Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Ίδρυση Οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης * - Οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση * (συζήτηση)
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συμφωνία ΕΚ-Βουλγαρίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Συμφωνία ΕΚ-Ρουμανίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Συμφωνία ΕΚ-Τουρκίας: συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία ΕΚ/Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία ΕΚ/Αυστραλίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συμφωνία ΕΚ/Νέας Ζηλανδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Συμφωνία ΕΚ/Ουρουγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.11.Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.12.Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.13.Δικαίωμα εκμίσθωσης, δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.14.Καταπολέμηση της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.15.Γλυκόζη και λακτόζη (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.16.Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.17.Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.18.Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.19.Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2 και άλλες ειδικές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)
  
7.20.Έκτακτη οικονομική συνδρομή της Κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο * (ψηφοφορία)
  
7.21.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης * (ψηφοφορία)
  
7.22.Ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (ψηφοφορία)
  
7.23.Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) * (ψηφοφορία)
  
7.24.Μελλοντική δράση στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)
  
7.25.Η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων (2006-2010) (ψηφοφορία)
  
7.26.Συνέχεια της έκθεσης για τον ανταγωνισμό στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  
7.27.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης (ψηφοφορία)
  
7.28.Τομέας των φρούτων με σαρκώδεις καρπούς και των κερασιών που προορίζονται για μεταποίηση (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 14.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (145 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (524 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (908 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (84 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (198 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (340 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου