Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2006. gada 26. oktobris - Strasbūra

4. ELFLA atbalsts lauku attīstībai * - Tiešo maksājumu brīvprātīgā modulācija saistībā ar KLP * (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) [COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jan Mulder (A6-0319/2006).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Lutz Goepel (A6-0315/2006).

Uzstājās Lutz Goepel (referents), kas PPE-DE grupas vārdā pieprasīja, pamatojoties uz Reglamenta 170. panta 1. punktu, atlikt debates un balsošanu par šiem ziņojumiem.

Uzstājās: atbalstot šo pieprasījumu - Katerina Batzeli PSE grupas vārdā, Niels Busk (referenta Jan Mulder aizstājējs ), Neil Parish, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo, Hannes Swoboda, Reimer Böge un Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā.

Sēdes vadītājs, konstatējis, ka saskaņā ar šā punkta otro daļu par nodomu ierosināt debašu atlikšanu bija jāpaziņo priekšsēdētājam vismaz divdesmit četras stundas iepriekš, ierosināja grozīt darba kārtību un no tās svītrot šos divus ziņojumus.

Parlaments deva piekrišanu šim priekšlikumam.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.20 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.40.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika