Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. lokakuuta 2006 - Bryssel

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta (KOM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

lausuntoa varten :

BUDG, ITRE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

DEVE, BUDG

- Esitys lisätalousarvioksi nro 5 varainhoitovuodeksi 2006 - Pääluokka III – Komissio (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi enintään kahdentoista kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisestä (KOM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

lausuntoa varten :

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta (uudelleen laadittu) (KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ITRE

lausuntoa varten :

ENVI

- Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi eurooppalaisesta valvontamääräyksestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä esitutkintamenettelyissä (KOM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ajoverkkojen osalta (KOM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta (KOM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi raakapuun luokitusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 68/89/ETY kumoamisesta (KOM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

IMCO

lausuntoa varten :

AGRI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 38/2006 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2006)1063 - C6-0324/2006 - 2006/2243(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä Bulgarian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan (KOM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Romanian välisen sopimuksen tekemisestä Romanian osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan (KOM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Turkin osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan (KOM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 92/49/ETY, 2002/83/EY, 2004/39/EY, 2005/68/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta toiminnan vakauden arvioimista koskevien menettelysääntöjen ja periaatteiden osalta hankittaessa ja lisättäessä omistusosuuksia rahoitusalalla (KOM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ECON

lausuntoa varten :

JURI, IMCO

- Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen - Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

EMPL

lausuntoa varten :

FEMM, CULT, ITRE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö