Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (COM(2006)0645 - C6-0362/2006 - 2006/0209(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/…/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (COM(2006)0646 - C6-0360/2006 - 2006/0210(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2006)0178 - C6-0358/2006 - 2006/0063(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού xxx/2006 σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, την οδηγία 2001/20/ΕΚ, τη οδηγία 2001/83/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (COM(2006)0640 - C6-0356/2006 - 2006/0207(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 47/2006 - Τμήμα III - Επιτροπή (SEC(2006)1288 - C6-0353/2006 - 2006/2254(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 42/2006 - Τμήμα III - Επιτροπή (SEC(2006)1282 - C6-0352/2006 - 2006/2253(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλiου σχετικά με τη θέση της Κοινότητας όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού μηχανοκίνητων οχημάτων (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

IMCO, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση της Κοινότητας επί του σχεδίου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση συστημάτων διαχωρισμού για την προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές, τα οποία παρέχονται ως μη γνήσιος εξοπλισμός οχήματος (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

IMCO, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή συμπληρωματικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Μολδαβία (COM(2006)0579 - C6-0342/2006 - 2006/0184(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ (COM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE, JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου