Indeks 
Protokół
PDF 210kWORD 130k
Środa, 25 października 2006 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Proces pokojowy w Hiszpanii (debata)
 4.Wyniki nieformalnego szczytu głów państw i szefów rządów (Lahti, 20 października 2006 r.) (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie - Węgry
 6.Głosowanie
  
6.1.Proces pokojowy w Hiszpanii (głosowanie)
  
6.2.Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***II (głosowanie)
  
6.3.Program "Młodzież w działaniu" na okres 2007-2013 ***II (głosowanie)
  
6.4.Zintegrowany program działań w zakresie uczenia się przez całe życie ***II (głosowanie)
  
6.5.Program „Europa dla Obywateli” (2007-2013) ***II (głosowanie)
  
6.6.Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu sulfonianów perfluorooktanu ***I (głosowanie)
  
6.7.Rozporządzenie w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) ***I (głosowanie)
  
6.8.Dostęp służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do SIS II ***I (głosowanie)
  
6.9.Utworzenie, działanie i wykorzystanie SIS II (decyzja) * (głosowanie)
  
6.10.Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Rosją po zabójstwie dziennikarki Anny Politkowskiej (głosowanie)
  
6.11.Rak piersi (głosowanie)
  
6.12.Działania antydumpingowe, antysubsydyjne i ochronne prowadzone przez państwa trzecie wobec Wspólnoty (roczne sprawozdanie Komisji - 2004 r.) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Oficjalne powitanie
 11.Mołdawia (Naddniestrze), Gruzja (Osetia Południowa) (debata)
 12.Wywóz odpadów toksycznych do Afryki - Ochrona karna w zakresie ochrony środowiska (debata)
 13.Układ euro-śródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy UE i Syrią (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Konferencja w sprawie zmian klimatycznych w Nairobi (debata)
 16.“NAIADES” - zintegrowany europejski program działań na rzecz transportu żeglugą śródlądową (debata)
 17.Partnerstwa publiczno-prywatne i prawo wspólnotowe w zakresie zamówień publicznych i koncesji (debata)
 18.Delegowanie pracowników (debata)
 19.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Skład grup politycznych

Paweł Bartłomiej Piskorski dołączył do grupy ALDE ze skutkiem od dnia 23.10.2006.


3. Proces pokojowy w Hiszpanii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Proces pokojowy w Hiszpanii

Paula Lehtomäki (urzędująca przewodnicząca Rady) i Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM i James Hugh Allister niezrzeszony.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie procesu pokojowego w Hiszpanii (B6-0526/2006);

- Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie procesu pokojowego w Hiszpanii (B6-0527/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 25.10.2006.


4. Wyniki nieformalnego szczytu głów państw i szefów rządów (Lahti, 20 października 2006 r.) (debata)

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji: Wyniki nieformalnego szczytu głów państw i szefów rządów (Lahti, 20 października 2006 r.)

Matti Vanhanen (urzędujący przewodniczący Rady) przedstawił sprawozdanie Rady Europejskiej.

José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Ville Itälä w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, i Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Claude Turmes, Ilda Figueiredo, Mirosław Mariusz Piotrowski i Mario Borghezio.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Inese Vaidere, Georgios Karatzaferis, Philip Claeys, Margie Sudre, Riitta Myller, Anneli Jäätteenmäki, Georgios Toussas, Guntars Krasts, Francisco José Millán Mon, Martine Roure, Henrik Lax, Herbert Reul, Csaba Sándor Tabajdi, Šarūnas Birutis, Jacek Protasiewicz, Stavros Lambrinidis, Alexander Lambsdorff, Piia-Noora Kauppi, Nicola Zingaretti, Nikolaos Vakalis, Andres Tarand, Josef Zieleniec, Bernard Poignant, Rihards Pīks, Matti Vanhanen i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 12 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie, zostało wznowione o godz. 12.05)


PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

5. Uroczyste posiedzenie - Węgry

W godzinach od 12.05 do 12.25, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty László Sólyoma, prezydenta Republiki Węgierskiej.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Głos zabrali: Gérard Onesta, który zwrócił się o rozpoczęcie głosowania o zapowiedzianej godzinie, czyli o 12.30. Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, którzy poparli ten wniosek, oraz Véronique De Keyser w kwestii technicznej.


6.1. Proces pokojowy w Hiszpanii (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0526/2006 i B6-0527/2006/rev

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania" pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0526/2006

Odrzucony

Głos zabrali::

- Cristiana Muscardini, która oświadczyła, że ostatnia wersja projektu rezolucji B6-0527/2006/rev nie jest dostępna we wszystkich językach w związku z czym, zgodnie z art. 136 i 138 Regulaminu, tekst ten nie może zostać poddany pod głosowanie. (Przewodniczący odpowiedział, że wszystkie wersje językowe są dostępne, w związku z czym można przystąpić do głosowania);

- Mirosław Mariusz Piotrowski, który oświadczył, że podczas głosowania nad projektem rezolucji B6-0526/2006, zgodnie z listą do głosowania, najpierw należało poddać pod głosowanie poprzez podniesienie ręki poprawkę 1, nie zaś bezpośrednio elektronicznie, tak jak się to odbyło, a następnie poprzez głosowanie imienne;

- Alejo Vidal-Quadras, który poprał uwagi Mirosława Mariusza Piotrowskiego, i zauważył po pierwsze, że niektórych posłów przebieg głosowania mógł wprowadzić w błąd, a po drugie, że tekst ostatniej wersji projektu rezolucji B6-0527/2006/rev zawiera zasadnicze zmiany, w związku z czym zastosowana procedura nie jest zgodna z Regulaminem. (Przewodniczący odpowiedział, że głosowanie nad poprawką 1 nie było imienne, lecz elektroniczne, oraz że przewodniczący jest uprawniony do stosowania Regulaminu);

- Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który uważa, że Regulamin był przestrzegany i zwrócił się do przewodniczącego o kontynuację głosowania i o poddanie pod głosowanie projektu rezolucji B6-0527/2006/rev;

- Avril Doyle, która wspomniała o możliwości konfliktu interesów w prowadzeniu głosowania przez przewodniczącego;

- Ignasi Guardans Cambó, który podkreślił, że grupa PSE nie jest jedynym sygnatariuszem projektu rezolucji B6-0527/2006/rev, który jest wspólnym projektem rezolucji;

- Kathy Sinnott, która oświadczyła, że jeśli o nią chodzi, to została ona wprowadzona w błąd przebiegiem głosowania, w związku z czym nie oddała ona głosu zgodnie ze swoim zamiarem;

- Bogdan Pęk, który wniósł o ponowne poddanie pod głosowanie projektu rezolucji B6-0526/2006;

- Daniel Cohn-Bendit, który gwałtownie sprzeciwił się słowom Avril Doyle i zwrócił się do przewodniczącego grupy PPE-DE o zabranie głosu w tej sprawie;

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, który poparł słowa Alejo Vidal-Quadrasa i przypomniał przepisy art. 159 ust. 1 i 2 Regulaminu;

- Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, który podkreślił, że uczciwość przewodniczącego absolutnie nie jest kwestionowana, lecz uważa, że na początku głosowania zaszło nieporozumienie, w związku z czym zwrócił się do przewodniczącego o przeprowadzenie ponownego głosowania.

Przewodniczący oświadczył, że niezwłocznie skonsultuje się z właściwym organem i następnie ogłosi swoją decyzję, zgodnie z art.166 ust. 4 Regulaminu.

Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwym organem przewodniczący postanowił co następuje::

- ponieważ projekt rezolucji B6-0527/2006/rev w ostatniej wersji jest dostępny we wszystkich językach, jest on dopuszczalny, i związku z tym zostanie poddany pod głosowanie;

- ponieważ głosowanie nad projektem rezolucji B6-0526/2006 mogło wprowadzić w błąd niektórych posłów, zostanie ono powtórzone. Zastąpi ono i unieważni poprzednie głosowanie.

PROJEKT REZOLUCJI B6-0526/2006

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0527/2006/rev

Przyjęto (P6_TA(2006)0439)

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cristiana Muscardini i Monica Frassoni, obydwie na temat przebiegu poprzedniego głosowania.


6.2. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***II (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty [07535/3/2006 - C6-0227/2006 - 2004/0055(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Arlene McCarthy (A6-0316/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Głos zabrał Paula Lehtomäki (urzędująca przewodnicząca Rady), aby uściślić stanowisko Rady.

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2006)0440)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Przed głosowaniem Arlene McCarthy (sprawozdawczyni) zaproponowała, aby najpierw poddać pod głosowanie poprawkę 4.


6.3. Program "Młodzież w działaniu" na okres 2007-2013 ***II (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program "Młodzież w działaniu" na okres 2007-2013 [06236/3/2006 - C6-0273/2006 - 2004/0152(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Lissy Gröner (A6-0341/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2006)0441)


6.4. Zintegrowany program działań w zakresie uczenia się przez całe życie ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działania w dziedzinie edukacji i szkolenia przez całe życie [06237/3/2006 - C6-0274/2006 - 2004/0153(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Doris Pack (A6-0344/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2006)0442)


6.5. Program „Europa dla Obywateli” (2007-2013) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego [09575/1/2006 - C6-0316/2006 - 2005/0041(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Hannu Takkula (A6-0342/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2006)0443)


6.6. Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu sulfonianów perfluorooktanu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu sulfonianów perfluorooktanu (zmiana dyrektywy Rady 76/769/EWG) [COM(2005)0618 - C6-0418/2005 - 2005/0244(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Carl Schlyter (A6-0251/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0444)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0444)


6.7. Rozporządzenie w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, działania i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [COM(2005)0236 - C6-0174/2005 - 2005/0106(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0355/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrał Paula Lehtomäki (urzędująca przewodnicząca Rady), aby uściślić stanowisko Komisji

Zatwierdzono (P6_TA(2006)0445)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0445)


6.8. Dostęp służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do SIS II ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [COM(2005)0237 - C6-0175/2005 - 2005/0104(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0354/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P6_TA(2006)0446)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0446)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Carlos Coelho (sprawozdawca) przed głosowaniem.


6.9. Utworzenie, działanie i wykorzystanie SIS II (decyzja) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie utworzenia, działania i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [COM(2005)0230 - C6-0301/2005 - 2005/0103(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0353/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P6_TA(2006)0447)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0447)


6.10. Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Rosją po zabójstwie dziennikarki Anny Politkowskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 i B6-0536/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0531/2006

(zastępujący B6-0531/2006, B6-0532/2006, B6-0533/2006, B6-0534/2006, B6-0535/2006 i B6-0536/2006):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE,

Marielle De Sarnez i Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL,

Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński i Adam Bielan w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0448)


6.11. Rak piersi (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0528/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0449)


6.12. Działania antydumpingowe, antysubsydyjne i ochronne prowadzone przez państwa trzecie wobec Wspólnoty (roczne sprawozdanie Komisji - 2004 r.) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych prowadzonych przez państwa trzecie wobec Wspólnoty (2004) [2006/2136(INI)] - Komisja Handlu Zagranicznego. Sprawozdawca: Cristiana Muscardini (A6-0243/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0450)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Cristiana Muscardini (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Proces pokojowy w Hiszpanii - B6-0526/2006, B6-0527/2006: Bernat Joan i Marí, Josu Ortuondo Larrea, Gérard Onesta, Raül Romeva i Rueda, Pál Schmitt, Alexander Lambsdorff, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Jean-Louis Bourlanges, z uwagami natury osobistej w nawiązaniu do poprzedniego wystąpienia oraz Koenraad Dillen, który udzielił posłowi odpowiedzi, Jean-Louis Bourlanges, Rosa Díez González

Sprawozdanie Hannu Takkula - A6-0342/2006: Philip Claeys

Sprawozdania Carlos Coelho - A6-0353/2006, A6-0354/2006, A6-0355/2006: Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer

Sprawozdanie Cristiana Muscardini - A6-0243/2006: Andreas Mölzer


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania znajdują się na stronie "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" oraz w wersji drukowanej załącznika "Wyniki głosowania imiennego".

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu, lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Projekt rezolucji w sprawie procesu pokojowego w Hiszpanii (B6-0526/2006)

Christine De Veyrac oświadczyła, że jej terminal nie działał podczas głosowania nad tą rezolucją.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:40 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Christel Schaldemose była obecna, lecz jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację rządu Republiki Mołdawii pod przewodnictwem ministra gospodarki i handlu Igora Dodona. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


11. Mołdawia (Naddniestrze), Gruzja (Osetia Południowa) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Mołdawia (Naddniestrze), Gruzja (Osetia Południowa)

Paula Lehtomäki (urzędująca przewodnicząca Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyły oświadczenia.

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Vytautas Landsbergis, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Bernd Posselt, Marianne Mikko, Tatjana Ždanoka, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ryszard Czarnecki, Paula Lehtomäki i Benita Ferrero-Waldner.

PRZEWODNICTWO: Miroslav OUZKÝ
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Mołdawia (Naddniestrze)

- Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie referendum dotyczącego niepodległości regionu Naddniestrza w Republice Mołdawii (B6-0539/2006);

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański i Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, w sprawie Naddniestrza (B6-0540/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam i Vytautas Landsbergis w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Mołdawii (Naddniestrza) (B6-0541/2006);

- Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Naddniestrza (B6-0546/2006);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Marianne Mikko w imieniu grupy PSE, w sprawie Naddniestrza (B6-0551/2006);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax i Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, w sprawie Mołdawii (Naddniestrza) (B6-0552/2006).

Gruzja (Osetia Południowa)

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Osetii Południowej (B6-0537/2006)

- Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Mogens N.J. Camre w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Osetii Południowej (B6-0538/2006);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Osetii Południowej, Abchazji i kryzysu pomiędzy Gruzją i Rosją (B6-0542/2006);

- Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Osetii Południowej (B6-0547/2006);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie Gruzji (B6-0550/2006);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Henrik Lax w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Gruzji (Osetia Południowa) (B6-0553/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 i pkt 6.7 protokołu z dnia 26.10.2006.


12. Wywóz odpadów toksycznych do Afryki - Ochrona karna w zakresie ochrony środowiska (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wywóz odpadów toksycznych do Afryki

Pytanie ustne (O-0067/2006) zadane przez Karl-Heinza Florenza, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Ochrona środowiska: zwalczanie przestępczości, czyny przestępcze i kary (B6-0438/2006)

Pytanie ustne (O-0068/2006) zadane przez Karl-Heinza Florenza, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Ochrona środowiska: zwalczanie przestępczości, czyny przestępcze i kary (B6-0439/2006)

Paula Lehtomäki (urzędująca przewodnicząca Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Karl-Heinz Florenz (autor) zadał pytania ustne.

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE, Danutė Budreikaitė w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Louis, Dorette Corbey, Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Ria Oomen-Ruijten, Paula Lehtomäki i Stavros Dimas.

Wywóz odpadów toksycznych do Afryki

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin, Carl Schlyter i Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wywozu toksycznych odpadów do Afryki (B6-0545/2006);

- Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni i Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wywozu toksycznych odpadów do Afryki (B6-0571/2006);

- Johannes Blokland i Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, w sprawie wywozu toksycznych odpadów do Afryki (B6-0572/2006);

- Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie wywozu toksycznych odpadów do Afryki (B6-0573/2006);

- Jules Maaten, Danutė Budreikaitė i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie wywozu toksycznych odpadów do Afryki (B6-0574/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg i Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, w sprawie wywozu toksycznych odpadów do Afryki (B6-0575/2006);

- John Bowis, Eija-Riitta Korhola, Gay Mitchell i James Nicholson w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wywozu toksycznych odpadów do Afryki (B6-0576/2006).

Ochrona karna w zakresie ochrony środowiska

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Karl-Heinz Florenz i Ria Oomen-Ruijten, w imieniu komisji ENVI, w sprawie dalszych działań związanych z opinią Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony środowiska: zwalczanie przestępczości, przestępstwa oraz nakładanie kar (B6-0544/2006);

- Patrick Louis, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, w sprawie postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 13 września 2005 r. (B6-0577/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 i pkt 6.9 protokołu z dnia 26.10.2006.


13. Układ euro-śródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy UE i Syrią (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zawarcia Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Syryjską Republiką Arabską [2006/2150(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Véronique De Keyser (A6-0334/2006)

Véronique De Keyser przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Paula Lehtomäki (urzędująca przewodnicząca Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Hannes Swoboda.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Paweł Bartłomiej Piskorski niezrzeszony, Elmar Brok, Pierre Schapira, Gerard Batten, Charles Tannock, Panagiotis Beglitis, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Patrick Gaubert, Richard Howitt, Albert Jan Maat, Paula Lehtomäki i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 26.10.2006.


14. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0437/2006).

Przewodnicząca przypomniała, że tura pytań zakończy się o godz.19.00.

Pytanie 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Świadczenie usług i swobodny przepływ rodzin z dziećmi.

Paula Lehtomäki (urzędująca przewodnicząca Rady) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Jörg Leichtfried.

Pytanie 2 (Manuel Medina Ortega): Zwiększenie skuteczności agencji Frontex.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker i Sarah Ludford.

Pytanie 3 (Sarah Ludford): Wymiana informacji o osobach karanych za pedofilię.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Sarah Ludford, Manuel António dos Santos i James Hugh Allister.

Z powodu nieobecności autora, pytanie 4 pozostawiono bez odpowiedzi.

Pytanie 5 (Liam Aylward): Sektor transportu lotniczego.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward, Danutė Budreikaitė i Jörg Leichtfried.

Pytanie 6 (Seán Ó Neachtain): Status języka irlandzkiego.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 7 (Johan Van Hecke): Nasilenie cenzury prasowej w Chinach.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Johan Van Hecke.

Pytanie 8 (Brian Crowley): Agencja ds. praw podstawowych Unii Europejskiej.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley i Richard Corbett.

Pytanie 9 (Eoin Ryan): Stosunki między UE a Iranem.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Eoin Ryan.

Pytanie 10 (Sajjad Karim): Ułatwienie przez Unię Europejską wymiany handlowej w celu zbudowania zaufania między Indiami a Pakistanem.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Sajjad Karim i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 11 (Jacek Protasiewicz): Obozy pracy, łamanie praw pracowniczych.

Paula Lehtomäki udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jacek Protasiewicz i Danutė Budreikaitė.

Głos zabrał Bernd Posselt, który wyraził ubolewanie z powodu skrócenia o pół godziny tury pytań i zwrócił się do Rady o pozostanie do godz. 19.30. (Przewodnicząca przypomniała mu, że podjęto decyzję w tej sprawie (pkt 13 protokołu z dnia 23.10.2006) i podkreśliła, że również pragnęłaby, aby w przyszłości czas trwania tury pytań był przestrzegany).

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:05 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

15. Konferencja w sprawie zmian klimatycznych w Nairobi (debata)

Pytanie ustne (O-0100/2006) zadane przez Karl-Heinz Florenz, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia Komisji w związku z konferencją w Nairobi w sprawie zmian klimatycznych (COP 12 i COP/MOP 2) (B6-0440/2006)

Stavros Dimas (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Marios Matsakis i Stavros Dimas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Karl-Heinz Florenz, w imieniu komisji ENVI, w sprawie strategii UE na konferencję w Nairobi w sprawie zmian klimatu (COP 12 oraz COP/MOP 2) (B6-0543/2006)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 26.10.2006.


16. “NAIADES” - zintegrowany europejski program działań na rzecz transportu żeglugą śródlądową (debata)

Sprawozdanie w sprawie promocji żeglugi śródlądowej: "NAIADES" - Zintegrowany europejski program działań na rzecz żeglugi śródlądowej [2006/2085(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

Corien Wortmann-Kool przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Etelka Barsi-Pataky w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Stanisław Jałowiecki, Reinhard Rack, Renate Sommer i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 26.10.2006.


17. Partnerstwa publiczno-prywatne i prawo wspólnotowe w zakresie zamówień publicznych i koncesji (debata)

Sprawozdanie w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji [2006/2043(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Barbara Weiler (A6-0363/2006)

Barbara Weiler przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON).

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paolo Costa (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Grażyna Staniszewska (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Charlotte Cederschiöld w imieniu grupy PPE-DE, Gilles Savary w imieniu grupy PSE, Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Zita Pleštinská w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt, Ieke van den Burg, Donata Gottardi, Bernadette Vergnaud, Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 26.10.2006.


18. Delegowanie pracowników (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników [2006/2038(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Elisabeth Schroedter (A6-0308/2006)

Elisabeth Schroedter przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Małgorzata Handzlik (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Raymond Langendries w imieniu grupy PPE-DE, Anne Van Lancker w imieniu grupy PSE, Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Milan Cabrnoch, Jan Andersson, Marian Harkin, Gabriele Zimmer, Thomas Mann, Ieke van den Burg, Jacek Protasiewicz, Proinsias De Rossa, José Albino Silva Peneda, Françoise Castex, Csaba Őry, Harald Ettl i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 26.10.2006.


19. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny posiedzenia w kolejnym dniu (dokument "Porządek dzienny" PE 378.419/OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0:10.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Christova, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob-Ridzi, Ivanova, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Silaghi, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności