(INI))

výbor DEVE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Local authorities and development cooperation (2006/2235(INI))

výbor CONT

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The Court of Auditors' Special Report No 6/2005 on the Trans-European Network for Transport (2006/2238(INI))
(stanovisko: TRAN)

výbor DEVE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. An EU-South Africa Strategic Partnership (2006/2234(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Combating HIV/AIDS within the European Union and in the neighbouring countries, 2006-2009 (2006/2232(INI))
(stanovisko: FEMM, AFET, ITRE, LIBE)

výbor ITRE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy (2006/2230(INI))

výbor TRAN

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Keep Europe moving - sustainable mobility for our continent (2006/2227(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

výbor PECH

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementing sustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (2006/2224(INI))
(stanovisko: ENVI)

Rozhodnutie o vypracovaní správ z vlastnej iniciatívy (článok 112 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Annual report 2005 on CFSP (2006/2217(INI))
(stanovisko: BUDG)

Rozhodnutie o vypracovaní správ z vlastnej iniciatívy (článok 114 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. On the negotiating mandate for an Association Agreement between the European Union and its Member States on the one part and Central American countries on the other part (2006/2222(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. On the negotiating mandate for an Association Agreement between the European Union and its Member States on the one part and the Andean Community and its member countries on the other part (2006/2221(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

Pridelenie výborom

výbor DEVE

- Nové komplexné partnerstvo s Grónskom vo forme spoločného vyhlásenia a rozhodnutia Rady na základe článku 187 Zmluvy o ES (2006/2182(INI))
pridelené gestorský: PECH
stanovisko: DEVE, AFET, BUDG, INTA

výbor JURI

- Správa o pravidlách týkajúcich sa poslancov v prípade rodičovstva (2006/2025(REG))
pridelené gestorský: AFCO
stanovisko: JURI

Rozšírená spolupráca výborov

výbor IMCO

- Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania (COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))
(stanovisko: EMPL, ITRE, ECON)
Rozšírená spolupráca výborov IMCO, JURI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 21.9.2006)

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 21.9.2006)

výbor IMCO

- Colný kódex Spoločenstva (COM(2005)0608 - C6-0419/2005 - 2005/0246(COD))
(stanovisko: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)
Rozšírená spolupráca výborov IMCO, INTA
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 7.9.2006)

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov zo 7.9.2006)


15. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

42/2006

Georgios Karatzaferis

31

43/2006

Adriana Poli Bortone

21

44/2006

Mario Borghezio

6

45/2006

Mario Borghezio

37

46/2006

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini a Miguel Angel Martínez Martínez

54

47/2006

Caroline Lucas a Angelika Beer

45

48/2006

Bogusław Rogalski

16

49/2006

Alessandra Mussolini

28

50/2006

Sylwester Chruszcz

14

51/2006

Daniel Strož a Jaromír Kohlíček

9

52/2006

Maciej Marian Giertych

25

53/2006

Thierry Cornillet

58

54/2006

Mario Borghezio

12

55/2006

Maciej Marian Giertych

12

56/2006

Daniel Strož

4

57/2006

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Adriana Poli Bortone, Wojciech Roszkowski a Mieczysław Edmund Janowski

72

58/2006

Luís Queiró, Jacek Saryusz-Wolski, Vasco Graça Moura, Roberts Zīle a Ewa Hedkvist Petersen

41

59/2006

Alessandra Mussolini

20

60/2006

Alessandra Mussolini

4

61/2006

Amalia Sartori, John Bowis, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines a Thomas Ulmer

129

62/2006

Robert Evans, Eva Lichtenberger, Jeanine Hennis-Plasschaert a Emanuel Jardim Fernandes

26

63/2006

Bogusław Rogalski

14

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim a Carl Schlyter

25

65/2006

Renato Brunetta

35

66/2006

Oldřich Vlasák

14

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis a Caroline Lucas

26

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura a José Albino Silva Peneda

76


16. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 39, 40, 41/2006 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termín nasledujúcej schôdze

Budúce schôdze sa budú konať 11.10.2006 a 12.10.2006.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.00 hod.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelia

Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Silaghi, Sofianski, Szabó, Vigenin

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia