Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras

4. EŽŪFKP parama kaimo plėtrai * - Tiesioginių išmokų savanoriškas moduliavimas pagal BŽŪP * (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai [COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jan Mulder (A6-0319/2006)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, taisykles bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

Kalbėjo Lutz Goepel (pranešėjas), kuris PPE-DE frakcijos vardu paprašė atidėti diskusijas ir balsavimą dėl šių pranešimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 1 dalies nuostatas.

Kalbėjo ir pritarė šiam prašymui: Katerina Batzeli PSE frakcijos vardu, Niels Busk (pavaduojantis pranešėją Jan Mulder), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge ir Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu.

Pirmininkas konstatavo, kad pagal to paties straipsnio antros pastraipos nuostatas apie prašymą atidėti turi pranešta ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas, todėl pasiūlė pakeisti darbotvarkę ir iš jos išbraukti šiuos du pranešimus.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

(Posėdis sustabdytas 11.20 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.40 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika