Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2018B(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0356/2006

Συζήτηση :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0452

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

14. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2007 (τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 και την διορθωτική επιστολή - αριθ. 1/2007 (5733/2006 – SEC(2006)0762), στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα III, Επιτροπή [C6 0299/2006 – 2006/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: James Elles (A6-0358/2006)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII (A), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα VIII (B), Ευρωπαϊκός Ελεγκτής Προστασίας Δεδομένων [C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Louis Grech (A6-0356/2006)

Ο James Elles παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0358/2006).

Ο Louis Grech παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0356/2006).

Παρεμβαίνουν οι Ulla-Maj Wideroos (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνει o István Szent-Iványi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jürgen Schröder (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Ona Juknevičienė (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Neena Gill (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bill Newton Dunn (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Anne E. Jensen (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Marian Harkin (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marc Tarabella (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Rosa Miguélez Ramos (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Helga Trüpel (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Gérard Deprez (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Carlos Carnero González (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Piia-Noora Kauppi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Alexandra Dobolyi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Ville Itälä, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Janusz Lewandowski, Giovanni Pittella, Kyösti Virrankoski, Gérard Onesta, Διαμάντω Μανωλάκου, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michael Henry Nattrass, Hans-Peter Martin και Ingeborg Gräßle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nathalie Griesbeck, Pedro Guerreiro, Liam Aylward, Hélène Goudin, Jean-Claude Martinez, Αντώνης Σαμαράς, Vladimír Maňka, Markus Ferber, Szabolcs Fazakas, Simon Busuttil, Κατερίνα Μπατζελή, László Surján, Herbert Bösch και Salvador Garriga Polledo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 και σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.05 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 5.30 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου