Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 oktober 2006 - Brussel

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening aan de Raad houdende wijziging en correctie van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (COM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

BUDG, ITRE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 voor het begrotingsjaar 2006 - Afdeling III — Commissie (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de afzet van vlees afkomstig van runderen die niet ouder zijn dan 12 maanden (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Herschikking) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees surveillancebevel in procedures tussen EU-lidstaten in afwachting van het proces (COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 met betrekking tot drijfnetten (COM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 68/89/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen der lidstaten ten aanzien van de indeling van onbewerkt hout (COM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2006 - Afdeling III – Commissie (SEC(2006)1063 - C6-0324/2006 - 2006/2243(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Bulgarije betreffende de deelneming van Bulgarije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (COM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende de deelneming van Roemenië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (COM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije betreffende de deelneming van Turkije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (COM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (COM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Tenuitvoerlegging van het communautaire Lissabonprogramma - Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM, CULT, ITRE

Juridische mededeling - Privacybeleid