Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg

4. Maaseudun kehittämisen tukeminen maaseuturahastosta * - YMP:n suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [KOM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jan Mulder (A6-0319/2006)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta [KOM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

Lutz Goepel (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi PPE-DE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 170 artiklan 1 kohdan perusteella näitä mietintöjä koskevan keskustelun ja niistä toimitettavan äänestyksen siirtämistä.

Puheenvuorot, jotka käytettiin tämän pyynnön kannattamiseksi: Katerina Batzeli PSE-ryhmän puolesta, Niels Busk (esittelijä Jan Mulderin sijainen), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge ja Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta.

Puhemies totesi, että kyseisen artiklan 2 alakohdan mukaisesti aikomuksesta jättää tällainen esitys on ilmoitettava puhemiehelle vähintään 24 tuntia etukäteen, ja ehdotti näiden kahden mietinnön poistamista esityslistalta.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

(Istunto keskeytettiin klo 11.20 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.40.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö