Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 238kWORD 134k
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (συζήτηση)
 4.Aποτελέσματα της ανεπίσημης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Lahti, 20 Οκτωβρίου 2006) (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (ψηφοφορία)
  6.2.Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***II (ψηφοφορία)
  6.3.Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) ***II (ψηφοφορία)
  6.4.Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης ***II (ψηφοφορία)
  6.5.Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013) ***II (ψηφοφορία)
  6.6.Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων στο SIS ΙΙ ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (απόφαση) * (ψηφοφορία)
  6.10.Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna Politkovskaïa (ψηφοφορία)
  6.11.Καρκίνος του μαστού (ψηφοφορία)
  6.12.Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Υποδοχή
 11.Μολδαβία (Υπερδνειστερία), Γεωργία (Νότιος Οσετία) (συζήτηση)
 12.Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική - Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος (συζήτηση)
 13.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (συζήτηση)
 16.Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (συζήτηση)
 17.Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (συζήτηση)
 18.Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Paweł Bartłomiej Piskorski έχει ενταχθεί στην Ομάδα ALDE από τις 23.10.2006.


3. Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία

Οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και James Hugh Allister, μη εγγεγραμμένος.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0526/2006);

- Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0527/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2006.


4. Aποτελέσματα της ανεπίσημης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Lahti, 20 Οκτωβρίου 2006) (συζήτηση)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Aποτελέσματα της ανεπίσημης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (Lahti, 20 Οκτωβρίου 2006)

Ο Matti Vanhanen (Πρόεδρος του Συμβουλίου) παρουσιάζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ville Itälä, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Claude Turmes, Ilda Figueiredo, Mirosław Mariusz Piotrowski και Mario Borghezio.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Milan Horáček, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Inese Vaidere, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Philip Claeys, Margie Sudre, Riitta Myller, Anneli Jäätteenmäki, Γεώργιος Τούσσας, Guntars Krasts, Francisco José Millán Mon, Martine Roure, Henrik Lax, Herbert Reul, Csaba Sándor Tabajdi, Šarūnas Birutis, Jacek Protasiewicz, Σταύρος Λαμπρινίδης, Alexander Lambsdorff, Piia-Noora Kauppi, Nicola Zingaretti, Νικόλαος Βακάλης, Andres Tarand, Josef Zieleniec, Bernard Poignant, Rihards Pīks, Matti Vanhanen και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12 το μεσημέρι εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία

Από τις 12.05 μ.μ έως τις 12.25 μ.μ, το Σώμα, συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του László Sólyom, Προέδρου της Ουγγρικής Δημοκρατίας.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Παρεμβαίνουν οι Gérard Onesta, ο οποίος ζητεί η ώρα των ψηφοφοριών να αρχίσει την προβλεπόμενη ώρα, δηλαδή στις 12.30 μ.μ., Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, οι οποίοι υποστηρίζουν και οι δύο αυτό το αίτημα, και Véronique De Keyser επί ζητήματος τεχνικής φύσεως.


6.1. Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0526/2006 και B6-0527/2006/rev

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0526/2006

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνουν οι:

- Cristiana Muscardini, η οποία δηλώνει ότι η τελευταία απόδοση της προτάσεως ψηφίσματος B6-0527/2006/rev δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 138 του Κανονισμού, το εν λόγω κείμενο δεν μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία (Ο Πρόεδρος της απαντά ότι το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες και ότι ως εκ τούτου μπορεί να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία)·

- Mirosław Mariusz Piotrowski, ο οποίος δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της προτάσεως ψηφίσματος B6-0526/2006, θα έπρεπε, σύμφωνα με τον κατάλογο ψηφοφορίας, να τεθεί σε ψηφοφορία κατ' αρχάς η τροπολογία 1 με ανάταση χειρός και όχι να διεξαχθεί άμεσα ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως έγινε, κατόπιν δε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση ψηφίσματος με ονομαστική κλήση·

- Alejo Vidal-Quadras, ο οποίος, υποστηρίζοντας τις απόψεις του Mirosław Mariusz Piotrowski, θεωρεί, πρώτον, ότι ορισμένοι βουλευτές υπέπεσαν ίσως σε σφάλμα με τον τρόπο που διεξήχθη η ψηφοφορία και, δεύτερον, ότι το κείμενο της τελευταίας διατύπωσης της προτάσεως ψηφίσματος B6-0527/2006/rev περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις και ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1 δεν πραγματοποιήθηκε με ονομαστική κλήση, αλλά με ηλεκτρονική επαλήθευση και ότι ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για να εφαρμόσει τον Κανονισμό)·

- Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος θεωρεί ότι ο Κανονισμός τηρήθηκε και καλεί τον Πρόεδρο να συνεχίσει την ψηφοφορία θέτοντας την πρόταση ψηφίσματος B6-0527/2006/rev σε ψηφοφορία·

- Avril Doyle, η οποία αναφέρει την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του Προέδρου και της διεξαγωγής της ψηφοφορίας·

- Ignasi Guardans Cambó, ο οποίος διευκρινίζει ότι η Ομάδα PSE δεν είναι η μόνη υπογράφουσα της προτάσεως ψηφίσματος B6-0527/2006/rev, η οποία είναι κοινή πρόταση ψηφίσματος·

- Kathy Sinnott, η οποία δηλώνει πως, σε ό,τι την αφορά, υπέπεσε σε σφάλμα από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ψηφοφορία και, ως εκ τούτου, δεν ψήφισε όπως θα επιθυμούσε·

- Bogdan Pęk, ο οποίος ζητεί η πρόταση ψηφίσματος B6-0526/2006 να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία·

- Daniel Cohn-Bendit, ο οποίος εκφράζει την αγανάκτησή του για τις απόψεις της Avril Doyle και καλεί τον πρόεδρο της Ομάδας PPE-DE να εκφραστεί επί του θέματος·

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ο οποίος υποστηρίζει τις απόψεις του Alejo Vidal-Quadras και υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 159, παράγραφοι 1 και 2, του Κανονισμού·

- Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η ηθική ακεραιότητα του Προέδρου δεν τίθεται καθόλου σε αμφισβήτηση, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε μια κάποια σύγχυση στην αρχή της ψηφοφορίας και καλεί ως εκ τούτου τον Πρόεδρο να επαναλάβει την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα ζητήσει άμεσα τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών και ότι θα λάβει κατόπιν θέση σύμφωνα με το άρθρο 166, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Αφού προέβη στην εν λόγω διαβούλευση, ο Πρόεδρος αποφασίζει τα ακόλουθα:

- η πρόταση ψηφίσματος B6-0527/2006/rev, επειδή στην τελευταία διατύπωσή της, είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες, κρίνεται παραδεκτή και θα τεθεί, ως εκ τούτου, σε ψηφοφορία·

- η ψηφοφορία επί της προτάσεως ψηφίσματος B6-0526/2006, επειδή υπάρχει ενδεχόμενο να παρασύρθηκαν ορισμένοι βουλευτές, θα επαναληφθεί. Θα αντικαταστήσει και θα ακυρώσει την προηγούμενη ψηφοφορία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0526/2006

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0527/2006/rev

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0439)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cristiana Muscardini και Monica Frassoni, επί της διεξαγωγής της προηγούμενης ψηφοφορίας.


6.2. Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής [07535/3/2006 - C6-0227/2006 - 2004/0055(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A6-0316/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρεμβαίνει η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) για να διευκρινίσει τη θέση του Συμβουλίου.

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0440)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Πριν από την ψηφοφορία η Arlene McCarthy (εισηγήτρια) προτείνει να διεξαχθεί πρώτα η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4.


6.3. Πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (2007-2013) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» για την περίοδο 2007-2013 [06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Lissy Gröner (A6-0341/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2006)0441)


6.4. Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης [06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Doris Pack (A6-0344/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2006)0442)


6.5. Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (2007-2013) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά [09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Hannu Takkula (A6-0342/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0443)


6.6. Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων (τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου) [COM(2005)0618 - C6-0418/2005 - 2005/0244(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Carl Schlyter (A6-0251/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0444)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0444)


6.7. Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2005)0236 - C6-0174/2005 - 2005/0106(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0355/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνει η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) για να διευκρινίσει τη θέση του Συμβουλίου.

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0445)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0445)


6.8. Πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων στο SIS ΙΙ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων [COM(2005)0237 - C6-0175/2005 - 2005/0104(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0354/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0446)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0446)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Carlos Coelho (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


6.9. Δημιουργία, λειτουργία και χρήση του SIS II (απόφαση) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [COM(2005)0230 - C6-0301/2005 - 2005/0103(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A6-0353/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0447)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0447)


6.10. Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Anna Politkovskaïa (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 και B6-0536/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0531/2006

(αντικαθιστά τις B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 και B6-0536/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Marielle De Sarnez και Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński και Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0448)


6.11. Καρκίνος του μαστού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0528/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0449)


6.12. Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης των τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας [2006/2136(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Cristiana Muscardini (A6-0243/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0450)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- η Cristiana Muscardini (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία.


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία: - B6-0526/2006, B6-0527/2006: Bernat Joan i Marí, Josu Ortuondo Larrea, Gérard Onesta, Raül Romeva i Rueda, Pál Schmitt, Alexander Lambsdorff, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Jean-Louis Bourlanges, επί προσωπικού μετά την τελευταία αυτή παρέμβαση και Koenraad Dillen, ο οποίος του απαντά, Jean-Louis Bourlanges, Rosa Díez González.

Έκθεση Hannu Takkula - A6-0342/2006: Philip Claeys

Εκθέσεις Carlos Coelho - A6-0353/2006, A6-0354/2006, A6-0355/2006: Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer

Έκθεση Cristiana Muscardini - A6-0243/2006: Andreas Mölzer


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Ισπανία (B6-0526/2006)

Η Christine De Veyrac δηλώνει ότι η ηλεκτρονική της συσκευή ψηφοφορίας δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αυτής της πρότασης ψηφίσματος.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Christel Schaldemose ήταν παρούσα αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στον κατάλογο παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, υπό τον Igor Dodon, Υπουργό Οικονομίας και Εμπορίου, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


11. Μολδαβία (Υπερδνειστερία), Γεωργία (Νότιος Οσετία) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μολδαβία (Υπερδνειστερία), Γεωργία (Νότιος Οσετία)

Οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Vytautas Landsbergis, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Bernd Posselt, Marianne Mikko, Tatjana Ždanoka, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ryszard Czarnecki, Paula Lehtomäki και Benita Ferrero-Waldner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Μολδαβία (Υπερδνειστερία)

- Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία στην περιοχή της Υπερδνειστερίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (B6-0539/2006);

- Adam Jerzy Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański και Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Υπερδνειστερία (B6-0540/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam και Vytautas Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Μολδαβία (Υπερδνειστερία) (B6-0541/2006);

- Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Υπερδνειστερία (B6-0546/2006);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda και Marianne Mikko, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την Υπερδνειστερία (B6-0551/2006);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Μολδαβία (Υπερδνειστερία) (B6-0552/2006).

Γεωργία (Νότιος Οσετία)

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Νότιο Οσετία (B6-0537/2006)

- Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Jerzy Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Mogens N.J. Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη κατάσταση στη Νότιο Οσετία (B6-0538/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την Νότιο Οσετία, την Αμπχαζία και την κρίση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας (B6-0542/2006);

- Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Νότια Οσετία (B6-0547/2006);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Γεωργία (B6-0550/2006);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Γεωργία (Νότια Οσετία) (B6-0553/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 και σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


12. Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική - Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική

Προφορική ερώτηση (O-0067/2006) που κατέθεσε οKarl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Περιβαλλοντική προστασία: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και ποινές (B6-0438/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0068/2006) που κατέθεσε ο Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Περιβαλλοντική προστασία: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και ποινές (B6-0439/2006)

Οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Karl-Heinz Florenz(συντάκτης) αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Margrietus van den Berg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Louis, Dorette Corbey, Karin Scheele, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Ria Oomen-Ruijten, Paula Lehtomäki και Σταύρος Δήμας.

Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter και Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Ακτή του Ελεφαντοστού (B6-0545/2006);

- Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni και Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (B6-0571/2006);

- Johannes Blokland και Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM,σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (B6-0572/2006);

- Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (B6-0573/2006);

- Jules Maaten, Danutė Budreikaitė και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (B6-0574/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg και Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (B6-0575/2006);

- John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell και James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική (B6-0576/2006).

Ποινικά αδικήματα και ποινές στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Karl-Heinz Florenz και Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για την προστασία του περιβάλλοντος: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και κυρώσεις (B6-0544/2006);

- Patrick Louis, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην απόφαση αρχής του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (B6-0577/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 και σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


13. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ενόψει ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου [2006/2150(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

Η Véronique De Keyser παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Hannes Swoboda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Paweł Bartłomiej Piskorski, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Pierre Schapira, Gerard Batten, Charles Tannock, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Patrick Gaubert, Richard Howitt, Albert Jan Maat, Paula Lehtomäki και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0437/2006).

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η ώρα των ερωτήσεων τελειώνει στις 7 μ.μ..

Ερώτηση 1 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Παροχή υπηρεσιών και ελεύθερη μετακίνηση οικογενειών με παιδιά.

Η Paula Lehtomäki (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 2 (Manuel Medina Ortega): Ενίσχυση του Οργανισμού Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων (Frontex).

Ο Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker και Sarah Ludford.

Ερώτηση 3 (Sarah Ludford): Δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν καταδικασθέντες για παιδεραστία.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford, Manuel António dos Santos και James Hugh Allister.

Η ερώτηση 4 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 5 (Liam Aylward): Μέτρα ασφαλείας στις αεροπορικές μεταφορές.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Danutė Budreikaitė και Jörg Leichtfried.

Ερώτηση 6 (Seán Ó Neachtain): Το καθεστώς της ιρλανδικής γλώσσας.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Seán Ó Neachtain και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 7 (Johan Van Hecke): Επιτεινόμενη λογοκρισία του τύπου στην Κίνα.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Johan Van Hecke.

Ερώτηση 8 (Brian Crowley): Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Brian Crowley και Richard Corbett.

Ερώτηση 9 (Eoin Ryan): Σχέσεις ΕΕ-Ιράν.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Eoin Ryan.

Ερώτηση 10 (Sajjad Karim): Εμπορικές διευκολύνσεις της ΕΕ ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sajjad Karim και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 11 (Jacek Protasiewicz): Στρατόπεδα εργασίας και παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η Paula Lehtomäki απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jacek Protasiewicz και Danutė Budreikaitė.

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ώρα των ερωτήσεων συντομεύθηκε κατά μισή ώρα και ζητεί να παραμείνει το Συμβούλιο έως τις 7.30 μ.μ. (Η Πρόεδρος του υπενθυμίζει ότι έχει ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2006) και διευκρινίζει ότι και η ίδια επιθυμεί στο μέλλον ο προβλεπόμενος χρόνος για την ώρα των ερωτήσεων να τηρείται περισσότερο).

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

15. Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0100/2006) που κατέθεσε ο Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η στρατηγική της Επιτροπής για τη Διάσκεψη του Ναϊρόμπι για τις κλιματικές αλλαγές (CΟP 12 και CΟP/MOP 2) (B6-0440/2006)

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Μάριος Ματσάκης και Σταύρος Δήμας.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Διάσκεψη του Ναϊρόμπι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (CΟΡ 12 και CΟΡ/ΜΟΡ 2) (B6-0543/2006)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


16. Ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα "NAIADES" (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα "NAIADES" [2006/2085(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

Η Corien Wortmann-Kool παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Stanisław Jałowiecki, Reinhard Rack, Renate Sommer και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


17. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης [2006/2043(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

Η Barbara Weiler παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Werner Langen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paolo Costa (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Grażyna Staniszewska (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Charlotte Cederschiöld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gilles Savary, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, Ieke van den Burg, Donata Gottardi, Bernadette Vergnaud, Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


18. Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ για την απόσπαση εργαζομένων [2006/2038(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006)

Η Elisabeth Schroedter παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Małgorzata Handzlik (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Raymond Langendries, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Milan Cabrnoch, Jan Andersson, Marian Harkin, Gabriele Zimmer, Thomas Mann, Ieke van den Burg, Jacek Protasiewicz, Proinsias De Rossa, José Albino Silva Peneda, Françoise Castex, Csaba Őry, Harald Ettl και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2006.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 378.419/OJJE).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.10 π.μ.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Παρατηρητές

Anastase Roberta Alma, Арабаджиев Александър, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Близнашки Георги, Buruiană Aprodu Daniela, Христова Христина Велчева, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Димитров Мартин, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Иванова Иглика, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Кирилов Евгени, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Mihalache Dan, Morţun Alexandru Ioan, Папаризов Атанас Атанасов, Първанова Антония, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Szabó Károly Ferenc, Ţicău Silvia Adriana, Tîrle Radu, Вигенин Кристиан

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου