Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 12 d. - Briuselis

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio ir pataisančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (COM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

BUDG, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2006 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas - III skirsnis – Komisija (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl prekybos dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programos (Nauja redakcija) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl Europos teisminės priežiūros orderio ikiteisminių procedūrų tarp Europos Sąjungos valstybių narių metu (COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio reglamentus dėl dreifuojančių tinklų: (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 (COM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo panaikinančio Tarybos direktyvą 68/89/EEB dėl valstybių narių įstatymų dėl žaliavinės medienos klasifikavimo suderinimo (COM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas perkelti DEC 38/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)1063 - C6-0324/2006 - 2006/2243(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo (Kodifikuota redakcija) (COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Bulgarijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo (COM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimo dėl Rumunijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo (COM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl Turkijos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo (COM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/49/EEB ir Direktyvas 2002/83/EB, 2004/39/EB, 2005/68/EB ir 2006/48/EB dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje (COM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos kvalifikacijų sąrangos mokymuisi visą gyvenimą kūrimo (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, CULT, ITRE

Teisinė informacija - Privatumo politika