Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0282/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0282/2006

Συζήτηση :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες

7.23. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) * (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2005)0280 - C6-0289/2005 - 2005/0125(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magda Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0415)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνει η Magda Kósáné Kovács (εισηγήτρια), η οποία ζητεί από τον Franco Frattini (Αντιπρόεδρο της Επιτροπής) να διευκρινίσει τη θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών. Επειδή ο τελευταίος αναφέρει ότι η Επιτροπή επιθυμεί να εξετάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το θέμα ώστε να καταλήξει σε συμβιβασμό με το Συμβούλιο, η Magda Kósáné Kovács ζητεί την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφο 2, του κανονισμού.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το αίτημα της εισηγήτριας.

Το θέμα θεωρείται ότι έχει αναπεμφθεί για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Πριν την ψηφοφορία, η Magda Kósáné Kovács διευκρινίζει την διατύπωση της αιτιολογικής σκέψεως 3α.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου