Indekss 
Protokols
PDF 218kWORD 127k
Trešdiena, 2006. gada 25. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Politisko grupu sastāvs
 3.Miera process Spānijā (debates)
 4.Neformālā valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa tikšanās rezultāti (Lahti, 2006. gada 20. oktobrī) (debates)
 5.Svinīga sēde - Ungārija
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Miera process Spānijā (balsošana)
  
6.2.Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ***II (balsošana)
  
6.3.Programma "Jaunatne darbībā" (2007.-2013. g.) ***II (balsošana)
  
6.4.Rīcības programma mūžizglītības jomā ***II (balsošana)
  
6.5.Programma "Eiropa pilsoņiem" (2007.-2013. g.) ***II (balsošana)
  
6.6.Perfluoroktāna sulfonātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi ***I (balsošana)
  
6.7.Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveide, pārvaldība un izmantošana (regula) ***I (balsošana)
  
6.8.To dienestu pieeja otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II), kuri ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu ***I (balsošana)
  
6.9.Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveide, pārvaldība un izmantošana (lēmums) * (balsošana)
  
6.10.Eiropas Savienības un Krievijas attiecības pēc žurnālistes Annas Poļitkovskas slepkavības (balsošana)
  
6.11.Krūts vēzis (balsošana)
  
6.12.Trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumi pret Kopienu (Komisijas gada zinojums - 2004. g.) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Moldova (Piedņestra), Gruzija (Dienvidosetija) (debates)
 12.Bīstamo atkritumu eksportēšana uz Āfriku - Vides krimināltiesiskā aizsardzība (debates)
 13.Eiropas un Vidusjūras valstu asociācijas nolīgums starp EK un Sīriju (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 15.Konference par klimata pārmaiņām Nairobi (debates)
 16.Integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam “Naiades” (debates)
 17.Valsts un privātā partnerība un Kopienas tiesību akti publiskā iepirkuma un koncesiju jomā (debates)
 18.Darba ņēmēju norīkošana darbā (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.05.


2. Politisko grupu sastāvs

Paweł Bartłomiej Piskorski ir pievienojies ALDE grupai, sākot no 2006. gada 23. oktobra.


3. Miera process Spānijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Miera process Spānijā.

Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā un James Hugh Allister, pie grupām nepiederošs deputāts.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Françoise Grossetête PPE-DE grupas vārdā par miera procesu Spānijā (B6-0526/2006);

- Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā par miera procesu Spānijā (B6-0527/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 25. oktobra protokola 6.1. punkts.


4. Neformālā valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa tikšanās rezultāti (Lahti, 2006. gada 20. oktobrī) (debates)

Eiropadomes ziņojums un Komisijas paziņojums: Neformālā valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa tikšanās rezultāti (Lahti, 2006. gada 20. oktobrī)

Matti Vanhanen (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) iepazīstināja ar Eiropadomes ziņojumu.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Ville Itälä PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā un Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Brian Crowley UEN grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Ryszard Czarnecki, pie grupām nepiederošs deputāts, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Claude Turmes, Ilda Figueiredo, Mirosław Mariusz Piotrowski un Mario Borghezio.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Inese Vaidere, Georgios Karatzaferis, Philip Claeys, Margie Sudre, Riitta Myller, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Francisco José Millán Mon, Martine Roure, Henrik Lax, Herbert Reul, Csaba Sándor Tabajdi, Šarūnas Birutis, Jacek Protasiewicz, Stavros Lambrinidis, Alexander Lambsdorff, Piia-Noora Kauppi, Nicola Zingaretti, Nikolaos Vakalis, Andres Tarand, Josef Zieleniec, Bernard Poignant, Rihards Pīks, Matti Vanhanen un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.

(Plenārsēdi pārtrauca plkst. 12.00 pirms svinīgās sēdes sākuma un atsāka plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

5. Svinīga sēde - Ungārija

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.25 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar Ungārijas Republikas prezidenta László Sólyom vizīti.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Uzstājās: Gérard Onesta, kurš prasīja, lai balsošanas laiks sāktos paredzētajā laikā, proti, plkst. 12.30, Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, kuri izteica atbalstu šim pieprasījumam, un Véronique De Keyser par tehniskas dabas jautājumu.


6.1. Miera process Spānijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0526/2006 un B6-0527/2006/rev.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0526/2006

Noraidīts.

Uzstājās:

- Cristiana Muscardini, kura paziņoja, ka rezolūcijas B6-0527/2006/rev pēdējā versija nav pieejama visās valodās un ka tādējādi saskaņā ar Reglamenta 136. un 138. pantu par šo tekstu nevar balsot (sēdes vadītājs viņai atbildēja, ka teksts ir pieejams visās valodās un ka balsošanu var sākt);

- Mirosław Mariusz Piotrowski, kurš paziņoja, ka, balsojot par rezolūcijas priekšlikumu B6-0526/2006, saskaņā ar balsošanas sarakstu sākumā par 1. grozījumu vajadzēja balsot, paceļot roku, nevis balsot elektroniski, kā tas tika darīts, pēc tam par rezolūcijas priekšlikumu vajadzēja balsot pēc saraksta;

- Alejo Vidal-Quadras, kurš pievienojās Mirosław Mariusz Piotrowski teiktajam un uzskata, ka, pirmkārt, dažus deputātus maldināja balsošanas norise, otrkārt, rezolūcijas priekšlikuma B6-0527/2006/rev pēdējā versijā ir iekļauti būtiski grozījumi un ka piemērotā procedūra neatbilst Reglamentam (sēdes vadītājs - Parlamenta priekšsēdētājs viņam atbildēja, ka par 1. grozījumu balsoja nevis pēc saraksta, bet gan elektroniski un ka Parlamenta priekšsēdētājs ir pilnvarots piemērot Reglamentu);

- Martin Schulz PSE grupas vārdā, kurš pauda uzskatu, ka Reglaments tika ievērots, un aicināja sēdes vadītāju turpināt balsošanu un izvirzīt balsošanai rezolūcijas priekšlikumu B6-0527/2006/rev;

- Avril Doyle, kura izteica varbūtību, ka Parlamenta priekšsēdētājam, vadot šo balsošanu, varētu būt interešu konflikts;

- Ignasi Guardans Cambó, kurš precizēja, ka PSE grupa nav vienīgā politiskā grupa, kas parakstīja rezolūcijas priekšlikumu B6-0527/2006/rev un ka tā ir kopīga rezolūcija;

- Kathy Sinnott, kura paziņoja, ka balsošanas norise viņu ir maldinājusi un tāpēc viņa nav varējusi nobalsot tā, kā bija paredzējusi;

- Bogdan Pęk, kurš prasīja, lai par rezolūcijas priekšlikumu B6-0526/2006 balsotu no jauna;

- Daniel Cohn-Bendit, kurš dedzīgi iebilda pret Avril Doyle izteikumiem un aicināja PPE-DE grupas priekšsēdētāju izteikties par šo jautājumu;

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kurš pievienojās Alejo Vidal-Quadras teiktajam un atgādināja Reglamenta 159. panta 1. un 2. punkta noteikumus;

- Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā, kurš uzsvēra, ka Parlamenta priekšsēdētāja godīgums nekādā gadījumā netiek apstrīdēts, taču uzskata, ka balsošanas sākumā valdīja zināma neskaidrība, tāpēc viņš aicināja sēdes vadītāju noteikt, ka jābalso no jauna.

Parlamenta priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš nekavējoties apspriedīsies ar kompetentajiem dienestiem un pēc tam pieņems lēmumu saskaņā ar Reglamenta 166. panta 4. punktu.

Pēc apspriedes Parlamenta priekšsēdētājs pieņēma šādu lēmumu:

- tā kā rezolūcijas priekšlikuma B6-0527/2006/rev pēdējā versija bija pieejama visās valodās, rezolūcijas priekšlikums ir pieņemams un tādējādi par to notiks balsošana;

- tā kā balsošanas norise attiecībā uz rezolūcijas priekšlikumu B6-0526/2006 varēja maldināt dažus deputātus, balsošanu atkārtos. Tā aizstās un anulēs iepriekšējo balsošanu.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0526/2006

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0527/2006/rev

Pieņemts (P6_TA(2006)0439).

SĒDI VADA: Antonios TRAKATELLIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Cristiana Muscardini un Monica Frassoni, kuras izteicās par iepriekšējās balsošanas norisi.


6.2. Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ***II (balsošana)

Ieteikums attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru [07535/3/2006 - C6-0227/2006 - 2004/0055(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Arlene McCarthy (A6-0316/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Uzstājās Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), lai precizētu Padomes nostāju.

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2006)0440)

Par balsojumu uzstājās:

- Pirms balsošanas Arlene McCarthy (referente) ierosināja vispirms balsot par 4. grozījumu.


6.3. Programma "Jaunatne darbībā" (2007.-2013. g.) ***II (balsošana)

Ieteikums par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemto lēmumu par programmas “Jaunatne darbībā” īstenošanu no 2007. līdz 2013. gadam [06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Lissy Gröner (A6-0341/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2006)0441).


6.4. Rīcības programma mūžizglītības jomā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā [06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Doris Pack (A6-0344/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2006)0442).


6.5. Programma "Eiropa pilsoņiem" (2007.-2013. g.) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību [09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Hannu Takkula (A6-0342/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2006)0443).


6.6. Perfluoroktāna sulfonātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par perfluoroktāna sulfonātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (Padomes Direktīvas 76/769/EEK grozījumi) [COM(2005)0618 - C6-0418/2005 - 2005/0244(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Carl Schlyter (A6-0251/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0444)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0444).


6.7. Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveide, pārvaldība un izmantošana (regula) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, pārvaldību un izmantošanu [COM(2005)0236 - C6-0174/2005 - 2005/0106(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A6-0355/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), lai precizētu Padomes nostāju.

Apstiprināts (P6_TA(2006)0445).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0445).


6.8. To dienestu pieeja otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II), kuri ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmai (SIS II) [COM(2005)0237 - C6-0175/2005 - 2005/0104(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A6-0354/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P6_TA(2006)0446).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0446)

Par balsojumu uzstājās:

- Carlos Coelho (referents) pirms balsošanas.


6.9. Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveide, pārvaldība un izmantošana (lēmums) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par otrā paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, pārvaldību un izmantošanu [COM(2005)0230 - C6-0301/2005 - 2005/0103(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A6-0353/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P6_TA(2006)0447).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0447).


6.10. Eiropas Savienības un Krievijas attiecības pēc žurnālistes Annas Poļitkovskas slepkavības (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 un B6-0536/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0531/2006

aizstāj B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 un B6-0536/2006).

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā,

Jan Marinus Wiersma un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā,

Marielle De Sarnez un Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,

Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński un Adam Bielan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0448).


6.11. Krūts vēzis (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0528/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0449).


6.12. Trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumi pret Kopienu (Komisijas gada zinojums - 2004. g.) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumiem pret Kopienu (2004. g.) [2006/2136(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Cristiana Muscardini (A6-0243/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0450).

Par balsojumu uzstājās:

- Cristiana Muscardini (referente) pirms balsošanas.


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Miera process Spānijā - B6-0526/2006, B6-0527/2006: Bernat Joan i Marí, Josu Ortuondo Larrea, Gérard Onesta, Raül Romeva i Rueda, Pál Schmitt, Alexander Lambsdorff, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Jean-Louis Bourlanges, kas sniedza personisku paziņojumu par iepriekšējo uzstāšanos un Koenraad Dillen, kas viņam atbildēja, Jean-Louis Bourlanges, Rosa Díez González;

Hannu Takkula ziņojums A6-0342/2006: Philip Claeys;

Carlos Coelho ziņojumi A6-0353/2006, A6-0354/2006, A6-0355/2006: Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer;

Cristiana Muscardini ziņojums A6-0243/2006: Andreas Mölzer.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Rezolūcijas priekšlikums par miera procesu Spānijā (B6-0526/2006).

Christine De Veyrac norādīja, ka balsojumā par šo rezolūciju viņas balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Christel Schaldemose piedalījās sēdē, taču viņas vārda nav apmeklējumu reģistrā.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Moldāvijas Republikas valdības delegāciju, kuru vadīja ekonomikas un tirdzniecības ministrs Igor Dodon un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


11. Moldova (Piedņestra), Gruzija (Dienvidosetija) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Moldova (Piedņestra), Gruzija (Dienvidosetija).

Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński UEN grupas vārdā, Alessandro Battilocchio, pie grupām nepiederošs deputāts, Vytautas Landsbergis, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Bernd Posselt, Marianne Mikko, Tatjana Ždanoka, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ryszard Czarnecki, Paula Lehtomäki un Benita Ferrero-Waldner.

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Moldova (Piedņestra)

- Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā par Moldovu (Piedņestru) (B6-0539/2006);

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański un Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā par Piedņestru (B6-0540/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam un Vytautas Landsbergis PPE-DE grupas vārdā par Moldovu (Piedņestru) (B6-0541/2006);

- Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā par Piedņestru (B6-0546/2006);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda un Marianne Mikko PSE grupas vārdā par Piedņestru (B6-0551/2006);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax un Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā par Moldovu (Piedņestra) (B6-0552/2006).

Gruzija (Dienvidosetija)

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā par stāvokli Dienvidosetijā (B6-0537/2006);

- Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Mogens N.J. Camre UEN grupas vārdā par stāvokli Dienvidosetijā (B6-0538/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis PPE-DE grupas vārdā par Dienvidosetiju, Abhāziju un krīzi Gruzijas un Krievijas attiecībās (B6-0542/2006);

- Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā par stāvokli Dienvidosetijā (B6-0547/2006);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā par Gruziju (B6-0550/2006);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax ALDE grupas vārdā par Gruziju (Dienvidosetija) (B6-0553/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 26. oktobra protokola 6.6. punkts un 6.7. punkts.


12. Bīstamo atkritumu eksportēšana uz Āfriku - Vides krimināltiesiskā aizsardzība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi:

Bīstamo atkritumu eksportēšana uz Āfriku.

Mutisks jautājums (O-0067/2006), ko uzdeva Karl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā Padomei: Vides aizsardzība: noziedzības apkarošana, kriminālpārkāpumi un sodi (B6-0438/2006).

Mutisks jautājums (O-0068/2006), ko uzdeva Karl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vides aizsardzība: noziedzības apkarošana, kriminālpārkāpumi un sodi (B6-0439/2006).

Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Karl-Heinz Florenz(autors) izvērsa mutiskos jautājumus.

Uzstājās: John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā, Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Louis, Dorette Corbey, Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Ria Oomen-Ruijten, Paula Lehtomäki un Stavros Dimas.

Bīstamo atkritumu eksportēšana uz Āfriku

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter un Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā par bīstamo atkritumu eksportēšanu uz Āfriku (B6-0545/2006);

- Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni un Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā par bīstamo atkritumu eksportēšanu uz Āfriku (B6-0571/2006);

- Johannes Blokland un Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā par bīstamo atkritumu eksportēšanu uz Āfriku (B6-0572/2006);

- Roberta Angelilli UEN grupas vārdā par bīstamo atkritumu eksportēšanu uz Āfriku (B6-0573/2006);

- Jules Maaten, Danutė Budreikaitė un Fiona Hall ALDE grupas vārdā par bīstamo atkritumu eksportēšanu uz Āfriku (B6-0574/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg un Dorette Corbey PSE grupas vārdā par bīstamo atkritumu eksportēšanu uz Āfriku (B6-0575/2006);

- John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell un James Nicholson PPE-DE grupas vārdā par bīstamo atkritumu eksportēšanu uz Āfriku (B6-0576/2006).

Vides krimināltiesiskā aizsardzība

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Karl-Heinz Florenz un Ria Oomen-Ruijten ENVI komitejas vārdā par papildu pasākumiem saistībā ar Parlamenta atzinumu par vides aizsardzību — noziegumu apkarošana, noziedzīgu nodarījumu pazīmes un sankcijas (B6-0544/2006);

- Patrick Louis, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā par Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 13. septembra sprieduma par principu sekām (B6-0577/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 26. oktobra protokola 6.8. punkts un 6.9. punkts.


13. Eiropas un Vidusjūras valstu asociācijas nolīgums starp EK un Sīriju (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses [2006/2150(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Véronique De Keyser (A6-0334/2006).

Véronique De Keyser iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Hannes Swoboda.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Paweł Bartłomiej Piskorski, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Pierre Schapira, Gerard Batten, Charles Tannock, Panagiotis Beglitis, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Patrick Gaubert, Richard Howitt, Albert Jan Maat, Paula Lehtomäki un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 26. oktobra protokola 6.10. punkts.


14. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0437/2006).

Sēdes vadītāja atgādināja, ka jautājumu laiks beigsies plkst. 19.00.

Jautājums Nr. 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pakalpojumu un pārvietošanās brīvības nodrošināšana ģimenēm ar bērniem.

Paula Lehtomäki (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 2 (Manuel Medina Ortega): FRONTEX efektivitātes palielināšana.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker un Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 3 (Sarah Ludford): Informācijas apmaiņa par pedofilijas noziegumos notiesātajām personām

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sarah Ludford, Manuel António dos Santos un Jim Allister.

Jautājums Nr. 4 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 5 (Liam Aylward): Aviācijas nozare.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward, Danutė Budreikaitė un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 6 (Seán Ó Neachtain): Īru valodas statuss.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 7 (Johan Van Hecke): Preses cenzūras pastiprināšanās Ķīnā.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Johan Van Hecke.

Jautājums Nr. 8 (Brian Crowley): ES Pamattiesību aģentūra.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Brian Crowley un Richard Corbett.

Jautājums Nr. 9 (Eoin Ryan): ES un Irānas attiecības.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Eoin Ryan.

Jautājums Nr. 10 (Sajjad Karim): ES tirdzniecības atvieglojumi kā pasākums, lai veicinātu Indijas un Pakistānas savstarpējo uzticēšanos.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sajjad Karim un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 11 (Jacek Protasiewicz): Darba nometnes un darbinieku tiesību pārkāpumi.

Paula Lehtomäki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jacek Protasiewicz un Danutė Budreikaitė.

Uzstājās Bernd Posselt, kurš pauda nožēlu par to, ka jautājumu laiks tika saīsināts par pusstundu, un prasīja, lai Padomes pārstāvji uzkavējas līdz plkst. 19.30 (sēdes vadītāja viņam atgādināja, ka šajā sakarā tika pieņemts lēmums (2006. gada 23. oktobra protokola 13. punkts), un precizēja, ka arī viņa pati vēlētos, lai turpmāk vairāk respektētu jautājumiem atvēlēto laiku).

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.05 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Konference par klimata pārmaiņām Nairobi (debates)

Mutisks jautājums (O-0100/2006), ko uzdevaKarl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā Komisijai: Komisijas stratēģija Nairobi konferencei par klimata pārmaiņām (12. Pušu konference (COP 12) un 2. Pušu konference/Pušu sanāksme (COP/MOP 2)) (B6-0440/2006).

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Avril Doyle PPE-DE grupas vārdā, Dorette Corbey PSE grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Eija-Riitta Korhola, Marios Matsakis un Stavros Dimas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Karl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā par ES stratēģiju Nairobi konferencē par klimata pārmaiņām (COP 12 un COP/MOP 2) (B6-0543/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 26. oktobra protokola 6.11. punkts.


16. Integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam “Naiades” (debates)

Ziņojums par iekšējo ūdensceļu transporta veicināšanu: NAIADES, integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam [2006/2085(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006).

Corien Wortmann-Kool iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Etelka Barsi-Pataky PPE-DE grupas vārdā, Inés Ayala Sender PSE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Stanisław Jałowiecki, Reinhard Rack, Renate Sommer un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 26. oktobra protokola 6.12. punkts.


17. Valsts un privātā partnerība un Kopienas tiesību akti publiskā iepirkuma un koncesiju jomā (debates)

Ziņojums par valsts un privāto partnerību un Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām [2006/2043(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Barbara Weiler (A6-0363/2006).

Barbara Weiler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Werner Langen (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Paolo Costa (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Grażyna Staniszewska (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Charlotte Cederschiöld PPE-DE grupas vārdā, Gilles Savary PSE grupas vārdā, Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Zita Pleštinská PPE-DE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt, Ieke van den Burg, Donata Gottardi, Bernadette Vergnaud, Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 26. oktobra protokola 6.13. punkts.


18. Darba ņēmēju norīkošana darbā (debates)

Ziņojums par Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā piemērošanu [2006/2038(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006).

Elisabeth Schroedter iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Małgorzata Handzlik (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Raymond Langendries PPE-DE grupas vārdā, Anne Van Lancker PSE grupas vārdā, Ona Juknevičienė ALDE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā, Milan Cabrnoch, Jan Andersson, Marian Harkin, Gabriele Zimmer, Thomas Mann, Ieke van den Burg, Jacek Protasiewicz, Proinsias De Rossa, José Albino Silva Peneda, Françoise Castex, Csaba Őry, Harald Ettl un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 26.. oktobra protokola 6.14. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 378.419/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 00.10.

Julian Priestley

Gérard Onesta

ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob-Ridzi, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin

Juridisks paziņojums - Privātuma politika