Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2006)0500 - C6-0335/2006 - 2006/0172(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

BUDG, ITRE

- Návrh nariadenia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 na rozpočtový rok 2006 - Oddiel III — Komisia (13561/2006 - C6-0333/2006 - 2006/2202(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady o obchodovaní s mäsom z hovädzieho dobytka vo veku maximálne dvanástich mesiacov (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD))

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Návrh rámcového rozhodnutia Rady o európskom príkaze na dohľad v predsúdnom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie (COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 týkajúce sa unášaných sietí (COM(2006)0511 - C6-0327/2006 - 2006/0169(CNS))

pridelené

gestorský :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD))

pridelené

gestorský :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje smernica Rady 68/89/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva (COM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))

pridelené

gestorský :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 38/2006 - Oddiel III - Komisia (SEC(2006)1063 - C6-0324/2006 - 2006/2243(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o identifikácii ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) (COM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Bulharskej republiky o účasti Bulharska na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (COM(2006)0255 - C6-0322/2006 - 2006/0095(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom o účasti Rumunska na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (COM(2006)0256 - C6-0321/2006 - 2006/0087(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Tureckej republiky o účasti Turecka na práci Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (COM(2006)0257 - C6-0320/2006 - 2006/0089(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 92/49/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení akciových podielov vo finančnom sektore (COM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Implementácia Lisabonského programu Spoločenstva - Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))

pridelené

gestorský :

EMPL

stanovisko :

FEMM, CULT, ITRE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia