Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0016(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0296/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0296/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0399

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες

7.7. Συμφωνία ΕΚ/Ουρουγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών [COM(2006)0064 - C6-0249/2006 - 2006/0016(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0296/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0399)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου