Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0282/2006

Συζήτηση :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες

3. Ίδρυση Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης * - Οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A6-0306/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Kinga Gál παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0306/2006).

Η Magda Kósáné Kovács παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0282/2006).

Παρεμβαίνουν οι Cem Özdemir (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Hubert Pirkerκαι Ona Juknevičienė.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernat Joan i Marí, Jiří Maštálka, Bogdan Pęk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Bogusław Sonik, Andrzej Jan Szejna, Anneli Jäätteenmäki, Erik Meijer, Roger Knapman, Alessandro Battilocchio, Reinhard Rack, Józef Pinior, Kinga Gál, Magda Kósáné Kovács και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.10.2006 και σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.10.2006.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.40 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.05 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου