Indeks 
Protokol
PDF 212kWORD 126k
Onsdag den 25. oktober 2006 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Fredsprocessen i Spanien (forhandling)
 4.Resultaterne fra det uformelle topmøde mellem stats- og regeringscheferne (Lahti, den 20. oktober 2006) (forhandling)
 5.Højtideligt møde - Ungarn
 6.Afstemningstid
  
6.1.Fredsprocessen i Spanien (afstemning)
  
6.2.Europæisk betalingspåbudsprocedure ***II (afstemning)
  
6.3.Programmet "Aktive unge" (2007-2013) ***II (afstemning)
  
6.4.Livslang læring ***II (afstemning)
  
6.5.Programmet "Europa for borgerne" (2007-2013) ***II (afstemning)
  
6.6.Begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater ***I (afstemning)
  
6.7.Anden generation af Schengen-informationssystemet (forordning) ***I (afstemning)
  
6.8.Registreringsmyndigheders adgang til SIS II ***I (afstemning)
  
6.9.Anden generation af Schengen-informationssystemet (afgørelse) * (afstemning)
  
6.10.Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland efter drabet på journalisten Anna Politkovskaja (afstemning)
  
6.11.Brystkræft inden for Den Europæiske Union (afstemning)
  
6.12.Handelsbeskyttelsesforanstaltninger (2004) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Velkomstord
 11.Moldova (Transnistrien), Georgien (Sydossetien) (forhandling)
 12.Eksport af farligt affald til Afrika - Strafferetlig beskyttelse af miljøet (forhandling)
 13.Euro-Middelhavsassocieringsaftalen EF/Syrien (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Nairobi-konferencen om klimaændringer (forhandling)
 16.Transport ad indre vandveje (forhandling)
 17.Offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncesssioner (forhandling)
 18.Udstationering af arbejdstagere (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. De politiske gruppers sammensætning

Paweł Bartłomiej Piskorski havde tilsluttet sig ALDE-Gruppen pr. 23.10.2006.


3. Fredsprocessen i Spanien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Fredsprocessen i Spanien

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, og James Hugh Allister, løsgænger.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Françoise Grossetête for PPE-DE-Gruppen om fredsprocessen i Spanien (B6-0526/2006)

- Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen om fredsprocessen i Spanien (B6-0527/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 25.10.2006.


4. Resultaterne fra det uformelle topmøde mellem stats- og regeringscheferne (Lahti, den 20. oktober 2006) (forhandling)

Beretning fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen: Resultaterne fra det uformelle topmøde mellem stats- og regeringscheferne (Lahti, den 20. oktober 2006)

Matti Vanhanen (formand for Rådet) forelagde Det Europæiske Råds beretning.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ville Itälä for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, og Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
næstformand

Talere: Brian Crowley for UEN-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Ryszard Czarnecki, løsgænger, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Claude Turmes, Ilda Figueiredo, Mirosław Mariusz Piotrowski og Mario Borghezio.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
næstformand

Talere: Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Inese Vaidere, Georgios Karatzaferis, Philip Claeys, Margie Sudre, Riitta Myller, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Francisco José Millán Mon, Martine Roure, Henrik Lax, Herbert Reul, Csaba Sándor Tabajdi, Šarūnas Birutis, Jacek Protasiewicz, Stavros Lambrinidis, Alexander Lambsdorff, Piia-Noora Kauppi, Nicola Zingaretti, Nikolaos Vakalis, Andres Tarand, Josef Zieleniec, Bernard Poignant, Rihards Pīks, Matti Vanhanen og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 12.00 i afventning af det højtidelige møde og genoptaget kl. 12.05.)


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

5. Højtideligt møde - Ungarn

Fra kl. 12.05 til 12.25 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af et besøg af László Sólyom, Republikken Ungarns præsident.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Talere: Gérard Onesta, der anmodede om, at afstemningstiden påbegyndtes på det fastsatte tidspunkt, dvs. kl. 12.30, Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, der begge støttede denne anmodning, og Véronique De Keyser om et teknisk spørgsmål.


6.1. Fredsprocessen i Spanien (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0526/2006 og B6-0527/2006/rev

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0526/2006

Forkastet

Talere:

- Cristiana Muscardini meddelte, at den endelige udgave af beslutningsforslag B6-0527/2006/rev ikke forelå på alle sprog, og at denne tekst derfor i henhold til forretningsordenens artikel 136 og 138 ikke kunne sættes under afstemning (formanden svarede, at teksten forelå på alle sprog, og at man derfor kunne påbegynde afstemningen).

- Mirosław Mariusz Piotrowski meddelte, at man i forbindelse med afstemningen om beslutningsforslag B6-0526/2006 ifølge afstemningslisten først skulle have stemt om det ændringsforslag 1 ved håndsoprækning - og ikke, som det var tilfældet, direkte ved eletronisk afstemning - og derefter om beslutningsforslaget ved navneopråb.

- Alejo Vidal-Quadras, der støttede Mirosław Mariusz Piotrowskis synspunkt, mente for det første, at visse medlemmer var blevet vildledt på grund af fremgangsmåden under afstemningen, og for det andet, at teksten i den endelige udgave af beslutningsforslag B6-0527/2006/rev indeholdt betydelige ændringer, og at den fulgte procedure ikke var i overensstemmelse med forretningsordenen (formanden svarede, at afstemningen om ændringsforslag 1 ikke havde fundet sted ved navneopråb, men elektronisk kontrol, og at formanden i øvrigt var kompetent til at anvende forretningsordenen).

- Martin Schulz for PSE-Gruppen var af den opfattelse, at forretningsordenen var blevet fulgt, og opfordrede formanden til at fortsætte afstemningen og sætte beslutningsforslag B6-0527/2006/rev under afstemning.

- Avril Doyle, der nævnte muligheden af en interessekonflikt mellem formanden og afviklingen af afstemningen.

- Ignasi Guardans Cambó, der gjorde opmærksom på, at PSE-Gruppen ikke var de eneste, der havde underskrevet beslutningsforslag B6-0527/2006/rev, men at der var tale om et fælles beslutningsforslag.

- Kathy Sinnott meddelte, at hun for sit vedkommende var blevet bragt på vildspor på grund af afviklingen af afstemningen og derfor ikke havde været i stand til at afgive sin stemme i den ønskede retning.

- Bogdan Pęk anmodede om, at beslutningsforslag B6-0526/2006 blev sat under fornyet afstemning.

- Daniel Cohn-Bendit protesterede kraftigt mod Avril Doyles bemærkning og opfordrede formanden for PPE-DE-Gruppen til at udtale sig herom.

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra støttede Alejo Vidal-Quadras bemærkninger og henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 159, stk. 1 og 2.

- Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen understregede, at formandens integritet på ingen måde kunne drages i tvivl, men var af den opfattelse, at der forud for afstemningen havde hersket en vis forvirring, og han opfordrede derfor formanden til at sætte forslaget under fornyet afstemning.

Formanden meddelte, at han straks ville rådføre sig med de kompetente instanser og derefter træffe en afgørelse i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166, stk. 4.

Efter at have rådført sig traf formanden følgende afgørelse:

- da den endelige udgave af beslutningsforslag B6-0527/2006/rev forelå i alle sprogudgaver, kunne den sættes under afstemning

- da visse medlemmer var kommet i vildrede i forbindelse med afstemningen om beslutningsforslag B6-0526/2006, ville denne afstemning blive gentaget og ville erstatte og annulere den tidligere afstemning.

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0526/2006

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0527/2006/rev

Vedtaget (P6_TA(2006)0439)

FORSÆDE: Antonios TRAKATELLIS
næstformand

Talere: Cristiana Muscardini og Monica Frassoni om afviklingen af den foregående afstemning.


6.2. Europæisk betalingspåbudsprocedure ***II (afstemning)

Henstilling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure [07535/3/2006 - C6-0227/2006 - 2004/0055(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Arlene McCarthy (A6-0316/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) tog ordet for at uddybe Rådets holdning.

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2006)0440)

Indlæg til afstemningen:

- Inden afstemningen havde Arlene McCarthy (ordfører) foreslået, at der først blev stemt om ændringsforslag 4.


6.3. Programmet "Aktive unge" (2007-2013) ***II (afstemning)

Henstilling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af programmet "Aktive unge" for perioden 2007-2013 [06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Lissy Gröner (A6-0341/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2006)0441)


6.4. Livslang læring ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring [06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Doris Pack (A6-0344/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2006)0442)


6.5. Programmet "Europa for borgerne" (2007-2013) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) [09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Hannu Takkula (A6-0342/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2006)0443)


6.6. Begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater (ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF) [KOM(2005)0618 - C6-0418/2005 - 2005/0244(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Carl Schlyter (A6-0251/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0444)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0444)


6.7. Anden generation af Schengen-informationssystemet (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2005)0236 - C6-0174/2005 - 2005/0106(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A6-0355/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) tog ordet for at uddybe Rådets holdning.

Godkendt (P6_TA(2006)0445)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0445)


6.8. Registreringsmyndigheders adgang til SIS II ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer [KOM(2005)0237 - C6-0175/2005 - 2005/0104(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A6-0354/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P6_TA(2006)0446)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0446)

Indlæg til afstemningen:

- Carlos Coelho (ordfører) inden afstemningen.


6.9. Anden generation af Schengen-informationssystemet (afgørelse) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2005)0230 - C6-0301/2005 - 2005/0103(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A6-0353/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P6_TA(2006)0447)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0447)


6.10. Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland efter drabet på journalisten Anna Politkovskaja (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 og B6-0536/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0531/2006

(erstatter B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 og B6-0536/2006):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen

Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen

Marielle De Sarnez og Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen

Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen

Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński og Adam Jerzy Bielan for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2006)0448)


6.11. Brystkræft inden for Den Europæiske Union (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0528/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0449)


6.12. Handelsbeskyttelsesforanstaltninger (2004) (afstemning)

Betænkning: Årsberetning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om de antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger som tredjelande har anvendt over for EU (2004) [2006/2136(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Cristiana Muscardini (A6-0243/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0450)

Indlæg til afstemningen:

- Cristiana Muscardini (ordfører) inden afstemningen.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Fredsprocessen i Spanien: - B6-0526/2006, B6-0527/2006: Bernat Joan i Marí, Josu Ortuondo Larrea, Gérard Onesta, Raül Romeva i Rueda, Pál Schmitt, Alexander Lambsdorff, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Jean-Louis Bourlanges, for en personlig bemærkning efter det foregående indlæg, og Koenraad Dillen, der svarede, Jean-Louis Bourlanges, Rosa Díez González

Betænkning: Hannu Takkula - A6-0342/2006: Philip Claeys

Betænkning: Carlos Coelho - A6-0353/2006, A6-0354/2006, A6-0355/2006: Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer

Betænkning: Cristiana Muscardini - A6-0243/2006: Andreas Mölzer


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

°
° ° °

Forslag til beslutning om fredsprocessen i Spanien (B6-0526/2006)

Christine De Veyrac havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om dette beslutningsforslag.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Christel Schaldemose var til stede, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Republikken Moldova under ledelse af Igor Dodon, økonomi- og handelsminister, som havde taget plads i den officielle loge.


11. Moldova (Transnistrien), Georgien (Sydossetien) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Moldova (Transnistrien), Georgien (Sydossetien)

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen, Alessandro Battilocchio, løsgænger, Vytautas Landsbergis, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Bernd Posselt, Marianne Mikko, Tatjana Ždanoka, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ryszard Czarnecki, Paula Lehtomäki og Benita Ferrero-Waldner.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Moldova (Transnistrien)

- Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen om folkeafstemningen om uafhængighed i Transnistrien i Republikken Moldova (B6-0539/2006)

- Adam Jerzy Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański og Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen om Transnistrien (B6-0540/2006)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam og Vytautas Landsbergis for PPE-DE-Gruppen om Moldova (Transnistrien) (B6-0541/2006)

- Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen om Transnistrien (B6-0546/2006)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda og Marianne Mikko for PSE-Gruppen om Transnistrien (B6-0551/2006)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen om Moldova (Transnistrien) (B6-0552/2006).

Georgien (Sydossetien)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Sydossetien (B6-0537/2006)

- Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Jerzy Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Mogens N.J. Camre for UEN-Gruppen om situationen i Sydossetien (B6-0538/2006)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis for PPE-DE-Gruppen om Sydossetien, Abkhasien og krisen mellem Georgien og Rusland (B6-0542/2006)

- Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Sydossetien (B6-0547/2006)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen om Georgien (B6-0550/2006)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax for ALDE-Gruppen om Georgien (Sydossetien) (B6-0553/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 og punkt 6.7 i protokollen af 26.10.2006.


12. Eksport af farligt affald til Afrika - Strafferetlig beskyttelse af miljøet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Eksport af farligt affald til Afrika

Mundtlig forespørgsel (O-0067/2006) af Karl-Heinz Florenz for ENVI til Rådet: Strafferetlig beskyttelse af miljøet (B6-0438/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0068/2006) af Karl-Heinz Florenz for ENVI til Kommissionen: Strafferetlig beskyttelse af miljøet (B6-0439/2006)

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Karl-Heinz Florenz(stiller) begrundede de mundtlige forespørgsler.

Talere: John Bowis for PPE-DE-Gruppen, Margrietus van den Berg for PSE-Gruppen, Danutė Budreikaitė for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Louis, Dorette Corbey, Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Ria Oomen-Ruijten, Paula Lehtomäki og Stavros Dimas.

Eksport af farligt affald til Afrika

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter og Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0545/2006)

- Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni og Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0571/2006)

- Johannes Blokland og Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppenom eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0572/2006)

- Roberta Angelilli for UEN-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0573/2006)

- Jules Maaten, Danutė Budreikaitė og Fiona Hall for ALDE-Gruppen om eksport af giftigt affald til Afrika (B6-0574/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg og Dorette Corbey for PSE-Gruppen om overførsel af giftigt affald til Afrika (B6-0575/2006)

- John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell og James Nicholson for PPE-DE-Gruppen om overførsel af giftigt affald til Afrika (B6-0576/2006).

Strafferetlig beskyttelse af miljøet

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Karl-Heinz Florenz og Ria Oomen-Ruijten for ENVI om opfølgningen af Parlamentets udtalelse om miljøbeskyttelse: bekæmpelse af kriminalitet, overtrædelser af straffeloven og sanktioner (B6-0544/2006)

- Patrick Louis, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen om opfølgning af De Europæiske Fællesskabers Domstols principdom af 13. september 2005 (B6-0577/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 og punkt 6.9 i protokollen af 26.10.2006.


13. Euro-Middelhavsassocieringsaftalen EF/Syrien (forhandling)

Betænkning: Forhandlingerne om en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side [2006/2150(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

Véronique De Keyser forelagde sin betænkning.

Talere: Paula Lehtomäki (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Hannes Swoboda.

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
næstformand

Talere: Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Paweł Bartłomiej Piskorski, løsgænger, Elmar Brok, Pierre Schapira, Gerard Batten, Charles Tannock, Panagiotis Beglitis, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Patrick Gaubert, Richard Howitt, Albert Jan Maat, Paula Lehtomäki og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 26.10.2006.


14. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0437/2006).

Formanden mindede om, at spørgetiden sluttede kl. 19.00.

Spørgsmål nr. 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Levering af tjenesteydelser og fri bevægelighed for børnefamilier.

Paula Lehtomäki (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Styrkelse af Frontex.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker og Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 3 (Sarah Ludford): Udveksling af oplysninger om pædofilidømte.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford, Manuel António dos Santos og James Hugh Allister.

Spørgsmål nr. 4 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 5 (Liam Aylward): Luftfartssektoren.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Liam Aylward, Danutė Budreikaitė og Jörg Leichtfried.

Spørgsmål nr. 6 (Seán Ó Neachtain): Det irske sprogs status.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 7 (Johan Van Hecke): Den øgede pressecensur i Kina.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Johan Van Hecke.

Spørgsmål nr. 8 (Brian Crowley): Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley og Richard Corbett.

Spørgsmål nr. 9 (Eoin Ryan): Forbindelserne mellem EU og Iran.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan.

Spørgsmål nr. 10 (Sajjad Karim): EU's handelsfremmende foranstaltninger med henblik på at skabe tillid mellem Indien og Pakistan.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sajjad Karim og Justas Vincas Paleckis.

Spørgsmål nr. 11 (Jacek Protasiewicz): Arbejdslejre og overtrædelse af arbejdstagernes rettigheder.

Paula Lehtomäki besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jacek Protasiewicz og Danutė Budreikaitė.

Bernd Posselt beklagede, at spørgetiden var blevet afkortet med en halv time og opfordrede Rådet til at blive til kl. 19.30 (formanden mindede ham om, at der var truffet afgørelse herom (punkt 13 i protokollen af 23.10.2006), men understregede, at hun også mente, at den fastsatte spørgetid i højere grad skulle overholdes).

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

15. Nairobi-konferencen om klimaændringer (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0100/2006) af Karl-Heinz Florenz for ENVI til Kommissionen: Kommissionens strategi vedrørende Nairobi-konferencen om klimaændring (COP 12 og COP/MOP 2) (B6-0440/2006)

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Avril Doyle for PPE-DE-Gruppen, Dorette Corbey for PSE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Eija-Riitta Korhola, Marios Matsakis og Stavros Dimas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Karl-Heinz Florenz for ENVI om EU's strategi for Nairobi-konferencen om klimaændringer (COP 12 og COP/MOP 2) (B6-0543/2006)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 26.10.2006.


16. Transport ad indre vandveje (forhandling)

Betænkning: Fremme af transport ad indre vandveje: Naiades, et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje [2006/2085(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

Corien Wortmann-Kool forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Etelka Barsi-Pataky for PPE-DE-Gruppen, Inés Ayala Sender for PSE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Stanisław Jałowiecki, Reinhard Rack, Renate Sommer og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 26.10.2006.


17. Offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncesssioner (forhandling)

Betænkning: Offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncesssioner [2006/2043(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

Barbara Weiler forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Werner Langen (ordfører for udtalelse fra ECON) tog ordet.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Paolo Costa (ordfører for udtalelse fra TRAN), Grażyna Staniszewska (ordfører for udtalelse fra REGI), Charlotte Cederschiöld for PPE-DE-Gruppen, Gilles Savary for PSE-Gruppen, Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Zita Pleštinská for PPE-DE-Gruppen, Evelyne Gebhardt, Ieke van den Burg, Donata Gottardi, Bernadette Vergnaud, Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 26.10.2006.


18. Udstationering af arbejdstagere (forhandling)

Betænkning: Gennemførelsen af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere [2006/2038(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006)

Elisabeth Schroedter forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Małgorzata Handzlik (ordfører for udtalelse fra IMCO), Raymond Langendries for PPE-DE-Gruppen, Anne Van Lancker for PSE-Gruppen, Ona Juknevičienė for ALDE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Milan Cabrnoch, Jan Andersson, Marian Harkin, Gabriele Zimmer, Thomas Mann, Ieke van den Burg, Jacek Protasiewicz, Proinsias De Rossa, José Albino Silva Peneda, Françoise Castex, Csaba Őry, Harald Ettl og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 26.10.2006.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 378.419/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.10.

Julian Priestley

Gérard Onesta

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Mihalache Dan, Morţun Alexandru Ioan, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik