Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. oktoober 2006 - Brüssel

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (KOM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE

- Ettepanek: Nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist (KOM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- 2006. eelarveaasta paranduseelarve projekt nr 5 - III jagu – Komisjon (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek: Nõukogu määrus kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustamise kohta (KOM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse kontoriseadmete energiatõhususemärgistuse programmi kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek: Nõukogu raamotsus, mis käsitleb Euroopa järelevalvekorraldust kohtueelsetes menetlustes Euroopa Liidu liikmesriikides (KOM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 seoses triivvõrkudega (KOM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepaneku: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (KOM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (KOM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 38/2006 – III eelarveosa – Komisjon (SEK(2006)1063 - C6-0324/2006 - 2006/2243(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemist (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Bulgaaria Vabariigi vahelise lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb Bulgaaria osalemist Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös (KOM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Rumeenia vahelise lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb Rumeenia osalemist Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus töös (KOM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Türgi Vabariigi vahelise lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb Türgi osalemist Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös (KOM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ ning direktiive 2002/83/EÜ, 2004/39/EÜ, 2005/68/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantssektoris vara omandamise ja osaluse suurendamise tehingute suhtes rakendatavate usaldatavusnormatiivide täitmise hindamise menetluskorra ja kriteeriumidega (KOM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, CULT, ITRE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika