Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες

2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 για το οικονομικό έτος 2006 - Τμήμα III – Επιτροπή (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εμπορία του κρέατος που προέρχεται από βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (αναδιατύπωση) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλιου για το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης σε προδικαστικές διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 όσον αφορά τα παρασυρόμενα δίχτυα (COM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 68/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατεργάστου ξυλείας (COM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 38/2006 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2006)1063 - C6-0324/2006 - 2006/2243(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναγνώριση των χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (COM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρουμανίας σχετικά με τη συμμετοχή της Ρουμανίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (COM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκικής Δημοκρατίας σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (COM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τις οδηγίες 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα (COM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας - Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM, CULT, ITRE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου